of 4

Absolutorium WSH UR 2017 [Przemówienie]

6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Absolutorium WSH UR 2017 [Przemówienie]
Tags
Transcript
  Strona 1  z 4   Wasza Magnificencjo, Szanowni Panowie Dziekani, Kochani Rodzice, Drodzy Koledzy i Koleżanki,   Et omnes cum plenis titulis , Pozwólcie, że na początku oddam głos poecie z „Eneidy” Wergiliusza, który mawia: „Ty złemu nie ustępuj, lecz przeciw idź śmiało, gdzie twój los ci pozwolił”. Dla nas, Drodzy Absolwenci, los okazał się łaskawy –   otrzymaliśmy od niego naszą  Alma Mater  , która   opiekuńczo doglądała kolejnych kroków swych dzieci na drodze do sławy i sukcesu miejmy nadzieję, wszakże przywoływany już rzymski poeta słusznie stwierdził:  Audentes fortuna juvat  !).  Strona 2  z 4   Dla niektórych z Nas Uniwersytet Rzeszowski pozostanie Matką Żywicielką   przez następne dwa lata, czas pożegnania nadejdzie jednak dla wszystkich. Rozstania, pisał Nietzsche, są trudne, ponieważ przerwana więź sprawia ból, pozostawia ślad. Ale nie jest to blizna, bo w tym miejscu szybko wyrasta nam skrzydło. Choć nigdy nie będziemy aniołami, to z pewnością pandemonium świata nie będzie już tak straszne i groźne.   Drodzy Absolwenci, jak doskonale wiecie czas studiów nie jest wypełniony tylko wykładami i zajęciami. Sesje, kolokwia, życie kwitnące w akademikach nie tylko w ciągu dnia…, czy praca w kołach naukowych i samorządzie –   to przez ostatnie lata było nasze życie. Jestem przekonany, że każdy z Was posiada ogromny i bogaty bagaż wspomnień. Chciałbym jednak, abyście w tym dniu pamiętali przede wszystkim o tych, dzięki którym m ogliście przeżyć ten czas tak wspaniale i niekiedy beztrosko.   W imieniu nas wszystkich, absolwentów, dziękuję nade wszystko Wam, Kochani Rodzice. Trudno wyrazić słowami naszą wdzięczność, spróbuję więc uciec się do myśli innych osób, które, jak mniemam, pozwolą choć po części wyrazić skalę przedsięwzięcia jakim był trud naszego wychowania. Hrabia John Wilmot, angielski satyryk, poeta i awanturnik zwykł mawiać, że zanim się ożenił miał przygotowanych sześć różnych teorii na temat wychowania dzieci. Jednakże po parunastu latach stwierdził: „Teraz mam sześcioro dzieci i żadnej teorii”. Z kolei Ray Romano, amerykański aktor, celnie i iście studencko zauważa, że posiadanie dzieci jest jak mieszkanie w akademiku –   nikt nie śpi, wszystko jest zepsute i często ktoś wymiotuje. Drodzy Profesorowie! Dziękujemy również Wam –   wszakże przez ostatnie lata byliście dla nas niczym Sokrates wołający w dziele swojego największego ucznia, Arystoklesa znanego jako Platon: „Bezmyślnym życiem żyć człowiekowi nie warto!”. Jak wiele w tym prawdy wiedział niedawno, ale przedwcześnie zmarły profesor Jerzy Vetulani. Często  Strona 3  z 4   powtarzał on, że „na starość głupi głupieją, a mądrzy mądrzeją”. Mam nadzieję, nie… jestem przekonany, Drodzy Mistrzowie, że Wasze nauki i Wasz przykład pozwoli nam uniknąć scenariusza, przed którym swego czasu przestrzegał Rousseau, pisząc: „obyśmy wśród całego tego zalewu filozofii, ludzkości, grzeczności, wzniosłych zasad, nie mieli już tylko czczych i zwodniczych pozorów honoru bez cnoty, rozumu bez mądrości, przy jemności bez szczęścia”.   Pozwólcie Państwo, że na koniec opowiem Wam bajkę. Rzecz dzieje się w Królestwie Lailonii, które stworzył Leszek Kołakowski. Głównym bohaterem jest mały chłopiec szukający samego siebie.   Nino zamyślił się. Właściwie nie rozważał dotąd tej sprawy dokładnie. Sądził, że musi oszczędzać twarz, ale nie wiedział jasno, czy w przyszłości będzie ją jeszcze kiedyś nakładał:  Nie wiem - powiedział. - Właściwie nie wiem, po co miałbym jej używać. Doświadczenie moje mnie uczy, że można doskonale   żyć bez twarzy.  - Owszem, można - potwierdził uczony Kru. - Wielu ludzi żyło bez twarzy. Ale czy tak żyje się lepiej?  - No, nie - odparł Nino. - Ale twarz się nie niszczy.  - Więc zachowujesz ją jednak na przyszłość?  - Chcę, żeby była wiecznie piękna.  - Dla kogo? - Dla nikogo. W ogóle żeby była piękna.  - Boję się - powiedział Kru - że chciałbyś rzeczy niemożliwej. To powiedziawszy, pożegnał się z Ninem i odszedł, litościwie kiwając głową.   Jaki z tego morał? Z pewnością dla każdego inny. Tymczasem: niezmiennie Vivat Academia, Vivat Professores   i niech żyją lato i wakacje! Dziękuję.    Strona 4  z 4   Absolwencji WF i WSH UR wraz z Dziekanami # Uniwersytet Rzeszowski  #  Wydział Socjolog iczno-Historyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego #  Samorząd Studentów Wydziału Socjologiczno -Historycznego # Absolutorium Uniwersytetu Rzeszowskiego  # Absolutorium Uniwersytetu Rzeszowskiego 2017 
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks