of 1

H VÀ TÊN CH N ĐOÁN CH Đ ĂN C M CHÁO TR A TR A Z Râm Miêng 45 29288

3 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
H VÀ TÊN CH N ĐOÁN CH Đ ĂN C M CHÁO TR A TR A Z Râm Miêng 45 29288
Tags
Transcript
   Ngày 19/10/2017 PHIẾU BÁO ĂN NGƯỜI BỆNH HỖ TRỢ QĐ 2151 Khoa: Ngoại Tổng hợp   STT HỌ VÀ TÊN   Tuổi  SVV CHẨN ĐOÁN   CHẾ ĐỘ ĂN   CƠM  CHO Sữa hộp   Ghi chú TRƯA   CHIỀU   TRƯA   CHIỀU   H trợ   1 ZơRâm Miêng  45 29288 TD ruột thừa viêm  X X X 2 Hồ Thị Năm  57 28719 Sỏi niệu quản (P) 1/3 trên  X X X 3 Ka Phu Láo 25 30538 Sonde JJ niệu quản  X X X 4  Nguyễn Dương Đạt  15 27824 Hẹp quy đầu  X X X 5 Ahố Thị Phê  31 30619 Td RTV X X X 6 Arất Tơn  19 15180 Sỏi thận 2 bên  X X X 7 Mai Thị Tam  55 20626 Sỏi niệu quản chậu 2 bên  X X X 8 Bùi Thị Hữu  63 29979 TD RTV X X X 9 Ahố Nưới  55 32043 HP ruột thừa viêm  X X X 10 Phông Nhấp  61 31769 HP ruột thừa viêm  X X X 11 Hồ Văn Tám  25 26903 Hp vỡ bàng quang X X X 12 Riáh Treng 55 26575 Sonde JJ niệu quản  X X X 13 Alăng Quyền  10 32455 U vùng nang thừng tinh (P)  X X X TỔNG   13 13 13 ĐIỀU DƯỠNG BÁO   Đỗ Thị Hiền  
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks