of 16

Holiday Fun Summer 19

0 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
from | oGORFFENNAF 20 JULY to | i AWST 30 AUGUSTS um m e rYEARS0-16 OEDHOLIDAY FUN HWYL GWYLIAU’R Haf01633…
Transcript
from | oGORFFENNAF 20 JULY to | i AWST 30 AUGUSTS um m e rYEARS0-16 OEDHOLIDAY FUN HWYL GWYLIAU’R Haf01633 656757newportlive.co.uk/holidayfunEVENTS| Big Splash Free Big Splash returns to Newport for a weekend jampacked with free events and performances for families and big kids! Saturday 20 & Sunday 21 July The Riverfront www.bigsplashnewport.comCinema Tickets from £3 Join us at The Riverfront for a fantastic selection of films suitable for all the family. For the latest listings visit www.newportlive.co.uk/riverfront Remember, members get 2 for 1 on cinema tickets.National Play Day Free Come along, have fun with family and friends with a whole host of activities on offer. Wednesday 7 August 11am - 3pm Tredegar Park Sport in the Park £4 child , £6 family (2 children), adults FREE Outdoor family fun day with activities including tennis, soft play, rugby, golf, cricket, boxing, netball and basketball. Thursday 8 August 11am – 4pm Rogerstone Welfare Ground Thursday 15 August 11am – 4pm Beechwood ParkYouth Track Taster Offer £20 Get on track at the Geraint Thomas National Velodrome of Wales. Saturday 20 July, 3, 17 or 31 August 12pm 10–13 yearsSblash Mawr Am ddim Sblash Mawr, yn dychwelyd i Gasnewydd am benwythnos llawn digwyddiadau a pherfformiadau am ddim i deuluoedd a phlant mawr! Sadwrn 20 & Sul 21 Gorffennaf Glan yr Afon www.bigsplashnewport.comSinema Tocynnau yn dechrau o £3 Ymunwch â ni yng Nglan yr Afon i wylio detholiad arbennig o ffilmiau addas i’r teulu cyfan. I weld y rhestr ddiweddaraf ewch i www.newportlive.co.uk/riverfront Cofiwch fod aelodau yn cael 2 docyn sinema am bris 1. Diwrnod Chwarae Cenedlaethol Am ddim Dewch draw i gael hwyl gyda ffrindiau a theulu gyda llwyth o weithgareddau ar gael. Mercher 7 Awst 11am - 3pm Parc TredegyrChwaraeon yn y Parc £4 y plentyn, £6 tocyn teulu (2 blentyn), oedolion AM DDIM Diwrnod o hwyl awyr agored i’r teulu gyda gweithgareddau megis tenis, chwarae meddal, rygbi, golff, criced, bocsio, pêl-rwyd a phêl-fasged. Iau 8 Awst 11am – 4pm Rogerstone Welfare Ground Iau 15 Awst 11am – 4pm Beechwood ParkCynnig Trac Ieuenctid £20 Rhowch gynnig ar y trac yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas. Sadwrn 20 Gorffennaf, 3, 17 nei 31 Awst 12pm 10–13 oedSWIM| Free Swim Free Swim across all Newport Live pools for children aged up to 16 years who have a free swim card. For children under 8, child supervision guidelines apply. Monday – Friday 11am–3.30pm, Saturday 1–3pm Newport Centre Monday – Friday 10am–12pm, 1.30–4pm Regional Pool & Tennis Centre Monday – Friday 1–3pm, Sunday 2–4pm Active Living CentreNofio am Ddim Nofio am Ddim ym mhob pwll Casnewydd Fyw i blant hyd at 16 oed sydd â cherdyn nofio am ddim. I blant dan 8, bydd canllawiau goruchwylio plant yn berthnasol. Llun - Gwener 11am–3.30pm, Sadwrn 1-3pm Canolfan Casnewydd Llun - Gwener 10am–12pm, 1.30–4pm Y Ganolfan Tenis a Phwll Nofio Ranbartholl Llun - Gwener 1–3pm, Sul 2–4pm Canolfan Byw’n ActifHoliday Intensive Swim Classes £21.60 per weekDosbarthiadau Nofio Dwys yn ystod y Gwyliau £21.60 yr wythnosDucklingsHwyaid BachAn introduction to the water, increasing children’s confidence, learning fundamental movement skills with a float. Monday – Friday 9-9.30am Active Living Centre Monday – Friday 9.15-9.45am Regional Pool & Tennis Centre Ages 4+, Non-swimmerSwim School Develop basic safety awareness, water confidence and movement skills with the aim of swimming without a float. Monday – Friday 9.30-10am Active Living Centre Monday – Friday 9.45-10.15am Regional Pool & Tennis Centre Ages 5+, Stages 1&2Swim Skills Develop swim skills in floatation, travel and rotation and water safety knowledge. Monday – Friday 10-10.30am Active Living Centre Monday – Friday 10.15-10.45am Regional Pool & Tennis Centre Age 5+, Stage 3Cyflwyniad i’r dŵr, magu hyder plant, dysgu sgiliau symud sylfaenol gydag offer arnofio. Llun - Gwener 9-9.30am Canolfan Byw’n Actif Llun - Gwener 9.15-9.45am Y Ganolfan Denis a’r Pwll Rhyngwladol 4+ Oed, Nad yw’n nofiwrYsgol Nofio Datblygu ymwybyddiaeth sylfaenol o ddiogelwch, sgiliau hyder yn y dŵr a sgiliau symud â’r nod o nofio heb offer arnofio. Llun - Gwener 9.30-10am Canolfan Byw’n Actif Llun - Gwener 9.45-10.15am Y Ganolfan Denis a’r Pwll Rhyngwladol 5+ Oed, Camau 1&2Sgiliau Nofio Datblygu sgiliau nofio wrth arnofio, symud a throi a dysgu am ddiogelwch yn y dŵr. Llun - Gwener 10-10.30am Canolfan Byw’n Actif Llun - Gwener 10.15-10.45am Y Ganolfan Denis a’r Pwll Rhyngwladol 5+ Oed, Cham 3WEEKLY AGE 0–5 OED Rugby Fun £3.10 Kickstart your tot’s love for rugby early in this fun and laidback introduction. Age 1½-5Soccer Tots £3.10 Introduce your toddler to the beautiful game in a noncompetitive, fun-filled football session. Age 1½-5Golf Tots £3.10 Get your tot’s putting skills above par. Age 1½-5Balance Bikes £3.10 Developing children’s balance and basic skills to help them learn to ride alone quicker than using traditional stabilisers. Age 2-5Learn to Ride £4 For children confident balancing and holding a straight line, we move them on to pedals. Age 4-5First Pedal Bikes £4 For children who have learned to ride and now need to practice some basic skills. Age 4+ Cycle Skills £4 For confident riders who want to improve their bike skills and learn cycling proficiency. Age 4-7See timetable for details.|Gweler yr amserlen am fanylion.Hwyl y Rygbi £3.10 Rhowch ddechrau ar gariad eich rhai bach tuag at rygbi yn y cyflwyniad hwyl ac ymlaciol hwn. 1½-5 oed Pêl-droed i’r Rhai Bach £3.10 Cyflwynwch eich plant bach i’r gêm brydferth mewn sesiwn bêl-droed llawn hwyl a heb fod yn gystadleuol. 1½-5 oedGolff i’r Rhai Bach £3.10 Sicrhau bod sgiliau eich rhai bach yn fwy na’r par. 1½-5 oed Beiciau Cydbwyso £3.10 Datblygu cydbwysedd a sgiliau sylfaenol plant i’w helpu i ddysgu sut i reidio beic ar eu pen eu hunain yn gyflymach na defnyddio olwynion cydbwyso traddodiadol. 2-5 oedDysgu Reidio £4 Ar ôl i blant fagu hyder yn cydbwyso ac yn dal llinell syth, byddant yn symud ymlaen i bedalau. 4-5 oedBeic Pedalu Cyntaf £4 Ar gyfer plant sydd wedi dysgu i reidio beic ac sydd am ymarfer ychydig o sgiliau sylfaenol. 4+ oedSgiliau Seiclo £4 Ar gyfer reidwyr hyderus sydd am wella eu sgiliau beicio a dysgu sut i fod yn hyfedr ar y beic. 4-7 oedWEEKLY AGE 0–5 OED Tennis Tots £3.10Tennis i’r Rhai Bach £3.10Inspire a love of tennis and help co-ordination, balance and agility. Age 2½-5Tiny Tots £3.10Y Tiny Tots £3.10Interactive soft play sessions with bouncy castles, music and games. Welcome to a toddler’s heaven! Age 0-5Tots Music & Craft Club £3.50 Explore the creative side of you and your tot with this music and craft session. Age 2-5 Summer Stories and Craft Free Listen to stories and be creative with the theme – Space Chase. Age 0-5See timetable for details.|Gweler yr amserlen am fanylion.ACTIVE PLAY OPEN DAYYsgogwch gariad tuag at chwarae tenis a helpu cydsymudiad, cytbwysedd ac ystwythder. 2½-5 oed18 mths - 5 years 11 August 9–11.30am Active Living Centre Come along to our Open Day and try your favourite tots activity for FREE!!!Sesiynau chwarae meddal rhyngweithiol gyda chestyll neidio, cerddoriaeth a gemau. Croeso i le breuddwydion pob plentyn bach! 0-5 oedClwb Cerddoriaeth a Chrefftau i’r Rhai Bach £3.50 Ymchwiliwch i’ch ochr creadigol chi ac ochr creadigol eich plentyn bach gyda’r sesiwn cerddoriaeth a chrefft hon. 2-5 oedStorïau Haf a Chrefft Am ddim Gwrandewch ar storïau a bod yn greadigol ar thema – Ras yn y Gofod. 0-5 oedDIWRNOD AGORED CHWARAE ACTIF18 mis - 5 oed Awst 11 9–11.30am Canolfan Byw’n Actif Dewch i’n Diwrnod Agored i gael blas ar eich holl weithgaredd i blant bach AM DDIM!!!AGE 0–5 OED WYTHNOSOL MONDAY LLUNTUESDAY MAWRTHWEDNESDAY THURSDAY MERCHER IAUFRIDAY GWENERSATURDAY SADWRNSUNDAY SULTiny Tots* Y Tiny Tots* 9.30-10.30am RPTCTiny Tots Y Tiny Tots 10-11am NCTiny Tots Y Tiny Tots 9.30-10.30am RPTCTiny Tots Y Tiny Tots 10-11am NCTiny Tots Y Tiny Tots 9.30-10.30am RPTCTennis Tots Tennis i’r Rhai Bach 8.30-9am RPTCBalance Bikes Beiciau Cydbwyso 9-9.45am GTVWTiny Tots* Y Tiny Tots* 10.3011.30am RPTCTiny Tots Y Tiny Tots 11-12pm NCTiny Tots Y Tiny Tots 10.3011.30am RPTCTiny Tots Y Tiny Tots 11am-12pm NCTiny Tots Y Tiny Tots 10.30-11.30am RPTCRugby Fun Hwyl y Rygbi 9-9.45am ALCRugby Fun^ Hwyl y Rygbi^ 9-9:45am ALCTennis Tots Tennis i’r Rhai Bach 2.15-2.45pm RPTCTots Music & Craft Club Clwb Crefftau a Cherddoriaeth i’r Rhai Bach 11am-12.30pm RFTennis Tots Tennis i’r Rhai Bach 2.15-2.45pm RPTCTennis Tots Tennis i’r Rhai Bach 4-4.30pm RPTCGolf Tots Golff i’r Rhai Bach 11.30-12pm RPTCSoccer Tots** Pêl-droed i Blant Bach** 9.30-10.15am GTVWRugby Fun^ Hwyl y Rygbi^ 10-10.45am ALCTots Music & Craft Club Clwb Crefftau a Cherddoriaeth i’r Rhai Bach 1.30-3pm RFRPTC – Regional Pool & Tennis Centre Y Ganolfan Tenis a Phwll Nofio Ranbartholl ALC – Active Living Centre Canolfan Byw’n Actif GTVW – Geraint Thomas National Velodrome of Wales Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas NC – Newport Centre Canolfan Casnewydd RF – The Riverfront Glan-yr-AfonBalance Bikes Beiciau Cydbwyso 10-10.45am ALCLearn to Ride Dysgu Reidio 10-10.45am GTVWTennis Tots Tennis i’r Rhai Bach 4-4:30pm RPTC * These sessions are not running bank holiday Monday 26 August * Nid y sesiynau hyn yn cael eu cynnal ddydd Llun gŵyl y banc, 26 Awst **Soccer Tots will be held at Newport Stadium on the following dates: Sat 27 July, Sat 10 Aug. **Cynhelir Soccer Tots yn y Stadiwm Casnewydd ar y dyddiadau canlynol: Sad 27 Gorff, Sad 10 Awst ^ These sessions run until Sat 10 August ^ Bydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal tan ddydd Sad 10 AwstSoccer Tots** Pêl-droed i Blant Bach** 10.30-11.15am GTVW Balance Bikes^ Beiciau Cydbwyso^ 11-11.45am ALCFirst Pedal Bikes Beic Pedalu Cyntaf 11-11:45am GTVW Golf Tots Golff i’r Rhai Bach 11-11.30am ALC Cycle Skills Sgiliau Seiclo Hwyliog 12-12:45pm GTVWAGE 6–10 OED Hatch Summer School £70 per weekHatch Summer School £70 yr wythnosTin Shed Theatre Company present a fun and creative week long set of activities, including game play, storytelling and live performance. Monday 19 – Friday 23 August The Riverfront Age 6-12Bydd Cwmni Theatr Tin Shed yn cyflwyno wythnos o weithgareddau hwyl a chreadigol, gan gynnwys chwarae gemau, dweud straeon a pherfformiadau byw. Llun 19 – Gwener 23 Awst Glan yr Afon 6-12 oedSinging Stars £45 Cerdd Gwent Music and The Riverfront present a 3-day fun and music filled summer school. Wednesday 28 – Friday 30 August 9.30am-3pm The Riverfront Age 8-12Sêr Canu £45 Bydd Cerdd Gwent Music a Glan yr Afon yn cyflwyno ysgol haf 3 diwrnod yn llawn hwyl. Mercher 28 – Gwener 30 Awst 9.30am-3pm Glan yr Afon 8-12 oedGadget Camp £10 per session Try your hand at various digital activities, including stop motion animation using Lego and coding. Wednesday 31 July, 7, 14 or 28 August 10am-12.30pm The Riverfront Age 8+Gwersyll Dyfeisiau £10 y sesiwn Rhowch gynnig ar sawl gweithgaredd digidol, fel animeiddiad stop-symud gan ddefnyddio Lego a chodio Mercher 31 Gorffennaf, 7, 14 nei 28 Awst 10am-12.30pm Glan yr Afon 8+ oedIntro to Scuba Friday 2 & 16 August, Active Living Centre Beginners £5.50 per session Led by Welsh Diving this course provides an underwater experience enabling the participants to breathe and swim underwater, as well as undertake a range of exercises and skills. Beginners Session 1, 10.30am-11am Beginners Session 2, 11.40am-12.10pm Intermediate £7.50 per session Expanding on the skills learnt in the Scuba Diving Beginners class. Children must have attended the beginner’s course and been recommended by the Instructors to attend the intermediate class. Intermediate Session 1, 11am-11.40am Intermediate session 2, 12.10pm-12.50pm Age 10-16Deifio Sgwba Gwener 2 & 16 Awst, Canolfan Byw’n Actif Dechreuwyr £5.50 y sesiwn Wedi’i arwain gan Deifio Cymru, mae’r cwrs yn cynnig profiad tanddwr gan alluogi’r sawl sy’n cymryd rhan i anadlu a nofio o dan y dŵr, yn ogystal â chyflawni amrywiaeth o ymarferion a sgiliau. Sesiwn i Ddechreuwyr 1, 10.30am-11am Sesiwn i Ddechreuwyr 2, 11.40am-12.10pm Canolradd £7.50 y sesiwn Datblygu ar y sgiliau a ddysgwyd yn y dosbarth Deifio Sgwba i Ddechreuwyr. Rhaid i blant fod wedi bod ar y cwrs dechreuwyr ac wedi derbyn argymhelliad gan yr hyfforddwyr i fynychu’r dosbarth canolradd. Sesiwn Canolradd 1, 11am-11.40am Sesiwn Canolradd 2, 12.10pm-12.50pm 10-16 oedWEEKLY AGE 6–10 OED Sport & Art Camp £27.50 a day, £125 week (Week 6 - £100) A fun and affordable option for entertaining children during the school holidays. Sports coaching includes swimming, cycling, tennis and more. There will also be a selection of arts and crafts on offer. Age 5-10Flip n Fun Free Learn how to dive with style! You will jump and play in and out of the water to help you develop diving skills, co-ordination and balance. Age 8-14Minecraft Club £8 Children get the opportunity to join worlds and work in teams to complete a number of exciting challenges all in a safe offline environment. Age 6-11Film Club £18 A fun holiday club where you watch a film and try your hand at something creative! Age 6-12Flipper Fun Free Learn the basics of fins/flippers, including proper use of fins, snorkel and mask as well as swimming underwater and correct entry into the water. Age 8-14Cycle Skills £4 For confident riders who want to improve their bike skills and learn cycling proficiency. Age 4-7 Learn to Ride £6.80 For those older children who want to learn to ride or may not have ridden in years. Age 6+ See timetable for details.|Gweler yr amserlen am fanylion.Gwersyll Chwaraeon a Chelf £27.50 a day, £125 week (Wythnos 6 - £100) Opsiwn hwyl a fforddiadwy i ddiddanu’r plant yn ystod y gwyliau ysgol. Mae’r Hyfforddiant Chwaraeon yn cynnwys nofio, beicio, tenis a mwy. Bydd detholiad hefyd o gelf a chrefft ar gael. 5-10 oedPleser Plymio Am ddim Cyfle i ddysgu deifio mewn steil! Byddwch yn neidio i’r dŵr, yn chwarae yn y dŵr ac allan o’r dŵr, i ddatblygu sgiliau deifio, cydlyniad a chydbwysedd. 8-14 oedClwb Minecraft £8 Bydd plant yn cael cyfle i uno bydau a gweithio mewn timau i gwblhau nifer o heriau cyffrous mewn amgylchedd diogel oddi ar-lein. 6-11 oed Clwb Ffilmiau £18 Clwb gwyliau hwyl lle gallwch wylio ffilm a rhoi cynnig ar rywbeth creadigol! 6-12 oedHwyl gyda’r Fflipars Am ddim Dysgwch hanfodion defnyddio ffiniau/fflipars, gan gynnwys defnyddio ffiniau, snorceli a masgiau’n ddiogel, nofio dan y dŵr a mynd i mewn i’r dŵr yn ddiogel. 8-14 oedSgiliau Seiclo Hwyliog £4 Ar gyfer reidwyr hyderus sydd am wella eu sgiliau beicio a dysgu sut i fod yn hyfedr ar y beic. 4-7 oedDysgu Beicio £6.80 I blant hŷn sydd eisiau dysgu beicio neu sydd heb feicio ers blynyddoedd. 6+ oedWEEKLY AGE 6 –10 OED Stroke Development Free Course to improve strokes and skills. The main emphasis is on breast-stroke and butterfly. Free swim card is needed, please book in advance. Age 5+ (Stages 4 & 5)Mini Tennis Camp £7.50 Tennis camps are fun, educational and a great way for new or regular players to stay active and learn some new skills during the school break! Age 5-10Mini Water Polo Free Children will have the opportunity to develop swimming and aquatic skills through learning the basics of water polo. Age 8-14Disability Swim Taster Free For children to experience sensation in water or to develop swim skills already learnt in lessons or school. Parents are welcome to enter the pool during the sessions to support children as/when necessary. Age 8-14 Newport Youth Cycling Club £5 per session Outdoor cycling sessions in a traffic free environment. Practice bike handling skills and have fun. All sessions are run by Bristish Cycling qualified coaches. Age 6-16See timetable for details.|Gweler yr amserlen am fanylion.Datblygu Strociau Am ddim Cwrs i wella strociau a sgiliau. Bydd y brif ffocws ar strôc y frest a’r pili-pala. Mae angen cerdyn nofio am ddim, cadwch le ymlaen llaw. 5+ oed (Camau 4 a 5)Gwersyll Tenis Mini £7.50 Mae gwersylloedd tenis yn hwyl, yn addysgol ac yn ffordd wych i chwaraewyr newydd neu reolaidd aros yn actif a dysgu ychydig sgiliau newydd yn ystod gwyliau’r ysgol! 5-10 oedPolo Dŵr Mini Am ddim Bydd gan blant gyfle i ddatblygu sgiliau nofio a sgiliau dŵr drwy ddysgu sgiliau sylfaenol polo dŵr. 8-14 oedBlas ar Nofio i’r Anabl Cyfle Am ddim I blant gael cyfle i synhwyro’r dŵr neu ddatblygu sgiliau nofio ymhellach o wersi eraill neu yn yr ysgol. Croeso i rieni fod yn y pwll yn ystod sesiynau i gefnogi plant yn ôl yr angen. 8-14 oedClwb Beicio Ieuenctid Casnewydd £ 5 y sesiwn Sesiynau beicio awyr agored mewn amgylchedd di-draffig. Cyfle i ymarfer sgiliau trin beic a chael hwyl. Arweinir pob sesiwn gan hyfforddwyr cymwys British Cycling. 6-16 oedAGE 6 –10 OED MONDAY LLUNTUESDAY MAWRTHWEDNESDAY THURSDAY MERCHER IAUFRIDAY GWENERSport & Art Camp* Gwersyll Chwaraeon a Chelf* 8am-5.30pm NSSport & Art Camp Gwersyll Chwaraeon a Chelf 8am-5.30pm NSSport & Art Camp Gwersyll Chwaraeon a Chelf 8am-5.30pm NSSport & Art Camp Gwersyll Chwaraeon a Chelf 8am-5.30pm NSSport & Art Camp Gwersyll Chwaraeon a Chelf 8am-5.30pm NSNewport Youth Cycling Club Clwb Beicio Ieuenctid Casnewydd 9:45-10:45am NSFlip n Fun^* Pleser Plymio^* 10.30-11.30am ALCFilm Club Clwb Ffilmiau 9.30am-3pm RFMini Tennis Camp*" Gwersyll Tenis Mini*" 10am-12pm RPTCMinecraft Club* Clwb Minecraft* 10am-12pm RFFlip n Fun* Pleser Plymio* 10.3011.30am RPTCCycle Skills Sgiliau Seiclo Hwyliog 12-12:45pm GTVWAquatic Games* Gemau Dŵr* 11am-12pm RPTCFlipper Fun* Hwyl gyda’r Fflipars* 10-11am NCGadget Camp# Gwersyll Dyfeisiau# 10am12.30pm RFStroke Development^* Datblygu Strociau^* 10.3011.30am ALCLearn to Ride Dysgu Beicio 4.30-5.30pm GTVWMinecraft Club* Clwb Minecraft* 2-4pm RFStroke Development^* Datblygu Strociau^* 10.3011.30am ALCMini Water Polo*^ Polo Dŵr Mini*^ 10.3011.30am ALCStroke Development* Datblygu Strociau* 11am-12pm RPTCStroke Development* Datblygu Strociau* 11am-12pm RPTCDisability Swim Taster* Blas ar Nofio i’r Anabl Cyfle* 11am-12pm RPTC*These sessions are not running on week commencing Mon 26 August *Nid fydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal ar yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 26 Awst ^ These sessions are not running week commencing Mon 5 August ^ Nid fydd y sesiynau hyn yn cael eu cynnal ar yr wythnos yn dechrau ddydd Llun 5 Awst # These sessions are not running on Wed 24 July & 21 August # Nid fydd y sesiynau hyn yn digwydd ddydd Mercher 24 Gorffennaf nac ar 21 Awst " These sessions are not running on Wed 21 August " Nid fydd y sesiynau hyn yn digwydd ddydd Mercher 21 Awst # These sessions are not running on Fri 26 July & 9 August # Nid fydd y sesiynau hyn yn digwydd ddydd Gwener 26 Gorffennaf nac ar 9 AwstSATURDAY SADWRNSUNDAY SUL26 July & 9 August RPTC – Regional Pool & Tennis Centre Y Ganolfan Tenis a Phwll Nofio Ranbartholl ALC – Active Living Centre Canolfan Byw’n Actif GTVW – Geraint Thomas National Velodrome of Wales Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas NC – Newport Centre Canolfan Casnewydd RF – The Riverfront Glan-yr-Afon NS – Newport Stadium Stadiwm CasnewyddAGE 11–16 OED Junior Gym Membership 6 weeks for £25 Newport Live Junior Gym Membership gives unlimited access to use the fitness facilities including gym, swimming, group exercise classes and racquet sports. See website for opening times and group exercise timetable. Ages 11 – 13 must be accompanied by an adult. A member’s welcome must be booked with an instructor prior to usage. The free weights room is only accessible to 17+ years. Age 11-16Rookie Fitness Instructor £15 Member, £40 Non member (includes 6 weeks membership) 2 day programme designed to increase practical exercise skills and nutritional knowledge. Tuesday 23 & Thursday 25 July 1pm-4pm Newport Centre Age 14-16Hatch Summer School £70 per week Tin Shed Theatre Company present a fun and creative week long set of activities, including game play, storytelling and live performance. Monday 19 August - Friday 23 August The Riverfron
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks