of 51

ATLAS VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE

6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
ATLAS VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE
Transcript
  ATLAS VOLEB DO ZASTUPITELSTVA PARDUBICKÉHO KRAJE   Lidé a společnost  Pardubice, 30. 11. 2016 Kód publikace: 220074-16 Č. j.: 62 / 2016 –  7901 Zpracoval: Krajská správa Českého statistického úřadu v   Pardubicích ve spolupráci s Katedrou geografie Univerzity Palackého v Olomouci   Ředitel odboru: Ing. Veronika Tichá    Autorský tým: Ing. Veronika Tichá, Ing. Hedvika Fialová (ČSÚ); RNDr. Miloš Fňukal, Ph.D., Mgr. Ondřej Král, Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D., Mgr. Petr Šimáček, Ph.D. (UPOL)   Kontaktní osoby: Ing. Hedvika Fialová, e -mail: hedvika.fialova@czso.cz;  Mgr. Miloslav Šerý, Ph.D., e -mail: miloslav.sery@upol.cz © Český statistický úřad, Pardubice, 2016      KRAJSKÁ SPRÁVA ČESKÉHO STATISTICKÉHO ÚŘADU V PARDUBICÍCH   Oddělení informačních služeb  | V Ráji 872, 531 53 Pardubice , tel.: 466 743 480, 466 743 418 e-mail: infoservispa@czso.cz | www.pardubice.czso.cz   UNIVERZITA PALACKÉHO  V OLOMOUCI, PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA   Katedra geografie  | 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, tel.: 585 634 501 e-mail: geography@upol.cz | www.geography.upol.cz  ISBN 978-80-250-2732-5 © Český statistický úřad, Pardubice, 2016   ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘ AD Český statistický úřad  | Na padesátém 81, 100 82 Praha  10, tel.: 274 051 111 | www.czso.cz   Oddělení informačních služeb  | tel.: 274 052 648, 274 052 304, 274 052 451 | e-mail: infoservis@czso.cz Prodejna publikací ČSÚ  | tel.: 274 052 361 | e-mail: prodejna@czso.cz Evropská data (ESDS), mezinárodní srovnání  | tel.: 274 052 347, 274 052 757 | e-mail: esds@czso.cz Ústřední statistická knihovna  | tel.: 274 052 361 | e-mail: knihovna@czso.cz Zajímají Vás nejnovější údaje o inflaci, HDP, obyvatelstvu, průměrných mzdách a mnohé další? Najdete je na stránkách ČSÚ na internetu: www.czso.cz     Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje   2000 až 2016 3 Obsah Úvodní slovo  ................................................................................................................................................. 4   1. Základní informace o volbách do zastupitelstev krajů  ................................................................................ 5   2. Působnost ČSÚ ve volbách do zastupitelstev krajů  ................................................................................... 6   3. Charakteristika Pardubického kraje  ........................................................................................................... 8   4. Ohlédnutí za výsledky voleb v   Pardubickém kraji ..................................................................................... 10   5. Volební účast v   Pardubickém kraji a její vývoj v   čase a území  ................................................................. 13   6. Časové a územní aspekty vývoje volební podpory ČSSD  ........................................................................ 16   7. Časové a územní aspekty vývoje volební podpory Koalice pro Pardubický kraj ........................................ 22   8. Časové a územní aspekty vývoje volební podpory KSČM ........................................................................ 28   9. Časové a územní aspekty vývoje volební podpory ODS  .......................................................................... 34   10. Volební podpora ostatních politických subjektů v   Zastupitelstvu Pardubického kraje ............................. 39   11. Efekt kandidáta na příkladu hejtmanů Pardubického kraje  ..................................................................... 44   12. Vybrané korelační vztahy  ...................................................................................................................... 48   Seznam použitých zkratek  .......................................................................................................................... 51 Kapitoly č. 1 až 4 zpracoval  a Krajská správa   Českého statistického úřadu   v Pardubicích , kapitoly č. 5 až 12 včetně map zpracovala Katedra geografie Univerzit  y Palackého v Olomouci  . Reprodukce výňatků z této publikace lze pořizovat, pokud je uveden jejich zdroj , s výjimkou reprodukce pro komerční účely. Citace mohou být zveřejněny jen s uvedením zdroje „  Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje“ a původu statistických dat v ní otištěných.   Ve všech mapách byla využita digitální vektorová geografická databáze ČR vytvořená ve spolupráci  ARCDATA PRAHA, s.r.o., Zeměměřického úřadu a ČSÚ   (©ArcČR, ARCDATA PRAHA, 201 4). V mapách podle obcí byl proveden přepočet údajů minulých let na územní strukturu platnou při volbách v roce 2016.   Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje  4 2000 až 2016   Úvodní slovo   Vážení čtenáři,   v roce 2016 proběhly již 5. volby do zastupitelstev krajů. Vzniklou časovou řadu volebních výsledků lze hodnotit z různých pohledů. Několik z nich   předkládá tato publikace, vytvořená na základě spolupráce mezi Českým statistickým úřadem, Krajskou správou v Pardubicích a Katedrou geografie Univerzity Palackého v Olomouci. Statistici, kteří zajišťují zpracování výsledků voleb, dodali pro publikaci zejména datové podklady, geografové připravili mapové podklady a velkou část komentářů.   Úvodní část Atlasu je, kromě metodických informací, zaměřena i na stručné ohlédnutí za volbami do Zastupitelstva Pardubického kraje od roku 2000, a to zejména na vývoj počtu a struktury kandidátů a zvolených zastupitelů, vývoj podílu hlasů a mandátů získaných volebními stranami či mezikrajské srovnání volební účasti. Navazující kapitola s podrobným územním pohledem na vývoj volební účasti z hlediska správních obvodů obcí   s rozšířenou působností a jednotlivých obcí již patří k té části Atlasu, ve které jsou posuzované jevy zobrazovány prostřednictvím celé řady map.   K podrobnému hodnocení volebních výsledků (včetně pohledu na velikostní skupiny obcí a vnitřní části města Pardubice) byly následně vybrány 4 politické subjekty, které měly své zastoupení v Zastupitelstvu Pardubického kraje po dobu všech dosavadních volebních období. Samostatná kapitola je však věnována i subjektům, které mandát získaly pouze v určitém volebním období.   Skutečnost, že voliči preferují během voleb místního kandidáta, jehož dobře znají a předpokládají, že bude prosazovat lokální zájmy, je na příkladech zvolených hejtmanů dokumentována v kapitole s názvem Efekt kandidáta. Závěr publikace je věnován zajímavým korelačním vztahům mezi vybranými statistickými ukazateli a volebními zisky vybraných stran.   Elektronická verze publikace je dostupná na webových stránkách  www.pardubice.czso.cz  Podrobné výsledky voleb najdete na adrese  www.volby.cz  nebo ve Veřejné databázi ČSÚ pod odkazem https://vdb.czso.cz/  * * * Čárka ( - ) v tabulce na místě čísla značí, že se jev nevyskytoval.   Použité ukazatele:   Volební účast : jedná se o podíl počtu voličů, kteří se zúčastnili voleb, na celkovém počtu voličů ve volebním seznamu dané obce.   Vážený průměr volební účasti : podíl všech voličů, kteří se zúčastnili voleb, na celkovém počtu voličů ve volebních seznamech obcí, během všech hodnocených voleb.   Podíl hlasů pro stranu : jde o podíl počtu hlasů pro stranu z   celkového počtu odevzdaných platných hlasů.  J ádro volební podpory : jde o území, na kterém získala příslušná politická strana 50 % všech svých hlasů. Pro výpočet jsou všechny obce seřazeny sestupně podle p rocentuálního úspěchu   dané s trany , a poté jsou postupně sčítány počty hlasů v   těchto obcích, dokud jejich počet nepřesáhne danou mez.   Stabilní jádro volební podpory : jde o   všechny   obce, které alespoň čtyřikrát patřily do jádra volební podpory.   Nestabilní jádro volební podpory : jedná se o všechny obce, které alespoň dvakrát patřily do jádra volební podpory, ale ne více než ve třech případech.   Efekt kandidáta : jde o jev, který se projevuje sklonem preferovat kandidáta z   blízkého okolí voliče. Je totiž možné, že volič kandidáta osobně zná či bude podle něj lépe hájit jeho zájmy díky znalosti prostředí.  K orelační koeficient : statistický údaj, který udává podobnost mezi dvěma skupinami dat. Tato souvislost může být kladná, záporná nebo nemusí vůbec existovat. Korelační koeficienty nabývající vysokých hodnot  jsou natolik výrazné, že se projevují i podobností map zobrazujících porovnávané jevy . P odíl římských katolíků na populaci : podíl počtu obyvatel obce, kteří se při   sčítání lidu roku 2011 přihlásili k římskokatolické církvi,  na celkovém počtu obyvatel obce, kteří otázku víry zodpověděli . P odíl vysokoškolsky vzdělané populace : podíl počtu obyvatel obce, kteří během sčítání lidu roku 2011 uvedli vysokoškolské vzdělání jako své nejvyšší dosažené vzdělání, na celkovém počtu obyvatel obce ve věku 15 a více let se zjištěným vzděláním .   Atlas voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje   2000 až 2016 5 1. Základní informace o volbách do zastupitelstev krajů   Na základě ústavního zákona č. 347/1997 Sb. vznikly k   1. lednu 2000 vyšší územně samosprávní celky (kraje). Následně se v  listopadu 2000 konaly prvn í volby do krajských zastupitelstev, a to na základě zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů , a na základě v yhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů . Volby do zastupitelstev krajů vyhlašuje prezident republiky nejpozději do 90 dnů před jejich konáním. Datum voleb je závazné pro všechny kraje. Volby do zastupitelstev krajů se od roku 2004 konají ve dvou dn ech (pátek a sobota) , v roce 2000 byly jednodenní (neděle). Hlasování začíná ve 14 hodin a končí ve 22 hodin první den voleb a druhý den začíná v   8 hodin a končí ve 14 hodin. Hlasování probíhá pouze ve volebních místnostech na území České republiky. Voliče m  je   státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k   trvalému pobytu v  obci v územním obvodu kraje. Volí se tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva podle zásad p oměrného zastoupení. Členem zastupitelstva   může být zvolen každý volič, u kterého není překážka ve výkonu volebního práva. Funkce člena zastupitelstva kraje je neslučitelná s   vybranými funkcemi. Funkční období zastupitelstev je čtyřleté.   Volebními orgány  jsou Státní volební komise, Ministerstvo vnitra, Český statistický úřad , krajský úřad, úřad městské části nebo městského obvodu, pověřený obecní   úřad, obecní úřad, městský úřad, starosta obce, okrskové volební komise, ředitel krajského úřadu. Kandidátní l istiny   pro volby do zastupitelstva kraje podávají registrované politické strany a politická hnutí a jejich koalice nejpozději 66 dnů před volbami. Každá politická strana či hnutí může být členem pouze jedné koalice. Kromě názvu kraje, politické strany, jména a příjmení kandidátů, věku a povolání, obce trvalého pobytu, názvu strany nebo hnutí, jehož jsou členy ,  je na kandidátní listině uvedeno také pořadí kandidátů. Součástí kandidátní listiny je také prohlášení kandidáta se souhlasem s  kandidaturou, a s in formací, že mu nejsou známy překážky volitelnosti. Hlasovací lístek   se tiskne samostatně pro každou pol i tickou stranu, politické hnutí nebo koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo volební strany určené losem. Hlasovací lístky jsou opatřeny o tiskem razítka krajského úřadu.   Hlasování   probíhá ve volebních místnostech   ve stálých volebních okrscích , vytvářených podle zvláštního předpisu.   Hlasování   probíhá v   pořadí, v    jakém se voliči dostavili do volební místnosti, každý volič hlasuje osobně (zastupování není přípustné). Po prokázání totožnosti a státního občanství platným občanským průkazem nebo cestovním pasem obdrží volič úřední obálku, se kterou vstoupí do prostoru určeného k   úpravě hlasovacích lístků. Zde do úřední obálky vloží jeden hlasovací lístek, na kterém zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u čtyř kandidátů může označit, kterému kandidátovi dává přednost. Následně vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do volební schránky.   Po ukončení hlasování nechá předseda okrskové komise   zapečetit zbylé nepoužité hlasovací lístky a úřední obálky a otevře volební schránku pro sčítání volebních hlasů . Okrsková volební komise sečte úřední obálky z   volební   schránky a porovná jejich počet se záznamy ve výpisech ze stálého seznamu voličů. Následně hlasovací lístky z   úředních obálek posoudí (vyloučí neplatné), rozdělí a sečte počty pro jednotlivé volební strany. Poté   sečte přednostní hlasy, které byly odevzdány pro jednotlivé kandidáty. Zápis o průběhu a výsledku hlasování ve volebním okrsku  vyho toví komise ve dvou stejnopisech. Po podpisu zápisu jeden stejnopis komise předá Českému statistickému úřadu, který následně po převzetí všech zápisů od okrskových volebních komisí vyhotoví ve dvojím stejnopise Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva kraj e a předá krajskému úřadu a následně zmocněncům zaregistrovaných politických stran. Součástí zápisu je rozdělení stanoveného počtu mandátů   mezi politické strany, politická hnutí a koalice, určení zastupitelů a náhradníků . Pro přidělování mandátů   se v krajských volbách používá d΄Hondtova metoda   s modifikovaným první m dělitelem řady dělitelů (začíná číslem 1,42 ) a pokračuje řadou přirozených čísel 2, 3, 4, 5 atd. Kvórum  pro postup strany do skrutinia je v těchto volbách zisk alespoň 5 % z celkového   počtu hlasů odevzdaných ve volebním obvodu (= území kraje). Pořadí kandidátů pro přidělování mandátů je určeno pořadím kandidátů na kandidátní listině, v případě, že kandidát obdržel alespoň 5 % přednostních hlasů   z celkového počtu hlasů, které získala st rana,  je mu mandát přidělen přednostně (do voleb v roce 2008 byla tato hranice 10 %). P očet rozdělovaných mandátů je určen podle počtu obyvatel kraje, a to do 600 000 obyvatel 45 členů  zastupitelstva, od 600 000 do 900 000 obyvatel 55 členů a nad 900 000 o byvatel 65 členů . Celkové výsledky voleb do zastupitelst e v krajů vyhlašuje a zveřejňuje Státní volební komise.  
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks