of 6

Per.-ind. kont. [mat.; geom.; astr;. med., dz. niem.]; [Ġunyat al-munya; Gayāmāhātmya; erotyka (‘ilm-i kok); qāfiya; sāmuddrik; Lahajāt-i Sikandar-šāhī; Kāśikhaṇḍa; Haft tamāšā; Śukla Mathurānātha]: 2 G.; 4 G./ Z, cz. E.

33 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Per.-ind. kont. [mat.; geom.; astr;. med., dz. niem.]; [Ġunyat al-munya; Gayāmāhātmya; erotyka (‘ilm-i kok); qāfiya; sāmuddrik; Lahajāt-i Sikandar-šāhī; Kāśikhaṇḍa; Haft tamāšā; Śukla Mathurānātha]: 2 G.; 4 G./ Z, cz. E. do: KKW-Z; cz. FW; TLAP-W;
Tags
Transcript
  1 Zal. K.K. W-Z. Deb.; cz. SF- RŚiDW; FW;  muzyka, tradycje religijne, kontakty kulturalne, astronomia, astrologia, matematyka, geometria, zoroastryzm 1.   Tāa to:   a.   wzory tonalne; b.   skale; c.   rozdziały traktatu uzyzego;  Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 2.   Gay ā m ā h ā tmya  jest adaptają : a.   perską  tekstu sanskryckiego; b.   palijską  tekstu sanskryckiego; c.   sygaleską  tekstu sanskryckiego; Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: Kto zoazy Gaja Asurę:   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane:  3.   Ġ unyat al-munya to: a.   traktat muzyczny skomponowany w Gudżarie , o dwóh zęśiah  qism ); b.   traktat muzyczny skomponowany w Gudżarie , o dwóh zęśiah  surūd ); c.   traktat muzyczny skomponowany w Gudżarie , o dwóh zęśiah  azāir ); Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 4.   Lahajāt -i Sikandar- šāhī   jest: a.   traktatem muzycznym skomponowanym w Gudżarie , w siediu rozdziałah ā w opariu o źródła saskrykie;    2 b.   traktatem muzycznym poświęoy sułtaowi Delhi , w siediu rozdziałah ā w opariu o źródła saskrykie;  c.   traktatem muzycznym poświęoy sułtaowi Delhi , w siediu rozdziałah ā w opariu o źródła saskrykie;  Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane: 5.   Ba þ r al- asmār  jest a.   adaptają perską saskrykiej Kathāsaritsāgara ; b.   adaptają palijską saskrykiej Kathāsaritsāgara ; c.   adaptają palijską saskrykiej Kathāsaritsāgara ; Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane: 6.   Tarjuma-  yi kitāb - Bārāhī   zawiera uwagi na temat: a.   zapachu nasienia; b.   oddawania moczu; c.   zaków pohodząyh z ęskih arządów płiowyh;  Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane: 7.   Kāśikha õ a   to zakreślić właśiwe: a.   pohwała Gagi i Kaśi;  b.   opowieść o asātīrth;  c.   traktatem napisanym w pali; d.   opisuje orzędy i fory poożośi;  e.   traktatem muzycznym poświęoy sułtaowi Delhi;  f.   opowiada o pojawieiu się ligi światła;  Punktacja: 7 pkt. Punkty uzyskane: 8.   Kontakty mi ę dzy ira ń skim a indyjskim zoroastryzmem si ę gaj ą : a.   okresu Part ó w; b.   okresu Sasanid ó w; c.   okresu Seleucyd ó w; Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane:  3 9.   Bayā al - adyā jest:   a.   ajwześiejszą perską praą poświęoą buddyzmowi; b.   ajwześiejszą perską praą poświęoą róży religio z ałego świata;  c.   ajwześiejszą perską praą poświęoą hinduizmowi; d.   ajwześiejszą perską praą poświęoą islamowi; Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane: 10.   Haft taāšā    jest uzupełić:   a.   napisanym na prośę irańskiego gośia   …………………, który przyył z Karali do Lucknow; b.   opowiada o zwyzajah hiduistów, uzułaów i awróoyh a ……………  c.   dziełe awróoego   w ł odym wieku a ……………… Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: 11.   Pedżaską książką wydaą po persku jest:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   i wiąże się to z tradyją religiją:   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………  Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: 12.   Śukla Mathurāātha    jest podręzikie apisay:  a.   w j ę zyku perskim i w sanskrycie; b.   w pali i w sanskrycie; c.   w syngaleskim i w sanskrycie; Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: Źródłe dla podręzika są teaty z:   …………………, ………………………, …………………………, …………………………, ……………, ……………, …………………, ………………………,  4 Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: 13.   Rataśrīj   ā na to: a.   tekst syngaleski; b.   mnich syngaleski; c.   autor komentarza; Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: 14.   Bhāskara  jest: d.   autorem traktatu poświęoego arytmetyce i geometrii ; e.   autore traktatu poświęoego muzyce ; f.   autorem traktatu poświęoego matematyce ; Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: 15.   Gorązki dotyzy:   ………………………………………………………………………………………  Punktacja: 4 pkt. Punkty uzyskane: 16.   Perskim traktatem o farmakologii z wykorzystaniem wiedzy sanskryckiej jest: ………………………………………………………………………………………  Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 17.   Bahjat al- ‘āla to:   ………………………………………………………………………………………  Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 18.   Zestawienie systemó  w wiedzy indyjskiej opisuje: ………………………………………………………………………………………  Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 19.   Pierwsze tłumaczenie Śukasaptati   na język perski to:   ………………………………………………………………………………………  Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane:  5 20.   Mogallānapa   cika jest: a.   syngaleskim  traktatem mnicha buddyjskiego; b.   palijskim  traktatem mnicha buddyjskiego; c.   sanskryckim  traktatem mnicha buddyjskiego; Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 21.   Dāstān - i Rām ū Sītā  przedstawia: a.   historię miłosną Ramy i Sity  w j ę zyku perskim; b.   historię miłosną Ramy i Sity  w j ę zyku palijskim; c.   historię miłosną Ramy i Sity  w j ę zyku syngaleskim; Punktacja: 2 pkt. Punkty uzyskane: 22.   Perska Bhagavadgita jest:  a.   tłumaczeniem 18   rozdziałów;  b.   tłumaczeniem zachowującym wiele terminów ; Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane: 23.   Pracą dotyczącą zmiany cz ł owieka  w kamień; odstraszania szkodników i owadów, odstraszania węży i skorpionów, etc. jest:   ………………………………………………………………………………………………………………………………   Punktacja: 3 pkt. Punkty uzyskane: 24.   Tu þ fat al-hind zawiera: (  właściwe zakreślić ) a.   prozodię  (pingal w bra dź, arūż w perskim  b.   rym (tuk w bra dź, qāfiya w perskim;  c.   tropologia i metaforyka ‘ilm - i badi‘ va bayān;  d.   nastrój miłosny singār - ras w bradź;  e.   zespolenie sztuki muzyki, tańca i dramatu sangīt;  f.   erotykę ‘ilm -i kok); g.   fizjonomię sāmuddrik w bradź, qiyāfa w perskim  h.   sekcję końcową z pozdrowieniami w jęz. perskim   ………………………………………………………………………………………  
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks