of 15

Абрамзон М. Г., Ворошилов А. Н., Ворошилова О. М., Внуков С. Ю. Золотая индикация с полуфоллиса Константина I из восточного некрополя Фанаг

4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Абрамзон М. Г., Ворошилов А. Н., Ворошилова О. М., Внуков С. Ю. Золотая индикация с полуфоллиса Константина I из восточного некрополя Фанагории, КСИА 249/1 (2017), 282-290.pdf
Tags
Transcript
  ÈÇÄÀÒÅËÜÑÊÈÉ ÄÎÌ ßÑÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊÈÍÑÒÈÒÓÒ ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÀÐÕÅÎËÎÃÈÈ Ãëàâíûé ðåäàêòîðÍ. À. ÌÀÊÀÐΠßÇÛÊÈ ÑËÀÂßÍÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ ÌÎÑÊÂÀ 2017 Èçäàþòñÿ ñ 1939 ãîäà Âûïóñê 249 ×àñòü I    902/904   63.4   78     . 249 2017      :        .  .            1939  .   4                              :  -      .  ,  .  .  ,  .  .  ,  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  ,  .  .        ,  .-  .     .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .-  .     .  .  ,  -      .  ,  -      .  ,  -                                     :  .  .  .  .  .   (  .  .   .),  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .  ,  .  .  .  .  .   (  .      ),  .-  .        .  ,  .  .  ,  .  .  .  .  .   ,  .  .  .  .  .      78             .  . 249.   . I /  -     -     ;  .   .  .  .  . —  .:         :         , 2017. — 336  .,  . ISSN 0130-2620 ISBN 978-5-94457-331-5 DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.249-1  902/904  63.4 BRIEF COMMUNICATIONS OF THE INSTITUTE OF ARCHAEOLOGY Editor-in-chief Academician N. A. MAKAROV      –     2 (  . .   . . )                     «     »,  . 1,   11907.         : ksia@iaran.ru.  : 117036  ,  .  .  ,  . 19;   +7 (499) 126-47-98,   +7 (499) 126-06-30 E-mail: ksia@iaran.ru ISBN 978-5-94457-331-5 ©                             , 2017 ©  , 2017 ©         , 2017 ©         , 2017  3 Содержание Каменный веК  Амирханов Х. А., Таймазов А. И.  Птск хк у с. Хг(рспубк дгст) ....................................................... 7 Ожерельев Д. В . осбст фя куьтуг ся стяк эпх С-встг Ккз  п стяк мухк II, с 80 ................. 16 Селезнёв А. Б.  К ть стяк мухк I (сть зкпкс т ббтк) ............................................... 32  Гаврилов К. Н., Лев С. Ю . Птскя дя: ш з скпк Хтё 2, 2016 г. ... 42  Леонова Е. В., Успенская О. И.  К тбк з п дя С-Зп Ккз .................................................. 50  Жилин М. Г.  нкк кюх кп  зт с з вст еп ..... 56  Полянская Е. Ю.  опт пя т гтск фтп з ф кх тк С-аскг тп(п т итск зст) .................................... 74БронЗовый веК  Клещенко А. А . Бьш бу б з пгб куг гуппКёскя I  «пяс б» эпх с бзЦтьг Пккзья ................................................... 85  Гей А. Н.  Схтскя тпфя ст с Тскг пуст ............... 102  Мельник В. И.  Тц з  кткб пгбь пктк встг Пзья ....................................................... 112  Клещенко А. А., Лунькова Ю. В., Луньков В. Ю . Куг гьк Тхб: пятк эпх бз  хьях к Кт .......................... 124  Кореневский С. Н.  Ск скуьпту   скг бст  кпксх с у у зьц дускг г эпх хкт .................... 142  Волкова Е. В . Куьту сст ся  тстья пзця  пся Гк Г (п  зуя кк) ........................ 153  Дэвлет Е. Г., Ласкин А. Р.  Птгф  . Кя  Хбск к .................... 167желеЗный веК  Березин С. Я., Маслов В. Е.  вск пскфск пгб бз г. жзск ...... 174  Дворниченко В. В. , Демиденко С. В . Пгбя стскг з куг гупп Кя лук XI ........................................... 187 Сиротин С. В.  жск кск пгб с шск кпксIV .  . э.  Ю У ................................................. 202  Малашев В. Ю., Абиев А. К., Бакушев М. А . Зккск псб-стскг   Пкспск дгст .......................... 217 Завойкин А. А.  мтск укшя  уг пт з т сят дт  К («Бг 4») ................................... 231  4 КСИА. Вып. 249. 2017 г.  Внуков С. Ю., Ефремов Н. В.  н  ст   кскх кх Хсс Тскг  Сп ............................................. 250 Завойкина Н. В.  Кск кк  фх тть тт VI – IV .  . э.з Фг ............................................................... 264нУмиЗмаТиКа и СФраГиСТиКа. новые маТериалы  Абрамзон М. Г., Кузнецов В. Д.  Фгск б с з – пя сску тпу .................................................. 275  Абрамзон М. Г., Ворошилов А. Н., Ворошилова О. М., Внуков С. Ю.  Зтя кця с пуфс Кстт I з встг кпя Фг .................. 282  Гайдуков П. Г., Гомзин А. А.  нгск к куфскх т 1998 г. ................ 291  Модин Р. Н.  нхк Пскск с пт  с Скп-1мскск бст ......................................................... 305иЗ иСТории арХеолоГичеСКой наУКи Сорокина И. А . ахгя  «уз сттьст» пх т стск ст(1918–1925 г) ............................................................ 311ЗамеТКи  Николаенко Т. Д.  ахгскя кт рсс. нгскя бсть: тк збтк, стукту, у птц .............................. 318  Внуков С. Ю., Антонов Е. Е  . рзк  кстстях г К-Тб(С-Зп К) ..................................................... 324  Внуков С. Ю . ркя спскя ф скг  ............................. 329СПиСоК СоКращений ........................................................ 333  5 CONTENTS Stone Age  Amirkhanov H. A., Taymazov A. I.  Pallihic Fids ar h Villa f Khadai (Rpublic f Dasa) ........................................................ 7 Ozherelyev D. V.  Disiciv Faurs f occupai Layr Frmai a h oldva Sis i h nrhas Caucasus: Mukhkai II Si, Layr 80 ................................ 16 Seleznev A. B.  Fli tls a h Mukhkai I Si (Cmparaiv Aalysisf Scdary tram tl Maufacur) ........................................ 32 Gavrilov K. N., Lev S. Yu.  Pallihic Daa: a Masrpic frm h 2016 excavais a Khylv 2 ............................................................... 42  Leonova E. V., Uspenskaya O. I.  th Fli Hammrs frm Dvyaya Cav i h nrhws Caucasus ..................................................... 50  Zhilin M. G.  thrusi Sparhads frm h Mslihic f h easr eurp Frs Z ...... 56  Polyanskaya E. Yu.  expric i Applyi Mhds f gmric Mrphmry i Aalyzi Shaps f S Hs f h Schi-Adlr typ (basd  marials frm h Imri Lwlad) ..................................................... 74BRonZe Age  Kleshchenko A. A.  Lar Pi Ss frm h gravs f h Kdlskaya I Kura grupad «Bl Ss» f h Middl Brz A frm h Cral Fr-Caucasus ............... 85 Gey A. N.  th Schmaical Ahrpmrphus Sl frm h tama’ Pisula .............. 102  Mel’nik V. I.  tdcis i trasfrmais f h early Caacmb Furary Pracic i h easr Liral Aras f h Sa f Azv ..................................... 112  Kleshchenko A. A., Lun’kova Yu. V., Lun’kov V. Yu.  th Kura Cmry trkhbalchyy:h nw Brz A Si i Uppr Rachs f h Kaliva Rivr ....................... 124  Korenevskiy S. N.  Symblics f h Warrir ad Fmal Diy Sculpursi h Assmbls Caii Waps Lf by h Ariculuraliss f h Daub Ri i h Chalclihic A ........................................................ 142 Volkova E. V.  th Culural Cmpsii f h Ppulai ad Rlaiv Pridizai f Dwllis a h galakia gra Slm (basd  cramic sudis) ............... 153  Devlet E. G., Laskin A. R.  Prlyphs  h Kiya Rivr i h Khabarvsk Krai .............. 167IRon Age  Berezin S. Ya., Maslov V. E.  th Warrir’s Pr-Scyhia Burial ar Zhlzvdsk ............ 174  Dvornichenko V. V. , Demidenko S. V.  Saurmaia Sis frm h Krivaya Luka XI Kura grup ............................................................... 187 Sirotin S. V.  A early nmad Fmal Burial wih a Shama Assmbla f h 4 h  Cury BC i h Suhr Urals .......................................................... 202  Malashev V. Yu., Abiev A. K., Bakushev M. A.  th Zlikakisk Slm f h Caucasia Albaia–Sarmaia Prid i Caspia Dasa ........................ 217
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks