of 11

Çeviri: Lars Svendsen; Sıkıntının Felsefesi.pdf

141 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Yayıncı Bağlam 2008 ISBN 9786055809065 | Türkçe | 224 Sayfa Çevirmen: Murat Erşen "Bu deneme kendimi aylaklığa adamaya karar vermiş olduğum bir zamanda kaleme alındı. Uzun bir araştırma projesini başarıyla tamamına erdirdikten sonra, niyetim
Tags
Transcript
  Lars Fr.   H. Svendsen Sıkıntı’nın Felsefesi KJEDSOMHETENS FILOSOFI Çeviren: Murat Er  ! en  ! Ç ! NDEK  ! LER G ! R  !"  SIKINTI PROBLEM !   Felsefi problem olarak sıkıntı Sıkıntı ve modernite Sıkıntı ve anlam Sıkıntı, çalı ! ma ve aylaklık Sıkıntı ve ölüm Sıkıntının tipleri Sıkıntı ve yeni SIKINTININ TAR  ! H !    Acedia - önmodern sıkıntı Pascal’dan Nietzsche’ye sıkıntı felsefeleri William Lovell  ’dan  Amerikan Sapı  !  ına  – romantik dönemin sıkıntısı Çarpı  " ma - sıkıntıya, bedensele, tekni " e ve ihlale dair Samuel Beckett ve bireysel anlamın imkânsızlı " ı Andy Warhol : bireysel anlamı yadsımak SIKINTININ GÖRÜNGÜB ! L ! M !   Duygusal e " ilim üstüne Varlıkbilim - sıkıntının yorumbilimi SIKINTI AHLÂKI Bir ben nedir? Sıkıntı ve tarih Sıkıntı deneyimi Sıkıntı ve olgunluk SONSÖZ  W   #   LL  #   AM LOVELL’  dan  AMER  #   KAN SAPI  $  I  ’na – ROMANT # K DÖNEM #  N SIKINTISI …………….  Amerikan Sapı  !  ı   ! u kelimelerle açılır: «TERKET BÜTÜN UMUDU EY SEN BURAYA G # REN». Bu pek tanıdık cümle, Dante’nin  #  lahi  Komedya ’sının üçüncü ! arkısında Cehennemin kapısı üzerine yazılmı ! tır. Ve kitap «BURADAN ÇIKI $  YOK» cümlesiyle kapanır. Roman, Patrick’in, kendi sözleriyle «benzersiz bir cehennem» olan hayatı, bu iki formül arasında cereyan eder.  Amerikan Sapı  !  ı ’nda sürekli yinelen özlü deyi ! ler Talking Heads’in bir ! arkısından alınmı ! tır: (Nothing But)  Flowers: « And as things fell apart / Nobody paid much attention.» [« Ve her  ! ey zıvanadan çıkarken, hiç kimse fazla aldırı !  etmedi.»] Hiçbir gizli anlam yoktur, tüm eylemler âdeta atomize olmu ! tur. Roman, geli ! imsiz, tasarısız bölümlerin bir ard arda geli ! i olarak yapılanmı ! tır ve sonu açıktır. Sadece genç ve zengin Patrick tarafından kıyafetlere, televizyon  programlarına, cinayetlere, i ! kencelere, alkole, yüzeysel diyaloglara dair yapılan betimlemelerden olu ! ur. Bundan tamamen e ! itle ! tirilmi !  bir evren çıkar ve bu yavanla ! tırma sıkıntı do " urur. Patrick’i en çok etkileyen ! ey, tanıdıklarından birinin onunkinden daha güzel bir kartvizite sahip olmasıdır. Çevresindeki herkes birbirine benzer. Herkes zengindir, herkes çekicidir ve harika bir vücuda sahiptir. En küçük farklılık, ne kadar küçüçük olursa olsun, Patrick için çok büyük bir öneme kavu ! ur :  böylece, iki çe ! it diet içecek arasındaki fark onu içpatlamasının e ! i " ine getirir ! Önemli olan sadece görünü ! tür, yüzeydir. « Kendimi bok gibi hissediyorum, ama harika görünüyorum.»  Pek çok defa Patrick’in di " erleri tarafından tipik olarak « the boy next door   » [kom ! unun o " lu] diye adlandırıldı " ını okuruz, buna cevabı kendisinin « a fucking evil psychopath » [sikti " imin kötü ruhlu  psikopatının teki] oldu " udur. Kimlikten yoksun olu ! u tüm roman  boyunca ötekilerle karı ! tırılması olgusuyla güçlendirilmi !  olur. Ya ! adı " ı dairenin kapıcısı bile onun varoldu " undan haberdarmı !  gibi de " ildir : «Bu adam için bir hayaletim, diyorum kendime. Gerçekdı ! ı bir ! eyim, tam olarak elle tutulamayan bir nesneyim.» Ve daha sonra romanda, ardından i ! kence edip öldürece " i bir kadınla yemek yerken: «Demek istedi " im, insanlar gerçekten birbirlerini görüyorlar mı? Gerçekten biri ba ! ka birini görüyor mu? Sen hiç beni gördün mü? Gördün mü?» Öz kimlikten yoksun oldu " undan, ihlal ve moda aracılı " ıyla bir kimlik edinmeyi dener. Kimli " in dı ! avurumu aynı zamanda kendinden üçüncü ! ahıs olarak bahsetti " inde de meydana çıkar. Bateman, sınırlarını durmadan zorlayarak, kendisinin ötesine giderek, minimal bir beni telafi eder. Farklı markalardan ürünler arasında ince ayrımlar yapmak suretiyle kendine bir ben yaratmayı dener, ama bunu öyle soyut ve ki ! isiz bir anlamda yapar ki gerçek bir bireysellik olu ! turmayı ba ! aramaz, bundan dolayı kendini do " rulamak için ihlale  ba ! vurur. Burada ihlal ve a ! kın arasında bir ayrım yapmak yararlı olacaktır. # hlal yalnız ve yalnız bir a ! ırıya gitmeyi, sınırlara saygı göstermemeyi ifade eder. # ster ılımlı ister radikal olsun, hep aynı düzlemde kalır : ihlalin hep yatay ya da düz oldu " unu söyleyebiliriz. Buna kar  ! ılık a ! kın’da, kökten biçimde farklı ba ! ka bir ! eye geçebilmek için niteliksel bir sıçrama yapmak gerekir. Patrick a ! kın’a en çok, müzi " e dair neredeyse dini bir tecrübe ya ! adı " ı bir konser esnasında yakla ! ır : […] birden inanılmaz bir heyecan dalgası kaplıyor içimi, her  ! eyi anlıyorum, ve kalbim daha hızlı atmaya ba ! lıyor, ve sanki görünmez
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks