of 2

Mark: 6 Editor: KhanhLXSE03999 NHÓM D ÁN SPEAK OUT Ông Hoàng Qu c Vi t Công ty Lorem Studio

7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Mark: 6 Editor: KhanhLXSE03999 NHÓM D ÁN SPEAK OUT Ông Hoàng Qu c Vi t Công ty Lorem Studio
Tags
Transcript
  Mark: 6 Editor: KhanhLXSE03999 NHÓM D Ự  ÁN SPEAK OUT S  ố  1, ph  ố  Hu  ế  , Hoàn Ki  ế  m, Hà N ộ i Hà N ộ i, ngày 7 tháng 6 năm 2017 . Ông Hoàng Qu  ố  c Vi ệ t Công ty Lorem Studio S  ố  43, Nguy  ễ n Thái H ọc, Ba Đì nh, Hà N ộ i. H ỢP ĐỒ NG THI  Ế  T K  Ế   LOGO. Kính g ử i ông Hoàng Qu  ố c Vi ệ t! Nhóm chúng tôi r  ấ  t l  ấ  y làm vinh d ự  khi đượ c hơp tác  v ớ i công ty Lorem Studio trong su  ố t th ờ i gian qua. Chúng tôi có th  ể  th  ấ  y và ghi nh ậ n tính chuyên nghi ệ p, tâm huy  ế  t cùng v ớ i công s ứ c bên b ạ n đã dành cho d ự  án. Như  quý v ị   đã biế  t, d ự  án SPEAK OUT là m ộ t d ự  án phi l ợ i nhu ậ n, đượ c lên ý tưở ng và đang hoàn thiệ n n  ề n móng m ộ t cách r  ấ  t tâm huy  ế  t v  ề  tr ả i nghi ệ m tâm lý. D ự  án ph ải đố i m ặ t v ớ i th ử  thách v  ề  th ờ i gian và tài chính vì v ậ y chúng tôi c  ầ n m ọ i th ứ   đi   theo đúng kế   ho ạ ch và th ời gian đã đề  ra. Sau khi g ặ p m ặ t và đưa ra ý kiế  n gi ữ a các thành viên, chúng tôi quy  ết đị nh bu ộ c ph ải thay đổ i k  ế   ho ạ ch thi  ế  t k  ế   logo. Chúng tôi r  ấ  t thích s ự  sáng t ạ o trong thi  ế  t k  ế   c ủ a bên b ạn tuy nhiên ban đầu theo như yêu cầ u chúng tôi đã ch  ố t th  ố ng nh  ấ  t v  ề  v  ấn đề  màu s  ắ c c ủ a logo ph ả i là tr  ắng đen, và điều đó cũng đượ c ghi r  ấ  t rõ trong h ợp đồ ng thi  ế  t k  ế   gi ữ a bên tôi và công ty Lorem Studio. B ả n m  ẫ u thi  ế  t k  ế   cu  ố i cùng mà bên b ạn đưa ra s ử  d ụ ng màu s  ắ c không h ợ p v ớ i tính ch  ất và ý tưở ng c ủ a d ự  án ban đầ u. Vì r  ấ  t mu  ố n ti  ế  p t ụ c làm vi ệ c   Formatted:  Font color: Blue Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red  v ớ i bên b ạ n, nên chúng tôi  đã gửi thư đề  ngh ị  s ử a l ạ i b ả n thi  ế  t k  ế    đó theo như hợp đồng, nhưng chúng tôi ch ỉ  nh ận đượ c nh ữ ng l ờ i l ậ p lu ậ n mà chúng tôi không th  ể   tán thành đượ c. Vì nh ữ ng lí do trên, chúng tôi bu ộ c lòng ph ả i h ủ y hơp h ợ p đồ ng thi  ế  t k  ế   logo c ủ a hai bên công ty. D ự a theo nh ững điề u kho ả n chúng ta đã kí kế  t, bên phía studio s ẽ  ph ả i hoàn tr ả   lai 15% phí đặ t c ọc và đề n bù 50% t  ổ ng kinh phí c ủ a h ợp đồ ng trong vòng m ộ t tháng cho chúng tôi. Tuy nhiên, vì d ự  án chúng tôi r  ấ  t c ả m kích v ớ i s ự  nhi ệ t tình c ủ a bên b ạ n, nên chúng tôi s ẽ  có m ột phương án khác giúp c ả  hai bên là   s ẽ  ch ỉ  ph ạ t 15% kho ả n ti  ề n đặ t c ọ c v ới điề u ki ệ n bên b ạ n s ẽ  thanh toán trong 4 ngày t ớ i, t ứ c th ứ  7, ngày 11 tháng 0 6 năm 2017.      V ậ y ai s ẽ   là ngườ i ch ị u trách nhi ệ m cho vi ệ c delay c ủ a d ự  án? V  ẫn nên đề n bù ti  ề n h ợp đồ ng. Chúng tôi r  ấ  t c ả m kích và trân chân thành c ảm ơn  vì các b ạn đã làm việ c h  ế  t s ứ c nhi ệ t tình trong th ờ i gian qua, r  ấ  t mong chúng ta s ẽ  có d ị p c ộ ng tác trong th ờ i gian t ớ i. Chúc công ty Lorem Studio thành công và th ịnh vượ ng! T ừ   “chúng tôi” đượ c s ử  d ụ ng l ặp đi lặ p l ạ i quá nhi  ề u, c  ầ n thay th  ế   b  ằ ng nh ữ ng t ừ  ng ữ  khác. Hà N ộ i, ngày 7 tháng 6 năm 2017 . Thư ký dự  án SPEAK OUT Required Name   Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Font color: Red Formatted:  Highlight Formatted:  List Paragraph, Bulleted + Level: 1 +Aligned at: 0.25" + Indent at: 0.5" Formatted:  Font color: Red
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks