of 9

CUMHURBAŞKANI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN GİRESUN'U ZİYARETLERİ.pdf

23 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
CUMHURBAŞKANI GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN GİRESUN'U ZİYARETLERİ.pdf
Tags
Transcript
    z   <.    İÇİNDEKİLER Mehmet LARÇIN Açılış Konuşması 7 Hüseyin Mümtaz BAYAZITOGLU Sunuş 9 Feridun M. EMECEN Giresun Ta~hinin Bazı MeseleleriBilgehan Atsız GÖKDAÖ Mö. 2000li Yıllardan Günümüze Giresundaki Türk Varlığı Mustafa KESKİN Selçuklular ZamanındaDoğu Karadenize Yönelik Türkmen Akınlan ve Muhacereti 5   Kenan İNAN Giresun ve Havalisinde Türkmenler  XIII. ve XV. Yüzyıllar Mehmet BİLGİN Giresun BölgesindeTürkmen Beylikleri ve İskön Hareketleri 77 İlhan ŞAHİN Osmanlı Döneminde GiresunBölgesinde Konar-Göçerlerin İzleri   M. Hanefi BOSTAN XV.-XIX. Yüzyıllarda Giresun Kazasının İdiiri Taksimatı ve Nüfusu 119 Fatma ACUN 15 ve 16 Yüzyıllarda Şebinkarahisar ve Civarında Yerleşim Modelleri 137 Oktay KARAMAN Seyahatnamelere GöreGiresun 163 Ayhan YÜKSEL Saln~melere GöreGiresun Bölgesinin İdari Dummu ve Idarecileri E. Esin SARIOÖLAN Giresun ve Tanzimat 89 Yücel ÖZKAYA Giresun 1 3 NoluŞer’iyyeSicil Deifierlerindeki Bilgilere Göre Islahat Fermanı Sonrası Giresunun Durumu 197 Sadık SARISAMANBirinci Dünya SavaşındaŞebinkarahisar Ermeni İsyanı 203  6 İÇİNDEKİLER Süleyman BEYOĞLU Milli MücadeledeGiresunun Yeri VeÖnemi 209 A.Mehmet KOCAOĞLUMisyonerlik Faaliyetlerinden PontusRum Devletine Uzanan Süreç 231 Abdullah İLGAZİ Milli Mücadele Yıllarında Giresun ve Çevresinde Pontus Rum Faaliyetleri ve Alınan Tedbirler 49 Mustafa BALCIOĞLUBirinci Dünya Savaşı Sırasında ve Sonrasında Rumlar ve Topal Osman 259 Erden MENTEŞEOĞLU Osman Ağanın Milli Karakteri ve Bahtsızlığı 26 Cavit AKIN Milli Mücadele ve Erzurum Kongresinde GiresunDelegeleri 275 Hüseyin ALBAYRAK Milli Mücadelede Giresun Basını287 Talip MERT Abdülhalim Paşa   325 Ali SARIKOYUNCU I~Iilli Mücadelede Giresunlu DinAdamları 333 Ibrahim BALCIOĞLU Milli MücadeledeGiresunİnsanının SosyoPsikolojik Açıdan Değerlendirilmesi 343 Sezai BALCI Cumhurbaşkanı MustafaKemal Atatürkün GiresunuZiyaretleri 49 Mukaddes ÇELİK Cumhuriyet Döneminde Giresun: İktisadiAçıdan Bir Tetkik 355 Ercüment KURAN Cumhuriyet Döneminde Giresun  1923-1980 359 Sadi B YR M Giresun İli VakıflarınaToplu Bir Bakış 365 İsmail BOZALİOĞLU Giresunda Osmanlı Dönemine Ait Tekke ve Zaviyeler 391 Idris BOSTAN II Giresunda Bulunan Yabancı Okul ve Dini 7 Müesseseler 405 Mustafa KAFALI   Değerlendirme 415  CUMHURBAŞKANI MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN GİRESUN’U ZİYARETLERİ Sezai BALCI~ Atatürk Kurtuluş Savaşı’ndanönce çeşitli görevlerle, aynı zamanda da Kurtuluş Savaşı yıllarında ve yeni bir bağımsız Türk Devleti kurduktan sonra yaptığı yurt gezilerinde 52 ilimizi ziyaret etmiş, çoğu il ve ilçelerimize de birkaç kez gelmiştir. Hemenifade edelim ki Atatürk’ün yurtgezileri deyince sadece O’nun protokole dayalı gezilerinedeğil, hanginedenlerleolursa olsunayakbastığı ve her yurt köşesine yapılanseyahatlerinidikkatealmalıyız. Yukandabelirtilen 52 ilimizi ziyaretleri de hem Cumhuriyetten önce ve hem de Cumhuriyetten sonra gerçekleşmiş olan yurtgezileridir. Atatürk’ün bilhassaCumhurbaşkanıolmasından sonra yaptığı yurt gezilerimutlaka bir amaca hizmet için düzenlenmiştir.Bugezilerin en önemli maksadı, Anadolu’da başlatılan Milli Mücadeleyi ve Atatürkdevrimlerinin yapısınıanlatmak aynı zamanda da yeni kurulanCumhuriyetinkurucusuyla halkın bütünleşmesinitemin etmektir. Atatürk’ün yurtgezilerinin temelamaçlarından biri de devrimler konusunda halkla fikir alışverişinde bulunmak ve halkın nabzını yoklamaktır. Bu bağlamda, zaferlerini olduğu kadar inkılaplarını da yurt gezileri içinde değerlendirmek doğruolur. Atatürk savaşlarda Ordunun başında ön saifia yer tutmuş.Çanakkale ve diğer muhtelif cephelerde zafertacını yerinde ve kendi elleriyle örmüştür. Bu durum, devrimleriiçin de geçerlidir. Muhtelif inkıl~plannda olduğu gibi mesela Şapka İnkıl~bıiçin de o güne kadar kendisini hiçgörmemiş olan Çankın, Kastamonu ve İnebolu’ya elinde şapkasıyla gitmiştir. Gerçekleştirdiği her inkıl~plarından önce çıktığıyurt gezilerindeinkılabın ilkelerini anlatmış, milletin nabzını yoklamış ve onayınıalmıştır. Araştırmacı Yazar.  35 SEZAİ BALCI Uğradığı köy, kasabave şehirlerde milletini çevresinde yekvücüd olarak görmüş,kendisinegösterilen sevgi ve bağlılığı şahsına maletmeden milletin bir temsilcisi olarakyine milletine bahşetmiştir.Hemen hemenher geziye çıkışındaCumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, uğrayacağı illere ‘karşıla ma törenlerininyapılmamasını duyurduğu halde, halk O’nungeçeceği yollara dökülmüş hele gençler asla peşini bırakmamışlardır. Atatürk’ü görmek her Türkiçin bir mutluluk olmuş.O’nu görenlergörmeyenlere yıllarca anlatmışlardır1. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet idaresininkabulü ve ilanıile Mustafa Kemal Paşa “Cumhurbaşkanı’ seçilmişdi. Cumhuriyetin ilanından 10 ay geçmek üzere iken CumhurbaşkanıGazi Mustafa Kemal Paşa eşleri Latife Hanımefendiile birlikte 29 Ağustos-18 Ekim 1924 tarihleri arasında50günsürenve karadan da 3000 km.lik bir yol tutan ve gayet yorucu olan bir yurt gezisine çıkmışlardır. Dumlupınar 29-30 Ağustos’ta,Bursa 31 Ağustos-Il Eylül’de ziyaret edildikten sonra, Mudanya’dan Hamidiye zırhlısı  Kruvazör ile Istanbul’auğramadan Boğaz’ı ve Karadeniz’i 11-14 Eylül’de, Trabzon’u 15-17 Eylül’de, Rizeyi 17-18 Eylül’de, Giresun ve Orduyu 19 Eylül’de Samsun’u 20-24 Eylül’de Amasya’yı 24 Eylül’de Tokat’ı25-26 Eylül’de Sivas’ı 27-28 Eylül’de, Suşehri’ni 28 Eylül’de,Refahiye’yi 29 Eylül’de Erzincan’ı 29-30 Eylül’de Erzurum’u 30 Eylül ve I Ekim’de, Hasankale, Akköprü, Yapan, Emrekom, Mindivan, Komasor ve Döllet köylerini 2 Ekim’de Erzurum’u tekrar 3-4 Ekim’de, Sarıkamış’ı 4-5 Ekim’de Kars’ı 6 Ekim’detekrar Sarıkamış’ı  gidiş dönüş trenle olmak üzere 7-8 Ekim’de, tekrar Erzurum’u 8-10 Ekim’de Tercan’ı 10 Ekim’de Erzincan’ı 10-li Ekirh’de Şark~ Karahisar’ı Şebinkarahisar 11-12 Ekim’de ve Suşehri-Zara Geş yoluyla Kayseri’yi 13-14 Ekim’de,Yozgat’ı 15-16 Ekim’de, Kırşehir’i 17 Ekim’deziyaret etmişler, 18 Ekim’deAnkara’ya vasılolmuşlardır2. Cumhurbaşkanı Atatürk’ün bu gezilerine Latife Hanım’ın yanı sıra Yozgat MebusuSalih Bozok Istanbul mebusu ve Türk Ocakları Genel Başkanlığı yapmış olan Hamdullah Suphi  Tanrıöver , GaziantepMebusu Kılıç Ali  Kılıç , RizeMebusu Rauf  Benli , Cumhurbaşkanlığı Başkütibi Tevfik  Bıyıklıoğlu , BaşyaverRusuhi, Muhafız Birliği Komutanı Binbaşı Ismail Hakkı  Tekçe , Yüzbaşı Muzaffer  Kılıç , Özel Kalem Katibi   Mehmet Önder, Atatürk’ün Yurt Gezileri,Ankara 1975, s 9 2 Fahrettin Kırzıoğlu, Gazi’nin Kuzey DoğuGezileri,Erzurum 1974, S. 134.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks