of 153

GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE – PAKİSTAN

21 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ-I ( TÜRKİYE – PAKİSTAN
Tags
Transcript
    T.C. GENELKURM“Y ”“ŞK“NLIĞI   H“RP “K“DEMİLERİ KOMUT“NLIĞI   STR“TEJİK “R“ŞTIRM“L“R ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ   YENİLEVENT/İST“N”UL   GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ -I ( TÜRKİYE –   PAKİSTAN ) (09 ARALIK 2009) Harp “kademileri ”asımevi  Yenilevent –   İ stanbul 2010    HARP AKADEMİLERİ KOMUTANLIĞI   STRATEJİK ARAŞTIRMALAR ENSTİTÜSÜ   YENİLEVENT/İSTANBUL   GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ SEMİNERİ -I  TÜRKİYE –   PAKİSTAN   (09 ARALIK 2009) YAYIN KURULU Dr.P.Kur.“lb.“hmet KÜÇÜKŞ“HİN, Dz.“lb.“bdullah K5KTÜRK  , Hv.Sav.Kur.Alb.Cemal CANDAN, Hv.İs.Kur.“lb.Turan TOKER  , Topçu “lb.Yavuz “kif Y“R“T“NER  , Topçu “lb.“rif TEK”IYIK  , Tnk.Alb.Cevat Ş“YİN  , Dr.5ğ.“lb.Semih SERT  , P.Yb.Orhan SEZGİN, Doç.Mu.”nb.T(rker ”“Ş  , Hv.5ğ.”nb.S(leyman GÜN“YDIN   REDAKSİYON   Uzm.Me.Oben GÜRER   BASKI Harp “kademileri ”asım Evi   YAZIŞMA ADRESİ   Harp “kademileri Komutanlığı Stratejik “raştırmalar Enstit(s( Yenilevent/İstanbul  Telefon: 0 212 284 80 65-1117 Faks: 0212 284 80 65-2150 e-posta: saren@harpak.edu.tr  Kitapta yer alan bildiri/makalelerdeki d(ş(nce, gör(ş, varsayım, sav veya tezler eser sahiplerine aittir. Harp “kademileri Komutanlığı ve Stratejik “raştırmalar Enstit(s( sorumlu tutulamaz.      II İÇİNDEKİLER   İÇİNDEKİLER  ................................................................................................. II   SUNUŞ ............................................................................................................... 5   BİRİNCİ  OTURUM   GÜVENLİK KAVRAMI VE ULUSAL GÜVENLİKTE DEĞİŞEN YAKLAŞIMLAR  .............................................................................................. 7   KÜRESEL GÜÇLERİN UYGULADIĞI POLİTİKALARDAN KAYNAKLANAN TEHDİT ALGILAMALARI  ....................................... 19   BÖLGESEL GÜÇLERİN GÜVENLİK ALANINDA İŞBİRLİĞİ ÇABALARI  ..................................................................................................... 33   KÜRESEL İSTİKRARIN SAĞLAMASINDA GÜVENLİK ÖRGÜTLERİNİN ETKİLERİ  ...................................................................... 47   İKİNCİ  OTURUM   TÜRKİYE VE PAKİSTAN ÖZELİNDE BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN UNSURLAR OLARAK KAÇAKÇILIK VE TERÖRİZM  ..................................................................................................... 59   NÜKLEER TEHDİT  ...................................................................................... 73   BÖLGESEL ANLAŞMAZLIKLAR VE ÇATIŞMALAR TÜRKİYE VE PAKİSTAN VİZYONU  ................................................................................. 81   TÜRK–  P AKİSTAN HİNTERLANDININ TANIMLANMASI VE BÜYÜK GÜÇLERİN SÖZ KONUSU BÖLGEYE İLİŞKİN TUTUMLARI .................................................................................................. 95      III ÜÇÜNCÜ  OTURUM   TÜRKİYE VE PAKİSTAN’IN EĞİTİM ALANINDA YAPABİLECEKLERİ İŞBİRLİĞİ OLANAKLARI  ................................. 111   BÖLGESEL VE KÜRESEL ALANDA DAYANIŞMA   BİLGİ VE TECRÜBELERİN PAYLAŞIMI  ................................................................. 119   TÜRKİYE VE PAKİSTAN ARASINDA İSTİHBA RAT PAYLAŞIMI  .................................................................................................. 127   TÜRKİYE - PAKİSTAN ARASINDA TEKNOLOJİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ İMKANLARI  ........................................................................... 139  
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks