of 17

Şah Tahmasp Şahnamesi Üzerine bir İnceleme Yazar: Ecem Özensoy

15 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Şah Tahmasp Şahnamesi Üzerine bir İnceleme Yazar: Ecem Özensoy
Tags
Transcript
    İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   ŞAH TAHMASP ŞAHNAMESİ ÜZERİNE İNCELEME   Ecem Özensoy  Sanat Tarihi Anabilim Dalı   Sanat Tarihi Yüksek Lisans Programı  OCAK,2017    İÇİNDEKİLER   Sayfa    İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………. iii GÖRSEL LİSTESİ……………………………………………………………............ iv 1.ÖZET………………………………………………………………………………...1   2.GİRİŞ………………………………………………………………………………... 2 3.ŞAH TAHMASP ŞAHNAMESİ…………………………………………………… 3 3.1. Şah Tahmasp Şahnamesi Hakkında ..........................................................................3 3.2 Şahname’nin Hazırlanışında Emeği Geçen Dört   Önemli Sanatçı ……………….... 4 3.2.1. Sultan Muhammed  ................................................................................................ 4 3.2.2. Mir Musavvir …………………………………………………………………… 5 3.2.3. Aga Mirzak …………………………………………………………………… ...6 3.2.4. Dost Muhammed ……………………………………………………………… ..6 4.SONUÇ VE TARTIŞMA………………………………………………………… ...7 5.GÖRSELLER……………………………………………………………………….8  6. KAYNAKÇA………………………………………………………………………..11   GÖRSEL LİSTESİ iii    Resim 1: Tahmuras Divleri Yeniyor…………………………………………………………9   Resim 2:   Kayumars’ın Sarayı………………………………………………………………. 9   Resim 3:  Sadeh Kutlaması………………………………………………………………… 10   Resim 4:   Zahhak’a Kaderi Söyleniyor……………………………………………………...10   Resim 5:   Ardaşir ve Cariye Gülnar………………………………………………………... 11   Resim 6:  Firdevsi Gazneli Şairlerle Karşılaşıyor…………………………………………...11   Resim 7:   Haftvad’ın Hikayesi ve Kurtçuk………………………………………………….12   Resim 8:  Safevi Elçiliği Tarafından Sultan II.S elim’e Sunulan Hediyeler………………… 12 iv  1. ÖZET   Şah İsmail’in oğlu Şah Tahmasp adına yaptırıldığı bilinen ve İran’ın ünlü kahramanlık destanı Firdevsi’nin Ş ahnamesi ’ne göre hazırlanan Tahmasp Şahnamesi, İran minyatür sanatının son  parlak devri (1500- 1630) Safevi örneğini vermesi bakımından oldukça önem taşır.1522 yılında yapımına başlanıp yaklaşık 30 yılda tamamlandığı tahmin edilen Tahmasp Şahnamesi 258 minyatürü ile görsel açıdan hazırlanan en zengin şahname olarak Şahname - i Ş ahi olarak da  bilinir. Resimli bi r kitap için oldukça büyük sayfa boyutları olan eserde 759 folyodan oluşan metinler nastalik hattı ile yazılmıştır. Safevi Hanedanı’nın ilk başkenti Tebriz’deki saray atölyesinde hazırlandığı bilinen eser için Sul tan Muhammed, Mir Musavvir ve Aga Mirzak ve Dost Muhammed gibi dönemin önemli sanatçıları iki kuşak boyunca çalışmıştır. Eser, 16.yüzyıl Safevi resim sanatında Türkmen -Herat ve Timur- Tebriz gibi farklı gelenekleri bir arada vermesi bakımından Safevi sanatçıları için yeni bir zemin hazırlamıştır.1568 yılında Şah Tahmasp’ın bu eseri Osmanlı   Sultanı II.Selim’in tahta çıkışı sebebi ile hediye etmesi sonucu eser yaklaşık 350 yıl boyunca Topkapı Sarayı Kütüphanesi’nde korunmuş,ancak 1903’den itibaren yazıları ve resimleri ayrılmış olarak çeşitli koleksiyonlara dağılmıştır. Özellikle 1959 yılında Amerikalı iş adamı Arthur Houghton’un eseri satın alması ile Tahmasp Şahnamesi için yeni bir dönem başlar ve Houghton ,şahnamenin sayfalarını ayrı ayrı olarak satar. Bu nedenle eser aynı zamanda “Houghton Şahnames” olarak da anılır. Bugün Şah Tahmasp Ş ahnamesi ’ nin minyatürleri Ağa Han Koleksiyonuna ,Metropolitan Müzesine ve en az 44 ayrı özel koleksiyona dağılmış durumdadır.    Anahtar Kel imeler: Şah Tahmasp, şahname, Firdevsi ,Houghton Şahnamesi,minyatür   
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks