of 15

ΔΠΜ51 Στρατηγικός Σχεδιασμός. Το παράδειγμα του Μουσείου Van Gogh.

52 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που επηρεάζει στη διαμόρφωση της στρατηγικής σκέψης, καθώς και τα στάδια σχεδιασμού, ενός στρατηγικού πλάνου πολιτισμικής μονάδας. Με βάση το στρατηγικό πλάνο του μουσείου Van Gogh, εξετάζεται ο
Transcript
  ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΠΜ51) ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΚΛΕΟΝΙΚΗ Α.Μ. 103044ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ : ΕΥΓΕΝΙΑ ΜΠΙΤΣΑΝΗ ΑΘΗΝΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016 1  ΘΕΜΑ 2η ΕΡΓΑΣΙΑΣ Με βάση το περιεχόμενο και τις έννοιες που περιγράφονται στo πρώτοκεφάλαιο του Τόμου ΔΠΜ 51! "Πολιτιστικ# Πολιτικ# και Διο$κηση% κα&ώς καιστο πρώτο κεφάλαιο του 'ναλλακτικο( Δι)ακτικο( *λικο( +',Δ,*,- της .εματικ#ς'νότητας "Πολιτιστικ# Πολιτικ# και Διο$κηση%/ ε0ετάστε και αναλ(στε τις&ερητικές προσεγγ$σεις της στρατηγικ#ς κα&ώς και τις )ια)ικασ$ες σχε)ιασμο( καια0ιολόγησης της στρατηγικ#ς τν πολιτισμικών μονά)ν,'πιλέ0τε ένα παρά)ειγμα ενός ελληνικο( # 0ένου πολιτιστικο( οργανισμο(+μουσε$ου # &εάτρου- και ε0ετάστε2 α- τις &ερητικές # τη &ερητικ# προσέγγιση)ιαμόρφσης του στρατηγικο( πλάνου που υιο&ετε$ ο συγκεκριμένος πολιτιστικόςοργανισμός/ β- τη )ια)ικασ$α σχε)ιασμο( και λειτουργ$ας του στρατηγικο( τουπλάνου/ γ- τα )υνατά και τα α)(νατα σημε$α του στρατηγικο( πλάνου στην εποχ# τηςκρ$σης/ και )- τις )ια)ικασ$ες α0ιολόγησης της στρατηγικ#ς που υιο&ετε$ οπολιτιστικός οργανισμός, 'πιπλέον/ προσ)ιορ$στε και αναλ(στε τους κυριότερουςπαράγοντες που επηρεά3ουν το σ(στημα )ιο$κησης του συγκεκριμένου μουσε$ου #&εάτρου για την ανάπτυ0η μιας αποτελεσματικ#ς στρατηγικ#ς στην εποχ# της 4ηφιοεπικοιννιακ#ς παγκοσμιοπο$ησης, 2  Π!"#!$%&!' Περιεχόμενα Περίληψη.....................................................................................................4Λέξεις Κλειδιά.............................................................................................4Εισαγωγή.....................................................................................................4ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΟ.............................................................................................!1.1Πρ"σέγγιση #ης έ$$"ιας #ης σ#ρα#ηγι%ής %αι #α &αρα%#ηρισ#ι%ά #ης σ#η$ Π"λι#ισ#ι%ή 'ια&είριση.............................................................!1.2 (εωρη#ι%ές )ρ"σεγγίσεις #ης έ$$"ιας #ης σ#ρα#ηγι%ής..................*1.+Ο Σ#ρα#ηγι%,ς σ&εδιασ-,ς %αι η αξι"λ,γηση #" σ#ις )"λι#ισ-ι%ές -"$άδες..................................................................................................../ΜΕΡΟΣ 'Ε0ΕΡΟ........................................................................................12.1 Μ"σεί" 3 5678 9(εωρη#ι%ές )ρ"σεγγίσεις σ#η δια-,ρ:ωση #" σ#ρα#ηγι%"; )λά$" %αι η διαδι%ασία σ&εδιασ-"; %αι λει#"ργίας #"................................................................................................................12.2 'ιαδι%ασίες αξι"λ,γηση #ης σ#ρα#ηγι%ής #" 5<........................1+2.+ α δ$α#ά %αι αδ;$α#α ση-εία #" σ#ρα#ηγι%"; )λά$" #" 5< #η$ ε)"&ής #ης %ρίσης %αι η α)"#ελεσ-α#ι%,#η#α #" #η$ ε)"&ή #ης ψη:ι"ε)ι%"ι$ω$ια%ής )αγ%"σ-ι")"ίησης...............................................1+Σ0ΜΠΕΡ=ΣΜ=............................................................................................14>?>Λ?Ο@Ρ=A?=............................................................................................1!+  Π!"*η+η 6την παρο(σα εργασ$α ε0ετά3εται το &ερητικό υπόβα&ρο που επηρεά3ει στη )ιαμόρφση της στρατηγικ#ς σκέ4ης/ κα&ώς και τα στά)ια σχε)ιασμο(/ ενός στρατηγικο( πλάνου πολιτισμικ#ς μονά)ας, Με βάση το στρατηγικό πλάνο του μουσε$ου 789 :o;</ ε0ετά3εται ο συν)υασμός &ερητικών προσεγγ$σεν που επηρεά3ει τη )ιαμόρφση του/ ο σχε)ιασμός και η λειτουργ$α του/ σημε$α α0ιολόγησης της στρατηγικ#ς του/ επισημα$νονται να πλεονεκτ#ματα και οι α)υναμ$ες του στη σ(γχρονη εποχ# της κρ$σης/ και χαρακτηριστικά του συστ#ματος )ιο$κησης &ετικά για την εποχ# της 4ηφιοεπικοιννιακ#ς παγκοσμιοπο$ησης, Λ,-!# Κ*!##/ • 6τρατηγικ# 6χολές 6τρατηγικ#ς 6κέ4ης   6τρατηγικός 6χε)ιασμός Πολιτισμικών Μονά)ν   =0ιολόγηση 6τρατηγικ#ς   6τρατηγικό πλάνο Μουσε$ου 789 :o;< Ε# > στρατηγικός σχε)ιασμός αποτελε$ για την επ$τευ0η τν στόχν του οργανισμο( το λειτουργικό μέσο με το οπο$ο &α εκτελεστε$ το όραμα και η αποστολ# του/ που ε$ναι οι &εμέλιοι λ$&οι του, 6την παρο(σα εργασ$α αρχικά &α αναφερ&ο(με στην ανάπτυ0η της έννοιας της στρατηγικ#ς σκέ4ης και τα ι)ια$τερα χαρακτηριστικά που έχει στην πολιτιστικ# )ιαχε$ριση,.α ε0ετάσουμε τις &ερητικές προσεγγ$σεις της στρατηγικ#ς μέσα από τις τέσσερις κ(ριες σχολές αλλά και από πρόσφατες τάσεις/ και στη συνέχεια &α αναπτ(0ουμε τα στά)ια του στρατηγικο( σχε)ιασμο( στις πολιτιστικές μονά)ες κα&ώς και την α0ιολόγηση του, 4  6αν παρά)ειγμα/ &α ε0ετάσουμε το μουσε$ο 789 ?o;< στο =μστερνταμ/ και μέσα από το στρατηγικό πλάνο του μουσε$ου για την περ$ο)ο @A1B@A1C/ &α αναπτ(0ουμε την )ια)ικασ$α σχε)ιασμο(/ λειτουργ$ας και α0ιολόγησ#ς του/ ενώ &α επισημάνουμε τα ισχυρά και α)(ναμα σημε$α του κα&ώς και την αποτελεσματικότητα του στην εποχ# της κρ$σης και της 4ηφιοεπικοιννιακ#ς παγκοσμιοπο$ησης,Dια την &εματολογ$α και την έρευνα χρησιμοποι#&ηκε βιβλιογραφ$α/ επιστημονικά άρ&ρα/ πανεπιστημιακό εκπαι)ευτικό υλικό και πηγές από το )ια)$κτυο, ΜΕΡΟΣ ΠΡΤΟ 1.1Π",#η η ,''# η "η#7 7#  $"7η"##7/ η η' Π*###7 Δ#$!"#η '0ετά3οντας την ε0έλι0η της έννοιας της στρατηγικ#ς/ )ιαπιστώνουμε ότι η ετυμολογ$α της λέ0ης προέρχεται από τη λέ0η "στρατηγός% και η σημασ$α της ε$χε συν)ε&ε$ με την αρχα$α 'λλά)α/ παραπέμποντας τότε όπς και σ#μερα/ στην στρατιτικ# έννοια του όρου,=πό το 1EFA 0εκινά η συ3#τηση για την εφαρμογ# στρατηγικ#ς στον επιχειρησιακό χώρο με αφορμ# το έργο τν GH99HI< J, K9LMHNO και ?, JoP89L ?<MQOIH9OH9/ όπου έ)σαν νέα οπτικ# στην λειτουργ$α τν επιχειρ#σεν/ που &ερημένες πλέον να λειτουργο(ν ς σ(νολο σε σχέση με το περιβάλλον/ η εφαρμογ# στρατηγικ#ς παρουσιά3εται να συμβάλει στην ενοπο$ηση τν λειτουργιών της και στη )ημιουργ$ακοινών στόχν/ ενώ )(ο )εκαετ$ες αργότερα/ σ(μφνα τον RQS<8HP ToMIHM/ η  υιο&έτηση στρατηγικ#ς/ συμβάλει στην ισχυροπο$ηση της επιχε$ρησης απέναντι στονανταγνισμό/ στην βισιμότητά της/ και στην α(0ηση τν κερ)ών και τν επεν)(σεν, +:8MSQ8 @A1@ σελ,15@- U στρατηγικ# ς έννοια εμπεριέχει στον ορισμό της/ το σ(νολο τν ενεργειών/ πρακτικών/ σχε)ιασμών/ τακτικών/ με απώτερο σκοπό την επ$τευ0η προκα&ορισμένν στόχν, 'ι)ικότερα στην πολιτιστικ# )ιαχε$ριση/ η (παρ0η στρατηγικ#ς ε$ναι κα&οριστικ#ς σημασ$ας/ κα&ώς )$νει «κατεύθυνση»  στον οργανισμό/+Vο(νης @AAW- )ρομολογε$ την επ$τευ0η τν στόχν του μέσα από τη !
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks