of 56

KONYA İLİ CİHANBEYLİ İLÇESİ KARABAĞ MAHALLESİ MONOGRAFİSİ

12 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Karabağ Mahallesi Monografisi
Tags
Transcript
  ii ÖN SÖZ Teknolojinin hayatımıza girmesiyle ve geniş aile yapısının yavaş yavaş yerini çekirdek aile yapısına bırakmasıyla beraber; nesilden nesile, dilden dile anlatılan halk edebiyatı ürünleri, yavaş yavaş hafızalardan silinmektedir.   Bu çalışmayı yapmaktaki temel amacımız doğup büyüdüğümüz memleketimiz olan Karabağ’ın kaybolmaya yüz tutmuş geleneklerini, göreneklerini, örf ve adetlerini gün yüzüne çıkarmak, yok olup gitmesine engel olmaktır. Her Türk genci, bu bilinci korumalı, üzerinde yaşadığı toprağın kültürünü, değerlerini bilmeli ve ona sahip çıkmalıdır.   Atasının, dedesinin kim olduğunu, hangi geleneklere, göreneklere, örflere ve adetlere sahip olduğunu bilmeyen bir neslin yetiştiğini görmek bizim yüreğimizi parçalamaktadır. Bütün saflığıyla t ürkülerimizin, bize yönümüzü gösteren atasözlerimizin, deyimlerimizin, zengin kelime dağarcığımızın, yürekten gelen dualarımızın, meşaleli, okşamalı düğünlerimizin yavaş yavaş kaybolduğunu üzülerek görmekteyiz.   Bizi biz yapan değerlerimizdir bunlar. Anadolu’nun bağrından kopup gelen bir türküyü dinlerken yüreğimiz titrer. Bir ananın askerdeki oğluna, bir sevdalının ayrı düştüğü yârine yaktığı ağıtlar yaş olur akar gözlerimizden süzülerek. Bir büyüğümüzün verdiği öğüt hayat felsefemiz olur. Masallar, efsane ler, menkıbeler bizi başka dünyalara sürükler. Fıkralar,  bize hayatın derdinin çilesinin içinde gülümseyebilmeyi öğretir. Kısacası halkımızın  bağrından kopan her söz, bizden bir şeyler taşır.   Bütün dünya edebiyatında olduğu gibi, bizim edebiyatımızda da en   çok işlenen tema aşktır. Allah aşkını ve maddi aşkı masallarımızda, manilerimizde, türkülerimizde, ağıtlarımızda, kısacası hemen hemen bütün türlerimizde görmemiz mümkündür. Bu temanın yanı sıra, tabiat sevgisi ve tabiata bakış, büyüklerimizden öğütler, dini ve toplumsal değerlere saygı, fedakârlık, hasret çekme, gurbet, yiğitlik, ölüm, kadere boyun eğiş, halkımızın bu türlere yansıttığı diğer duygulardır.   Yöremizde, mani, atasözü, deyim, bilmece gibi türler oldukça çok görmemize rağmen halk hikâyesi ve destan türünde bir örnek tespit edemedik. Bu çalışma boyunca yardım ve yönlendirmeleriyle bana her zaman destek olan ho cam sayın Dç. Dr. Nedim BAKIRCI, çalışmam boyunca yardımlarını esirgemeyen Yıldırım Elören köyü halkına, her zaman yanımda olan ve beni destekleyen aileme teşekkürlerimi sunarım.    iii İÇİNDEKİLER   ÖN SÖZ ......................................................................................................................... ii   GİRİŞ  ............................................................................................................................. 1   A.KARABAĞ MAHALLESİ’NİN TANITIMI  ......................................................... 1   1. TARİHİ  .................................................................................................................. 1   2.COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ  ................................................................................. 1   2.1.GÖLLER  .......................................................................................................... 2   2.1.3.Bolluk Gölü  ....................................................................................................... 2   2.2.İKLİM  .............................................................................................................. 3   2.3.BİTKİ ÖRTÜSÜ .............................................................................................. 3   3. KARABAĞ MAHALLESİ'NİN SOSYO - EKONOMİK DURUMU  ................ 4   I. BÖLÜM ..................................................................................................................... 5   1.KARABAĞ MAHALLESİ HALK ÜRÜNLERİ  .................................................... 5   1.1.ATASÖZÜ ............................................................................................................ 5   1.2.DEYİMLER   .......................................................................................................... 9   1.3.MANİLER   .......................................................................................................... 17   1.4.BİLMECELER   ................................................................................................... 18   1.5.EFSANELER ...................................................................................................... 19   1.5.1. BAŞI KESİK GELİN EFSANESİ:  ............................................................. 19   1.6. HİKAYELER   ..................................................................................................... 19   1.6.1. KONAK YIKANLAR HİKAYESİ:  ........................................................... 19   II. BÖLÜM .................................................................................................................. 20   2. KARABAĞ MAHALLESİNDE GEÇİŞ DÖNEMLERİ  .................................... 20   2.1.DOĞUM  ............................................................................................................. 20   2.1.1 HAMİLELİK ÖNCESİ  .................................................................................... 20   2.1.2. DOĞUM ÖNCESİ  .......................................................................................... 21    iv 2.1.3. DOĞUM SIRASI  ............................................................................................ 22   2.1.4. DOĞUM SONRASI  ....................................................................................... 22   2.1.4.1. Kırklama ve Kırkını Çıkarma  ................................................................... 22   2.1.4.2 İsim Koyma  ............................................................................................... 23   2.1.4.3.Dürü Götürme ........................................................................................... 23   2.1.4.4.Diş Hediği  ................................................................................................. 23   2.2. SÜNNET ............................................................................................................ 23   2.2.1. Çocuk Giydirme ve Gezdirme .................................................................... 24   2.2.2.Kirve ............................................................................................................. 24   2.3.EVLENME ......................................................................................................... 24   2.3.1.EVLENME ÖNCESİ YAPILAN UYGULAMALAR   .................................... 25   2.3.1.1. Kız Beğenme ve Eş Seçme  ...................................................................... 26   2.3.1.2. Kız isteme  ................................................................................................. 26   2.3.2 DÜĞÜN ÖNCESİ YAPILAN UYGULAMALAR   ......................................... 27   2.3.2.1 Küçük Lokum............................................................................................ 27   2.3.2.2 Belleme ..................................................................................................... 27   2.3.2.3 Yüzük ve Bohça Götürme veya Göre ....................................................... 27   2.3.2.4 Nişan veya Büyük Lokum  ......................................................................... 27   2.3.2.5 Mübareklik ................................................................................................ 28   2.3.2.6 Düğün Okuntusu Dağıtma  ......................................................................... 28   2.3.2.7 Ev Düzme .................................................................................................. 28   2.3.3 DÜĞÜNÜN BAŞLAMASI  ............................................................................. 28   2.3.3.1 Kına Yakma veya Kınaya Gitme  .............................................................. 28   2.3.3.2 Damat Tıraşı  .............................................................................................. 29   2.3.3.3 Gelin Başı  .................................................................................................. 29   2.3.3.4.Gelin Alma veya Gelin Çıkarma  ............................................................... 29   2.3.3.5. İmam Nikahı  ............................................................................................. 30    v 2.3.3.6. El Öpmeye Gitme .................................................................................... 31   2.4 ÖLÜM GELENEKLERİ  ..................................................................................... 31   2.4.1 Ölüm Öncesi ve Ölüm Sırası  ........................................................................... 31   2.4.2 Ölüm Sonrası  ................................................................................................... 32   2.4.2.1 Cenazenin Duyurulması  ................................................................................ 32   2.4.2.2 Yıkama ve Kefenleme  .................................................................................. 32   2.4.2.3.Cenazenin Defni ........................................................................................... 33   2.4.2.4. Baş Sağlığı ve Taziye  .................................................................................. 33   2.4.2.5. Yas Tutma .................................................................................................... 33   2.4.3. Ölümün ardından Belirli Günlerde Yapılan Uygulamalar   .............................. 33   2.4.3.1 Mezar Taşının Yapılması  .............................................................................. 34   2.4.3.2Mezar Ziyareti ................................................................................................ 34   III. BÖLÜM ................................................................................................................ 35   3.1. KARABAĞ MAHALLESİNDE HALK HEKİMLİĞİ  .................................... 35   3.1.1.Tekke ve Türbelere Gitme ............................................................................... 35   3.2.Bitkisel tedavi ..................................................................................................... 35   3.3.Ocaklar ................................................................................................................ 36   3.3.1 Eş Kalkkınlığı Ocağı  ........................................................................................ 36   3. 4. KARABAĞ MAHALLESİ'NDE HALK İNANIŞLARI  .................................. 36   IV. BÖLÜM ................................................................................................................ 37   4 KARABAĞ MAHALLESİNDE DİNİ YAŞAM VE İBADET ANLAYIŞI  ........ 37   4.1. TEMEL İSLAMİ İBADETLERE YAKLAŞIMLAR   ........................................ 37   4.1.1. Abdest ......................................................................................................... 37   4.1.2 Namaz .......................................................................................................... 37   4.1.3 Oruç .............................................................................................................. 38   4.1.4 Hac ............................................................................................................... 38   4.1.5 Kurban ve Kurban Türleri ................................................................................ 39    vi 4.1.5.1 Kurban Bayramı Kurbanı  .......................................................................... 39   4.1.5.2 Adak ve Kaza- Bela Kurbanı  .................................................................... 39   4.1.5.3 Şükür Kurbanı  ........................................................................................... 39   V. BÖLÜM .................................................................................................................. 41   5.SÜLALE UNVANLARI (LAKAPLARI ) VE SOY İSİMLERİ  ......................... 41   VI. BÖLÜM ................................................................................................................ 44   6.MAHALLİ KELİMELER   ...................................................................................... 44   SONUÇ ........................................................................................................................ 48   KAYNAKÇA .............................................................................................................. 50   KAYNAK KİŞİLER   ................................................................................................... 51  
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks