of 67

Inovace produktového portfolia na příkladu Jihomoravského kraje

5 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Inovace produktového portfolia na příkladu Jihomoravského kraje
Tags
Transcript
  Jihočeská univerzita v Českých BudějovicíchFakulta EkonomickáKatedra obchodu a cestovního ruchu Bakalářská práce novace !roduktov"ho !ort#olia na !$íkladuJihomoravsk"ho kraje %&!racovala' %ejvalková (enka%edoucí !ráce' Janeček )etr* n+,Česk" Budějovice -./0  Prohlášení: )rohla1uji* 2e svoji bakalá$skou3di!lomovou !ráci jsem v&!racovala samostatně !ouze s !ou2itím !ramen4 a literatur& uvedených v seznamu citovan" literatur&, )rohla1uji* 2e v souladu s 5 67 zákona č, ///3/889 :b, v !latn"m znění souhlasím sezve$ejněním sv" bakalá$sk"3di!lomov" !ráce* a to ; v nezkrácen" !odobě3v <!ravěvznikl" v&!u1těním v&značených částí archivovaných Ekonomickou #akultou ;elektronickou cestou ve ve$ejně !$ístu!n" části databáze :=>? !rovozovan" Jihočeskouuniverzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách* a to sezachováním m"ho autorsk"ho !ráva k odevzdan"mu te@tu t"to kvali#ikační !ráce,:ouhlasím dále s tím* ab& tout"2 elektronickou cestou b&l& v souladu s uvedenýmustanovením zákona č, ///3/889 :b, zve$ejněn& !osudk& 1kolitele a o!onent4 !ráce izáznam o !r4běhu a výsledku obhajob& kvali#ikační !ráce, Aovně2 souhlasím s !orovnáním te@tu m" kvali#ikační !ráce s databází kvali#ikačních !rací =heses,cz !rovozovanou árodním re+istrem v&soko1kolských kvali#ikačních !rací a s&st"memna odhalování !la+iát4, % Českých Budějovicích* dne CCCCCCC%ejvalková (enka  „Jako neslyšící člověk jsem přesvědčen, že nejúčinnější léčbouhluchoty není ani medicína, a nejsou to ani mechanick neboelekt!onick "aří"eni či chi!u!#icky "k!ok, ale po!o"umění$ % přitom, pa!ado&ně, po!o"umění je "ada!mo$ 'všem dříve než m(žeme !o"víjet po!o"umění, musíme vytvořit povědomí$) Jack$ *$ +annon, -.- Poděkování  =ímto děkuji sv"mu vedoucímu m" bakalá$sk" !ráce* n+, )etroviJanečkovi* za jeho odborn" vedení* ochotu* vst$ícnost a hlavně !ečlivost* kteroumi !$i vedení m" !ráce věnoval, Aáda b&ch tak" !oděkovala v1em* kte$í se !odíleli na výzkumn"m 1et$ení a v&1li mi vst$íc !$i jeho z!racování, %elký dík tak" !at$í mým nejbli21ím* kte$í mi !osk&tli !od!oru a cenn" rad& !$i tvorbě bakalá$sk" !ráce,  Dbsah /,vod,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-,)$ehled $e1en" !roblematik&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6-,/,Gestovní ruch,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6-,/,/,častník cestovního ruchu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H-,-,=rh cestovního ruchu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H-,-,/,abídka a !o!távka GA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,7-,-,-,=r2ní se+mentace,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,9-,,Iestinace,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8-,,/,arketin+ a mana+ement destinace,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/.-,6,:ociální cestovní ruch,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,//-,6,/,Klasi#ikace handica!ovaných,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/--,6,-,Gestovní ruch handica!ovaných,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/6-,H,Kulturní cestovní ruch,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/H-,H,/,Kultura nesl&1ících,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/0-,0,=vorba !rojekt4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/7-,0,/,)rojekt,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/7-,0,-,)ostu! !ráce na !rojektu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/7,Gíl a metodika !ráce,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/8,/,Gíl !ráce,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/8,-,)$ed!oklad& výzkumu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/8,,etodika,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/86,e1ení a výsledk&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-/6,/,>nalýza současn" situace Jihomoravsk"ho kraje,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-/6,/,/, Gharakteristika destinace Jihomoravsk"ho kraje,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-/6,/,-, >nalýza !rimární nabídk& cestovního ruchu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,--/  6,/,, >nalýza sekundární nabídk& cestovního ruchu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,-06,/,6, >nalýza nabídk& !ro nesl&1ící klient& v cestovním ruchu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,/6,-,%ýsledk& vlastního výzkumu,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,66,-,/, E@!eriment č, / L Mnojemsk" !odzemí,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,66,-,-, E@!eriment č, - L %I>N :cience centrum,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H6,-,, E@!eriment č,  L %ila =u+endhat,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,76,-,6, :trukturovaný rozhovor č, / ; GGAJ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,96,-,H, :trukturovaný rozhovor č, - L ČO,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,86,,%&hodnocení výzkumných tvrzení,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6/6,6,ávrhová část,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,6-H,Mávěr,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H.,:ummar& a ke&Pords,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H-,:eznam !ou2it" literatur&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H6,:eznam internetových zdroj4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,H0%,:eznam tabulek,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0-%,:eznam obrázk4,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0-%,)$íloh&,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0-
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks