of 19

BÁO CÁO THỰC TẬP

4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
gsf
Tags
Transcript
  PHẦN MỞ ĐẦU 1. Ý ngĩa của chuyến đi thực tập - Xác định phương châm:“  Học đi đôi với hành ” là một trong những phương châmđào tạo của nhiều cơ ! đào tạo các c"p# đ$c %i&t '(i các trư)ng đại h*c# cao đ+ng#'i&c g,n đào tạo trn gi.ng đư)ng '(i các chương tr/nh th0c t1p# th0c t2 càng c3 4ngh5a 6uan tr*ng7- 83 th9 th" r; hoạt động th0c t2 c3 r"t nhiều 4 nh5a '(i 'i&c h*c t1p 'à r<n lu&ncủa inh 'in# nh"t là inh 'in ngành =i&t >am h*c7- 8ung c"p những ?i2n th@c cơ %.n 'à h& thAng 'ề lịch B 'Cn h3a DE hội 'ề =i&t >am 'à các nư(c# ?i2n th@c cơ %.n 'ề các chun ngành Fu lịch# các phương phápnghin c@u 'à ?hai thác Fu lịch7- Ginh 'in đưHc trang %ị những ?I nCng chun âu 'ề nghi&p 'J Fu lịch# chun?inh Foanh phJc 'J Fu ?hách# ?I nCng giao ti2p 'à làm 'i&c thKo nh3m7=/ '1# đHt h*c t1p th0c t2 Fành cho inh 'in =i&t >am h*c nhLm mJc đMch giNpcho inh 'in:- Xác định đưHc những hoạt động chMnh của nghề hư(ng FOn 'in Fu lịch- P/m hi9u 'ề các tu2n 'à đi9m Fu lịch7 >ội Fung là h*c t1p t/m hi9u 'ề: Q 8ác Fi tMch lịch B# cCn c@ cách mạng Q 8ác Fanh lam th,ng c.nh Q 8ác làng nghề truền thAng Q 8ác Fanh nhân 'Cn h3a# anh hRng cách mạng Q 8ác lS hội truền thAng Q =Cn h3a Tm th0c Q U$c trưng 'Cn h3a của đVng %ào các Fân tộc - Xác định đưHc mWi trư)ng 'à tMnh ch"t làm 'i&c của nghề hư(ng FOn 'in Fu lịch trn các loại h/nh phương ti&n Fi chu9n 'à tại các đi9m tham 6uan ?hác nhau# trong đ3 c3 hoạt động của các thu2t minh 'in tại đi9m 'à các %.o tàng7 1  - Xác định đưHc phương pháp thu2t minh# hư(ng FOn 'à phJc 'J cho ?hách Fu lịchthKo các chun đề ?hác nhau: Fi tMch lịch B# cWng tr/nh ?i2n trNc ngh& thu1t# Fanhlam th,ng c.nh# làng nghề truền thAng# lS hội truền thAng- Yh.o át# thu th1p# Dác định đưHc cung đư)ng# các tu2n đi9m Fu lịch# các nhàhàng# ?hách ạntại 'Rng Fu lịch7 Zua đ3 giNp cho inh 'in c3 th9 h/nh Fung đưHccác tu2n đi9m 'à ph[n 'i&c c[n ph.i làm tại đ3 trong 6uá tr/nh tác nghi&p au nà7- Phu th1p# Dác định đưHc giá 'à chMnh ách giá mà các Fịch 'J tại các đi9m Fu lịchtrong hành tr/nh th0c t1p Fành cho ?hách Fành cho ?hách Fu lịch thKo đoàn 'à Fànhcho ?hách l\7- ]hương pháp đ$t các Fịch 'J Fu lịch ^DK# ph_ng ngh`# đ$t ' th,ng c.nh# lin h&thu2t minh 'in tại đi9m# Cn uAngb7 2. Thời gian thực tập Zuá tr/nh th0c t1p t ngà defefd đ2n ngà jfkfd 2  PHẦN N! "UN# $H%&N# 1 #!'! TH!(U )H*! +U*T ,- $N# T/ TNHH "0$H , 34 T54,36 - $H! NH*NH $ẦN TH&  1.1. 67ch 89 h:nh th;nh 8Wng t P> ịch 'J GKa tra'Kl  8hi nhánh 8[n Phơ đE c3 nhiều nCm ?inhnghi&m trong l5nh '0c lữ hành 6uAc t2 'à nội địa7 =(i đội ng nhân 'in nCng động#nhi&t t/nh giàu ?inh nghi&m 'à phong cách phJc 'J chun nghi&p7 8Wng t luWn mongmuAn  mang đ2n cho 6u4 ?hách những .n phTm Fịch 'J c3 ch"t lưHng tAt nh"t7- Pn Foanh nghi&p: 8q> Ps P> 8 = Gvw Pxw=vy - 8z >{>8|> P}- ~E Foanh nghi&p: jjdjkjkde-d- Uịa ch`: • =ành Uai ]hi Prư)ng# ]hư)ng wn Ph(i# Zu1n €/nh Phu# 8[n Phơ 8Wng t P> ịch 'J GKa tra'Kl  8hi nhánh 8[n Phơ đưHc thành l1p dk78h@c nCng chMnh của cWng t là điều hành tour Fu lịch7 Uội ng nhân 'in là nhữngcon ngư)i r"t nhi&t hu2t# nCng động 'à áng tạo# chMnh những điều nà đE giNp cWngt thi2t ?2 ra những tour Fu lịch m(i# đ[ áng tạo# "n tưHng 'à chun nghi&p78Wng t luWn th0c hi&n nghim tNc các 6u ch2 phân phAi tiền lương# ?hKn thư!ng#6u ch2 ?hoán7 €n cạnh đ3 đ[u tư phát tri9n nguVn l0c cng là một trong nhữngchMnh ách 6uan tr*ng của cWng t7 =(i r"t nhiều cách th@c# cWng t đE tu9n FJngnhững nhân 'in c3 nCng l0c# chun mWn cao t nhiều nơi ?hác nhau7 Gong ong '(in3 là 'i&c củng cA đoàn ?2t nội %ộ# m! rộng hHp tác# tạo mAi 6uan h& '(i các Foanhnghi&p 'à các cWng t lữ hành trong 'à ngoài nư(c7 Uâ cng là tiền đề đ9 cWng t phát tri9n 'à m! rộng 6u mW hoạt động ?inh Foanh của m/nh7P ?hi thành l1p cho đ2n na cWng t đE tr.i 6ua nhiều %i2n động ?inh t2 trong nư(ccng như 0 .nh hư!ng của cuộc ?hủng ho.ng ?inh t2 trong ?hu '0c7 U2n na# cWng tlà một trong những đơn 'ị hoạt động c3 u tMn 'ề hoạt động ?inh Foanh lữ hành trongnư(c 'à 6uAc t27 3   >goài ra cWng t c_n cung c"p các Fịch 'J thương mại ?hác như:- P‚ ch@c hội nghị# hội th.o# 0 ?i&n- ịch 'J c"p =ia# hộ chi2u- ịch 'J đ$t ph_ng ?hách ạn- ịch 'J ' má %a# tàu ho.# tàu cao tAc- ịch 'J cho thu DK t ƒ ch„ đ2n ƒe ch„- ịch 'J '1n t.i7]hương châm hành động của 8Wng t P> ịch 'J GKa tra'Kl  8> 8[n Phơ là:- yuWn mang đ2n cho ?hách hàng Fịch 'J đNng '(i u c[u- yuWn chCm 3c# tư '"n ?hách hàng t1n t/nh chu đáo như 4 muAn- Gát cánh cRng ?hách hang đ9 th"u hi9u 'à hHp tác hi&u 6u.- Yh!i tạo mAi 6uan h& hHp tác# tin tư!ng# Fu tr/ mAi 6uan h& %ền 'ững 1.2. $< c=u t> ch?c U9 đ.m %.o tMnh linh hoạt cao 'à u c[u hoạt động c3 hi&u 6u. th/ ph.i t‚ ch@c %ộmá hoạt động '(i 6u mW hHp l4 nh"t# tAi ưu nh"t# m*i ai l[m ?h3 ?hCn trong ?inhFoanh ph.i FưHc ?h,c phJc ?ip th)i7 8ác ph_ng %an ph.i c3 0 lin ?2t h„ trH l…n nhauđ9 th0c hi&n các mJc tiu đ$t ra7 ]hương pháp 6u.n l4 thKo phương pháp tr0c tu2n7iám đAc 6u.n l4 toàn %ộ hoạt động của cWng t c3 ?2 hoạch điều ch`nh ?ịp th)i 'àcác %ộ ph1n ch@c nCng chịu 0 ch` đạo tr0c tu2n t giám đAc7 ~Ai 6uan h& 6u.n l4nà c3 ưu đi9m là g*n nh† 'ề t‚ ch@c thWng tin đưHc đ.m %.o thWng uAt# đư)ng đicủa thWng tin là đư)ng ng,n Fo đ3 ai l&ch 'ề thWng tin ?hWng l(n phR hHp '(i ch2 độmột thủ trư!ng lEnh đạo7 >hi&m 'J đưHc 6u định thKo ngun t,c t1p trung Fân chủtrong 6u.n l47 8ơ c"u nà đ.m %.o nguVn l0c đ9 gi.i 6u2t các '"n đề tr*ng tâm: 4  1.2.1. Sơ đồ tổ chức H:nh 1.1. < đ@ t> ch?c tAi cBng ty TNHH "7ch CD Ea tFaCEG  $N $In Th<  1.2.2. Cơ sở vật chất  & thAng cơ ! '1t ch"t của Foanh nghi&p %ao gVm t"t c. các phương ti&n '1t ch"t'à tư li&u lao động đ9 .n Du"t ra toàn %ộ .n phTm Fịch 'J cho ?hách Fu lịch7 =i&cđ[u tư cơ ! '1t ch"t hHp l4# một m$t giNp các Foanh nghi&p lữ hành ti2t ?i&m đưHcchi phM# một m$t ?hác giNp Foanh nghi&p c3 điều ?i&n làm %Lng ch@ng '1t ch"t hữuh/nh h3a .n phTm của Foanh nghi&p đ9 hạn ch2 rủi ro đAi '(i ?hách 'à g3p ph[n thuhNt ?hách hàng7 >goài ra cơ ! '1t ch"t ?5 thu1t hi&n đại c_n là điều ?i&n đ9 Foanhnghi&p nâng cao ch"t lưHng .n phTm cng như điều ?i&n lao động 'à nCng u"t làm'i&c cho Foanh nghi&p7 8ơ ! '1t ch"t ?5 thu1t là điều ?i&n tAi 6uan tr*ng đ9 Foanhnghi&p phát tri9n hoạt động ?inh Foanh lữ hành7 8ơ ! '1t ch"t của 8Wng t P>ịch 'J GKa tra'Kl  8hi nhánh 8[n Phơ ?há đ[ đủ# đáp @ng đưHc nhu c[u làm 'i&ccủa nhân 'in78ơ ! '1t ch"t ?I thu1t %ao gVm:- =Cn ph_ng c3 Fi&n tMch rộng7- ]h_ng làm 'i&c c3 má điều h_a7- ~á 'i tMnh nAi mạng zntKrnKt# c3 ‡iˆi FRng cho laptop7 5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks