of 4

Lý

11 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Lý
Tags
Transcript
  Khảo sát thực nghiệm các định luật dao động của con lắc đơn Ngườithựchiện  : thành viên tổ  2 Người  trình bày: huỳnhđắctấnđạtNgười  lên Yê tưởng : Hoài Ân và Nhật  Linh Ngườichịu  trách nhiệm : Bá Tân Tổ 2  Mục đích Phát hiện ảnh hưởng của •Biên độ•Khối lượng •Chiều dài l•Chu kỳ T
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks