of 238

BÖYÜK BRİTANİYANIN cografiyasi.doc

21 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
BÖYÜK BRİTANİYANIN cografiyasi.doc
Transcript
  BÖYÜK BRİTANİYANINCOĞRAFİYASI  MÜNDƏRICAT GirişI FƏSİL. COĞRAFI MÖVQEUİ VƏ FIZIKICOĞRAFI !ƏRAİTİNİNƏLAMƏTLƏRI 1.1. COĞRAFI MÖVQEUİ""""""""""""".#. 1.2. RELYEFI""""""""""""""""""""$% 1.3. DAĞLARI VƏ DÜZƏNLİKLƏRİ""""""""""&'$.'. IQLIMI( FLORA VƏ FAUNASI""""""""""""&# 1. ). *IDROLO+I ELEMENTLƏRI""""""""""""&, 1. #. MINERAL E*TIYATLARI"""""""""""""..%-.II. FƏSİL. SIYASI QURULU!U. Ə*ALISI VƏ ƏMƏK E*TIYATLARI &.$. SIYASI QURULU!U VƏ QISA INKI!AF TARII""""'/ 2.2. Ə*ALIYƏ AID BƏZI GÖSTƏRICILƏR""""""""')&.%.!Ə*ƏRLƏRİ.............................................................................-' III FƏSİL. TƏSƏRRÜFAT SA*ƏLƏRİNİN COĞRAFİYASI %.$. TƏSƏRRÜFATIN ÜMUMI SƏCIYYƏSI.................................0)%.&. SƏNAYE SA*ƏLƏRI. YANACAQENERGETIKA KOM1LEKSI.................................................................................................$/$  3.3. КЯНДТЯСЯРРЦФАТЫ.......................................................123 IV FƏSİL. BÖYÜK BRİTANİYANIN NƏQLİYYATI VƏ ARİCİİQTİSADİ ƏLAQƏLIRİ. '.$. BÖYÜK BRİTANİYANIN NƏQLİYYAT SİSTEMİ...................$&0 4.2. Б ÖYÜK БРИТАНИЙАНЫН ХАРИЪИ ИГТИСАДИ ЯЛАГЯЛЯРИ....135 V FƏSİL. BÖYÜK BRITANUYANIN IQTISADI RAYONLARI VƏ ƏTRAFMÜ*İTİN MÜ*AFİZƏSİ...........................................................$))).$. BÖYÜK BRITANUYANIN IQTISADI RAYONLARI............$))).&. BIRLƏ!MI! KRALLIĞIN QORUQLARI VƏ MILLI 1ARKLARI..$-'    ).%. MILLI 1ARKLAR................................................................................$-,   BÖYÜK BRİTANİYA VƏ ŞİMALİ İRLANDİYA KRALLİĞI  Бюйцк Бри!"ий! #$ %и&!'и Ир'!"(ий! кр!'')*)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks