of 24

Investește în oameni

18 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Investește în oameni
Transcript
  Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 MINISTERULEDUCATIEI SI CERCETRII Ă STIINTIFICE , ,, , OIPOSDRU Investește în oameni! Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Titlul programului : „Oportunități integrate de diminuare a părăsirii timpurii a școlii” Axa Prioritară 2  „Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii” Domeniul Major de Intervenție 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”Titlul proiectului: Împreună pentru o nouă șansă ! Cod Contract: - POSDRU/188/2.2/S/156009 Beneficiar: Școala Gimnazială nr. 2 Liesti, Jud. Galati GHID DE BUNE PRACTICI “Împreună pentru o nouă șansă!” POSDRU/188/2.2/S/156009  CUPRINS I. INTRODUCERE 1.1. Cadrul general1.2. Scurt ă  prezentare a beneficiarului ș i a partenerilor II. SCURT Ă  DESCRIERE A PROIECTULUI 2.1. Date generale2.2. Managementul proiectului2.3. Echipa de implementare a proiectului2.4. Grupul ț int ă 2.5. Obiectivul general2.6. Obiectivele specific2.7. Obiectivele orizontale ale proiectului III. ACTIVIT ĂȚ ILE PROIECTULUI – REZULTATE Ș I INDICATORIIV. PROGRAMELE Ș I SERVICII LE  DESF ĂȘ URATE  Î  N CADRUL PROIECTULUIV. OPINII ALE PERSOANELEOR PARTICIPANTE LA ACTIVIT ĂȚ ILE PROIECTULUIVI. OPINII ALE EXPER Ț ILOR IMPLICA Ț I  Î  N PROIECTVII. CONCLUZII  I. INTRODUCERE Acest ghid de bune practici a fost creat în cadrul proiectului “Împreună pentru o nouă șansă !” proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în Oameni - , al cărui beneficiar este Ș coala Gimnazial ă  nr.2 Lie ș ti jud. Gala ț i. 1.1. Cadrul general Contextul proiectului:  Împreună pentru o nouă șansă !   Contract nr. POSDRU/188/2.2/S/156009 este relevant pentru urm ă toarele documente na ț ionale : Ÿ Planul Na ț ional de Reforme 2007-2013  una din priorit ăț ile documentului este: Creşterea gradului de ocupare  ș i a ratei de participare pe piaţa muncii - implic â nd realizarea unei pieţe a muncii favorabile creării de noi locuri de muncă, îmbunătăţirea adaptabilităţii întreprinderilor şi lucrătorilor, stimularea ocupării forţei de muncă şi îmbunătăţirea calităţii resurselor umane; Păr ă sirea timpurie a şcolii afectează negativ capacitatea de ocupare şi participarea pe piaţa muncii şi la învăţare pe tot parcursul vieţii. La nivelul anului 2006, rata de părăsire timpurie a şcolii se situa la un nivel de 20,84%,  în scădere uşoară faţă de anul anterior, rămânând printre cele mai ridicate rate comparativ cu alte State Membre.Proiectul a fost relevant din aceast ă  perspectiv ă , deoarece prin obiectivele sale specifice a asigurat premisele abilit ă rii participan ț ilor  î  n gestionarea propriului traseu de educa ț ie ș i munc ă , corespunz ă tor scopurilor de via ță  asumate, prin punerea  î  n rela ț ie a competen ț elor ș i intereselor proprii cu oportunit ăț i de formare, de ocupare ș i de angajare pe cont propriu. Nevoia clar ă  identificat ă  la nivel de proiect este capacitatea foar t e scăzută de ocupare a persoanelor care au părăsit şcoala de timpuriu deoarece aceştia nu deţin cunoştinţele şi competenţele de bază necesare integr ă rii pe pia ț a muncii. Acest fenomen este de amploare ș i conduce la creşterea riscului de a deveni şomer şi de a intra în rândul ş omerilor de lungă durată. Ÿ Cadrul Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013 - Dezvoltarea ș i utilizarea mai eficient ă  a capitalului uman:  Educa ț ie ș i formare profesional ă :  î  mbun ă t ăț irea sistemului de educa ț ie ș i preg ă tire profesional ă ; prevenirea abandonului ș colar; furnizarea de servicii de consiliere ș i  î  ndrumare pentru facilitarea tranzi ț iei de la educa ț ie la munc ă. GHID DE BUNE PRACTICI, PROIECT: “Împreună pentru o nouă șansă!” | pag 3  Proiectul a condus la dezvoltarea ș i utilizarea mai eficient ă  a capitalului uman. Activităţile întreprinse pentru prevenirea şi diminuarea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii  î  n cadrul proiectului au fost în conformitate cu noile linii integrate privind tinerii din cadrul Agendei Lisabona şi din cadrul Pactului European privind Tinerii. DCI POS DRU.Proiectul a contribuit la realizarea urm ă torilor indicatori asuma ț i de Rom â nia prin POSDRU ș i :   Ÿ DCI ID 278 - Num ă r de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare – m ă suri preventive de p ă r ă sire timpurie a ș colii – 1000 ( 800 elevi ș i 200 p ă rin ț i) din cei 400.000 asuma ț i; Ÿ DCI. ID 280 Num ă r de participan ți  la programe de educa ț ie de tip“ a doua ș ans ă ” -310 din cei 35.000 asuma ț i; Ÿ DCI, ID 277 Ponderea absolven ț ilor de programe de educa ț ie de tip “ a doua ș ans ă ”-75 %; Ÿ DCI, ID 282 Num ă r de persoane care au beneficiat de consiliere/orientare ș i au continuat studiile – m ă suri preventive de p ă r ă sire   timpurie a ș colii.-700.  Î  n acord cu prevederile Cadrului Strategic Naţional de Referinţă 2007-2013  ş i POS DRU, Axa prioritară 2 :   „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” , DMI 2.2 “Prevenirea și corectarea părăsirii timpurii a școlii”:  Proiectul a introdus programe şi metode inovative de dezvoltare a competentelor, o strategie de implicare si motivare care a respectat Recomandarea nr. R(89) a Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei . Proiectul a r ă spuns recomandarilor cadrului strategic ș i de politici sectoriale europene, transpuse  î  n PLANUL NA Ț IONAL DE REFORME (PNR), convergent cu PLANUL NA Ț IONAL DE DEZVOLTARE 2007-2013, CADRUL STRATEGIC NA Ț IONAL DE REFERIN ȚĂ  2007-2013 ș i cu LINIILE DIRECTOARE STRATEGICE ALE PLANUL NA Ț IONAL DE DEZVOLTARE RURAL Ă  2007-2013. 1.2. Scurt ă  prezentare a beneficiarului ș i a partenerilor Ș coala Gimnazial ă  nr. 2 Lie ș ti  este localizat n comuna Lieti judeul Galai i ăîșțțș este coordonat de Inspectoratul colar Judeean Galaţi. ăȘț Î  n anul ș colar 2015 – 2016 func ț ioneaz ă  un num ă r de 14 clase ,  din care 8 clase pag 4 | POSDRU/188/2.2/S/156009   î  nv ăță m â nt primar, 6 clase  î  nv ăță m â nt gimnazial ș i sunt ș colariza ț i un număr de 355 de elevi, din care un num ă r de 103 elevi sunt de etinie rrom ă.    Î  n cadrul ș colii  îș i desf  ăș oar ă  activitatea un num ă r de 22 cadre didactice.Misiunea ș colii fiind asigurarea unui sistem deschis, un loc  î  n care elevii sunt  î  n siguran ță  fizic ă   ș i psihic ă , aceasta asigur ă  urm ă toarele: Ÿ un climat de siguranţă fizică şi libertate de gândire şi exprimare în şcoală a elevilor; Ÿ egalitatea şanselor la educaţie şi cultură tuturor elevilor; Ÿ dezvoltarea personalităţii fiecărui copil; Ÿ crearea unui mediu favorabil învăţării, pregătirii profesionale, formării şi dezvoltării deprinderilor şi capacităţilor necesare continuării studiilor; Ÿ calitatea actului educaţional prin formarea continuă a cadrelor didactice din şcoală; Ÿ realizeaz ă  de programe educaţionale specific nevoilor de formare a elevilor; Ÿ dezvoltarea de proiecte/parteneriate educaţionale ( locale / judeşene / interjudeţene / naţioinale/europene); Ÿ redimensionarea relaţiilor şcoală-familie-comunitate. Av â nd  î  n vedere num ă rul mare de persoane de etnie r rom ă  din comuna Lie ș ti,  î  n scopul dezvolt ă rii de programe de reintregare  î  n educa ț ie,  î  ncep â nd cu anul 2007,  î  n cadrul ș colii s-a derulat programul ,,A doua ș ans ă ” astfel: 2007-2008, 60 cursan ț i, de etnie rrom ă , nivel I ș i II; 2008-2009, 54 cursan ț i de etnie rrom ă , nivel III ș i IV; 2009-2010, 12 cursan ț i, nivel II; 2010-2011, 11 cursan ț i, nivel I; 2011-2012, 11 cursan ț i, nivel I; 2012-2013, 19 cursan ț i, simultan , nivel I, II, III.S-au alocat, anual cu sprijinul Consiliului Local fonduri pentru burse sociale, de studiu ș i de merit condi ț ionate ,    î  n primul r â nd ,  de frecven ț a la cursuri ș i de promovabilitate, disciplin ă  şi rezultate la învăţătură. Ș coala Gimnazial ă  Nr.1 Dr ă g ă ne ș ti este coordonat de Inspectoratul colar ăȘ Judeean Galai. țț Î  n anul ș colar 2014 – 2015 func ț ioneaz ă  un num ă r de 18 clase ,  din care 3 clase nivel pre ș colar, 7 clase  î  nv ăță m â nt primar, 8 clase  î  nv ăță m â nt gimnazial ș i sunt ș colariza ț i un număr de 355 de elevi ,  din care un num ă r de 105 elevii sunt de etnie rrom ă .Personalul didactic al ș colii este format din 37 persoane ,  26 cadre didactice, 4 persoane fiind personal didactic auxiliar ș i 7 personal administrativ. Scopul ș colii este s ă   ș colarizeze atât pe cei de v â rst ă   ș colar ă,  c â t ș i pe cei care, din diferite motive, nu au reu ș it s ă  termine ciclul obligatoriu de  î  nv ăță mânt prin: GHID DE BUNE PRACTICI, PROIECT: “Împreună pentru o nouă șansă!” | pag 5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks