of 230

SAMOSPRÁVNE KRAJE NA SLOVENSKU – FORMOVANIE IDENTITY A INŠTITUCIONALIZÁCIA V KONTEXTE INTEGRÁCIE DO EURÓPY REGIÓNOV

4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Cieľom práce je výskum identity v slovenskej spoločnosti, ktorá vzhľadom na prebiehajúcu modernizáciu a osvojovanie si nových poznatkov nie je štandardnou témou výskumu v geografickej societe. Hlavným zámerom práce je identifikovať na základe
Tags
Transcript
  PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE   FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED SAMOSPRÁVNE KRAJE NA SLOVENSKU – FORMOVANIE IDENTITY A INŠTITUCIONALIZÁCIA V KONTEXTE INTEGRÁCIE DO EURÓPY REGIÓNOV Dizertačná práca   2012 RNDr. Slavomír Bucher    PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE   FAKULTA HUMANITNÝCH A PRÍRODNÝCH VIED SAMOSPRÁVNE KRAJE NA SLOVENSKU – FORMOVANIE IDENTITY A INŠTITUCIONALIZÁCIA V KONTEXTE INTEGRÁCIE DO EURÓPY REGIÓNOV Dizertačná práca   Študijný program: Regionálna geografia a regionálny rozvoj Študijný odbor: 4.1.38. Regionálna geografia Školiace pracovisko: Katedra geografie a regionálneho rozvoja Školiteľ: Prof. RNDr. René Matlovič, PhD.   2012 RNDr. Slavomír Bucher      Čestné vyhlásenie   a poďakovanie   Čestne vyhlasujem , že som predloženú dizertačnú prácu vypracoval samostatne na základe svojich vedomostí s  použitím relevantných informačných zdrojov uvedených v  zozname  bibliografických odkazov. Úprimné poďakovanie si dovoľujem adresovať všetkým,  ktorí akceptovali moje pripomienky a návrhy,  pod  porovali ma v mojich myšlienkach,  vyjadrili konštruktívnu kritiku. Osobitná vďaka  prináleží   môjmu školiteľovi - spoluzakladateľovi prešovskej geografickej školy, Prof. RNDr. Renému Matlovičovi, PhD.  a mojej mame Prešov 31. 7 . 2012 ...................................     ,,Zdá sa, že dokonalosť je dosiahnutá nie vtedy, keď už niet čo pridávať, ale keď už nie je čo uberať.“   Antoine Marie Roger de Saint - Exupéry    4 ABSTRAKT BUCHER, Slavomír. Samosprávne kraje na Slovensku – formovanie identity a inštitucionalizácia v kontexte integrácie do Európy regiónov [Dizertačná práca]. Prešovská univerzita v Prešove (Prešov, Slovensko). Fakulta humanitných a prírodných vied. Katedra geografie a regionálneho rozvoja. Školiteľ: Prof. RNDr. René Matlovič, PhD. Stupeň odbornej kvalifikácie: doktor filozofie (,,PhD“). Prešov : FHPV PU, 2012. 225 s tr. Cieľom práce je výskum identity v   slovenskej spoločnosti, ktorá vzhľadom na  prebiehajúcu modernizáciu a   osvojovanie si nových poznatkov nie je štandardnou témou výskumu v   geografickej societe. Hlavným zámerom práce je identifikovať na základe skupinových identít obyvateľov v   samosprávnych krajoch ich vzťah a    percepciu identity k   rôz nym hierarchickým úrovniam územno - správneho členenia Slovenska. Ktorá identita vo vzťahu k    teritóriu je pre nich najdôležitejšia? Aká je ich miera hrdosti k    samosprávnym krajom? Môžeme verifikovať výrok, podľa ktorého sú respondenti nášho výskumu v najväčšej miere stotožnení s   lokálnou a   národnou identitou? Problematiku identity analyzujeme v   kontexte novej regionálnej geografie, pričom bližšie špecifikujeme správanie sa skupinových identít v    priestore a   mierku územia využijúc Paasiho teoreticko - metodologický koncept inštitucionalizácie regiónu. Paasiho koncepcia nám umožňuje hlbšie  pochopiť transformáciu regionálnej identity prostredníctvom jednotlivcov a   inštitúcií na rôznych hierarchických úrovniach. Radi by sme preto upriamili pozornosť na kľúčové faktory sociálnej identity, ako aj na ich interpretáciu. Na základe jednotlivých analýz si dovolíme tvrdiť, že najvyššiu mieru  pozitívnych sympatií prejavujú respondenti k    svojej vidieckej obci/mestu a   krajine (Slovensku).   Kľúčové slová:   Samosprávne kraje, spoločnosť, regionálna identita, dimenzie sociálnej identity, kultúra, tradície
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks