of 9

Göç Konusuna Özgürlükçü Yaklaşım: Açık Göç Politikaları

19 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Göç Konusuna Özgürlükçü Yaklaşım: Açık Göç Politikaları
Tags
Transcript
  Üç Aylık DergiYıl 20, Sayı 80, Güz 2015 İçindekiler Editörden: Mülteciler Hoş Geldi Safa Geldi .............................................................................................................. 3 Göç ve Hürriyet Chandran Kukathas .................................................................................................................................................................................... 7 Göç Konusuna Özgürlükçü Yaklaşım: Açık Göç Politikaları Selman Salim Kesgin ............................................................................................................................................................................ 15 Suriyeli Sığınmacılar ve “Koruma Sorumluluğu” Gökçe Hubar ................................................................................................................................................................................................... 21 Krizde Kadın Olmak: Türkiye’deki Suriyeli Kadın Mültecilere Yönelik Sağlık Hizmetleri Athina Gkouti .................................................................................................................................................................................................. 29 Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu Arda Akçiçek .................................................................................................................................................................................................... 51 2015 Yazı Yarışması Ödüllü Yazılar  1500 Dolarlık Sandviç - Ahmet Bilal Arpa  ................................................................................ 65  Aynı Olmamanın Erdemi - Yavuz Selim Erfidan  ..................................................................... 70  Özgür Toplumun Hasatı - Hasan Çörtük  .................................................................................... 75 İslâm Karşısında Sekülerizm: Müslüman Demokratlar ve Üçüncü Bir Yol Ed Husain ........................................................................................................................................................................................................... 79 1923-1946 Döneminde Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikalarının Kuşatıcı ve Dışlayıcı Kurumlar Çerçevesinde Analizi Cengizhan Yıldırım .................................................................................................................................................................................... 85 Türkiye’de Siyasal Yolsuzluk: Açmazlarımız Hakkında Bazı Notlar Tanel Demirel .............................................................................................................................................................................................. 113 Liberal Demokrasinin Kayıp Halkası Ünsal Çetin .................................................................................................................................................................................................... 119 Richard Cantillon: İktisadî Teorinin Doğuşu Mark Thornton ........................................................................................................................................................................................... 157 Röportaj: Özlem Çağlar Yılmaz ile Liberalizm, Türkiye ve Liberal Düşünce Topluluğu üzerine ............................................................................................................................... 173  Üç Aylık, Yerel-Süreli DergiYıl 20, Sayı 80, Güz 2015 li be  ral   düşünce ,  hakemli bir dergidir Sahibi   Liberte A.Ş. adına, Özlem Çağlar Editör Bekir Berat Özipek Yardımcı Editörler Buğra Kalkan, Arda Akçiçek Yazı İşleri Müdürü Harun Kaban yaziisleri@liberal.org.tr Yayın Kurulu Adnan Küçük, Ahmet Kemal Bayram, Ahmet Nuri Yurdusev, Alim Yılmaz, Atilla Yayla, Bahadır Akın, Bekir Berat Özipek, Bican Şahin, Cemal Fedayi, Cennet Uslu, Fuat Erdal, Fuat Oğuz, Hasan Yücel Başdemir, İhsan Dağı, Kürşat Aydoğan, Levent Korkut, Mehmet Turhan, Melih Yürüşen, Metin Toprak, Murat Yılmaz, Mustafa Acar, Mustafa Erdoğan, Ömer Çaha, Sait Akman, Tanel Demirel, Özlem Çağlar Yılmaz, Yasemin Abayhan, Yavuz Atar Uluslararası Danışma Kurulu Angelo Petroni, Chandran Kukathas, Hardy Bouillon, Imad-Ad-Dean Ahmad, Pascal Salin, Ralph Raico, Richard Epstein, Suri Ratnapala, Victoria Curzon-Price, Stephen Davies, Pierre Garello, Deirdre McCloskey, Jason Brennan Abonelik   www.liberte.com.tr Dergi Temsilcileri Enver Alper Güvel ( Adana ) guvela07@gmail.com Vahap Coşkun ( Diyarbakır ) vahapcoskun@yahoo.com Yüksel Göktaş ( Erzurum ) yukselgoktas@atauni.edu.tr Ahmet Yılmaz Ata ( Gaziantep ) ayata@gantep.edu.tr Ahmet Hamdi Ayan ( Hatay ) ahmethamdiayan@hotmail.com Ferhat Çakır ( Kayseri ) ferhatcakir@hotmail.com Mustafa Bulut ( Kocaeli ) umuttepeyayinlari@yahoo.com M. Cüneyt Özşahin ( Konya ) ozsahin@konya.edu.tr Yekta Şirin ( Sakarya ) yekta_sirin@hotmail.com Recep Tapramaz ( Samsun ) recept@omu.edu.tr Levent Görüşük ( Sivas ) gorusuklevent@hotmail.com Hüseyin Bal ( Trabzon ) huseyin_b@hotmail.com Baskı:   Tarcan Matbaası Liberte Yayınları® GMK Bulvarı No:108/16, Maltepe, AnkaraTel: (312) 230 87 03 | Faks: (312) 230 80 03 Web: www.liberte.com.trE-mail: info@liberte.com.tryaziisleri@liberal.org.tr  15   Göç Konusuna Özgürlükçü Yaklaşım: Açık Göç Politikaları Selman Salim Kesgin Gazi Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi Göç meselesi son yılların en önemli kamu politikası gündemlerinden biri ola - rak bireylerin ve kamu politikası geliştiricilerin üzerinde durdukları bir konu - dur. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tutulan kayıtlar halen yaklaşık 250 milyon bireyin, yani dünya nüfusunun % 3’ünün kendi doğduğu ülke sınır - ları dışındaki yerlerde yaşadığını göstermektedir. Dünya Göç Raporu’na göre eğer göçmen akışları son yirmi yıldaki gibi giderse 2050 yılında dünyadaki uluslararası göçmen nüfusunun 405 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (IOM,2010:3).Suriye’deki iç savaştan dolayı ülkemizde bulunan 2,2 milyonu aşkın bi - reyin ülkenin hemen her şehrine yayılmış olması konuyu daha da anlam - lı kılmaktadır. Sadece Suriye ile sınırlı olmayan Türkiye’ye yakın coğrafya - lardaki istikrarsız ortam birçok göçmenin yeni bir yaşam kurma umuduyla Türkiye’ye yönelmesine neden olmakta ve bu da konunun güvenlik boyutu - nu öne çıkarmaktadır. Konunun güvenlik boyutuyla ele alınması kriminal lenslerle konunun değerlendirilmesine neden olmakta bunun neticesinde göçmenler, toplumsal huzuru bozan, ekonomiyi gerileten kişiler olarak gö - rülmektedir. Bazı politika metinlerinde, medya organlarında göçmenlerden  16  | Selman Salim Kesgin bahsedilirken kullanılan “yasadışı”, “kaçak” gibi sıfatlar güvenlik odaklı bakış açısının yansımasıdır. Ancak göç ve insan hareketliliği konusu sadece güvenlik, mağduriyet, insanî yardım jargonu içinde ele alınmaması gereken bir konudur. Devletle - rin bireye ve birey hareketliliğine bakışı özgür toplumu, toplumsal refah ve kalkınmayı doğrudan ilgilendiren bir konudur. Göçmenlerin ekonomiye dâhil olmasının yarattığı “iktisadî katma değer”, farklı aidiyetlerden insanlarla bir arada yaşamayı öğretme potansiyelinden kaynaklanan “toplumsal katma de - ğer” göçe bakışımızı şekillendirmesi gereken öncelikli konulardır. Birbirinden farklı motivasyonları bünyesinde barındıran insan hareketli - likleri olgusu insan hak ve hürriyetlerini temel alan bütüncül bir bakış açısı ile geliştirilmelidir. Bu bakış açısı yeni bir zihinsel durumu gerektirmektedir. Söz konusu yeni durumun insana ve bireye dair bakışta özgürlükleri öncele - yen bir mantaliteye ihtiyacı vardır. Belirli bir toprak parçası üzerinde meşru güç tekeli bulunan örgütler ola - rak tanımlanan devlet toprak parçasına kimlerin girip kimlerin giremeyece - ğini tayin ederek egemenliğini pekiştirmekte ve varlığını göstermektedir. Egemenliğin sınırda tezahürü olarak nitelenebilecek olan bu durumda devlet çeşitli gerekçelerle belirli kişilerin sınırlarına girmesine izin vermez. Bu ge - rekçeler kimi zaman güvenlik, din, ekonomi ve dil gibi farklı araçlarla meşru - laştırılır. Göç etme hakkının insan hakkı olarak değerlendirildiği söz konusu yeni zihinsel durum hareket özgürlüğünü kısıtlayan araçların meşruiyet ze - minini boşaltmaktadır. Zira bu yeni durumda göç etme hakkı serbest dolaşım hakkının engellenememesi bağlamında değerlendirilmektedir.Halihazırda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi Madde 13’te belirtilen seyahat hakkı bireyin bir devletin toprakları içinde serbestçe dolaşımını öne çıkarmaktadır. Ancak aynı maddenin 2. fırkası “her - kesin kendi ülkesi de dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeden ayrılmak ve ülkesine yeniden dönmek hakkına sahip olduğunu” belirtmektedir. Herhangi bir ülkeden ayrılmak hakkı otomatik olarak başka bir ülkeye girme hakkını doğurduğu için cari hukuksal düzenlemeler de göç etmenin bir insan hakkı olarak yorumlanmasına elvermektedir. Ancak daha önce de belirtildiği üzere bu yorum ancak yeni bir zihinsel durumu gerektirmektedir. Açık göç politikaları olarak kavramsallaştırılabilecek olan bu yaklaşım sı - nır geçişleri sırasında bireye insan olmasından kaynaklı tüm haklarının gö - zetildiği bir ortam sağlar. Bu yaklaşım bireye hak temelli politikalar sunar ve insan olmanın saygınlığını kabul eder.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks