of 21

طرق الارشاد لمواجهة مشكل التكرار المدرسي لدى التلاميذ - تجارب الدول في هذا الشأن‬

22 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
إن مشكلة التسرب المدرسي ممثلة في ظاهرة التكرار أو إعادة السنة، أضحت مشكلة تفرض نفسها في مختلف المؤسسات التربوية، وتستدعي تدخلات عاجلة سياسية، حكومية، بيداغوجية...إلخ. في هذا الشأن تستعرض الباحثة جملة من التقنيات التي يمكن بها مجابهة خطر الظاهرة،
Transcript
  128 مك   ةج ى   داشرإ قزطين   سر ر زكتن ذتن -  ن ذه      لون برا - نس   ةم *   * نارو   ةمج - ئازج   ا   --  129 داشرإ قزطك   ةج ىين   سر ر زكتن ذتن -  ن ذه      لون برا -  _ صخ     م     وأ   رار      ا   ةر   ظ         ثمم   ردم   ا   بر   ا      شم   فإ   ضر      شم   تحأ           ا   ةدإتؤم   ا   ؼ   خم            وغاد   مو   ح            ت   خد   دو   ور     ا .  ف   م      ا   ت      ا   فم      م   ثح   ا   ضر   ف   ش   ا   اذ  رطخ      م         خمو   دشر   ا   تمدخ   فم   ةدمم      شم   ام      ا   بر   او      ود   ا   تح   او   تارد   ا   فم      م   فمؿود  ؿثم   فم   ئ               او   ؿ   ؿ     شم   ا         ةرط   ا   فم   ت   م   خم   ا   در   ا   ةدم   او   ئقو   ا   دشر   ا   مار   اارم   ا   م   ا   ؿو   ح   ا   فم      رغو   وغاد   ا . ةيحاتفم    ام       :  رار      ا   ؿود   ا   بر   ئقو   ا   دشر   ا   مار   ا   ؽرط   ردم   ا . وغاد     ا   ارم   ا   دشر   ا 1 مدم   ا  .   ؿ   ا   عاو  را       و   ا   و          ا   ةدإ   وأ   رار        ا   ر   ةر  ؿود    م           و   و  و  . فردم   ا   بر   او   رر            ث  . وم   ا   ؽرط      ةر   ا   ؾ      و   ـ      ام  ر   ا   ؿو   و        و   ا ( Unesco , 2009, 23)    إ   ر " :     ء   بر     ا   ةر  ظ   ف   م   ا      ا      ا   وأ      طو   وأ        م     ت      أ   ءاو   د   ا   تم      ا   ـو   ت   م   ـ  و   ردم   ا   ؿط  ا   رد   ؿود   ا   فم   دد   ا       أ      إ      ود      ةر   ا   فاد        ا   فإ " : ؼو  ." تاء   ا   طأ   إ   فو   م    ا     وم   ا   ؽرط        ا   توم      دأ   ـ    " .  ؼ   م      ذم      ا   فم            ًدادأ         و          م   ةدد   فاد      و   ارد   ا   توم   او   راوط  ا         ذم      فو   م   بر   م   رر  راز   ا 1999       و  2005 ؿ 4.4 ـ        ا   ةد      فما      بار  %   ابور   ؿ   م 51.7 رو         ا     %       و 2007 بر 5.31  ر   و         ا   فما    5.03    ا   ـ      ا   ةد      فماد     م       ت     و   طومإ   ب   رار       [ ت       طو   ا   فاود   ا   ت ,3 2].     م    و   ـو   ا   ةد   و   ت   ذ  ارد   ا   بر     ا   ةر  ظ   فإظ     د      ؽ   ا        رط   فم      ث   ور   ا   م           اوم    ؿود   ا   ب   أ   ؿِ   فم   ةذم     ا   تاءار  او   راد   ا   ـر   فإ   وم     ا   ؽرط      ةر   ا   فاد      ا   فم   دد   ا      ظ      و   ّد   اد  ا        رم     ا           إ   س   م   ا   روط   اا   ر        ا   ت  دم  . ةد   ا   س   و   ء     اذم        ا   ىد  رم   ا   ر [ يد   ا   ء   ا   و 1 .[  ؿو  ؾ [4 رؤم  ردم   ا   رار        ا   م  أ   ف  ]  د   رؤم      ا      و  رار        ا   ؿدم " : يور   ا   ـظ   ا   ف   رم   ؿدم   ا   اذ  فو      م   د   و  . يور   ـظ  يأ         ف      إ   او      ـ  ذم      ا   فم   ر   ا   فأ         اذ   رظ   م     ا   ىوم   ا   ء   ر   د      فم   بقاو     او   ب  ا   ؼ   ا   ـرو  . ـ   م         ـ   ؿ  ؽ      ؿم     ا   فم   ر   ا   فأ   و  و   اد   ؤم      دو   ؿء   اذ  .       ا   فورر      ط   ؿ     و   ؿط  ا   سردم   فو   ب   و     ا   اذ  ىود   ف   فططم   او      ا   فم   ر   ارذ   ا   اذ  فم   ؿ      ا   ؿو      يذ     ا   راد  او " .     رد   ر   ذ   رمم   ا   اذ   ( Hugnes Drealants , 2006: 4) "       ـد   تر   ظأ   تارد     ا   فم   دد   ا   فإ  . ماز  ا   سردم   ا   ؿ      ارد   ا   تو     ا      م  رار        ا   ب   رمم   و  رار      ا " فأ      إ      موم      ت      د         " .  فوأ   ؿوومزأ [6] O.Eisemon   ص      "   ارد      را   ر      ا   ةر  ظ      اوم     د      ف      فو   "   أ  " تارار        ا   مم   ا   ت   م   م   فأ         ؿد   ا   تارا   ف   و        م   ا " .  أ   رار        ا   ةر  ظ         مم   ردم   ا   بر   ا      م   فإ  33 2014  130 ضر        م   تأ           ا   ةدإ   ؤم     ؼ   م                 مو   و              ت   د   دو   و   ر   اوادو .   ث   ا   تد     اءارق   ؿ        فم      ا   ترا   دقو   ر   ا   فوؤ            و   ا      ا   ؿم   زم   ر      م         ا   فأ   ف      ةد  ا   ق   م   راز      ـ      او   مظ   ابو     ءار  ا   اذ  ضد   م      ا   ور   ا   مظ    ؤ   إ   ؿ   د    م   ر   ةد   فأو   ارد   ا   ؼ     ا   ج       ـظ   ا   ف     رو  ... دو   ا   ف   و   ا   ف     فاد             ج         اردإ        إ   ت     ا   ؿ  و   ماد   دم   يراز   ا   يو   ر   اارد   ا   ؿ   ا   عاو  يور      ا   ر   ا   ؿم       ؼوو   أ   ث  . د      او    و   ؾارد  ذم          م        ا   ر  ؿ   و   ور   ا   تؤم   ا      ار   م  – ب   آ   ةرو   ذم   ا   ت  ا -       تق   و   ا   س  و   ف   و   و   ا   ذ  و   ظ     ا            و   دق  ا   رم   فم   م      ااود   ـ  أ   فم     ب         إ   عووم   ا   اذ     ا   را   ارد   ا     ب             ر   ذ   در   ىرأ   اود . 2. سارد   ا   ة   شم   تمد   ا   عاو   أ      إ   ءو   ا   ار  ب      ذ  عوأ   و   ةر  ظ      اوم    م   درإ   مار         مم   در  ا   ؽرط   ا   يأ  :        حرط      ا      م   ا   مأ   رار        اوأ   تمد   اوؿ   م        م   فم   ف   م      ا   در  ا   ما   ر   ا   ؼ   و   ؟رط  ا   اذ     مدم   ا   ؿود   ا   بر   مو   ؟را   ر        ا؟            ء   او   ؿ            م     ف   مأ  .     ا   فاد سارد   ؿ   ود   ا   بر   ؼ   م   ضارا        إ         ا   ث   ا   ؼد         او   ردم   ا   رار        ا   رط      م   ؼ     و        تأ   عاو   أ      م  يور   ا   در  ا   ـم   فم   ؽرط        ا   ف   م   و   ذم           رار  ا   ؽ   إ   فود   ردم   ا   بور   او   ؿ   ايور   ا   ـظ    .  3 س   ا   تسارد   او   يرظ   ا   رطا  . 1.: ردم   ا   رار        ار      ؿ   ث   ةدإ   ًو         د   ء   ا . ىرأ   د   ةرم   دأ   يأ   اًار                طم     و  و   طم        ا       LE REDOUBLEMENT .SCOLAIRE   ر  م   فوق "      و   دقو [7] Gaston Mialaret   ـدأ      ر   ذ   ث   رار        ا   ـو   م       م   ؼررد   ؼر   ؿو   و  رار        ا   فأ             ا   ةرم  م   ؿ " : م   ر   ـ      ط   ـ  يذ   ا   ذم      ا  " رر    " ـو          ـوم   ا      و  . فم   غ   و     –    م   ب - ـ      ؽ  بو   طم   ا   ىوم   ا   اوم   ا ."  [ "  ر  م " رأ   م  8 بر   ا   ـو   م      ر   و   ماد  ]  ر    أ   ر    ظم   فم   اً   ظم   رار        ا   ؿ      يذ     ا   ردم   اؿمفم   ًءز  " رد      " ردم     ا   ز      ا   فأ      إ   ةر  ار    ةر   ـر     ب  اوم     ا   اذ  فأو   ذم      ا   ت      مإفم   رم        م   ا   داد  ا   فم   ءز  ةر   م .  " فومزإ " ـدو [    طم  : ؿو   ف   قد   ر   أ   ر  ]/ ةدإ   و   ـ   ا   س     ء   ا       ُدَُ   رار     ىوم     ا    ا   فأ   ف      ارد   ا   ءر  ا   مإ     د   ا   م   ارد   ا   رم     ا   ء   إ .   ؼدارم  ور   ا   ثو   ا   ب   أ      رار        ا   ّد   ـوم     ا         در     ا   تقط  ًو   اًاد  إ   ـر   و      ارد     ا   ؿ  [ م   او   ور   ا         ا 9 .[  "    م   ت   و      م    ر   ا [ " فو        ا 10 رار        ا   عووم  ]     إ   ةر  ردم   ا   تو   ا      م  :      م   رطإ            ةدإ   فأ   ةر                ز   ر "   أ   رار        ا   رارقإ   فم   ضر   ا      ا   تو   ا   زوو         ط   ذم     م   ارد   اد   رط   ؿ        ا   اذ      ؿمو     ر   أ   مومد      م               م         م  ذم     ر   ا   ؾر   م   ىدم   ا   ةرق         فأ   صر   ـدو  . د   او   طوم   ا   فدم   ا         رم     اةدد   و   فود   فم    ردم   م     ."  وم   ا         ظ  يرور   ـ   م   ا   رظ     رار        او   --  131 ر     ظ       ماد   ـ     م     ا   بو  . ذم             ر   ءط   و      اوم   ا   ـ         روط   دق   دم   ا   فأ   ف  ا   ب   أ      مزو   فورد   أ   ر   او ( .( 2. ار        ا   ـو   م    يراز   ا   يور   ا   ـظ   ا   ؤر :   ص   دد         ط   و   ا   ر  مر   ا   ةر   ا      ء [11 َصِُو  ] ر   رار        ا   فأ   ردم   ا   بر   ا   ؼ   م              ا   ةدإ   فم   ور   اود   فأ   ف   م   ف   ذ   ا   ذم     ط   د   فأوار        ا   يأ   ةد  ا     ر   اؼد      يور   ج       أ   ا   ذم      ا   فم   ف   مم   دد     ر  ر   ا   ذ     م      إء   ـ  اوم   ف   فم   ـ        م     ا      م   ؾارب            و   ـ   درط   ااذ  فم   ق   ط   ا   ردم   ا   بر   ا   ةر  ظ      مىوم     ا .   ؿود   ا   ر   ؽ   م   ا   رو   م     ا      ةرازو   ا   ر   ذ   ردم   ا 2000/2001 بر   ا   رط   ـق      إ   ةرإ          ردم   ا :  أ   راز   ا   ور   ا   موظ   م " بر     ا   ف  اذإ      ا   ر  اوظ   ا   فم   ردم   ادق       ور   ا   مظ  ا   ؿ     ر   ذا   د   مم   يو   ر   ا      مظ        وم   ا   دود   ا   زو   ةر  ظ   ا   ذ  فم   د     م   واد   راد " . : ةر   و   ذم   ا   راد   ا   ف   فموذم      ؿ  ةد  ا   ر      م "  بو   ي   و      ا   ـ      ا      رم              ا   ةدإ   ؽ   ـ  [ " طوم   ا      رم   ا      ةروم     ا   ؿ  ا   ت      مإ 11 .[   ر   ص   يذ     ا   رط  ا   رو   م   ا      د  ؽط   م     ا   س    ردم   ا   ؿود   ا 2009/2010 ةد  ا   صر   تّدُ   ث   ةر  ظ   فم   د   ا         د        ا   تاءار  ا   فم   ذم      ردم   ا   بر   ا . رو      وأ   ةءار   ـ   ا   د      ف   أ   ؼر     ا   ذ   :   م   رار      ا        طم   ؾ  : ً  وأ     ـ  مىرأ   ت   طم   ىد  ارد   تو   رو   ظ   ف   ـ  و             م   ا      رم   ثد   ؾ   ذو   بور            و   ارد   ؿ        إ   يدؤ   ـ   م     ا       أو    ا   و      ردم   ا   بر   ا   وأ   م      ا   رد      م   م       د        م   افم   ًدرط   وأ   ارد   ا   دم   ف         فارد     ا         ا   ةدإ   يأ   ًار      وأ   ؿ  م        ا   ؤم   ا . و   را   ر        ا   قوم   ر   ظ   فأ        اوم   ا   ططم  ف   موط   رم     ا   ىر  ا   ت   طم   ا   ود     :   ل     ش   ا 1 ةرم   ا   ت   ط   م   ا   طسو   رار        ا   ح   طم   عقوم   حضو   ططخمثود     ة   و    متل   ي سا  لا    ملا   ا  بلا     سار   ص      س      م       ن    شف       نا    سر     ر  م   م    حص    را      ش   ج    ط   ط  خ   سر  م      /          ر  ه   ا     ا   خ   ا     ا      غ   ف   ح     ا   ح   ا      نلا  132 ف   و   رار        ا   ّفأ  :    ازم   ؿم   ً      ًور   ًءارإ   َِُا       ؽأ   يذ     ا   م   ر   او           ا   ةدإ             ز   را      ةد   ب      ا         مإ                  ر   ـد   ث   ذم        ا   عراو      م            ا   تو   او   ص   ا      ا     ـ      ؽ  ف   م  ا   ردق         و             م          و   ا   ةرازو   ا   رظ     و   فم   و .     د   ؤ   ث   تؤم   ا   قاو        ا   ذ      س  رم  ا   فأ   إ   ءارإ                 ر     او      م   ر     ا   د   ا   تارد   ا   ؿ   م   فذإ  ! ردم   ا   بور   او   ؿ   ا   ر  ظم      م      رار      اتؤم   ا   ؿاد   ءار  ا   اذ  ـادا     ىدمور   ا      م   ت      أ   ءاو   تم      ا   ـو  د   ا   ت   م   ا   ر   ؿط  ا   رد   ؿود   ا   فم   دد   ا       أ      إ        ود   وأ      طو   وأ   فاد      ا   فأ   ف   دقو   ت   ا   طأ   إ   فو   م     ـ  و   ردم   ا   ـ      ا   توم      دأ   ـ      ا     وم   ا   ؽرط      ةر   ا [12 ؿ  .] ث   ةر  ظ   ا   ذ  فم         ـ    ةروطم   ا   فاد        ا   و [ م  ر   ا   ؿو   و        و  م      ا   رر   ا   د   ؤ 12 ص  ]     ةر   ا   فاد      ا      م  فاد      ا   ذ  ذم      ىد  ت   م     اوم   ا   ؽرط .   ؿماو   ا   فم   ت   م     ا   ص   و   ـ        ا   توم      د   فإ   ر  دؤم   ا   ةرم   ايذ   ا   ؿاؤ   ا   ف   و  . رار       م   ا   ب   ؿماو   او   تو   ا   ؾ      رار        ا            ؿ        حرطؿ ( ؿو   ؟   آ   ةرو   ذم   ا ) Castel   " :  ؿ   د   يأ   د  د   مو     ةد   ت            ا   ةدإ   ف   ت           أ   و ." ؤم   او   ذم      ا         فذإ   رأو   را   ر      ا   ط   م؟ور   ا   ت؟ؿود   ا   دقا        إ   ةر  ظ  تادادما   د   أ 3. ار        ا   رآ 1. ارد   ا   ـ   و   ذم      ا       :   فم   تومم           ترُ   ر   تارد   ت   ر   ظأ   را   ر      فأ      وط      مز   ةر   دادما      و   فا   ر   ا   ذم      ا   ـ      م      ةرمم   ر      م   ذم      اـ   مو   م   ف   فأ      إ   قاو   ا   رو  . ارد   ا             ا   ةد   و   بور   ا   ؽرط   ف      ا   سرادم   ا      عر  ا      إ         ؿ   ا   توم   طوم   سرادم   ا      ض  ا      إ           م  بور   ا             ط                  ر      ف    أ     ؾ   ذ   ؼ   ؿ     فوار   ا           ر           ام   ا   فار   ا   ددزوم   ا   دد   فأ   رم   ا   فم   ـ     فد [ ؼ   ا      ر   أ   فو           و   ارد   ف   م   او   ف  13 .[  رور   ازق "       " Xavier ROGIERS  [14] م        إ   ف  فذ   ا   ذم      ا   ىد  ؽ      ا   عاو   أ   فم   ؼرم   ا   بور   ا   د   و   اذإ   فذ   او        ا   ـ   ا      إ   او         فأ   ضورم     ا   فم  اورر      فوم    .   ـظم      ـ   د    فو      م   ًآ   ـ        أ      ؾر   م    ؾاردإ      ٌوقو   س        ٌاد   او   ؿ      ٌو   ف  ا   ؾاردإ      ٌوقو    و      م   مق      ٌوقو   اذ     ا   قط   ام   ؿم   ـ  ـ      اء   .      م   ؿ    فأ         م      رأ   فم   ؽ  ا   ِرُَ      ف    [  مإ   دار  ا   ت   ؼ        ءو 13 .[        ذم      ا   ـارا   ـد      بو   ر      ىرأ     فمو      ا   ت   طم   فم   و  يذ   ا   فم     رو   ا       د  ؼو   ءو       د  ثدو   ص      رو   ددزا      ب      ا   ؾ   فم   م   ـؤ        او   ؼ        اما   ؾو         إ   رو   ـ       و     او   در  ا      إ   م  "  م        ط "   م   ؿ   و [ ج      او 13 .[  " و  " در   يرو " ـق و      و     ا ( " ثم     يرم 1998:1) ؿو   ترأ      ا   تارد   ا   تار  وم   ةءار     إ   ت        ا     فم   ةدمم   ا   ةر   ا      عووم   ا   ؼو   ا   د  ذم      ا   رار      ؿ   فأ     ت   ت        ا   ـ                   ً        رؤ   م      و   ـ  اوم   ف      إ        ا   يدؤ    بأ   فو   ا   مأو  . ـ       ـ   ماراو   م  ا      إ   فو   م   ؼو   ا   فود   فذ   ا   ذم      ا   فأ   ؾ      تار   د   ا           ت  ا   م   رادم   ا   و   .  ر      ءوةد  ز  ا   فأ   ف  ارم   ا   وم  ف   ردم   ا   فم   بر   ا   ؿما   فم   دز   ةداو   ةرم   ارد   ؼ   ف   حوار       4050       ةرم   ةد  ا   يدؤو   م   ا         إ   ؿم  ا   ر      إ 90[ م   ا    15 .[
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks