of 5

Nejpokrokovější kraj v Československu. Krajský národní výbor Ústeckého kraje v letech 1949–1960 (OBSAH | CONTENT)

3 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Kniha je věnována tématu, které v české historiografii prozatím nebylo dostatečně reflektováno – fenoménu středních článků státní správy v prvním desetiletí komunistického režimu v Československu. Na konkrétním příkladu Krajského národního výboru
Tags
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks