of 27

TỔNG HỢP BÀI MẪU WRITING TASK 1 + 2 BAND 8.0

8 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TỔNG HỢP BÀI MẪU WRITING TASK 1 + 2 BAND 8.0
Tags
Transcript
    T Ổ NG H Ợ P BÀI M  Ẫ U WRITING TASK 1 + 2 BAND 8.0   IELTS QUANG TH  Ắ NG CẬP NHẬ T THÁNG 12/2016    T Ổ NG H Ợ  P CÁC BÀI M Ẫ U WRITING BAND 8.0 PHONG CÁCH ĐƠN GIẢ N HI Ệ U QU Ả  IELTS QUANG TH Ắ NG (b ả n c ậ p nh ậ t tháng 12/2016) Chào các b ạ n, Mình là Quang Th  ắng (IELTS overall 8.5 trong đó Writing 8.0).  Tài li ệ u này bao g  ồ m các bài vi  ế  t m  ẫ u IELTS Writing c ủ a mình (10 bài Task 1 và 15 bài Task 2). T  ấ  t c ả   các bài đều theo phong cách đơn giả n và hi ệ u qu ả , không dùng t ừ  ng ữ , ng ữ  pháp ph ứ c t ạp nhưng rấ  t rõ ràng. Các bài m  ẫu này đều đạt band điể m kho ả ng 8.0. Ch  ắ c các b ạn cũng biế  t câu chuy ệ n v  ề  Mark Zuckerberg ngày nào cũng mặc đi mặ c l ạ i m ộ t b ộ  qu  ầ n áo gi  ống nhau để   đỡ  t  ố n th ờ i gian ph ải suy nghĩ xem hôm nay mặ c b ộ  nào. Mình cũng có mộ t cách ti  ế  p c ậ n gi  ống như thế   v ớ i IELTS Writing. T  ấ  t c ả  các bài vi  ế  t c ủ a mình đề u theo m ộ t phong cách gi  ố ng h ệ t nhau, có cùng nh ữ ng c  ấ  u trúc câu gi  ố ng h ệ t nhau, có cùng cách khai tri  ể n và s  ắ p x  ế  p ý gi  ố ng h ệ t nhau mà các b ạ n s ẽ  nh ậ n th  ấ  y m ộ t cách d  ễ   dàng khi đọ c b ộ  ebook t  ổ ng h ợ p bài m  ẫ u này. Điề u này s ẽ  có 2 cái l ợ i. Cái l ợ i th ứ  nh  ấ  t, khi mình vi  ết trăm bài như một, khi đi thi mình s ẽ  không c  ầ n m  ấ  t th ời gian nghĩ xem cầ n ph ả i dùng c  ấ  u trúc câu gì hay ph ả i khai tri  ể n ý như thế   nào. Vì v ậ y, mình có th  ể  "b  ắ n" r  ấ  t nhanh trong phòng thi (l  ầ n g  ầ n nh  ấ  t thi Writing mình vi  ế  t xong c ả  2 task trong vòng có 40 phút và v  ẫn đạ t 8.0). Cái l ợ i th ứ  hai là dành cho các b ạ n h ọ c sinh mu  ố n tham kh ả o t ừ  các bài m  ẫ u c ủ a mình. Các b ạ n s ẽ  có th  ể  d  ễ  dàng g ạ ch ra nh ững điể m gi  ố ng nhau, nh ững hướng đi giố ng h ệ t nhau trong các bài vi  ế  t c ủ a mình, t ừ   đó tìm ra được phương pháp viết đơn giản và đạ t hi ệ u qu ả  cao nh  ấ  t. Chúc các b ạ n t ậ n d ụng đượ c quy  ể n ebook bài m  ẫ u này m ộ t cách t  ố t nh  ất và đạ t k  ế  t qu ả  mong mu  ố n trong k ỳ  thi IELTS. Tr  ầ n Quang Th  ắ ng  The given graph shows the consumption of fast food in the UK (per week) from 1970 to 1990. The line graph compares the weekly consumption of three different types of fast food in the UK between 1970 and 1990. It is clear from the graph that the amount of Fish & Chips consumed per week experienced the most dramatic change during the research period. Additionally, while the quantities of Hamburger and Fish & Chips eaten both rose significantly, there was a slight decrease in the figure for pizza. In 1970, the amount of Pizza consumed was highest, at more than 300 grams, while the figure for Hamburger was significantly lower, at only around 30 grams. Meanwhile, approximately 80 grams of Fish & Chips were eaten by UK people. In 1985, Pizza consumption slightly fell and reached the lowest point of 200 grams, whereas the other two figures gradually went up. In 1990, Fish & Chips weekly consumption increased dramatically to 500 grams and became the highest figure in the line graph, while Hamburger’s figure experienced a slight rise to about 300 grams. At the same time, the amount of Pizza eaten remained stable at roughly 200 grams. (179 words)  The bar chart shows the percentage of the total world population in four countries in 1950 and 2002, and projections for 2050. The chart compares the proportion of global population in four nations in two years 1950 and 2002, and also predictions for 2050. It is clear from the table that China and India have highest proportions of population in three years. Additionally, the figure for Japan is by far lowest during the research period. In 1950, the rate of the population in China was highest, at around 23%, while the figure for India was slightly lower, at 15%. About 7% of people in the world were from the USA, compared to only less than 5% from Japan. In 2002, the percentage of the Indian population rose slowly to approximately 17%, while China, the USA and Japan all witnessed declines in their figures. In 2050, it is predicted that the percentage of the Indian population will increase to nearly 20% and become the highest figure compared to other countries. By contrast, the population proportions of China and Japan are projected to decrease to 15% and about 2% respectively. In the same year, the figure for the USA is likely to remain the same, at 5%. (183 words)    The two bar charts compare graduates and postgraduates in the UK who did not work full-time in terms of what they did after finishing college in 2008. It is clear that UK graduates who did not have full-time jobs were most likely to continue their study after leaving college. Meanwhile, part-time work and further study were the two most common choices for postgraduate students who did not work full-time. For graduate students, the number of those deciding to study further was highest, at 29,665. By contrast, the figure for graduates who chose voluntary work was lowest, at only 3,500 students. While nearly 18,000 graduates had part-time jobs, there were more than 16,000 students who were unemployed after finishing their undergraduate courses. For graduates, further study was also the most popular option with around 2,700 students choosing to continue their study after college, whereas the number of those working part-time was slightly lower, at 2,535 students. While there were approximately 1,600 postgraduates who had to face unemployment, only 345 decided to become volunteers. (172 words)
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks