of 12

Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi

14 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Turist rehberliği mesleği dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Tarihsel süreç içerisinde, rehberlik mesleği, birçok zorlukla karşılaşmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Yapılan çalışma, turist rehberlerinin yıllara göre yaşamış oldukları
Transcript
  857 Turist Rehberlerinin Yaşadıkları Mesleki Zorlukların Cinsiyete ve Yıllara Göre İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Hülya Taştan a   , Ersin Genç  a   a  Mersin Üniversite  si  ,Mersin / Türkiye   Özet   Turist rehberliği mesleği dünyanın en eski mesleklerinden biridir. Tarihsel süreç içerisinde, rehberlik mesleği, birçok zorlukla karşılaşmış ve çözüm önerileri sunulmuştur. Yapılan çalışma, turist rehberlerinin yıllara göre yaşamış oldukları zorlukları belirleyerek çözüm önerileri getirebilmek amacıyla yapılmıştır. Bu bağlamda yapılan çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi kullanılmıştır. Turist rehberlerinin sosyal paylaşım sitelerinde, 2009 -2016 yılları arasında dile getirdiği zorluklar incelemeye tabi tutulmuştur. Yıllara, cinsiyete, platforma ve zorluk konularına göre turist rehberlerinin yaşadıkları mesleki zorluklar sıralanmaya çalışılmıştır.   Anahtar kelimeler: Turist Rehberi, Zorluk, Mesleki zorluk, İçerik Analizi   Investigation of Occupational Difficulties of Tourist Guides According to Sex and Years Abstract Tourist guidance is one of the oldest professions in the world. From the past to the present the guidance profession has had many difficulties and many solution proposals have been presented to solve difficulties of the profession.The study was conducted in order to determine the difficulties experienced by tour guides according to years and to suggest solution proposals. In this context, content analysis is used in the study of qualitative research methods. The difficulties expressed by tourist guides in social networking sites during 2009-2016 have been examined. The professional challenges experienced by tourist guides have been tried to be ranked according to their sex, platitudes, difficulties and years. Key Words:  Tourist Guide, Difficulty, Occupational Difficulty, Content Analysis Giriş   Farklı istekleri karşılamak için kurulmuş turizm endüstrisi, dünyanın en büyük endüstrisi olarak tarif edilmektedir (Çimrin, 1995: 35; Ababneh, 2016: 1). Lakin Suriye krizi, Rusya’yla yaşanan uçak krizi, Irak krizi, terör eylemleri, ekonomik zorlukla r ve Uzakdoğu’da ortaya çıkan SARS virüsü, turizmi negatif yönlü etkilemekte ve turist sayısını azaltmaktadır ( www.mfa.gov.tr  , 2016).Yaşanan bu sıkıntılar nedeniyleturizmde meslekten ayrılmalar artış göstermektedir (Ababneh, 2016: 11).Rehberlik mesleğinden ayrılmaların kayda değer bir kısmı da tur iptallerinin artmasına bağlı olarak yıllık çalışma günlerinin azalmadan kaynaklı iş bulmada yaşanan zorluklardan kaynaklanmaktadır(Ap, Wong, 2001: 552; Yarcan, 2007:41).    Sorumlu yazar: Ersin Genç    Tel. + 90-(546)-713-0082 ** Email: ersinngenc@gmail.com    858 Turizm endüstrisinde, turist rehberliği mesleğioldukça ilgi çekici meslektir (Çimrin, 1995: 7). Ancak, çoğu zaman turist rehberi mesleğinin rolleri, değerleri ve ücretleri ihmal edilmekte buna bağlı olarak da turist rehberleri mesleki zorluklarla karşılaşabilmektedir (Mak, Wong ve Chang, 2012: 1442). Turist rehberleri yaşadıkları mesleki zorlukları birçok kez farklı platformlarda dile getirmiştir fakat zorlukların tam anlamıyla çözüldüğünü söylemek zordur (Güzel, Türker ve Şahin, 2014:174). Yaşanan zorlukların gelecekte tekrarlanmaması için yasal ve yönetsel tedbirler alınması gerektiği ifade edilmektedir (Yarcan, 2007: 37).   1.Literatür Turist rehberi, tur süresince bir ülkenin, bölgenin, müzenin, ören yerleri hakkında doğru ve yeterli bilgi aktaran; ziyaret edil en yerde, turistlere başka kültürleri tanıtan; turistleri eğlendiren; yol gösteren; turistlerin karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelen ve ülkenin imajının oluşmasında önemli konuma sahip olan kişidir (Ahipaşaoğlu, 2006: 121; Güzel, Türker, ve Şahin, 2014: 174; Prakash, Chowdhary ve Sunayana, 66: 2011; Yarcan,2007: 35; Miranda, 2000). Turistlerin memnun olmasını sağlama, turistlerin ihtiyaçlarını ve tercihlerini karşılama rehberlerin sorumluluğu altında olduğu gibirehberli turlar, tur süresince turistl ere psikolojik, ekonomik, toplumsal fayda da sağlamaktadır (Mak, Wong ve Chang, 2011: 1443; Rızaoğlu, 2012: 131). Turist rehberi, iyi bir  performans sağlarsa ziyaret edilen yerin değerini arttıracak ve geziden memnun ayrılan turistler, ziyaretlerini tekrar    etme eğiliminde olacaktır (Yarcan, 2007: 35;Ababneh,2016:4). Cruz (1999), tur rehberinin diğer adları “turist rehberi”, “yerel rehber” ve “şehir rehberi” olarak belirtmekte; lakin turizm endüstrisinin dışındaki kişiler tur rehberini, “tur yöneticisi”, ”   tercüman” ya da “danışman” olarak nitelemektedir (Chilembwe ve Mweiwa, 2014: 31). Turist rehberlerin rolü “lider” ve “aracı” olarak iki kavram üzerine oturduğu gibi tur rehberlerinden farklı roller yapması beklenir (Cohen, 1985: 9; Weiler ve Black, 2015:  116). Rehberlerin rolleri, literatürde tarif edildiği gibi aracı, sosyal, etkileşim içinde olan ve iletişim yönü kuvvetli kişiler olarak belirtilmesine rağmen “kültür aktarıcısı”, “tercüman” ya da “bilgi aktarıcı” gibi genellikle kabul edilen, basit, anla şılır rollerinden ziyade çok daha karmaşıktır (Ap ve Wong, 2001: 557; Tsaur ve Teng, 2017: 439;). Kültür aktarıcısı rehber, tur süresince, ziyaret edilen yerlerde farklı kültürel kimlikteki insanlarla etkileşim içindeki turistleri n kendi kültürleriyle mukayese etmesine de olanak sağlar (Kartarı, 2014: 137). Rehber, turlarda rollerini sürdürürken  bazı zorluklarla da karşılaşabilir, bu yüzden beklenmedik durumlara karşı hazır olmalıdır (Çimrin, 1995: 84). Türk Dil Kurumunu göre zorluk kelimesi: “Sıkıntı veya güçlükle yapılma durumu, zor olma, güçlük, zahmet” anlamına gelmektedir (TDK, 2016). Antalya Profesyonel Turist Dernekleri başkanı Ercenk (1992), Bakanlığın, konaklama işletmelerine ve seyahat işletmelerine gerekli desteği vermesine rağmen rehberlere ger  ekli destek vermediğini belirtmiştir (Ercenk, 14: 1992). Güzel vd.nin (2014) 214 turist rehberi üzerinde yaptığı araştırmada turist rehberlerine devlet desteğinin yetersiz olduğu tespit edilmiştir (Güzel, vd., 2014: 174). 2016 yılındaise yaşanan krizlerin en büyük mağdurlarından biri, yine turist rehberleri olmuştur ( www.turizmdebusabah.com, 2016). Ercenk(1992), yapılan denetimlerde, yakalanan kaçak rehberleri çalıştıran seyahat acentelerine nasıl bir cezai işlem uygulandığını bilmediklerini belirtmiştir (Ercenk, 14: 1992). TUREB başkanı A. Zeki Apalı(2016), Yunanistan ve İran’dan giriş yapan araçlarda rehber bulundurulmadığını ifade etmiştir (  www.turizmguncel.com, 2016). Turist rehberliği mesleğinin sezonluk karakter taşıması ve en ufak bir siyasi kriz ya da terör eylemlerinden etkilenmesi gibi nedenlerle rehberler işsiz kalabilmektedir(Ahipaşaoğlu, 2006: 146 -147). Bununla birlikte rehberlerin işsiz kalmaları durumunda kullanabilecekleri bir devlet desteği, etkili bir sigorta sistemleri veya herhangi bir sosyal güvenceleri de bulunmamaktadır (Yarcan, 2007: 39 - 40; WFTGA, 2012). Rehberlerin karşılaştıkları bir diğer mesleki  859 zorluk, kendi meslektaşlarının düşük ya da yüksek    sezonda taban ücreti altında çalışması olarak  belirtilmektedir(Yarcan, 2007: 41). Bu şekilde çalışan rehberler, kendi itibarlarını zedeledikleri gibi kendi mesleklerine de zarar vermektedir(Pieper, 2012: 40). Mesleğin zihinsel ve fiziksel güç gerektirmesi, evli kadın rehberlerin aile sorumlulukları, erkek rehberlerin daha bağımsız olması nedeniyle kadın rehberlerin meslekteki sayısını etkilemektedir (Polat, 2001: 77; Çetin, Kızılırmak, 2012: 309; Güzel, vd., 2014: 174). 2. Yöntem   Yapılan bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden kodlamaya dayalı içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, Robert ve Bouillaget’e(1995) göre “çeşitli metinlerin içeriğinin naif bir okumaya kendini vermeyen temel öğelerini sınıflandırmak ve yorumlamak amacıyla metodik, sistematik, objektif ve mümkünse nicel olarak incelenmesini sağlayan bir tekniktir” (Bilgin, 2: 2006). Kodlama ise, elde edilen verilerin içerik analizine tabi tutulduktan sonra verilerin arasında yer alan anlamlı bölümlere (sözcük, cümle ya da paragraf) ad v erilmesi, incelenmesi, karşılaştırılması, kavramlaştırılması, ilişkilendirme sürecidir (Yıldırım ve Şimşek, 259: 2013). Veriler, sosyal paylaşım sitesi Facebook’da rehberlerin paylaşımda bulundukları “Türkiye Profesyonel Turist Rehberleri”, “TUREB Türkiye   Turist Rehberleri Birliği” platformundan ve “rehberobasi” forumundan elde edilmiştir. Turist rehberlerinin yaşadıkları zorluk konuları, üç ayrı platformda “içerik analizi” yöntemiyle veriler üzerinde kodlama yapılarak 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarına, cinsiyet ve zorluk konusuna göre incelenmiş, ilişkilendirilmiş, kavramlaştırılmıştır (Bilgin, 12: 2006; Yıldırım, Şimşek, 259: 2013).   2.1. Araştırmanın amacı   Bu çalışma, rehberlerin yaşadıkları zorlukları yıllara ve cinsiyete göre belirleyerek çözüm önerileri getirebilmek amacıyla yapılmıştır. Daha önceden yapılan çalışmalarla mukayese edildiğindeliteratüre büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 3.Bulgular   Rehberlerin yaşamış oldukları zorluklar, üç farklı sosyal paylaşım sites inde, 2009- 2016 yıllarına göre tarih, cinsiyet ve zorluk konusu olarak incelenmiştir. Yıllara göre elde dilen verilerden 28 farklı zorluk konusu bulunmuştur. Turist rehberlerinin yaşamış olduğu toplam zorluk sayısı 364’tür. 2009 - 2016 yılları arasında rehberlerin yaşamış oldukları zorluklar baz alındığında, birinci zorluk konusu, “rehber odaları ya da birlik(TUREB) ile ilişkiler”; ikinci, “kaçak rehberlik” faaliyetleri; üçüncüsü “seyahat/tur acenteleri”; dördüncü, “rehberlik eğitimi” (Alan Kılavuzluğu, Bölgesel/Ülkesel Sertifika) konusundaki zorluklardır. Tablo 1: Üç Farklı Platformdan Turist Rehberlerinin Yıllara ve Cinsiyete Göre Yaşadıkları Zorluklar   Rehberlerin Zorluk Yaşamal  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Genel Toplam Cinsiyete Göre Dağılım  Platformlar 1)Odalar ya da Birlik 4 9 28 29 70 62Erkek 8Kadın  TPTR, TTRB (Facebook 2)Kaçak Rehberlik 12 10 12 34 28Erkek 6Kadın  TPTR, TTRB (Facebook  860 3)Seyahat/Tur 8 11 13 32 29Erkek 3Kadın  TPTR, TTRB 4)Rehberl ik Eğitimi (Alan Kılavuzlu  1 1 2 1 1 18 7 31 25Erkek 6Kadın  TPTR, TTRB (Facebook 5)Denetim 4 2 8 7 7 28 25Erkek 3Kadın  TPTR, TTRB (Facebook) 6)Kart Ücretleri  3 3 16 22 18Erkek 4Kadın  TPTR, TTRB (Faceboo 7)Yevmiye 5 5 11 21 16Erkek 5Kadın  TPTR, TTRB (Faceboo 8)Serbest Dolaşım  6 4 3 13 10Erkek 3Kadın  TPTR, TRB (Faceboo 9)Vergilendirme 1 10 2 13 13Erkek TPTR, TTRB (Facebook) 10) Sağlık Güvences i 5 7 12 12Erkek TPTR, TTRB (Faceboo  11)Gölge/Gözetmen Rehberlik 1 3 8 12 8Erkek 4Kadın  TPTR, TTRB (Faceboo  12)İdari Zorluklar 2 1 8 11 11Erkek TPTR, TTRB (Faceboo  13)Örgütl enememe 1 3 1 4 9 8Erkek 1Kadın  TPTR, TTRB (Facebook 14)Sezonluk 4 4 8 6Erkek 2Kadın  TPTR, TTRB (Faceboo 15)Mikrofon ve Kulaklık   8 8 7Erkek 1Kadın  TTRTP(Forum) 16)İş Güvences i ve 4 3 7 5Erkek 2Kadın  TPTR, TTRB (Faceboo 17) Çalışma Gün 6 6 5 Erkek 1 Kadın  TPTR (Facebook) 18)Sözleş me 1 3 2 6 6Erkek TPTR, TRB 19)Çalışma Kartı Dili 2 2 4 3Erkek 1Kadın  TPTR, TRB (Faceboo  20)Savaş, Terör   4 4 4Erkek TPTR, TRB 21)Müze Girişleri  4 4 2Erkek 2Kadın  TPTR(Facebook)
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks