of 222

Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce

6 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Migracja lekarzy czy migracja, aby zostać lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce
Tags
Transcript
  POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET BADA    NAD MIGRACJAMI STUDIA MIGRACYJNE  – PRZEGL Ą D POLONIJNY KWARTALNIK  Rok XLI – 2015 – z. 1 (155) WARSZAWA 2015  Wydawca: Komitet Bada   nad Migracjami Polskiej Akademii Nauk RADA PROGRAMOWA Adam Walaszek (UJ) – przewodnicz  cy Grzegorz Babi  ski (UJ), Kazimierz Dopiera ł a (UAM), El   bieta M. Go  dziak (Georgetown University) Marcin Kula (UW), Magdalena Marsza ł ek (Universität Potsdam), Marek Okólski (UW), Krystyna Slany (UJ) REDAKCJA Dorota Prasza ł owicz (UJ) – redaktor naczelnaJan Brzozowski (UEK) – dzia ł  recenzji, Micha ł  Garapich (Roehampton University, Wielka Brytania), Agata Górny (UW), Pawe ł  Kaczmarczyk (UW), Anna Kaganiec-Kamie  ska (UJ) – sekretarz redakcji, Miko ł aj Stanek (Centre for Social Studies, University of Coimbra – Portugal), Magdalena  lusarczyk (UJ) ADRESY REDAKCJI Prezydium PAN, Pa ł ac Kultury i Nauki, 00-901 WarszawaInstytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiello  skiego, Rynek G ł ówny 34, 31-010 Kraków, tel. 012 429-61-57 Wydanie publikacji do Þ nansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy  szegoOpracowanie redakcyjne: Dorota Kopczy  skaKorekta j  zykowa: Joanna Nestorowicz (UW)Redakcja techniczna: Magdalena Mat ł oka (UJ), Anna Kaganiec-Kamie  ska (UJ) Realizacja wydawnicza, sk  ł ad i druk: POLSKA AKADEMIA NAUK Zespó ł  TeleinformatykiDrukarniaul.  niadeckich 800-656 Warszawa  SPIS TRE  CI ARTYKU Ł Y Adam Walaszek: Ko  ció ł , etniczno ć , demokratyzacja – para Þ e polonijne w USA (1854–1930). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5Maja Pradelle: W ł adys ł aw Folkierski w Peru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67Rados ł aw Buraczy  ski: Sekurytyzacja polskiej polityki migracyjnej a sytuacja  przygranicznych regionów Polski Wschodniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85Jan Brzozowski, Konrad P   dziwiatr: Integracja imigrantów w Ma ł opolsce w  wietle etnomiernika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111Katarzyna Andrejuk: Migracja lekarzy czy migracja, aby zosta ć  lekarzem? Kraje pochodzenia i trajektorie kariery cudzoziemskiej kadry medycznej w Polsce . . . 133Jolanta Szymkowska-Bartyzel: Mi  dzy  l  skiem a Teksasem –  l  skie westerny Józefa K  ł yka jako przyk  ł ad pami  ci protetycznej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161Miros ł aw Matyja: Mniejszo  ci narodowe w szwajcarskim systemie demokracji  bezpo  redniej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 DYSKUSJA Andrzej Por    bski: Polemika do tekstu Miros ł awa Matyi: „Mniejszo  ci narodowe w szwajcarskim systemie demokracji bezpo  redniej” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 INFORMACJE Agnieszka Ma ł ek: IV Kongres Polskich Towarzystw Naukowych na Obczy  nie: „Nowoczesne nauczanie tradycji ojczystych – Sybiracy i m ł odzie  ”. . . . . . . . . . . . . . . . 197 RECENZJE Adam Walaszek: M. Mark Stolarik, Where Is My Home? Slovak Immigration to North  America (1870–2010) , Peter Lang, Bern-Berlin 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209  Joanna Wojdon:  Letters from Readers in the Polish American Press, 1902–1969.  A Corner for Everybody . Edited by Anna D. Jaroszy  ska-Kirchmann. Translated  by Theodore L. Zawistowski and Anna D. Jaroszy  ska-Kirchmann, Lexington Books, Lanham – Boulder – New York – Toronto – Plymouth, UK 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Maria Szmeja: Ruth Ellen Gruber   , Odrodzenie kultury     ydowskiej w Europie , Wydawnictwo Pogranicze, Sejny 2004, t ł um. Agnieszka Nowakowska . . . . . . . . . . . . . 219  Studia Migracyjne – Przegl  d Polonijny, z. 1 (155)/2015, ss. 5–66PL ISSN 2081-4488© 2015 Polska Akademia Nauk, Komitet Bada   nad Migracjami ARTYKU Ł YKO  CIÓ Ł , ETNICZNO Ć , DEMOKRATYZACJA – PARAFIE POLONIJNE W USA (1854–1930) 1 A DAM  W ALASZEK  Uniwersytet Jagiello  skiKraków CHURCH, ETHNICITY, DEMOCRATIZATION – POLISH ETHNIC PARISHES IN THE U.S.A., 1854–1930In America, in a new multiethnic, multilingual and strongly Protestant environment migrants had to rede Þ ne the borders of their identity and Þ nd their safe haven. Life in the US intensi Þ ed and transformed ethno-religious engagement. Changes occurred amazingly fast but were often made in an atmosphere of tensions and con ß icts. In the American Catholic Church a so-called „Polish problem” arose. Interestingly, it resulted from the migrants’ fervency, not from their indifference. The essay talks about some of the tensions which existed back then and tries to answer the question what were their causes, sources and how participants of these dramas (clergy, lay and American hierarchy) viewed and interpreted the events. What was happening in various parishes and towns throughout the US was a reaction to the new reality in which migrants found themselves upon their arrival in America. A rational  but often dramatic reaction. The essay tries to take a bottom-up approach and in some parts uses previously undisclosed archival materials from the Secret Vatican Archives.  Key words:  American Catholic Church, Polish ethnic parishes, parish con ß icts, interethnic relations in the USS 1  Dzi  kuj   za komentarze dr hab. Joannie Wojdon, prof. Uniwersytetu Wroc ł awskiego, oraz  prof. dr hab. Dorocie Prasza ł owicz z Uniwersytetu Jagiello  skiego.
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks