of 32

CIV IL IZACE ASI E A AF R I K Y 1 & 5 6#

0 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
CIV IL IZACE ASI E A AF R I K Y 1 & 5 6# é # LUKÁŠ PECHA (ed.) CIVILIZACE ASIE A AFRIKY LUKÁŠ PECHA (ed.) K AT E DR A BL Í Z K OV Ý C HO DN Í C H S T UDI Í FILOZOFICKÁ FAKULTA
Transcript
CIV IL IZACE ASI E A AF R I K Y 1 & 5 6# é # LUKÁŠ PECHA (ed.) CIVILIZACE ASIE A AFRIKY LUKÁŠ PECHA (ed.) K AT E DR A BL Í Z K OV Ý C HO DN Í C H S T UDI Í FILOZOFICKÁ FAKULTA Lukáš Pecha (ed.) Katedra blízkovýchodních studií Filozofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni Tato práce vznikla díky podpoře v rámci grantu SVK Vydání publikace bylo schváleno Vědeckou redakcí Západočeské univerzity v Plzni. Recenzenti: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc. doc. PhDr. Václav Marek, CSc. Typografická úprava: Jakub Pokorný Návrh obálky: Anastasia Vrublevská Vydala: Západočeská univerzita v Plzni Univerzitní 2732/8, Plzeň První vydání, 161 stran Pořadové číslo: 2288, ediční číslo: Plzeň 2019 ISBN Západočeská univerzita v Plzni autoři 2 Publikace, nazvaná Civilizace Asie a Afriky od starověku po současnost, je zaměřena na představení vybraných aspektů vývoje civilizací na území asijského a afrického kontinentu, které se vyvíjely během dlouhého časového úseku, sahajícího od starověku až do současné doby. Jednotícím prvkem dílčích studií, které jsou předloženy v tomto svazku, je myšlenkový odkaz těchto civilizací, který se projevuje především ve sféře náboženství. Badatelé, kteří zde publikují výsledky svých výzkumných projektů, se zaměřili na rozličné aspekty náboženského myšlení, které jsou viditelné nejen v provádění náboženských obřadů, nýbrž také ve sféře mytologie, literatury a lidové slovesnosti, jakož i architektury a obecně materiální kultury. Pozornost je věnována rovněž kontaktům mezi civilizacemi Asie a Afriky na jedné straně a západním světem na straně druhé, které mnohdy zásadním způsobem ovlivňovaly vývoj všech zúčastněných regionů. Vzhledem k tomu, že styky mezi Západem a Východem v nejširším slova smyslu budou bezpochyby i nadále představovat důležitý faktor politického, ekonomického a sociálního vývoje, bude toto téma vysoce aktuální i v budoucnosti. Jednotlivé příspěvky, které předkládáme v tomto svazku, byly prezentovány na XVIII. ročníku kolokvia Orientalia Antiqua Nova, které uspořádala Katedra blízkovýchodních studií Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni v dubnu Věříme, že výsledky výzkumů, které byly představeny na tomto kolokviu, se stanou vydatným zdrojem inspirace pro širokou zainteresovanou veřejnost a podnítí další spolupráci při výzkumu starých asijských a afrických civilizací. Lukáš Pecha editor 3 OBSAH Adam Baudiš Postava soudce ve Starém zákoně a s ním spojená ideologie.. 5 Martin Klapetek Čtyři desítky let výstavby mešit tureckými komunitami v Německu Štěpán Kuchlei Tonlé Sap spálené srdce Kambodži. Ekologie, přírodní procesy a mytologie Vladimír Liščák Martín de Rada ( ), první navarrský augustinián na Filipínách a v Číně Wolf B. Oerter Koptologické ohlédnutí za publikací Tesáno do kamene, psáno na papyrus, vydanou před 50 lety Zbyňkem Žábou.. 79 Ondřej Pivoda Slavnost Yhyach a její místo v kultuře Jakutů (Sacha) Martin Špirk Čínský buddhismus ve Vídni: etnografie chrámu a komunity Fo Guang Shan Vít Ulman Komplexní predikáty v japonštině a korejštině Lukáš Větrovec Falešné fatwy jako podoba anti-islámu a limity konceptu islamofobie Martin Klapetek Katedra filosofie a religionistiky, Teologická fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice Úvod Pestrá problematika spojená s architekturou mešit a koncepcí výzdoby jejich interiérů je jen jedním z témat výzkumu islámu v Evropě. Obecně lze zařadit do širších souvislostí institucionalizace muslimských organizací, která probíhala v druhé polovině 20. století. 39 Samostatně vybudované novostavby mešit i prostory modliteben zakomponované do komplexů kulturních center jsou pro badatele zajímavým zdrojem informací. Vypovídají mnohé o samotné komunitě, která jejich výstavbu podnítila a obvykle z podstatné části i financovala. Spolek je také uživatelem prostor, které bývají primárně určeny k různým činnostem. Vedle této roviny se ukazuje také význam estetického projevu pro prosazování náboženských a kulturních hodnot ze strany reprezentantů místních spolků, celoněmecké centrály i představitelů zahraničního ústředí. Text se snaží poukázat na klíčové souvislosti výstavby mešit jednou z největších muslimských institucí působících na území celého Německa. Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (DITIB) reprezentuje tureckou interpretaci islámu a její dlouhodobý přenos do kontextu jedné ze společností západní Evropy. Již v roce 1977 vznikla jedna z prvních mešit, která se později přihlásila k DITIBu. V roce 2017 byla 39 Klapetek 2011, Fotografie č. 1. Centrální mešita v Kolíně nad Rýnem-Ehrenfeldu. Autor: Martin Klapetek, 2014, archiv autora. dokončena výzdoba hlavního sálu Centrální mešity v Kolíně nad Rýnem-Ehrenfeldu, která je podstatnou částí rozsáhlého komplexu centrály této organizace. Během těchto čtyřiceti let bylo postaveno mnoho budov a pro účely tohoto textu bylo vybráno přes sedmdesát nejvýznamnějších (viz Příloha). Za pomoci synchronního přístupu byly definovány souvislosti výstavby v jednotlivých desetiletích. Pozornost byla věnována odkazům na islámskou a tureckou historii v názvech staveb, jejich lokalizaci, 40 architektonickému řešení exteriérů 41 a celkové výzdobě interiérů Klíčovým konceptem je prostorová dichotomie většinovou společností reálně i virtuálně preferovaného centra a marginalizované periferie. Klapetek 2015, Použití centrální kupole, menších kupolí a polo-kupolí, výstavba minaretů v tradičním osmanském duchu, celková podoba budovy a výrazné detaily. 42 Tradiční osmanské abstraktní a rostlinné vzory maleb a kachlů, základní barevnost, kaligrafie, lustry, empory pro ženy a použité materiály pro dekoraci stěn a základního vybavení (keramika, dřevo, sklo apod.). 19 Autor vychází z kritické analýzy dosavadního německého zkoumání této problematiky. 43 Systematicky zpracovává volně dostupnou fotodokumentaci zachycující vnější a vnitřní podobu staveb. 44 Pro vystižení klíčových souvislostí využívá informace, které získal v letech během svých výzkumných a studijních cest do různých německých lokalit. Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion (dále jen DITIB) je se svými 909 místními spolky a nejméně členy největší islámskou institucí v Německu. Unie působí jako tzv. zastřešující organizace na celostátní úrovni a k tomuto jsou navíc připojeny místní spolky. Tento způsob řešení se nazývá decentralizovaně strukturovaná instituce. Jednotlivé segmenty fungují jako obecně prospěšné spolky pracující především v náboženské, kulturní a sociální oblasti. Všechny tři prvky se objevují již v roce 1984, kdy byla DITIB založena tureckým Direktoriátem pro náboženské záležitosti. 45 Duchovní působící v německých mešitách této organizace získávají své teologické vzdělání na fakultách v Turecku. Do Německa jsou vysíláni na dobu pěti let a poté se navrací zpět do vlasti. Tento systém rotací vede k tomu, že duchovní zcela neproniknou do komplikovaných souvislostí současného společenského vývoje v Německu. V tomto jsou ve vysoké míře odkázáni na koordinaci s aktivními členy místních mešitových spolků. 46 Významným problémem jsou jazykové kompetence duchovních, které sice na jednu stranu pomáhají udržovat 43 Dechau 2009; Chbib 2017; Kraft 2002; Leggewie a Beinhauer-Köhler 2009; Limon 2012; Rohe 2016; Schmitt 2003; Schoppengerd 2008; Zemke m-haditec GmbH Většina komunit se prezentuje na pravidelně spravovaných webových stránkách. Významným zdrojem fotodokumentace jsou profily spolků na sociálních sítích, kde jsou zveřejňovány snímky okolí mešit a vnitřních prostor využívaných členy např. během postního měsíce ramadán. 45 Rohe 2016, Chbib 2017, turecké kulturní kořeny, na druhou stranu ale neposilují začlenění do německé společnosti. Tento problém se výrazně ukazuje při práci s osobami z třetí i čtvrté generace muslimů s tureckým kulturním základem, kteří se již v Německu narodili. Jazyk je základním klíčem pro integraci do okolní většinové nemuslimské společnosti. Jedná se o jednu z důležitých výzev, před kterými stojí vedení místních sdružení, centrály a v neposlední řadě i zástupci Direktoriátu, kteří mají ve své kompetenci evropskou problematiku. 47 Náboženský provoz mešit a kulturních center s modlitebnami je základní pracovní náplní jednotlivých spolků. V různých charakteristikách organizace se klade důraz na její sunnitskou orientaci. Kvalifikované kázání během pátečních poledních modliteb v mešitách je důležitým prvkem pro prezentaci názorů náboženského vedení především k místním členům spolku. Protože se jedná tradičně převážně o muže a otce, vliv organizace dosahuje i do jejich rodin. Ty jsou již mnohdy tvořeny osobami s individualizovaným přístupem k náboženským povinnostem nebo jen s tureckým kulturním zázemím bez zdůrazněného náboženského rozměru života. 48 Vedle každodenních modliteb s důrazem na kolektivní setkávání v pátek v poledne lze do náboženského provozu zařadit i nárazové oslavy svátků. 49 Dále sem náleží slavení významných milníků lidského života, kam patří obřady spojené s rituální obřízkou chlapců, sňatkem nebo v neposlední řadě kolektivní modlitbou za mrtvé. 50 Centrála DITIBu napomáhá členům místních sdružení vyřešit komplikovanou proceduru spojenou s organizovanou poutí do saúdskoarabské Mekky. 47 Klapetek 2017, Sakaranaho 2006, Mimo jiné se jedná o slavnostní přerušení půstu v měsíci ramadán a následující společné jídlo (iftar) nebo oslavy narozenin proroka Muhammada (tur. mevlid). 50 V roce 1992 byl založen finanční pohřební fond, který na základě každoročních příspěvků svých členů financuje především nákladnou repatriaci těl do zemí původu. Karakaşoğlu1996, Náboženská oblast aktivit lokálních spolků je doplněna o vzdělávací a kulturní činnost. Výuka je tematicky velice široká a skupiny jsou rozděleny podle jednotlivých generací a pohlaví. Sem lze zařadit kursy němčiny i turečtiny, doučování doplňující povinnou školní docházku nebo semináře zaměřené na pracovní nabídky, právní a bezpečnostní problematiku. Mešitové spolky v menších i větších obcích nabízejí i volnočasové aktivity orientované především na děti a dospívající. K základním klubovým činnostem patří sportovní tréninky a hudební kroužky. Takto široce definovaná nabídka klade nároky na vnitřní členění prostor budov (učebny, studovny, knihovny) i úpravu jejich okolí (parky, hřiště, sportoviště). 51 Tímto způsobem se DITIB snaží zapojit svoje členy bez ohledu na věk a pohlaví do specializovaných vzdělávacích, kulturních a sportovních aktivit. Jedná se o důležitý motiv při charakteristice cílevědomé a koordinované činnosti této instituce. Neustále se v sebeprezentacích klade důraz na to, aby jednotlivé aktivity nebyly v rozporu s normativním sunnitským vyznáním 52 a případně ani s partikulárními prvky vycházejícími z konkrétní kulturní interpretace islámu. 53 V následujících podkapitolách budou představeny základní charakteristiky mešit vybudovaných DITIBem v jednotlivých desetiletích. Nejedná se o vyčerpávající přehled, spíše je možné 51 Ideálním příkladem je Centrální mešita v Kolíně nad Rýnem, která je součástí multifunkčního komplexu budov stojícího v sousedství rozlehlého sportovního areálu. Orossová 2015, Příkladem z oblasti normativního náboženství je prostorově i časově oddělení vzdělávání a volnočasová činnost chlapců a dívek. 53 Z oblasti žitých forem náboženství je to neustálý estetický i obecně kulturní důraz na tureckost společenství. Sem lze zařadit významné historické postavy objevující se v názvech mnoha mešit a tradiční pojetí výzdoby interiérů mešit. Upozorňuje se ale i na komplikovanou vnitropolitickou současnost Turecka a pozitivně nahlíženou budoucnost pod taktovkou režimu prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana a vládnoucí Strany spravedlnosti a rozvoje. Klapetek 2018, jej chápat jako úvodní utřídění dat a vystižení zajímavých styčných bodů. Budova mešity je vnímána jako komplexní útvar, který působí nejen na pravidelného či nárazového návštěvníka, ale do určité míry i na náhodného kolemjdoucího. Základními body deskripce jsou název stavby, výsledná volba lokality, pojetí exteriéru budovy a v neposlední řadě celková koncepce výzdoby především hlavních modlitebních sálů. V sledovaném období byly postaveny tři mešity. Dvě byly vybudovány ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko a jedna vznikla v Hesensku. Názvy staveb buď odkazují na významné postavy z osmanských dějin (sultán Selim I. Hrozný), nebo se zdůrazňuje jejich zamýšlený charakter velkého prostoru především k pátečním shromážděním ( hlavní ). Mešity se objevují především na parcelách umístěných v centrech měst a v zástavbě okolních domů. Na konci sedmdesátých let 20. století stále ještě vznikají realizace, které lze ve světle následujícího vývoje považovat spíše za přestavby a dostavby objektů. Proto se v těchto případech objevují převažující dobové prvky řešení stavby doplněné v menší míře o nostalgické tvarosloví. Sice jen jedna budova byla korunována kupolí, zato u všech tří mešit byly posléze vybudovány minarety. Technická omezení se projevila v řešení prostoru hlavní modlitební haly. Pokaždé se jedná o jednoduchou místnost, kde nebylo možné vytvořit v patře emporu na sloupech. Z tohoto důvodu bylo nutné ženám vyhradit oddělený modlitební prostor. Pak je ale potřeba zařídit přenos alespoň zvukového záznamu do dalších místností v budově. 54 Ve všech případech byla pro výzdobu interiéru použita kaligrafie a kachle s typicky osmanskou pestrobarevností. 55 Jako 54 Pro obecnou diskusi ohledně prostor pro modlitbu žen viz Kahera, Abdulmalik a Anz 2009, Leggewie a Beinhauer-Köhler 2009, 57 58; Carswell důležitý funkční i estetický prvek se v hlavních modlitebních halách objevují velké křišťálové lustry. V tomto období bylo postaveno dvacet tři mešit. Sedm z nich se nachází ve spolkové zemi Severní Porýní Vestfálsko, sedm v Bádensku Württembersku, pět v Bavorsku, dvě v Dolním Sasku, jedna v Brémách a jedna v Hesensku. Třetina staveb byla označena jménem města, ve kterém se nacházejí. Navíc se zdůrazňovala skutečnost, že se jedná o velký prostor určený především k pátečním shromážděním ( centrální ). V ostatních případech zadavatel zvolil pojmenování podle nějaké osobnosti z tureckých dějin. Lze se setkat s významnými sultány (Mehmed II. Fátih), architekty (Mimar Sinan), vojáky (Fevzi Çakmak) nebo básníky (Yunus Emre). Výjimkou jsou odkazy na historické mešity Istanbulu (Ayasofya) nebo Jeruzaléma (al-aksa). 56 Osmdesát procent staveb se nachází volně nebo v zástavbě na periferii města, zbytek lze nalézt hned vedle dalších budov v centru. Mešity vybudované na periferii stojí obvykle na okraji průmyslových čtvrtí a nedaleko železniční infrastruktury. Důvodem k volbě podobných lokalit jsou zpravidla dostupnější ceny pozemků. Na jednu stranu pouze polovina staveb má jako jeden ze svých typických prvků nízkou kupoli odkazující na tradici osmanské architektury, 57 na druhou stranu jen dvě mešity nejsou nakonec doplněny o minaret. Celkové řešení budov postavených v tomto období nabízí několik možností. V šedesáti procentech případů se lze setkat se zcela moderními fasádami a dvacet procent navíc kombinuje převažující moderní řešení s nostalgickými prvky. Zbytek lze označit jako více nostalgizující stavby doplněné o moderní rysy. 58 V tomto období již zcela převažují novostavby, proto bylo možné do návrhů hlavních prostor určených k modlitbám zakomponovat emporu pro 56 Migeon a Saladin 2009, 12 17, von Gladissová 2006, K obecné diskusi k typologii staveb viz Kraft 2002, 204; Schmitt 2003, ženy. Vizuálního oddělení od spodní části vyhrazené mužům bývá dosaženo mimo jiné užitím zábradlí s výplní z mléčného skla. S ohledem na provoz hlavního modlitebního sálu a jeho celkového pojetí se jedná se o funkční i estetické řešení. Při výzdobě stěn naprosté většiny interiérů hlavních modlitebních sálů byla použita kaligrafie. Projevuje se tím úzus vycházející mimo jiné z dodržování zákazu zobrazování živých bytostí a s tím související rozvoj umělecky ztvárněného písma v islámském světě. 59 S ohledem na průběh pravidelných modliteb je klíčové estetické pojetí mihrábové stěny a výzdoba kupole. V šedesáti procentech byly zadavateli upotřebeny pestrobarevné kachle, shodně ve dvaceti procentech se setkáváme s mihráby, kazatelnami a čtecími pulty ze dřeva nebo mramoru. 60 Opakuje se instalace rozměrných křišťálových lustrů nejen jako důležitého zdroje světla v centrální modlitební hale, ale také jako pohledově významného estetického prvku. V tomto období se již lze poprvé setkat s odlišným řešením dostatečného světelného komfortu v hlavní modlitební síni. Jedná se o velké kovové lustry tvořené soustřednými kruhy, na kterých jsou připevněna svítidla stylizovaná do podoby tradičních mešitových lamp. 61 Moderní architektonické pojetí se tedy objevuje v exteriéru, prostorové rozvržení i výzdoba interiéru mešit jsou však řešeny tradičním způsobem. V tomto období bylo vybudováno dvacet dva mešit. Deset z nich bylo postaveno ve spolkové zemi Bádensko Württembersko, devět v Severním Porýní Vestfálsku a po jedné v Berlíně, Hesensku a Bavorsku. Co se týče volby názvů staveb, opakují se tendence z předchozího období. Jedna třetina mešit znovu nese označení podle města a to ve spojení s přídavnými jmény centrální nebo velká. Druhá třetina je pojmenovaná podle 59 Naef K vybavení mešity viz Leggewie a Beinhauer-Köhler 2009, Migeon a Saladin 2009, slavných básníků a mystiků (především Mevlânâ Celâleddin Mehmed Rumi, ale také Mehmet Akif, Emir Sultan nebo Hacı Bayram). Poslední třetina názvů nemá jednotící charakteristiku. Opět se objevují jména významných sultánů a architektů společně s odkazy na nejznámější mešity Istanbulu a Jeruzaléma. Novinkou jsou výjimečné reference na pojem vlast (Vatan) nebo mučednictví v džihádu (Şehitlik). 62 Pouze jediná výjimka potvrzuje pravidlo, 63 že v tomto období byly mešity stavěny na periferiích měst. Podobně jako o deset let dříve se parcely nacházejí na rozhraní průmyslových areálů, veřejných sportovišť, dopravních koridorů a obytných čtvrtí. Na konci devadesátých let 20. století dochází oproti minulosti k důležité změně, neboť osmdesát procent novostaveb mešit již má kupoli. V rámci turecké kulturní interpretace islámu se jedná o tradiční prvek. Zvyšující se počet kupolí narušuje evolucionisticky laděné teorie, které předpokládaly postupný odklon od nostalgických prvků a příklon k modernistickému pojetí stavby. 64 Co se týče minaretů, tak s výjimkou jedné realizace 65 byly postupně dostavěny u všech mešit z tohoto období. Celkové řešení exteriéru budov opět nabízí několik typických možností. Třetinu staveb lze označit za moderní, třetina budov kombinuje svůj převažující moderní charakter s nostalgickými architektonickými prvky a poslední třetina je nostalgická. 66 V tomto případě lze hovořit o částečném narušení evolucionistických předpokladů. Prostorové řešení hlavní modlitební síně obvykle umožňovalo vkomponovat galerii pro ženy přístupnou ze speciálního schodiště. 67 Pokračuje se tedy v předchozím osvědčeném trendu. 62 Wöhler 2005, Mevlana Moschee v Konstanz-Peterhausen byla postavena v roce 2001 na rohu rušné ulice nedaleko Rýna. 64 Roose 2012/2013, Velká mešita v Buggingen v jihozápadním Bádensku Württembersku je rozlehlou stavbou pro cca 200 věřících. 66 Učebnicovým příkladem je Mešita mučedníků z Berlína Neukölln vybudovaná v roce Ostatní stavby sice nemají do detailu propracovanou nostalgickou výzdobu fasády, přesto rozvržení poměrů budovy, kupole a minaretu je řadí do této kategorie. 67 Kraft 2002, Fotografie č. 2. Mešita mučedníků v Berlíně-Neuköllnu. Autor: Martin Klapetek, 2012, archiv autora. 27 Fotografie č. 3. Interiér Mešity mučedníků v Berlíně-Neuköllnu. Autor: Martin Klapetek, 2012, archiv autora. Všechny sledované mešity z tohoto období pro výzdobu hlavního modlitebního sálu používaly kaligrafii. Sedmdesát procent realizací kladlo důraz na využití pestrobarevných kachlů pro dekoraci samotného mihrábu i stěny, do které byl zasazen. V interiéru zbylých třiceti procent převažovalo použití mramoru, dřeva nebo štuku. Křišťálové lustry se pro své technické a este
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks