of 32

Çeviri Derlemesi: İklim Krizi

34 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
İçindekiler – İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (I) – Benjamin Glahn – İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (II) – Benjamin Glahn – Mary Robinson: uluslararası hukuk iklim değişikliğine yanıt verme konusunda
Tags
Transcript
  Çeviren: Serap Güneş Dünyadan Çeviri | www.dunyadanceviri.wordpress.com    İKLİM KRİZİ  Çeviri Derlemesi  İçindekiler İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (I) – Benjamin Glahn.........................................................................3İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (II) – Benjamin Glahn.........................................................................7ar! "obinson# uluslararası hukuk iklim $e%işikli%ine !anıt verme konusun$a !etersi&..................................................................'3&manlar hükümetleri iklim $e%işikli%i sebebi!le artacak *+e ha&ırlıklı olmaları konusun$a u!ar$ı..........................................',Gerici ekolojinin tehlikeleri (-ut o the /oo$s)..........................'70-122nin em4er!alist +evrecili%i – 5oe 6a!ns...........................23Bu bir şe!leri $e%iştiri!or – 5o$i ean........................................27 2  İklim mültecileri ve uluslararası hukuktaki boşluklar (I) – Benamin !lahn"akistan# sel $elaketi# 2%&2 Kaynak  İklim değişikliği kaynaklı kitlesel göçlere ilişkin tahminler şok edici – 2050 itibariyle 200 milyon kişi – ve bu tahminler, iklim mltecileri olarak bilinen yeni bir yerinden edilmiş insanlar kategorisinin benimsenmesine sebe! oldu"#$ yıl önce, %& 'kmetlerarası İklim (eğişikliği )aneli *+)- ilk değerlendirme ra!orunuyayınladığında, ra!orun ya.arları, byk ça!lı ve kresel göçlerin, iklim değişikliğinin dnya gvenliği .erindeki /en byk etkisini teşkil edebileceği belirtiyordu"1rtık bunların sağlam temellere dayalı endişeler olduğuna dair giderek artan bilimsel kanıtlar mevcut" %u yıl &art ayında, o!enhagdaki iklim bilim .irvesi sırasında, u.manlar deni. seviyesindeki ykselmeye dair eski tahminlerini, +)nin iki yıl önceki tahminlerinin ç katına artırdılar" 3ubatta, önde gelen İngili. ekonomist ve 4tern evie6 on the 7conomics o8 limate hange ya.arı 9ick 4tern, iklim kaynaklı göçn kitlesel ölçekte yaşanacağı uyarısında bulundu" /:, 5, ; derecelik sıcaklık artışlarından bahsediyorsak, bu y. milyonlarca, belki de milyarlarca insanın taşınmak .orunda kalacağı anlamına geliyor diyor 4tern" /(nyanın, yaşanacağı öngörlen .aman aralığında, bu tr bir n8us hareketi ile baş etmesi mmkn değil"%u tr öngörler ve bunlara eşlik eden insani kaygılar, iklim değişikliği meselelerinin giderek genişleyen terminolo<isine yeni bir kavram da ka.andırdı= /iklim mlteciliği"1ncak uluslararası yardım to!luluğu içinde, /iklim mlteciliği kavramı sorunlu ve tartışmalı" 4orunlu çnk mevcut uluslararası mlteci ve sığınma hukukunda hiçbir hukuki dayanağı yok, tartışmalı çnk içerdiği sorunların nasıl çö.leceğine dair !ek a. görş birliği var" >eçtiğimi. birkaç yıl boyunca, sayısı. !olitika araştırmacısı ve insani yardım kuruluşu, /iklimmltecilerinin uluslararası mlteci ve göç !olitikasının çatlaklarına dşme riski içindeki '  tanınmamış bir göçmen kategorisini teşkil ettiklerine işaret ederek, bu sorunlardan ba.ılarına yanıt retmeye çalıştılar" %irçokları #$5# %& &lteci onvansiyonu ile bu konvansiyonun #$;? )rotokoln /iklim mltecilerini içerek şekilde genişletme önerisini dahi ya!tı" 1ncak şu ana değin u8ukta bir mutabakat ihtimali bile belirmiş değil" @luslararası >öç Argtnn >öç ve İklim (eğişimi ra!orunun ya.arı Bli %ro6nın ya.dığı .ere= /sorunun ka!samını gö.ardı etmeye yönelik kolekti8 ve bakıldığında başarılı da olan bir çaba sö. konusuC bugne değin .orunlu iklim göçmenleri için uluslararası to!lumda hiç DevE olmadı, kelimenin ne gerçek anlamında ne de meca.i olarak" Koruma sorunları? 3u anda, /iklim mltecisi kavramı konusundaki temel sorun, mevcut uluslararası hukukta resmen tanınmış bir kategori olmaması" İklim değişikliği sebebiyle uluslararası sınırları geçeninsanların korunmasını ve bu insanlara yardım edilmesini sağlayabilecek hiçbir yasal çerçeve,konvansiyon, !rotokol ve s!esi8ik kılavu. yok ve mevcut uluslararası insani hukuk çevresel kaynaklı ba.ı yerinden olma vakalarına uygulanabilir durumdayken, mltecilere verilmiş mevcut haklar – ö.ellikle de uluslararası insani yardım ve geri dönme hakkı – onlar için geçerli değil" BF8ord Gniversitesi &lteci Halışmaları &erke.i (irektör oger Ietterin Jorced &igration evie6de yakın .amanda ya.dığı .ere=/Hatışma, .ulm, doğal a8etler ve imar !ro<eleri nedeniyle .orla yerinden edilmiş insanların haklarını korumaya yönelik sağlam temellere sahi! uluslararası, bölgesel ve ulusal hukuki enstrmanlar, anlaşmalar ve normlar mevcut" (olayısıyla, iklim kaynaklı çevresel değişim sebebiyle göçmek .orunda kalan insanları korumak için ben.er bir çerçevenin olmaması şaşırtıcı"Jakat birçok açıdan aslında şaşırtıcı değil" &evcut uluslararası hukuk re<imi ve ö.ellikle de &ltecilerin 4tatsne ilişkin #$5# onvansiyonu ile #$;? )rotokol, iklim değişikliğinin tehlikelerinin hen. bilinmediği bir dönemde ha.ırlandı" #$5# onvansiyonu, ö.el olarak .ulme karşı koruma sağlar ve /mltecilerin resmi olarak tanınması bu nedenle çok açık bir hukuki kategori ile sınırlıdır – esasen yalnı.ca /ırk, din, milliyet, belirli bir sosyal gruba veya siyasi görşe mensubiyet sebebiyle e.iyet göreceğine dair sağlam temellere dayanan bir korkuya sahi! ve vatandaşı olduğu lkenin dışında olan ve bu korku sebebiyle o lkenin korumasından 8aydalanamayan veya 8aydalanmak istemeyen kişiler"(olayısıyla, ne iklim değişikliğinin ne de çevresel tahribatın şu anda mlteciler ve sığınmacılar için koruma sağlayan kilit önemdeki yasal anlaşmalar veya normların hiçbirinde geçmediğini net şekilde i8ade etmek gerekir" Kani /iklim mltecisi kavramının kullanımı, hiçbir mevcut uluslararası anlaşma, konvansiyon veya enstrman ka!samında hiçbir hukuki geçerliliğe sahi! olmayan yarıLtanımlayıcı bir açıklamadan başka bir şey değil" (aha da önemlisi, uluslararası alanda, bu yeni, tanınmamış göçmen /kategorisi için hi.met sağlayabilecek ve haklarını savunabilecek hiçbir ya!ısal sreç mevcut değil"1ncak çevresel veya iklim 8elaketlerinden kaçmak .orunda kalanlara yönelik olarak mevcut enstrmanlar dahilinde koruma bulunabilecek yer, lkesinde yerinden edilme vakaları" (aha s!esi8ik olarak, birçok u.man #$$M tarihli Glke İçinde Kerinden Blma onusunda Kol >österici İlkelerin kendi lkelerinin sınırları içinde göç etmek .orunda kalmış insanlar için aslında uygun koruma sağlayabileceğine inanıyorlar" @luslararası hukuk normları ile insan hakları hukukunun bağlayıcı olmayan bir sente.i olan Glke İçinde Kerinden Blma onusunda Kol >österici İlkeler, kendi lkelerinin sınırları dahilinde yerinden olmuş kimselere koruma   ve yardım sunuyor" Glke İçinde Kerinden Blmaya (air %rookingsL%ern )ro<esi eski (irektör Kardımcısı halid oser, /kendi lkeleri içinde iklim değişikliği nedeniyle yerinden olan insanlara yönelik normati8 çerçevenin, lkelerinin dışına göçmek .orunda kalan insanlar için olduğundan daha iyi olduğunu savunuyor" Kani, lkeleri içinde yerinden olanlar lke içinde yerinden olmuş kimseler *+()ler- olarak nitelenir ve dolayısıyla uluslararası insani hukuk tara8ından #$$M tarihli Kol >österici İlkeler ka!samında korunurken, belirli .ulm 8ormları haricinde sebe!lerle uluslararası bir sınırı geçmek .orunda kalanlar ise korunmuyor" Glke içinde yerinden edilmiş kimselerin insan hakları konusunda %& A.el Nemsilcisi Oalter Plin şöyle diyor= /&evcut insan hakları 8ormları ve Glke İçinde Kerinden Blma onusunda Kol >österici İlkeler, kendi lkelerinde .orla yerinden edilmişler için yeterli koruma sağlamaktadırC QancakR ana .orluk, uluslararası olarak tanınmış lke sınırlarını geçenler için geçerli normati8 bir çerçeveyi netleştirmek ve hatta geliştirmektir" Boşluklar doldurulabilir mi? /İklim mltecisine yönelik resmi bir tanımlama ve uluslararası hukukta bir tr resmi tanıma olmaksı.ın, iklim değişikliği sonucu uluslararası sınırları geçerek göçmek .orunda kalan kimseler, @luslararası >öç Argtnn de belirttiği .ere, /uluslararası sistemde neredeyse görnme. kalmaya devam edebilir ve kendi lkelerinde siyasi .ulme uğradıklarını kanıtlayamadıkları için sığınma hukukunun çatlakları arasına dşerler"1ncak şu anda, /iklim mltecisine yönelik korumalar konusunda uluslararası alandaki tartışmaları ileri taşıyabilecek ve uluslararası hukuktaki boşlukları doldurabilecek en a.ından ç olasılık mevcut gibi görnyor" İlk seçenek, &ltecilerin 4tatsne dair #$5# onvansiyonunu iklim *veya çevre- mltecilerini de içerecek ve !olitik .ulm nedeniyle kaçan mltecilerle aynı hukuki korumaları sunacak şekilde gö.den geçirmek" @9', mltecilere yönelik uluslararası hukuki korumaları .ayı8latabileceğini ve iklim değişimi ile göç arasında yanıltıcı olabilecek bir bağlantı kurduğunu ileri srerek bu seçeneğe karşı çıkıyor" @9' ıdemli )olitika (anışmanı SosT ieraya göre, #$5# onvansiyonunu yeni tanımları içerecek şekilde değiştirmeye gerek yokU bunun yerine, haklar ve korumalar arasındaki mevcut boşlukların anali. edilmesi yönnde acil bir ihtiyaç mevcut" /İklim değişimi ve yerinden olma sö. konusu olduğunda, diyor iera, /mevcut terminolo<imi. ve mevcut korumalarımı. var" İnsanları oldukları şeyden başka şekilde adlandırmamı.a gerek yok, onlar yerinden edilmiş kimseler" ısacası, @9', çevresel tahribatı ve iklim değişikliğini .orunlu, sınır ötesine göçlere neden olabilecek bir durum olarak kabul ederken,  bunların uluslararası hukuk ka!samında mlteci stats vermek için dayanak yarattığını dşnmyor"(aha heveskVr ikinci bir seçenek ise, iklim veya çevre /mltecileri için belirli haklar ve korumalar sağlamaya çalışacak tamamen yeni bir konvansiyonun m.akere edilmesi" %u yaklaşımın sayısı. ciddi !roblemi var" %irincisi, Oalter Plinin de işaret ettiği .ere, mevcut uluslararası hukukta .orla yerinden edilmiş insanlarla gönll olarak göç edenler arasında ciddi bir ayrım sö. konusu" Kavaş bir seyir i.leyen a8etlerde *kıtlık ve tarımsal alanların tahribatı gibi-, bu, ayırt edilmesi son derece .or bir 8ark demek" 1yrıca, /iklim 8elaketleri ile /doğal a8etler arasında bir ayrım ya!ılması da .or oluyor" Plin, /7n a.ından şu an için ve yakın gelecekte belirli bir a8etin iklim değişikliği olmaksı.ın olu! olmayacağını belirlemek imkVnsı. görşn savunuyor" %u da, yeni bir /iklim mltecisi konvansiyonu ka!samında uluslararası to!luma yönelik belirli ykmllk ve sorumluluklar belirlenmesini m.akere etmeyi aşırı ölçde .or hale getirmektedir" We son olarak, uluslararası insani yardım to!luluğu içinde, yeni bir konvansiyonun mmkn veya önerilebilir olduğuna dair çok a. görş birliği 
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks