of 42

Bài giảng: GIÁO DỤC HỌC ĐẠI CƯƠNG

30 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Chương 1 GIÁO DỤC HỌC LÀ MỘT KHOA HỌC I. GIÁO DỤC LÀ MỘT HIỆN TƯỢNG XÃ HỘI ĐẶC BIỆT 1. Giáo dục là nhu cầu tồn tại và phát triển của xã hội loài người Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con người phải tiến hành hoạt động lao động. Trong
Tags
Transcript
  Bài gi  ng: GIÁO D  C H  C Đ  I C   NG Chng 1   GIÁO DC HC LÀ MT KHOA HC   I. GIÁO DC LÀ MT HIN TNG Xẩ HI ĐẶC BIT   1. Giáo dc lƠ nhu cầu tn ti vƠ phát trin ca xư hi loƠi ngi    Ngay từ khi xuất hiện trên trái đất, để tồn tại con ngi phải tiến hành hoạt động lao động. Trong lao động và trong cuộc sống hàng ngày con ngi tiến hành nhận thức thế giới xung quanh, dần dần tích luỹ    đợc một kho tàng kinh nghiệm phong phú bao gồm các tri thức, kỹ nĕng, kỹ xảo cùng những giá trị vĕn hóa xư hội nh các chuẩn mực về đạo đức, niềm tin, các dạng hoạt động giao lu của con ngi trong xư hội… Để duy trì sự tồn tại và phát triển của xư hội lòai ngi, con ngi có nhu cầu trao đổi và truyền thụ   lại những kinh nghiệm đư tích lũy ấy cho nhau. Sự truyền thụ và tiếp thu hệ thống kinh nghiệm đó chính là hiện tựơng giáo dục.   Giáo dục là một hiện tợng xư hội đặc biệt vì chỉ có trong xư hội loài ngi giáo dục mới nảy sinh, phát triển và tồn tại vĩnh hằng. Lúc đầu giáo dục xuất hiện nh một hiện tợng tự phát  , diễn ra theo lối quan sát, bắt chớc ngay trong qúa trình lao động (sĕn bắt, hái lợm, chĕn nuôi, trồng trọt…). Về sau giáo dục tr thành một hoạt động tự giác có tổ chức, có mục đích , nội dung và phơng pháp… của con ngi. Xư hội loài ngi ngày càng biến đổi, phát triển, giáo dục cũng phát triển và tr thành một hoạt động đợc tổ chức chuyên biệt  : có chơng trình, kế hoạch, có nội dung, phơng pháp khoa học… Nh vậy, giáo dục là họat động    truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử –     xã hội từ thế hệ trước cho thế hệ sau nhằm chuẩn bị cho thế hệ sau tham  gia lao động sản xuất và đời sống xã hội. Một quy luật của sự tiến bộ xư hội   là thế hệ trước    phải truyền lại  cho thế hệ sau   những hiểu  biết, nĕng lực, phẩm chất cần thiết cho cuộc sống của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng. Thế hệ sau không chỉ lĩnh hội, kế thừa các tri thức, kỹ nĕng, kỹ xảo, giá trị… mà còn phải tìm tòi, sáng tạo và làm phong phú hơn những giá trị đó. Nh lĩnh hội, tiếp thu, phát triển những kinh nghiệm mà mỗi cá nhân   hình thành và phát triển nhân cách của mình. Nhân cách mỗi ngi đợc phát triển ngày càng đầy đủ, phong phú, đa dạng, sức mạnh về tinh thần và thể chất của mỗi con ngừơi đợc phát huy sẽ tạo nên nguồn lực cơ bản đáp ứng các yêu cầu phát triển xư hội trong những giai đọan lịch sử cụ thể. Nh vậy, sự truyền thụ và lĩnh hội những kinh nghiệm đợc tích lũy trong quá trình phát triển xư hội lòai ngi chính là nét đặc trng cơ bản của giáo dục với t cách là một hiện tợng xư hội đặc biệt. Giáo dục là họat động có ý thức, có mục đích của con ngi, là hệ thống các tác động nhằm làm cho ngi học nắm đợc hệ thống các giá trị vĕn hoá của loài ngi và tổ chức cho ngi học sáng tạo thêm những giá trị vĕn hoá đó. Giáo dục làm nhiệm vụ   chuyển giao   những tinh hoa vĕn hoá, đạo đức, thẩm mỹ… của nhân loại cho thế hệ sau, là cơ s giúp các thế hệ sau nối tiếp nhau sáng tạo, nâng cao những gì mà nhân loại đư học đợc. Cho nên có thể coi giáo dục nh một kiểu di truyền xã hội    –    giáo dục thực hiện cơ chế di  sản xã hội : là cơ chế truyền đạt    và lĩnh hội   kinh nghiệm đư đợc tích lũy trong quá trình phát triển của xư hội loài ngi. Chúng ta có thể thấy nếu không có cơ chế di sản xư hội - không có giáo dục thì loài ngi không tồn tại với t cách loài ngi, không có tiến bộ xư hội, không có học vấn, không có vĕn hoá, vĕn minh. Vì vậy, bất kỳ xư hội nào muốn tồn tại và phát triển đợc đều phải tổ chức và thực hiện họat động giáo dục liên tục đối với các thế hệ con ngi. Giáo dục là nhu cầu tất yếu của xư hội lòai ngi và sự xuất hiện hiện tợng giáo dục trong xư hội là một tất yếu lịch sử.   Tóm lại, giáo dục là một hiện tợng xư hội đặc biệt chỉ có trong xư hội loài ngi, giáo dục nảy sinh, biến đổi và phát triển cùng với sự này sinh, biến đổi và phát triển của xư hội lòai ngi. Bản chất của hiện tợng giáo dục là sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử –    xư hội của  các thế hệ loài ngi, chức năng trọng yếu của giáo dục đối với xã hội là hình thành và phát triển nhân cách con người . Với ý nghĩa đó giáo dục là nhu cầu không thể thiếu đợc cho sự tồn tại và phát triển của xư hội loài ngi.   2. Các tính cht c bn ca giáo dc   2.1. Tính phổ biến và vĩnh hằng    Giáo dục hiện diện trong tất cả các chế độ, các giai đoạn lịch sử của nhân loại, không hoàn toàn lệ thuộc vào tính chất, cơ cấu xư hội nh thế nào. Trong bất kì một chế độ xư hội hay một giai đoạn lịch sử nào thì mục đích của giáo dục vẫn là   chĕm sóc, dạy dỗ, đào tạo con ngi, là truyền thụ một cách có ý thức cho thế hệ trẻ những kinh nghiệm xư hội, những giá trị vĕn hoá, tinh thần của loài ngi và dân tộc, làm cho thế hệ trẻ có khả nĕng tham gia mọi mặt vào cuộc sống xư hội. Vì vậy giáo dục tồn tại và phát triển mưi cùng với sự tồn tại và phát triển của xư hộ i loài ngi.   2.2. Tính nhân văn   Giá trị nhân vĕn là những giá trị chung đảm bảo cho sự sống, tồn tại và phát triển chung của mọi ngi, mọi dân tộc, quốc gia trên trái đất, là những giá trị vì con ngi, cho con ngi, những giá trị vì sự sống hôm nay và ngày mai. Giáo dục luôn phản ánh những giá trị nhân vĕn –    giá trị vĕn hóa, đạo đức, thẩm mỹ chung nhất của nhân loại và những nét bản sắc vĕn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng quốc gia. Giáo dục luôn hớng con ngi đến những cái hay, cái đẹp, cái tốt, phát huy những yếu tố tích cực trong mỗi con ngi nhằm phát triển và hoàn thiện nhân cách mỗi ngi.   2.3. Tính xã hội - lịch sử    Trong suốt quá trình tồn tại và phát triển, giáo dục có mối liên hệ có tính quy luật với trình độ phát triển của xư hội, thể   hiện tính qui định của xư hội đối với giáo dục. Giáo dục nảy sinh trên cơ s kinh tế –    xư hội nhất định, do đó tính chất, mục đích, nhiệm vụ, nội dung của một nền giáo dục bao gi cũng chịu sự quy định của các quá trình xư hội trong xư hội đó. Lịch sử phá t triển của xư hội loài ngi đư trải qua các hình thái kinh tế - xư hội khác nhau, do đó các nền giáo dục tơng ứng cũng khác nhau. Khi những quá trình xư hội biến đổi, bắt nguồn từ những  biến đổi về trình độ sức sản xuất, tính chất của quan hệ sản xuất xư hội kéo theo những biến đổi về chính trị - xư hội, cấu trúc xư hội, hệ t tng xư hội thì toàn bộ hệ thống giáo dục tơng ứng với hình thái kinh tế - xư hội đó cũng phải biến đổi theo. Chẳng hạn, lịch sử lòai ngi đư phát triển qua 5 giai đoạn và có 5 nền giáo dục tơng ứng với 5 giai đoạn phát triển của xư hội, đó là nền giáo dục công xư nguyên thuỷ, nền giáo dục chiếm hữu nô lệ, nền giáo dục phong kiến, nền giáo dục t bản chủ nghĩa và nền giáo dục xư hội chủ nghĩa.    Ngay trong một xư hội nhất định,  mỗi thi kỳ lịch sử cụ thể, giáo dục mang những tính chất và hình thái cụ thể khác nhau. Mục đích, nội dung, phơng pháp giáo dục, hình thức tổ chức giáo dục, chính sách giáo dục…tại một giai đoạn phát triển của xư hội luôn chịu sự qui định bi các điều kiện xư hội  giai đoạn xư hội ấy. Vì vậy trong quá trình phát triển của giáo dục luôn diễn ra việc cải cách, đổi mới giáo dục nhằm làm cho nền giáo dục đáp ứng ngày càng cao những yêu cầu phát triển của thực tiễn xư hội trong từng giai đọan nhất định.   Từ tính chất này của giáo dục có thể thấy giáo dục “không nhất thành bất biến”; việc sao chép nguyên bản mô hình giáo dục của một nớc này cho một nớc khác, giai đoạn này cho giai đoạn khác là một việc làm phản khoa học. Những cải tiến, thay đổi, điểu chỉnh, cải cách giáo dục qua từng thi kỳ phát triển xư hội là một tất yếu khách quan.   2.4. Tính giai cấp   Trong xư hội có giai cấp, giáo dục bao gi cũng mang tính giai cấp –    đó là một tính qui luật quan trọng trong việc xây dựng và phát triển giáo dục. Tính giai cấp của giáo dục là sự phản ánh  lợi ích của giai cấp đó trong các hoạt động giáo dục, thể hiện giáo cho ai? Giáo dục nhằm mục đích gì? Giáo dục cái gì? và giáo dục  đâu?... Trong xư hội có giai cấp, giáo dục là một phơng thức đấu tranh giai cấp, nhà trng là công cụ của chuyên chính giai cấp, hoạt động giáo dục cũng nh môi trng nhà trng là một trận địa đấu tranh giai cấp. Tính giai cấp của giáo dục thể hiện trong toàn bộ hệ thống giáo dục và trong toàn bộ hoạt động của nhà trng, từ mục đích giáo dục, nội dung giáo dục đến phơng pháp và hình thức tổ chức giáo dục…   Trong xư hội có giai cấp đối kháng thì giai cấp thống trị bao gi cũng dành độc quyền về giáo dục và dùng giáo dục làm công cụ, phơng thức truyền bá t tng, duy trì vị trí xư hội, củng   cố nền thống trị và sự bóc lột của nó đối với nhân dân lao động. Do đó toàn bộ nền giáo dục từ mục đích, nội dung, phơng pháp giáo dục đến việc tổ chức các kiểu học, các loại trng và việc tuyển chọn ngi học, ngi dạy…đều nhằm phục vụ cho mục đích và   quyền lợi của giai cấp thống trị xư hội. Nền giáo dục trong xư hội có giai cấp đối kháng mang tính chất bất bình đẳng, phản dân chủ rõ rệt và tính chất phát triển phiến diện trong việc đào tạo con ngi.    Nền giáo dục Xư hội chủ nghĩa Việt Nam là nền giáo dục mang tính dân chủ, tính nhân đạo sâu sắc, hớng vào việc phát triển toàn diện và hài hoà nhân cách của mọi thành viên trong xư hội. Nhà trng của chúng ta là công cụ của chuyên chính vô sản theo định hớng xư hội chủ nghĩa, nên mục tiêu chung của giáo   dục là nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dỡng nhân tài cho đất nớc; tạo cơ hội và điều kiện cho mọi ngi đều đợc học tập, đợc phát triển toàn diện về nhân cách và tr thành ngi công dân, ngi lao động sáng tạo, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển đất nớc giàu mạnh.   3. Các chc năng xư hi c bn ca giáo dc   Trong quá trình tồn tại và phát triển, giáo dục và xư hội có một mối quan hệ ràng buộc, tất yếu, hữu cơ mang tính quy luật. Chính sự phát triển của mối quan hệ đó làm cho xư hội và giáo dục đều phát triển. Đặc biệt trong thi đại ngày nay giáo dục đợc xem không chỉ là sản phẩm của xư hội mà đư tr thành nhân tố tích cực - động lực thúc đẩy sự phát triển của xư hội loài ngi.   3.1. Chức năng kinh tế –    sản xuất    Xư hội loài ngi muốn tồn tại và phát triển thì phải có việc thế hệ đi trớc truyền lại những kinh nghiệm lịch sử - xư hội cho thế hệ đi sau để họ tham gia vào đi sống xư hội, phát triển sản xuất, thoả mưn ngày càng cao nhu cầu của con ngi. Công việc đó do giáo dục đảm nhận. Bất kỳ một nớc nào muốn phát triển kinh tế, sản xúât thì phải có đủ nhân lực và nhân lực  phải có chất lợng cao. Nhân lực là lực lợng lao động của xư hội, là đội ngũ những ngi lao động đang làm việc trong tất cả các ngành nghề, các lĩnh vực kinh tế,   vĕn hóa, xư hội… đảm bảo cho xư hội vận động và phát triển đúng quy luật.   Chức nĕng kinh tế - sản xúât của giáo dục thể hiện tập trung nhất thông qua việc đào tạo nhân lực . Cụ thể là giáo dục đào tạo những ngi lao động có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và  phẩm chất nhân cách cao, giáo dục tạo ra sức lao động mới   một cách khéo léo, tinh xảo, hiệu quả để vừa thay thế sức lao động cũ bị mất đi, vừa tạo ra sức lao động mới cao hơn, góp phần tĕng nĕng suất lao động, đẩy mạnh sán xuất phát triển kinh   tế –    xư hội. Chính giáo dục đư tái sản  xuất sức lao động    xư hội, tạo ra lực lợng trực tiếp sản xuất và quản lý xư hội với trình độ, nĕng lực cao. Gíao dục giúp cho mọi thành viên trong xư hội các cơ hội đợc m mang trí tuệ, trau dồi nhân cách, phát triển các sức mạnh tinh thần và thể chất để vơn lên làm chủ trong lao động, trong cuộc sống cộng đồng.... Khi mọi thành viên của xư hội đều đợc tiếp nhận một nền giáo dục đúng đắn thì xư hội thực sự đợc tái sản xuất sức lao động với chất lợng cao hơn. Ng  i lao động , do kết quả đào tạo của nhà trng sẽ đợc phát triển hài hòa các nĕng lực chung và  riêng và do đó xư hội sẽ đợc tĕng thêm sức lao động mới thay thế sức lao động cũ bị mất đi. Sức lao động mới có chất lợng hơn sẽ đem lại nĕng suất lao động nhiều hơn.   Đặc biệt trong xư hội hiện đại, khi trình độ phát triển của nền kinh tế là do trình độ của con ngi đợc giáo dục và đào tạo ra quyết định thì vai trò của giáo dục càng đợc khẳng định. Trong nền kinh tế thị trng, nguồn nhân lực   còn đợc gọi là   nguồn vốn nhân lực   (cùng với nguồn vốn tài nguyên, nguồn vốn sản xúât và nguồn vốn khoa học –    công nghệ) với tư cách là một nhân tố tăng trưởng kinh tế  . Trong các nguồn vốn thì vốn nhân lực đợc coi quan trọng nhất  bi lẽ nó không đơn thuần là một nguồn vốn mà nó còn giữ vai trò chủ thể đối với các nguồn vốn khác, nó quyết định khả nĕng khai thác và hiệu quả sử dụng các nguồn vốn khác. Theo lí thuyết tĕng trng kinh tế hiện đại, tỉ lệ tĕng GDP phụ thuộc vào tốc độ tĕng của các yếu tố đầu vào: nhân lực, vốn sản xuất, tài nguyên, khoa học –    công nghệ và hiệu quả sử dụng chúng. Tuy nhiên những nghiên cứu của các nhà kinh tế học, quản lý xư hội và quản lý kinh tế đư thừa nhận vốn và kỹ thuật chỉ góp một phần nhỏ vào tĕng trng kinh tế, còn phần rất quan trọng   của “sản phẩm thặng d” gắn liền với chất lợng nguồn nhân lực (trình độ đợc giáo dục về thể lực, trí lực, tâm lực). Vai trò của nhân lực  chỗ, trớc hết nó là một đầu vào của tĕng trng GDP, sau nữa nó còn có ý nghĩa quyết định đối với tỷ lệ tĕng của các nguồn lực khác.    Nh vậy, với chức nĕng kinh tế - sản xúât giáo dục là động lực chính thúc đẩy nền kinh tế  phát triển và giáo dục phải đi trớc sự phát triển kinh tế - xư hội. Khi nền khoa học và công nghệ đạt đến trình độ phát triển cao, nhu cầu xư hội   đa dạng, ngi lao động phải là những ngi có trình độ học vấn cao, có kiến thức rộng, có tay nghề vững, có tính nĕng động, sáng tạo… thì giáo dục phải đào tạo nhân lực một cách có hệ thống, chính qui  trình độ cao.   3.2. Chức năng chính trị –     xã hội    Bên   cạnh chức nĕng tái sản xuất sức lao động xư hội, giáo dục còn mang chức năng chính trị -  xã hội. G iáo dục không đứng ngoài chính trị mà nó là phơng thức tuyên truyền, phổ biến chủ trơng, đng lối, chính sách… của một chế độ chính trị, giai cấp hay chính   đảng cầm quyền. Giáo dục trực tiếp truyền bá hệ t tng chính trị, đng lối chính sách của giai cấp nắm quyền và trực tiếp đào tạo chuẩn bị cho thế hệ trẻ tham gia vào cuộc sống, bảo vệ chế độ chính trị, xư hội đơng thi.   Xư hội nào cũng có cấu trúc của nó –    đó là một tổng thể, một tập hợp bao gồm các bộ  phận, các yếu tố tạo thành xư hội nh cộng đồng xư hội, dân tộc, giai cấp, tầng lớp, nhóm xư hội.v.v… đư đợc hình thành một cách lịch sử –    tự nhiên, tất yếu khách quan trong những điều kiện kinh tế - x ư hội nhất định. Giáo dục tác động đến cấu trúc xư hội là tác động đến tập hợp các  bộ phận xư hội và tính chất của các mối quan hệ giữa các bộ phận đó. Trong xư hội phong kiến, giáo dục góp phần không nhỏ trong việc khoét sâu thêm sự phân chia giai cấp, xây dựng một cấu trúc xư hội mang tính chất giai cấp và đẳng cấp rõ rệt. Những chính sách giáo dục phân biệt, bất  bình đẳng trong xư hội phong kiến đư duy trì vị trí đối kháng giữa các đẳng cấp và giai tầng xư hội. Giáo dục xư hội chủ nghĩa góp phần làm cho cấu trúc xư hội tr nên thuần nhất hơn bằng cách xoá bỏ sự phân chia giai cấp và làm cho các tầng lớp xích lại gần nhau. Nền Giáo dục xư hội chủ nghĩa Việt Nam là nền giáo dục “của dân, do dân, vì dân”, nền giáo dục bình đẳng cho tất cả mọi ngi, giáo dục   góp phần nâng cao trình độ học vấn chung đư làm cho các tầng lớp xư hội đợc xích lại gần nhau. Nh đó, trong xư hội ta các tầng lớp xư hội tuy khác nhau về lợi ích xư hội, về tính chất và trình độ xư hội, về hoạt động và phát triển xư hội, song cùng đoàn   kết, hợp tác đấu tranh xây dựng xư hội nhằm đạt tới mục tiêu chung: “ dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”.   3.3. Chức năng tư tưởng –    văn hóa    Giáo dục có tác dụng to lớn đến việc xây dựng một hệ t tng chi phối toàn xư hội, hình thành  mỗi cá nhân thế giới quan, t tng chính trị, ý thức, tình cảm và hành vi đạo đức phù hợp với các chuẩn mực xư hội. “Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xư hội chủ nghĩa có tính nhân dân, dân tộc, khoa học, hiện đại, lấy chủ nghĩa Mác –    Lênin và t tng Hồ Chí Minh làm nền tảng” (Điều 3, chơng I, Luật giáo dục 2005). Nền giáo dục Việt Nam phải phục vụ mục đích chính trị tốt đẹp và t tng cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam, hớng tới mục tiêu xây dựng và phát triển đất nớc giàu mạnh.   Giáo dục là quá trình truyền đạt và lĩnh hội kinh nghiệm lịch sử –    xư hội của các thế hệ, quá trình này giúp cho mỗi cá nhân tích lũy kiến thức, m mang trí tuệ, hình thành và nâng cao trình độ vĕn hóa, đạo đức, thẩm mỹ cho mỗi cá nhân và cho toàn xư hội. Một quốc gia   giàu mạnh là một quốc gia có nền kinh tế vững mạnh, khoa học công nghệ tiên tiến, chính trị bền vững và trình độ dân trí cao. Giáo dục góp phần xây dựng và nâng cao trình độ dân trí –    trình độ vĕn hóa chung cho toàn xư hội. Nền giáo dục không chỉ hớng vào việc nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực mà còn hớng vào quá trình phát hiện và bồi dỡng nhân tài cho đất nớc.   Giáo dục không chỉ thực hiện sứ mệnh lịch sử là chuyển tải nền vĕn hóa của thế hệ này cho thế hệ kia mà còn là phơng thức đặc trng cơ bản để bảo tồn và phát triển nền vĕn hóa của dân tộc và nhân loại. Giáo dục bảo tồn, phát triển nền vĕn hoá dân tộc và nhân loại thông qua các con đng giáo dục, trong đó dạy học là con đng cơ bản nhất. Thông qua các con đng giáo dục học sinh không chỉ biết gìn giữ mà còn có khả nĕng làm phong phú, sáng tạo thêm những giá trị vĕn hóa, những loại hình vĕn hóa đa dạng, đậm đà bản sắc dân tộc…   Tóm lại, thông qua ba chức nĕng xư hội, giáo dục đư góp phần vào sự    phát triển của xư hội, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về sự phát triển của lực lợng sản xuất, quan hệ xư hội, ý thức xư hội… Đặc biệt, trong thi đại ngày nay, giáo dục đợc quan niệm không chỉ là một bộ  phận thuộc kiến trúc thợng tầng, mà nó còn là một bộ phận thuộc hạ tầng cơ s, “Giáo dục không chỉ là sự phản ánh đơn thuần các lực lượng kinh tế và xã hội đang họat động trong một xã hội. Nó còn là một phương tiện quan trọng để cấu thành các lực lượng kinh tế -  xã hội và văn hóa và quyết định chiều   hướng phát triển của các lực lượng này. Đến lượt mình động lực của các lực lượng này lại tác động đến đặc điểm của giáo dục. Do vậy, có một mối quan hệ vòng tròn trong mối quan hệ qua lại giữa giáo dục và một lọat các nhân tố xã hội và con người khác”. (Raja Roy Singh).   Thế giới coi giáo dục là động lực cơ bản, là đòn bẩy mạnh mẽ, là điều kiện tiên quyết thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xư hội. Đảng CSVN khẳng định phát triển giáo dục là “quốc sách hàng đầu” và “ đầu t cho giáo dục là đầu t cho sự phát triển bền vững nhất”.   II. ĐI TNG, NHIM V, PHNG PHÁP NGHIểN CU CA GIÁO DC HC   Trớc khi nghiên cứu bất kỳ một khoa học nào, muốn có một hớng đi đúng đắn trong qúa trình lĩnh hội hệ thống tri thức của khoa học đó, cần phải nhận thức đợc đối tợng nghiên cứu, nhiệm vụ và phơng pháp nghiên cứu của khoa học đó.   1. Đi tng nghiên cu ca Giáo dc hc   1.1. Vài nét về sự ra đời và phát triển của Giáo dục học   Giáo dục với t cách là một hiện tợng xư hội xuất hiện cùng với sự xuất hiện của xư hội loài ngi. Giáo dục học với t cách là một khoa học về giáo dục con ngi lại đợc hình thành muộn hơn nhiều. Những công trình nghiên cứu cho thấy Giáo dục học ra đi khi giáo dục đóng một vai trò rõ rệt trong cuộc sống xư hội và xư hội có nhu cầu tổng kết những kinh nghiệm giáo dục, đặc biệt là nhu cầu xây dựng những cơ quan chuyên biệt phụ trách việc chuẩn bị một cách có kế hoạch cho thế hệ trẻ đi vào cuộc sống. Điều này đư đợc chứng minh trong lịch sử phát triển của Giáo dục học:  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks