of 83

İlk yardım El Kitabı

49 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
İlk yardım El Kitabı
Transcript
  1 İÇİNDEKİLER  1- GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ:   İlkyardı edir?  6 Acil tedavi nedir? 6 İlkyardı ve ail tedavi arasıdaki fark edir? 6 İlkyardıı öelikli   aaçları elerdir? 6 İlkyardıı kidir? 6 İlkyardııı özellikleri asıl olalıdır? 6 İlkyardııı üdahale ile ilgili yapası gerekeler elerdir? 7 İlkyardıı teel uygulaaları elerdir? 7 ’i araası sırasıda elere dikkat edilelidir? 8 Hayat kurtarma zinciri nedir? 8 İlkyardıı ABC’si edir?  9 2- HA“TA/YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLME“İ:   İlkyardııı ilesi gereke ve vüudu oluştura sisteler elerdir? 9 Yaşa Bulguları ile İlgili Önemli Göstergeler Nelerdir? 11 Vüutta aız alıaile ölgeler elerdir?  12 Hasta/yaralıı değerledirilesii aaı edir?  12 Hasta/yaralıları ilk değerledirile aşaaları elerdir? 12 Hasta/yaralıı ikii değerlediresi asıl olalıdır? 14 Olay yerii değerledirei aaı edir?  15 Olay yerii değerledirileside yapılaak işler elerdir? 15 3- TEMEL YAŞAM DE“TEĞİ:   “oluu ve kalp durası edir? 16 Teel yaşa desteği edir? 16 Hava yoluu açak içi Baş - Çee pozisyou asıl verilir? 17 Yetişkilerde Teel Yaşa Desteği asıl yapılır?  17 Çocuklarda (1-  yaş Teel Yaşa Desteği asıl yapılır? 19 Bebeklerde (0-  yaş Teel Yaşa Desteği asıl yapılır? 20 Hava yolu tıkaıklığı edir? 22 Hava yolu tıkaıklığı  belirtileri nelerdir? 22 Kısi tıkaıklık ola kişilerde asıl ilkyardı uygulaır? 22 Ta tıkaıklık ola kişilerde Heilih aevrası asıl uygulaır? 22 4- KANAMALARDA İLKYARDIM:   Kanama nedir? 24 Kaç çeşit kaaa vardır? 25  2 Vüutta askı uygul anacak noktalar nelerdir? 25 Dış Kaaalarda İlkYardı    İç Kaaalarda İlkyardı 26 Hagi durularda turike uygulaalıdır? 26 Turike uygulaasıda dikkat edileek hususlar eler olalıdır? 27 El ve ayak kopalarıda turike asıl uygulaır? 28 Şok  nedir? 28 Kaç çeşit şok vardır? 28 Şok elirtileri elerdir? 28 Şokta ilkyardı uygulaaları elerdir? 29 Şok pozisyou asıl verilir? 29 Doğal Deliklerde çıka kaaalarda ilkyardı asıl olalıdır?  29 Kanamalarda üçgen adaj uygulaası asıl yapılalıdır?  30 5- YARALANMALARDA İLKYARDIM:   Yara nedir? 30 Ka ç çeşit yara vardır? 31 Yaraları ortak belirtileri nelerdir? 31 Yaralanmalarda ilky ardı asıl olalıdır? 32 Ciddi yaralanmalar nelerdir? 32 Ciddi yaralanmalarda ilk yardı asıl olalıdır? 32 Delii göğüs yaralaalarıda e gii sorular görüleilir? 32 Delii göğüs yaralaalarıda ilkyardı asıl olalıdır? 32 Delii karı yaralaalarıda  e gibi sorunlar olabilir? 33 De lii karı yaralaalarıda ilkyardı asıl olalıdır? 33 Kafatası ve ourga yaralaaları ede öelidir? 33 Kafatası yaralaaları çeşitleri elerdir? 33 Kafatası ve ourga yaralaalarıı ede leri nelerdir? 34 Kafatası ve ourga yaralaaları nda belirtiler nelerdir? 34 Kafatası ve ourga yaralaalarıda ilkyardı asıl olalıdır? 34 6- YANIK, DONMA VE “ICAK ÇARPMA“INDA İLKYARDIM:   Yaık edir? 35 Kaç çeşit yaık vardır? 35 Yaığı iddiyetii elirle yen faktörler nelerdir? 35 Yaıklar asıl dereeledirilir? 35 Yaığı vüuttaki olu msuz etkileri nelerdir? 36 Isı ile oluşa yaıklarda ilkyardı işleleri edir? 36 Kiyasal yaıklarda ilkyardı asıl olalıdır? 36 Elektrik yaıklarıda ilkyardı asıl olalıdır? 37 “ıak çarpası belirtileri nelerdir? 37  3 “ıak çarpasıda ilkyardı asıl olalıdır? 37 “ıak çarpasıda risk grupları var ıdır? 37 “ıak yaz güleride sıak çarpasıda koruak   içi alıası gere ken önlemler nelerdir? 38 Donuk belirtileri nelerdir? 38 Donukta ilkya rdı asıl olalıdır? 39 7- KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM:   Kırık edir? 39 Kaç çeşit kırık vardır? 39 Kırık elirtileri elerdir? 39 Kırığı yol açaileeği olusuz durular elerdir? 40 Kırıklarda ilkyardı asıl olalıdır? 40 Burkulma nedir? 40 Burkulma belirtileri nelerdir? 40 Burkulada ilkyardı asıl olalıdır? 40 Çıkık edir? 41 Çıkık elirtile ri nelerdir? 41 Çıkıkta ilkyardı asıl olalıdır? 41 Kırık çıkık ve urkulalarda tespit asıl olalıdır? 41 Tespit sırasıda dikkat edilesi gereke hususlar elerdir? 41 Tespit yöntemleri nelerdir? 41 8- BİLİNÇ BO)UKLUKLARINDA İLKYARDIM:   Biliç ozukluğu/Biliç kayı edir? 44 Biliç kayı edeleri elerdir? 44 Biliç ozukluğu elirtileri elerdir? 44 Biliç ozukluğu duruuda ilkyardı asıl olalıdır? 45 Koa pozisyou Yarı yüzükoyu - Ya pozisyo asıl verilir? 45 Havale nedir? 46 Havale nedenleri nelerdir? 46 Nedelerie göre havale çeşitleri elerdir? 46 Ateş edeiyle oluşa havale edir? 46 Ateş edeiyle oluşa havalede ilkyardı asıl olalıdır? 46 Sara krizi ( Epilepsi) nedir? 47 Sara krizinin belirtileri nelerdir? 47 “ara krizide ilkyardı asıl olalıdır? 47 Ka şekeri düşüklüğü edir? 48 Ka şekeri düşesii edeleri elerdir? 48 Ka şekeri aide düştüğüde hagi elirtiler görülür? 48 Ka şekeri düşüklüğü yavaş ve uzu sürede oluşursa hagi elirtiler görülür? 48  4 Ka şekeri düşeside ilkyardı asıl olalıdır? 48 Göğüste kuvvetli ağrı edeleri elerdir? 49 Göğüste kuvvetli ağrı elirtileri elerdir? 49 Göğüs ağrısıda ilkyardı asıl olalıdır? 49 9- )EHİRLENMELERDE İLKYARDIM:   Zehirlenme nedir? 50 Zehirlenmelerde genel belirtiler nelerdir? 50 Zehirlenme hangi yollarla meydana gelir? 50 “idiri yoluyla zehirleede ilkyardı asıl olalıdır? 50 “oluu yolu ile zehirleelerde ilkyardı asıl olalıdır? 51 Cilt yolu ile zehirleelerde ilkyardı asıl olalıdır? 51 )ehirleelerde geel ilkyardı kuralları elerdir? 51 Şofe kazalarıda ilkyardı asıl olalıdır?  52 Şofe kazalarıa karşı alıası gereke öleler elerdir?  52 Karbon monoksit Z ehirleesi asıl olur?  52 Karbon monoksit Zehirlenmesi Belirtileri Nelerdir? 52 Karbon monoksit Zehirlenmesinde ilkyardı asıl olalıdır?  52 10- HAYVAN I“IRMALARINDA İLKYARDIM:   Hayva ısıralarıda ilkyardı asıl olalıdır? 53 Arı sokalarıı elirtileri elerdir? 53 Arı sokalarıda ilkyardı asıl olalıdır? 53 Akrep sokalarıı elirtileri el erdir? 53 Akrep sokalarıda ilkyardı asıl olalıdır? 53 Yıla sokalarıı elirtileri elerdir? 54 Yıla sokalarıda ilkyardı asıl olalıdır? 54 Deiz alıları sokasıda elirtiler elerdir? 54 Deiz alıları sokasıda ilkyardı asıl olalıdır? 54 11- GÖ), KULAK VE BURUNA YABANCI Cİ“İM KAÇMA“INDA İLKYARDIM:   Göze yaaı isi kaçasıda ilkyardı asıl olalıdır? 55 Kulağa yaaı isi kaçasıda ilkyardı asıl olalıdır? 55 Burua yaaı isi kaçasıda ilkyardı asıl olalıdır? 55 12- BOĞULMALARDA İLKYARDIM:   Boğula edir? 55 Boğula edeleri elerdir? 55 Boğulalarda geel elirtiler elerdir? 56 Boğulalarda geel ilkyardı işleleri e olalıdır? 56  5 13- HA“TA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ:   Hasta/yaralı taşıasıda geel kurallar elerdir? 56 Ail taşıa tekikleri elerdir? 57 Araç içideki yaralıyı taşıa RENTEK aevrası 57 Sürükleme yöntemleri nelerdir? 58 Kısa esafede süratli taşıa tekikleri elerdir ? 58 “edye üzerie yerleştire tekikleri elerdir? 61 “edye ile taşıa tekikleri elerdir? 62 Çalışa “oruları  64 Deneme Testi (1) 77
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks