of 4

Investování do vybavení ozbrojených sil na příkladu USA a ČR/Investment into Military Equipment - a Comparative Study for the United States and the Czech Republic

8 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
An investment strategy of armed forces focus on developlment their capabilities, in particular, on their modernization and incresing of manpowers productivity. Each state has its own strategy. This articel is a comparative study comparing attitude of
Tags
Transcript
  O BRANA A STRATEGIE   56 STRATEGIE INVESTOVÁNÍ DO VYBAVENÍ OZBROJENÝCH SIL NA P Ř  ÍKLADU USA A Č R Mjr. Ing. Bohuslav PERNICA, Ph.D.  Anotace:  Investi č  ní strategie ozbrojených sil do jejich vybavení je strategie vkládání finan č  ních  prost  ř  edk  ů  do rozvoje opera č  ních schopností ozbrojených sil, do reprodukce zbra ň ových a technických systém ů  a r  ů  stu produktivity jednoho vojáka. Tato strategie se liší stát od státu a v jejím d  ů  sledku se liší také jejich obranné kapacity. Tento č  lánek se zabývá investi č  ní strategií ozbrojených sil USA, která vedla k jejich technologickému r  ů  stu, a srovnává ji s investi č  ní  strategií ozbrojených sil Č   R, která musí reagovat na závazky Č  eské republiky v rámci Iniciativy v obranných kapacitách NATO. *** Úvod  Na Washingtonském summitu v roce 1999 byla vyhlášena  Iniciativa v obranných kapacitách  (DCI – Defence Capability Initiative). Jejím cílem je zlepšení schopností NATO  pot ř  ebných k pln ě ní bezpe č nostních úkol ů  21. století v celém spektru č innosti  Aliance . [1, 2] Požadavek na zlepšování opera č ních schopností ozbrojených sil všech č lenských státu NATO  potvrdil také  Pražský summit NATO  v roce 2002. [3] Zp ů sobem, jak zlepšit opera č ní schopnosti ozbrojených sil, je modernizace jimi používaného kapitálového vybavení. Z pohledu ve ř  ejných financí jednotlivých stát ů    Aliance  vyžaduje DCI p ř  ijetí vhodné investi č ní strategie zajiš ť ující nejen prostou reprodukci stávajících technických, zbra ň ových a jiných systém ů  používaných k vojensko-bezpe č nostním ú č el ů m, ale hlavn ě  tzv. technologický r  ů st. Ekonomická interpretace DCI P ř  ihlášení se k DCI je v ě cí zahrani č ních politiky. Formulace požadavk  ů  DCI, nap ř  . na vytvo ř  ení a udržování dostate č ných kapacit pro pohotovou p ř  epravu vlastních bezpe č nostních sil za hranice NATO nebo dostatku kapacit pro tankování letadel za letu, je problémem vojen-ským. Dosažení cíl ů  DCI je však vždy podmín ě no dostatkem finan č ních zdroj ů  a efektivitou  jejich investování. DCI má tak svou ekonomickou dimenzi. Na tento fakt jako první v Č esku upozornil Č  ech  v roce 2001 v práci  Alokace zdroj ů  v resortu obrany . [4] Č ech v této publikaci ukázal na to, že v p ř  ípad ě  DCI jde o to, aby se jednotlivé č lenské státy NATO pokusily prost ř  ednictvím dlouhodob ě  udržitelných kapitálových investic zmenšit technologický náskok USA, tzn. aby ve vojenském/obranném rozpo č tu p ř  ijaly takovou inves-ti č ní strategii, která povede k jevu, kterou teorie ekonomického r  ů stu nazývá prohlubování kapitálu . [5] K prohlubování kapitálu dochází, roste-li reálná hodnota kapitálového vybavení  p ř  ipadajícího na jednotku personálu a zárove ň  roste produktivita této jednotky. Nap ř  íklad nákup nové generace letounu vede k tomu, že se zmenší po č ty letoun ů  pot ř  ebných k zabez- pe č ení ochrany vzdušného prostoru státu a ješt ě  p ř  ípadn ě  poklesne po č et obslužného personálu spojeného s pln ě ním úkolu ochrany vzdušného prostoru. Č ech tuto myšlenku [5] pozd ě  ji rozvedl v publikaci  Finan č  ní náro č  nost profesionální armády , [6] kde se zabýval otázkou stanovení optimální velikosti ozbrojených sil Č eské repub-  S TRATEGIE INVESTOVÁNÍ DO VYBAVENÍ OZBROJENÝCH SIL NA P Ř  ÍKLADU USA A Č R 57liky ve vztahu k dosažení reálné hodnoty kapitálového vybavení p ř  ipadající na jednoho vojáka na úrovni USA. Jeho úvahy se týkaly ufinancovatelnosti č eských profesionálních ozbrojených sil p ř  i stanoveném podílu výdaj ů  na výzbroj a výstroj (kapitálové výdaje). Ve své publikaci [6] varoval p ř  ed nadsazenými cílovými po č ty personálu profesionálních ozbrojených sil Č eské republiky ve vztahu k požadavk  ů m DCI na dlouhodob ě  udržitelný technologický r ů st ozbro- jených sil . Ob ě   Č echovy publikace, odvolávající se na teorii ekonomického r  ů stu, nás vedou k otázce, jaký pr  ů  b ě h má investi č ní strategie ozbrojených sil, která vede k dlouhodobému udrži-telnému r  ů stu reálné hodnoty kapitálového vybavení p ř  ipadající na jednoho p ř  íslušníka ozbro- jených sil. Investi č ní strategie ozbrojených sil USA Ur  č itou odpov ěď  na nazna č enou otázku dává obr. č . 1, na kterém je zachycen vývoj výdaj ů  na výzbroj p ř  ipadajících na jednoho vojáka ozbrojených sil USA v USD ve stálých cenách roku 2000 a vývoj po č tu voják  ů  v letech 1962 až 2005. Obr. č   . 1: Po č  et voják  ů  a výdaje na nákup výzbroje p ř  ipadající na jednoho vojáka v USA v USD ve stálých cenách (2000 = 100 %) v letech 1962 až 2005 pramen: http://www.gpoaccess.gov/usbudget/fy07/browse.html; http://siadapp.dior.whs.mil/index.html. P ř  i interpretaci informací zachycených na obr. č . 1 je vhodné si zachycený vývoj  periodizovat na období let: 1962 až 1973, 1974 až 1990, 1991 až 1997 a 1998 až 2005. Pokud  jde o periodu let 1962 až 1973, je to období pomalého prohlubování vojenského kapitálu, kde  jeho r  ů st akceleruje až po profesionalizaci ozbrojených sil v roce 1973. V letech 1974 až 1990 se výdaje na výzbroj p ř  ipadající na jednoho vojáka zn ě kolikanásobily. Je to období závod ů  ve zbrojení  . Spojeným stát ů m tento r  ů st p ř  inesl zásadní technologickou výhodu, která se ukázala v pr  ů  b ě hu první války v Perském zálivu. S ohledem na programování vojenských výdaj ů  ve víceletém cyklu, které bylo zavedeno v 60. letech 20. století za McNamary, [7] a v d ů sledku snižování po č etních stav ů  ozbrojených sil po rozpadu bipolarity rostou výdaje na výzbroj p ř  ipa-dající na vojáka setrva č n ě  ješt ě  do roku 1993, pak se propadají jako d ů sledek rozpo č tové restrikce Clintonovy administrativy. Obnovení tempa prohlubování kapitálu se znovu dostavuje až po roce 1998. 010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 000    1   9   6   2   1   9   6   3   1   9   6   4   1   9   6   5   1   9   6   6   1   9   6   7   1   9   6   8   1   9   6   9   1   9   7   0   1   9   7   1   1   9   7   2   1   9   7   3   1   9   7   4   1   9   7   5   1   9   7   6   1   9   7   7   1   9   7   8   1   9   7   9   1   9   8   0   1   9   8   1   1   9   8   2   1   9   8   3   1   9   8   4   1   9   8   5   1   9   8   6   1   9   8   7   1   9   8   8   1   9   8   9   1   9   9   0   1   9   9   1   1   9   9   2   1   9   9   3   1   9   9   4   1   9   9   5   1   9   9   6   1   9   9   7   1   9   9   8   1   9   9   9   2   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   3   2   0   0   4   2   0   0   5    (   U   S   D   p .  c .   ) 0500 0001 000 0001 500 0002 000 0002 500 0003 000 0003 500 0004 000 000    (  p  o         č   e   t  v  o   j   á   k         ů    ) výdaje na výzbrojpo č et voják ů  O BRANA A STRATEGIE   58 Investi č ní strategie ozbrojených sil Č R Č eská republika, potažmo její právní p ř  edch ů dce Č eskoslovensko, byla mezi zem ě mi, které podlehly v závod ě  ve zbrojení. Cenou, kterou musely tyto státy zaplatit za prohraný závod, pojmenovali Č  ech  s  Klabanem  jako reparace studené války . [8] Tím, že se státy, jako Č eská republika, Slovensko č i Ma ď arsko rozhodly pro č lenství v NATO, rozhodly se vlastn ě   pro kompletní obm ě nu technických a zbra ň ových systém ů  podle technických standard ů  NATO, a to v ě tšinou jejich nákupem v zahrani č í, p ř  ípadn ě  nákupem zahrani č ních komponent a jejich montáží v tuzemsku. U Č eské republiky to byl p ř  ípad bitevníku L-159 Alca a modernizace tanku T-72. Tyto investice byly fakticky provád ě ny za sv ě tové (dolarové) ceny. Vývoj výdaj ů  na nákup výzbroje p ř  ipadající na jednoho vojáka v Č R ve stálých cenách roku 2000 se zohled-n ě ným kursem CZK/USD zachycuje obr. č . 2. Obr. č   . 2: Po č  et voják  ů  a výdaje na nákup výzbroje p ř  ipadající na jednoho vojáka v Č   R v USD ve stálých cenách (2000 = 100 %) v letech 1993 až 2004 pramen: http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=5342;  Statistická ro č  enka Č   R . 1993 - 2005. Praha : Č SÚ. Jak je patrné z obr. č . 2, rostou reálné výdaje na výzbroj p ř  ipadající na jednoho vojáka ozbrojených sil Č R velmi dynamicky p ř  i neustálém snižování po č tu voják  ů . Tempo jejich r  ů stu  je srovnatelné s tempem r  ů stu t ě chto výdaj ů  v USA v období závod ů  ve zbrojení. P ř  esto  bychom m ě li tento vývoj interpretovat s ur  č itým nadhledem. Reálná hodnota výdaj ů  na výzbroj p ř  ipadajících na jednoho č eského vojáka sice dnes  p ř  i teoretickém p ř  edpokladu, že všechny nákupy vojenské výzbroje byly provedeny v zahrani č í, p ř  edstavuje 1/6 stejného ukazatele ozbrojených sil USA, nicmén ě  nesmíme zapomenout, že objem kapitálových výdaj ů  je zde tvo ř  en hlavn ě  dv ě ma vývojovými moderni-za č ními projekty – modernizovaným tankem T-72 a bitevníkem L-159 Alca. U t ě chto projekt ů  se nepoda ř  ilo „uvést do pohotovosti“ všechny investované prost ř  edky. Č ást z nich má podobu tzv. utopených náklad ů . Z p ů vodn ě  plánovaných 350 tank  ů , [9] byly do užívání p ř  edány  pouze tanky pro pot ř  eby jednoho tankového praporu. [10] Na základ ě  usnesení vlády Č R č . 346 z 12. 7. 1997 došlo sice v letech 1999 až 2002 k nákupu bitevníku L-159 Alca v po č tu 72 kus ů , le č  v roce 2003 vláda Č R svým usnesením č . 1154 z 12. 11. 2003, kterým schválila  Koncepci výstavby profesionální A Č   R a mobilizace ozbrojených sil Č   R p ř  epracovanou na zm ě  n ě  ný  zdrojový rámec ,    p ř  iznala, že provozováno bude jen 24 bitevník  ů . [10] 01 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 00010 000    1   9   9   3   1   9   9   4   1   9   9   5   1   9   9   6   1   9   9   7   1   9   9   8   1   9   9   9   2   0   0   0   2   0   0   1   2   0   0   2   2   0   0   3   2   0   0   4    (   U   S   D   p .  c .   ) 020 00040 00060 00080 000100 000120 000    (  p  o         č   e   t  v  o   j   á   k         ů    ) výdaje na výzbrojpo č et voják ů  S TRATEGIE INVESTOVÁNÍ DO VYBAVENÍ OZBROJENÝCH SIL NA P Ř  ÍKLADU USA A Č R 59 Záv ě r Zásadním problémem investi č ní strategie ozbrojených sil Č eské republiky v sou č asnosti není její efektivita, ale její dlouhodobá udržitelnost. V souvislosti s úsilím Č eské republiky o p ř  ijetí spole č né evropské m ě ny dochází ke krácení vojenského/obranného rozpo č tu [11] a Č eská republika se pomalu vzdaluje p ů vodním cíl ů m DCI. Podobný problém ř  eší i další státy EU potýkající se s rozpo č tovou restrikcí vzniklou v d ů sledk  ů  vstupu do evropské m ě nové unie. Jeho vy ř  ešení však není závislé na v ů li vlád, ale na uvoln ě ní fiskální disciplíny v rámci  Paktu r  ů  stu a stability . Fiskální realita EU je p ř  í č inou, že brzké dosažení cíl ů  stanovených DCI je dnes spíše fikcí. Ozbrojené síly však mohou správnými investi č ními rozhodnutími ovlivnit efektivnost vydávaných prost ř  edk  ů  na moderniza č ní projekty a to tak, že omezení po ř  izování kapacit neodpovídajícím bezpe č nostním rizik  ů m a hrozbám 21. století a budou se soust ř  edit na nahrazování práce kapitálem, které by m ě lo zmenšit jejich závislost na trhu práce. Použitá literatura [1] Press Release M-NAC-D-1(2000)64  Prohlášení k Iniciative v obranných kapacitách (DCI) - vydané na sch ů  zce Severoatlantické rady na úrovni ministru zahrani č  í v Bruselu 8. č  ervna 2000  [http://www.nato.int/docu/other/cz/2000/p00-064cz.htm] [2] Press Release NAC-S(99)69 – 25 April 1999  Defence Capabilities Initiative  [http://www.nato.int/docu/pr/1999/p99s069e.htm] [3] Press Release (2002)127 – 21 November 2002  Prague Summit Declaration  [http://www.nato.int/docu/pr/2002/p02-127e.htm] [4] č  j.: 7178/2/8/2001-1404 Č ECH, V.  Alokace zdroj ů  v resortu obrany  [záv ě re č ná práce 11- Ř  OS-OVK-GŠ]. 1. vyd. Brno : Vojenská akademie, 2001. [5] SOLOW, R. , M. Wachstumstheorie - Darstellung und Anwendung  . 1. Aufl. Göttingen : Vandenhoeck & Ruprecht, 1971. [6]  Finan č  ní náro č  nost profesionální armády . In Sborník referát ů  5. mezinárodní konference o informatické podpo ř  e personálních proces ů  [CD 2], 1. vyd. Praha : Carolina, 2002. [Praha: MO Č R 9. – 11. 10. 2001] [7] ENTHOVEN, AC., SMITH, KW.  How much is enough? Shaping the Defense Program 1961-1969 . 2nd Ed. Santa Monica : 2005. ISBN 0-8330-3826-5. [8] Výzkum a vývoj modelu hodnocení efektivnosti zbraní a výzbroje  [záv ě re č ná zpráva z  projektu GA Č R č . 101/01/0377], 1. vyd. Brno : Akademie, o.p.s., 2002. [9] MAREK Vladimír. Tanky nesnášejí dinosau ř  í vejce.  A-report.  1998, č . 20, s. 8-9. [10]  A-report  . 2003, č . 24. [  Koncepce výstavby profesionální A Č   R a mobilizace ozbrojených  sil Č   R p ř  epracovaná na zm ě  n ě  ný zdrojový rámec ] 1. vyd. Praha: MO Č R, 2003. ISSN 1211-801X [11]  Vyjád  ř  ení ministra obrany Karla Kühnla ke krácení rozpo č  tu Ministerstva obrany z 21. 8. 2006 [http://www.army.cz/scripts/detail.php?id=7833] View publication statsView publication stats
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks