of 3

SUIFD31_AKADEMİK YAYIN DÜNYASINA PRATİK BİR BAKIŞ: Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook, New York 2008, Routledge Yayınevi (ISBN 0-415-45321-6), 196 sayfa Necmeddin GÜNEY

13 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Üniversiteler, asıl olarak bilimsel araştırma yapmak üzere kurulurlar. Bu araştırmaları gerçekleştiren akademisyenler ve öğrenciler, elde ettikleri netice ve bulguları kitap, makale ve tebliğ gibi farklı yazım türleri halinde yayınlarlar. Akademik
Transcript
    Selçuk Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi Dergisi, 31, 2011, s. 28 3 -28 5 . AKADEM İ K YAYIN DÜNYASINA PRAT İ K B İ R BAKI Ş : James Hartley,  Academic Writing and Publishing: A Practical Handbook  , New York 2008, Routledge Yay õ nevi (ISBN 0-415-45321-6), 196 sayfa Necmeddin GÜNEY Ar ş . Gör., Selçuk Üniversitesi İ lahiyat Fakültesi İ slam Hukuku Anabilim Dal õ  necmguney@gmail.com   Üniversiteler, as õ l olarak bilimsel ara ş t õ rma yapmak üzere kurulurlar. Bu ara ş t õ rmalar õ  gerçekle ş tiren akademisyenler ve ö ğ renciler, elde ettikleri netice ve bulgular õ  kitap, makale ve tebli ğ  gibi farkl õ  yaz õ m türleri halinde yay õ nlarlar. Akademik yay õ nlar, usul ve üslup olarak di ğ er yaz õ n türlerinden farkl õ  özellikler arz etmekte ve belirli bir süreç sonucunda ortaya ç õ kmakta-d õ rlar. Öte yandan globalle ş en dünyam õ zda akademik çal õ ş malar õ n İ ngilizce olarak yay õ nlanmas õ , tüm dünyada okunmas õ  ve kabul görmesi aç õ s õ ndan ayr õ  bir önem ta ş õ maktad õ r. Böylece yurt d õ ş õ  kurumlarla ileti ş im kurma ve i ş birli- ğ i yapma imkan õ  do ğ acak, akademisyenler için uluslar aras õ  bilim dünyas õ n õ n seçkin bir üyesi haline gelerek ülkemiz üniversitelerini bilim alan õ nda tan õ t-ma ve bilimsel geli ş meye katk õ da bulunmak mümkün hale gelecektir. İ ngiltere’de Keele Üniversitesi Psikoloji Fakültesinde Ö ğ retim üyesi olan James Hartley, genç akademisyenlere ve ara ş t õ rmac õ lara yol göstermek üzere pratik örnekler ve kendi ş ahsi tecrübelerini de içeren son derece fay-dal õ  bir akademik yay õ n el kitab õ  yay õ nlam õ ş t õ r. Akademik yay õ nc õ l õ k alan õ nda çok say õ da ara ş t õ rmaya imza atm õ ş  olan Prof. Hartley’in elimizdeki çal õ ş mas õ , akademik çal õ ş malar õ n yaz õ m a ş amas õ ndan bas õ m a ş amas õ na kadar tüm sü-recini dikkatle ele almakta, her a ş amada tavsiyelerde bulunmakta ve kar ş õ -la ş õ labilecek muhtemel aksakl õ klar õ n çözümlerini ortaya koymaktad õ r. Ayr õ ca kitab õ n s õ k s õ k akademik çal õ ş malarla ilgili çe ş itli istatistiki bilgilere yer ver-  Necmeddin Güney 284 mesi de, bat õ  akademyas õ n õ  ve yaz õ m tarzlar õ n õ  tan õ mak ad õ na son derece faydal õ  olmaktad õ r. Kitap dört bölümden olu ş maktad õ r. Giri ş  niteli ğ indeki ilk bölümde (s. 1-20), ‘akademik yay õ n õ n tabiat õ ’ ba ş -l õ ğ õ  çerçevesinde, aslen a ğ õ r bir dile sahip olan akademik yay õ nlar õ n sade ve anla ş õ l õ r olmas õ n õ n önemi, çal õ ş malar õ n belli bir sistematik dahilinde yaz õ lma-s õ  ve üslubun yaz õ lan konuya göre ve hitap etti ğ i kitleye göre olu ş turulmas õ  gibi konular ele al õ nmaktad õ r. Yine akademik verimlili ğ i art õ ran ve azaltan iç ve d õ ş  faktörler bu bölümde ele al õ nm õ ş ; anadili İ ngilizce olmayan akademis-yenler için en sa ğ l õ kl õ  yolun –ingilizcenin inceliklerini bilemeyecekleri için- anadili İ ngilizce olan akademisyenlerle ortak yay õ nlar yapmalak oldu ğ u belir-tilmi ş tir. İ kinci bölümde (s. 21-72) en önemli akademik tür olarak görülen aka-demik makale  her yönüyle ele al õ nm õ ş t õ r. Bir makalenin ba ş l õ ğ õ n õ n ve özeti-nin en çok okunan k õ s õ mlar õ  oldu ğ una dikkat çekilerek, akademik makaleler-de kullan õ lan ba ş l õ klar onüç grup halinde tasnif edilerek bunlara örnekler verilmi ş , ideal bir makale özetinin nas õ l haz õ rlanaca ğ õ  anlat õ lm õ ş t õ r. Makale için anahtar kelimelerin seçimi, makaleye giri ş  k õ sm õ , bibliyografyan õ n ve dipnotlar õ n tanzimi, hakemlerin ele ş tirilerinin de ğ erlendirilmesi ve gerekti- ğ inde bilimsel cevaplar õ n verilmesi, i ş lenen di ğ er önemli konu ba ş l õ klar õ d õ r. Üçüncü bölümde (s. 73-128), makale d õ ş õ ndaki akademik yay õ n türleri ele al õ nm õ ş t õ r. Kitap, tez, konferans metinleri, sempozyumlara sunulan teb-li ğ ler, kitap tan õ t õ m õ  yaz õ lar õ  gibi çok say õ da tür bu bölümde incelenmi ş tir. Yazara göre günümüzde yay õ nlanan akademik kitaplar ş u ş ekilde tas-nif edilebilir: Popüler bilim kitaplar õ , bir müellifin önceki çal õ ş malar õ n õ n der-lenmesi ş eklindeki kitaplar, farkl õ  müelliflerin önceki çal õ ş malar õ n õ n derlen-mesi ş eklindeki kitaplar, bölümlerinin farkl õ  müelliflerce ilk defa yaz õ ld õ ğ õ  kitaplar, sempozyum tebli ğ lerini içeren kitaplar, bir konuyu özet olarak ele alan el kitaplar õ  ve belirli bir konuyu ele alan kitaplar. Tez yazmay õ  asl õ nda makale yazmaya benzedi ğ ini belirten müellif, öte yandan tezin makaleye göre bir çok aç õ dan talihsiz durumda oldu ğ unu belir-tir. Mesela tezin makaleden çok daha uzun olmas õ , makale yazma tecrübesi olmayan ö ğ rencilerce yaz õ lmas õ , hayatta sadece bir iki kere yaz õ lmas õ , bazen ana dili d õ ş õ ndaki bir dilde yaz õ lmas õ  birer dezavantajd õ r. Yazara göre tezlerin konusu ve okuyucu kitlesi son derece s õ n õ rl õ d õ r, tezler savunmac õ d õ r ve sa-vundu ğ u görü ş ü a ş õ r õ  miktarda delil göstererek ispatlamaya çal õ ş õ r, bak õ ş  aç õ s õ  son derece dard õ r ve bütün bu sebeplerle kendine ait özel bir üslup  Akademik Yay õ n Dünyas õ na Pratik Bir Bak õ ş  285 geli ş tirememi ş tir. Müellif bu tespitlerinden sonra yine de tez yazanlara yol gösterecek önemli tavsiyelerde bulunmaktad õ r. Konferans ve sempozyum tebli ğ lerinin okunmas õ n õ  benimsemeyen yazar, bir ön haz õ rl õ k olmas õ  ve isteyenlere verilebilmesi için bir yaz õ l õ  metni-nin de haz õ rlanmas õ n õ n iyi olaca ğ õ n õ  ifade etmektedir. Yine kitap tan õ t õ mlar õ -n õ n da sadece kitab õ n içindekiler bölümünün listelenmesi ş eklinde bir çal õ ş -ma de ğ il de, kitab õ n yaz õ ld õ ğ õ  alana yapt õ ğ õ  katk õ y õ  de ğ erlendiren, belirli hu-suslara dikkat çeken ve baz õ  konularda bilgi veren, kitab õ n almaya de ğ er olup olmad õ ğ õ na dair bir kanaat olu ş turan çal õ ş malar olmas õ  gerekti ğ ini be-lirtmektedir. Kitab õ n son bölümü olan dördüncü bölüm (s. 129-182) ‘Akademik Ya-z õ m õ n Di ğ er Yönleri’ ba ş l õ ğ õ n õ  ta ş õ maktad õ r. Bu bölümde, akademik çal õ ş ma-larda kullan õ lacak bilgilerin bulunmas õ  ve saklanmas õ , çal õ ş man õ n nerede yay õ nlanaca ğ õ n õ n seçilmesi, yay õ m sürecindeki gecikmeler ve bunlarla ba ş  edilmesi, akademik dergiler için hakemlik yap õ lmas õ , ortak yay õ nlarda bu-lunmak gibi önemli konular i ş lenmi ş tir. Ayr õ ca bir çal õ ş man õ n yay õ m õ n õ n aka-demisyen taraf  õ ndan sürekli ertelenmesi, akademisyenin üretkenli ğ ini yitir-mesi gibi konular ele al õ nm õ ş  ve bunlar õ  a ş mak için al õ nmas õ  gerekli tedbirler, üretken yazarlar õ n özellikleri ortaya konularak ayr õ nt õ s õ yla kaydedilmi ş tir. Kitab õ n sonunda bulunan ‘Ekler’ de son derece k õ ymetli bilgiler içer-mektedir. Bu eklerde, akademik yay õ n yaparken gözetilecek ana hususlar maddeler halinde zikredilmi ş , akademik metinler dil ve üslup aç õ s õ ndan göz-den geçirilirken takip edilecek a ş amalar yine maddeler halinde ortaya kon-mu ş tur. Yine kitaba eklenen yazar ve konu dizinleri de kendisinden istifadeyi kolayla ş t õ rm õ ş t õ r. K õ saca tan õ tmaya çal õ ş t õ ğ õ m õ z bu çal õ ş man õ n, özellikle yabanc õ  dilde akademik yay õ n yapmak isteyen tüm akademisyenlere yurtd õ ş õ  yay õ n yapma sürecinde son derece faydal õ  olaca ğ õ n õ  dü ş ünüyorum. Ayr õ ca bu kitap, genç akademisyenlere, akademik çal õ ş malar õ n õ  gerçekle ş tirirken yol göstermeyi hedeflemektedir ve konuyu ele al õ ş  biçimi aç õ s õ ndan ‘el kitab õ ’ olmay õ  hak edecek bilgi ve tavsiyeleri ihtiva etmektedir.
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks