of 68

Ram Charit Manas Bal Kand 0098-0165 | Religion And Belief

20 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Ram Charit Manas Bal Kand Part 2-6 by Goswami Tulsi Das
Tags
Transcript
    98 * ›R∫ RÅMACARITAMÅNASA * They related the whole episode to him and he was much grieved to hear how ›ivahad burnt Love. The sages then told him of the boon granted to Rati and Himavån wasmuch relieved to learn this. Recalling to his mind the glory of ›ambhu Himåcalarespectfully summoned great sages. He had an auspicious date, asterism and hourascertained and speedily got the exact time of wedding fixed and noted down accordingto the Vedic precepts. Himåcala handed over the note recording the exact time ofwedding to the seven seers, and clasping their feet made entreaties to them. Calling onBrahmå they delivered the note to him; and as he went through it his heart overflowedwith joy. Brahmå read the note aloud to all; the sages as well as the whole concourseof gods was delighted to hear it. Flowers were showered from the air, music flowed fromvarious instruments and auspicious jars were placed in all directions.(1ó4)  ŒÙ0ó  ‹ª ‚°flÊ⁄UŸ ‚∑§‹ ‚È⁄U ’Ê„UŸ Á’Á’œ Á’◊ÊŸ– „UÙ®„U ‚ªÈŸ ◊¢ª‹ ‚È÷Œ ∑§⁄U®„U 㬿U⁄UÊ ªÊŸH91H Do.: lage sa   °  vårana sakala sura båhana bibidha bimåna,hohi   Ú  saguna ma≈gala subhada karahi   Ú  apacharå gåna.91. All the gods began to adorn their vehicles and aerial cars of various kinds; happyand auspicious omens were visible and celestial damsels sang for joy.(91)  øı0ó  Á‚flÁ„U ‚¢÷È ªŸ ∑§⁄U®„U®‚ªÊ⁄UÊ–¡≈UÊ ◊È∑ȧ≈U ãÁ„U ◊ıL§ ‚°flÊ⁄UÊH ∑È¢§«U‹ ∑¢§∑§Ÿ ¬Á„U⁄Uéÿʋʖß Á’÷ÍÁà ¬≈U ∑§„UÁ⁄U ¿UÊ‹ÊH1H ‚Á‚ ‹‹Ê≈U ‚È¢Œ⁄U Á‚⁄Uª¢ªÊ–ŸÿŸU ÃËÁŸ ©U¬’Ëà ÷È¡¢ªÊH ª⁄U‹ ∑§¢∆ ©U⁄U Ÿ⁄U Á‚⁄U◊Ê‹Ê–ãÁ‚fl ’· Á‚flœÊ◊ ∑Χ¬Ê‹ÊH2H ∑§⁄U ÁòÊ‚Í‹ ãL§ «U◊L§Á’⁄UÊ¡Ê–ø‹ ’‚„°U øÁ…∏U ’Ê¡®„U ’Ê¡ÊH ŒÁπ Á‚flÁ„U ‚È⁄UÁòÊÿ◊È‚È∑§Ê„UË¥–’⁄U ‹Êÿ∑§ ŒÈ‹Á„UÁŸ ¡ª ŸÊ„UË¥H3H Á’cŸÈ Á’⁄¢UÁø ãÊÁŒ‚È⁄U’˝ÊÃÊ–øÁ…∏U øÁ…∏U ’Ê„UŸ ø‹ ’⁄UÊÃÊH ‚È⁄U ‚◊Ê¡ ‚’ ÷Ê°ÁÃãŸÍ¬Ê–Ÿ®„U ’⁄UÊà ŒÍ‹„U ãŸÈM§¬ÊH4H Cau.: sivahi sa≈bhu gana karahi   Ú  si≈gårå,ja¢å muku¢a ahi mauru sa   °  vårå.ku≈Œala ka≈kana pahirebyålå,tana bibhµuti pa¢a kehari chålå.1.sasi lalå¢a su≈dara siraga≈gå,nayana t∂ni upab∂ta bhuja≈gå.garala ka≈¢ha ura nara siramålå,asiva be¶a sivadhåma kæpålå.2.kara trisµ  ula aru damarubiråjå,cale basaha   °  caRhi båjahi   Ú  båjå.dekhi sivahi suratriyamusukåh∂    °  ,bara låyaka dulahini jaga nåh∂    °  .3.bi¶nu bira≈ci ådisurabråtå,caRhi caRhi båhana cale baråtå.sura samåja saba bhå   °  tianµ  upå,nahi   Ú  baråta dµulaha anurµupå.4. The attendants of ›ambhu began to adorn their lord. His matted locks were formedinto a crown and decked with a crest of serpents. He had serpents for His ear-rings andbracelets, smeared His person with ashes and wrapped a lionís skin round His loins.He bore the crescent on His charming brow and the river Ga∆gå on the crown of Hishead and had three eyes and a serpent for the sacred thread. His throat was black withthe poison swallowed by him at the beginning of creation and had a wreath of humanskulls about His neck. Thus clad in a ghastly attire, He was nonetheless an embodiment  * BÅLA-KÅ°  NœA * 99   of blessings and merciful to the core. A trident and a Damarµu (a shall drum shaped likean hour-glass) adorned His hands. ›iva rode on a bull while musical instruments played.Female divinities smiled to see Him. ìThe world has no bride worthy of the bridegroom,îThey said to one another. Vi¶ƒu, Brahmå and hosts of other gods joined the bridegroomísprocession and rode on their respective vehicles. The gathering of the immortals wasincomparable in every respect; the procession, however, was hardly worthy of thebridegroom.(1ó4)  ŒÙ0ó  Á’cŸÈ ∑§„UÊ ã‚ Á’„UÁ‚ Ã’ ’ÙÁ‹ ‚∑§‹ ÁŒÁ‚⁄UÊ¡– Á’‹ª Á’‹ª „UÙß ø‹„È  U ‚’ ÁŸ¡ ÁŸ¡ ‚Á„Uà ‚◊Ê¡H92H Do.: bi¶nu kahå asa bihasi taba boli sakala disiråja,bilaga bilaga hoi calahu saba nija nija sahita samåja.92. God Vi¶ƒu then called all the guardians of the different quarters and smilingly said,ìEveryone of you should march separately, each with his own retinue.(92)  øı0ó  ’⁄U ãŸÈ„UÊÁ⁄U ’⁄UÊà Ÿ÷Ê߸–„°U‚Ë ∑§⁄ÒU„U„ÈU ¬⁄U ¬È⁄U ¡Ê߸H Á’cŸÈ ’øŸ ‚ÈÁŸ ‚È⁄U◊È‚È∑§ÊŸ–ÁŸ¡ ÁŸ¡ ‚Ÿ ‚Á„Uà Á’‹ªÊŸH1H ◊Ÿ„UË¥ ◊Ÿ ◊„U‚È◊È‚È∑§Ê„UË¥–„UÁ⁄U ∑§ ®’Çÿ ’øŸ Ÿ®„U ¡Ê„UË¥HãÁà Á¬˝ÿ ’øŸ ‚ÈŸÃ Á¬˝ÿ∑ §⁄U–÷΢ÁªÁ„U ¬˝Á⁄U ‚∑§‹ ªŸ ≈U⁄UH2H Á‚fl ãŸÈ‚Ê‚Ÿ ‚ÈÁŸ ‚’ãÊ∞–¬˝÷È ¬Œ ¡‹¡ ‚Ë‚ ÁÃã„U ŸÊ∞H ŸÊŸÊ ’Ê„UŸ ŸÊŸÊ’·Ê–Á’„U‚ Á‚fl ‚◊Ê¡ ÁŸ¡ ŒπÊH3H ∑§Ù©U ◊Èπ„UËŸ Á’¬È‹ ◊Èπ∑§Ê„ÍU–Á’ŸÈ ¬Œ ∑§⁄U ∑§Ù©U ’„ÈU ¬Œ ’Ê„ÍUH Á’¬È‹ ŸÿŸ ∑§Ù©U ŸÿŸÁ’„UËŸÊ–Á⁄UCÔ U¬ÈCÔ U ∑§Ù©U ãÁà ßπËŸÊH4H Cau.: bara anuhåri baråta nabhå∂,ha   °  s∂ karaihahu para pura jå∂.bi¶nu bacana suni suramusukåne,nija nija sena sahita bilagåne.1.manah∂    °  mana mahesumusukåh∂    °  ,hari ke bi≈gya bacana nahi   Ú  jåh∂    °  .ati priya bacana sunata priyakere,bhæ≈gihi preri sakala gana ¢ere.2.siva anusåsana suni sabaåe,prabhu pada jalaja s∂sa tinha nåe.nånå båhana nånåbe¶å,bihase siva samåja nija dekhå.3.kou mukhah∂na bipula mukhakåhµ  u,binu pada kara kou bahu pada båhµu.bipula nayana kou nayanabih∂nå,ri¶¢apu¶¢a kou ati tanakh∂nå.4. ìThe procession, brothers, is no way worthy of the bridegroom; you will makeyourself a butt of ridicule in a strange city!î Hearing the words of Vi¶ƒu, the gods smiledand parted, each with his own group. The great Lord ›iva laughed in His sleeves andnoticed that ›r∂ Hariís humour never failed. As soon as He heard these most pleasingremarks of His beloved friend, He sent Bhæ∆g∂ to call all His attendants. And they allcame when they heard ›ivaís command and bowed their head at the lotus feet of theirlord. ›iva laughed to see His host in their motley attire riding every kind of vehicle. Somewere headless, while others were hydra-headed monsters; some were without handsand feet, while others had numerous hands and feet. Some had numerous eyes, whileothers had no eyes at all; some were stout and well-built, while others had very slimbodies.(1ó4)    100 * ›R∫ RÅMACARITAMÅNASA *  ¿U¢0ó  ÃŸ πËŸ ∑§Ù©U ãÁà ¬ËŸ ¬ÊflŸ ∑§Ù©U ã¬ÊflŸ ªÁà œ⁄¥U–÷Í·Ÿ ∑§⁄UÊ‹ ∑§¬Ê‹ ∑§⁄U ‚’ ‚l ‚ÙÁŸÃ ß ÷⁄¥UH π⁄U SflÊŸ ‚Èã⁄U ‚Î∑§Ê‹ ◊Èπ ªŸ ’· ãªÁŸÃ ∑§Ù ªŸÒ– ’„ÈU Á¡Ÿ‚ ¬˝à Á¬‚Êø ¡ÙÁª ¡◊ÊUà ’⁄UŸÃ Ÿ®„U ’ŸÒH Cha≈.: tana kh∂na kou ati p∂na påvana kou apåvana gati dhare   °  ,bhµ  u¶ana karåla kapåla kara saba sadya sonita tana bhare   °  .khara svåna suara sækåla mukha gana be¶a aganita ko ganai,bahu jinasa preta pisåca jogi jamåta baranata nahi   Ú  banai. Some had lean and thin bodies, while others were very stout; some were tidy,while others had dirty habits. They had frightful ornaments, carried skulls in their handsand were all smeared with fresh blood. They bore heads of donkeys, dogs, swine and jackals and the varieties of their clothes could not be counted. The troops of spirits,goblins and fairies of various kinds beggared description.  ‚Ù0ó  ŸÊø®„U ªÊfl®„U ªËà ¬⁄U◊ Ã⁄U¢ªË ÷Íà ‚’– Œπà ãÁà Á’¬⁄UËà ’Ù‹®„U ’øŸ Á’ÁøòÊ Á’ÁœH93H So.: nåcahi   Ú  gåvahi   Ú  g∂ta parama tara≈g∂ bhµuta saba,dekhata ati bipar∂ta bolahi   Ú  bacana bicitra bidhi.93. The ghosts danced and sang; they were all extremely fantastic. They looked mostabsurd and spoke words in a peculiar style.(93)  øı0ó  ¡‚ ŒÍ‹„È ÃÁ‚ ’ŸË’⁄UÊÃÊ–∑§ıÃÈ∑§ Á’Á’œ „UÙ®„U ◊ª ¡ÊÃÊH ß„UÊ° Á„U◊Êø‹ ⁄Uø©UÁ’ÃÊŸÊ–ãÁà Á’ÁøòÊ Ÿ®„U ¡Êß ’πÊŸÊH1H ‚Ò‹ ‚∑§‹ ¡„°U ‹Áª ¡ª◊Ê„UË¢–‹ÉÊÈ Á’‚Ê‹ Ÿ®„U ’⁄UÁŸ Á‚⁄UÊ„UË¥H ’Ÿ ‚ʪ⁄U ‚’ ŸŒË¥Ã‹ÊflÊ–Á„U◊ÁªÁ⁄U ‚’ ∑§„È°U Ÿflà ¬∆UÊflÊH2H ∑§Ê◊M§¬ ‚È¢Œ⁄U ßœÊ⁄UË–‚Á„Uà ‚◊Ê¡ ‚Á„Uà ’⁄U ŸÊ⁄UËH ª∞ ‚∑§‹ ÃÈÁ„UŸÊø‹ª„UÊ–ªÊfl®„U ◊¢ª‹ ‚Á„Uà ‚Ÿ„ÊH3H ¬˝Õ◊®„U ÁªÁ⁄U ’„ÈU ªÎ„U‚°  fl⁄UÊ∞–¡ÕÊ¡ÙªÈ Ã„°U Ä°U ‚’ ¿UÊ∞H ¬È⁄U ‚Ù÷Ê ãfl‹ÙÁ∑§‚È„UÊ߸–‹Êªß ‹ÉÊÈ Á’⁄¢UÁø ÁŸ¬ÈŸÊ߸H4H Cau.: jasa dµulahu tasi ban∂baråtå,kautuka bibidha hohi   Ú  maga jåtå.ihå   °  himåcala raceubitånå,ati bicitra nahi   Ú  jåi bakhånå.1.saila sakala jaha   °  lagi jagamåh∂    °  ,laghu bisåla nahi   Ú  barani siråh∂    °  .bana sågara saba nad∂    °  talåvå,himagiri saba kahu   °  nevata pa¢håvå.2.kåmarµupa su≈dara tanadhår∂,sahita samåja sahita bara når∂.gae sakala tuhinåcalagehå,gåvahi   Ú  ma≈gala sahita sanehå.3.prathamahi   Ú  giri bahu gæhasa   °  varåe,jathåjogu taha   °   taha   °   saba chåe.pura sobhå avalokisuhå∂,lågai laghu bira≈ci nipunå∂.4. The procession was now quite worthy of the bridegroom; the processionistsindulged in gaieties of various kinds as they went along. On the other side Himåcala  * BÅLA-KÅ°  NœA * 101   erected a most wonderful pavilion which beggared description. As many mountains asexisted in the world, small or big, more than man can count, and the whole host ofwoods, seas, rivers and ponds * were all invited by Himåcala. Capable of taking any formthey liked, they assumed handsome figures and repaired to the house of Himålayaalongwith their retinues and fair consorts. They all sang festive songs out of affection.The mountain-king had already caused a number of houses to be tastefully decorated;all the guests were lodged therein, each occupying a house befitting oneís status. Thesplendour of the city was so captivating that after a glance at it the creative skill ofBrahmå himself looked very small.(1ó4)  ¿¢U0ó  ‹ÉÊÈ ‹Êª Á’Áœ ∑§Ë ÁŸ¬ÈŸÃÊ ãfl‹ÙÁ∑§ ¬È⁄U ‚Ù÷Ê ‚„UË– ’Ÿ ’ʪ ∑ͧ¬ ë∏Uʪ ‚Á⁄UÃÊ ‚È÷ª ‚’ ‚∑§ ∑§Ù ∑§„UËH ◊¢ª‹ Á’¬È‹ ÃÙ⁄UŸ ¬ÃÊ∑§Ê ∑§ÃÈ ªÎ„U ªÎ„U ‚Ù„U„UË¥– ’ÁŸÃÊ ¬ÈL§· ‚È¢Œ⁄U øÃÈ⁄U ¿UÁ’ ŒÁπ ◊ÈÁŸ ◊Ÿ ◊Ù„U„UË¥H Cha≈.: laghu låga bidhi k∂ nipunatå avaloki pura sobhå sah∂,bana båga kµ  upa taRåga saritå subhaga saba saka ko kah∂.ma≈gala bipula torana patåkå ketu gæha gæha sohah∂    °  ,banitå puru¶a su≈dara catura chabi dekhi muni mana mohah∂    °  . A glance at the beautiful city made the creative art of Brahmå himself pale intoinsignificance. Groves and gardens, wells and ponds and rivers, all looked charmingbeyond words. Every house was decorated with a number of triumphal arches, flags andbuntings. Men and women of the city were so lovely and ingenious that they enrapturedthe hearts even of sages.  ŒÙ0ó  ¡ªŒ¢’Ê ¡„°U ãflÃ⁄UË ‚Ù ¬ÈL§ ’⁄UÁŸ Á∑§ ¡Êß– Á⁄UÁh Á‚Áh ‚¢¬ÁûÊ ‚Èπ ÁŸÃ ŸÍß ãÁœ∑§ÊßH94H Do.: jagada≈bå jaha   °  avatar∂ so puru barani ki jåi,riddhi siddhi sa≈patti sukha nita nµutana adhikåi.94. The city in which the Mother of the universe had bodied Herself forth baffledall description. Prosperity and success, wealth and happiness were always on theincrease there and presented a new aspect.(94)  øı0ó  Ÿª⁄U ÁŸ∑§≈U ’⁄UÊà ‚ÈÁŸãÊ߸–¬È⁄U π⁄U÷L§ ‚Ù÷Ê ãÁœ∑§Ê߸H ∑§Á⁄U ’ŸÊfl ‚Á¡ ’Ê„UŸŸÊŸÊ–ø‹ ‹Ÿ ‚ÊŒ⁄U ãªflÊŸÊH1H Á„ÿ° „U⁄U· ‚È⁄U ‚ŸÁŸ„UÊ⁄UË–„UÁ⁄UÁ„U ŒÁπ ãÁà ÷∞ ‚ÈπÊ⁄UËH Á‚fl ‚◊Ê¡ ¡’ ŒπŸ‹Êª–Á’«UÁ⁄U ø‹ ’Ê„UŸ ‚’ ÷ʪH2HœÁ⁄U œË⁄U¡È Ä°U ⁄U„U‚ÿÊŸ–’Ê‹∑§ ‚’ ‹Ò ¡Ëfl ¬⁄UÊŸH ª∞° ÷flŸ ¬Í¿U®„U Á¬ÃÈ◊ÊÃÊ–∑§„U®„U ’øŸ ÷ÿ ∑¢§Á¬Ã ªÊÃÊH3H * According to the Hindu scriptures every natural object is believed to be presided over by a spirit; itis these spirits that are referred to here.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks