of 24

Učiti živjeti zajedno. Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi

9 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Proba za čitanje - vidi sadržaj
Tags
Transcript
  Ana Thea FilipovićDimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi UČITI ŽIVJETI ZAJEDNO KRŠĆANSKA SADAŠNJOST  PRIRUČNICISVEZAK 105 UČITI ŽIVJETI ZAJEDNO DIMENZIJE SOCIJALNOG UČENJA U PEDAGOŠKOJ I TEOLOŠKOJ PERSPEKTIVI  ANA THEA FILIPOVIĆ UČITI ŽIVJETI ZAJEDNO Dimenzije socijalnog učenja u pedagoškoj i teološkoj perspektivi KRŠĆ ANSKA SADAŠNJOSTZagreb, 2017.  Recenzenti izv. prof. dr. sc. Filip Jelavićizv. prof. dr. sc. Jerko Valković Lektura M. Edith Budin Korektura Ana ea Filipović Grafičko uređenje i oprema Denis Stankov  Izdaje:  Kršćanska sadašnjost d.o.o., Zagreb, Marulićev trg 14 Za nakladnika:  Stjepan Brebrić Tisak:  Kerschoffset Zagreb d.o.o. Naklada:  1000ISBN 978-953-11-1066-2Tiskano u travnju 2017.CIP zapis dostupan u računalnom katalogu Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu pod brojem 000958404.  5 SADRŽAJ UVOD  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. ŠTO JE SOCIJALNA KOMPETENCIJA I KAKO SE RAZVIJA?   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151.1. Pokušaji i poteškoće definiranja socijalne kompetencije  . . . . . 151.1.1. Socijalna inteligencija, socijalne vještine,socijalna kompetencija  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161.1.2. Socijalna osjetljivost, empatija, prosocijalno ponašanje, altruizam  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191.1.3. Sastavnice i pokazatelji socijalne kompetencije  . . . . . . . . . 201.2. Poticanje razvoja socijalne kompetencije  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221.2.1. Socijalno učenje u procesima socijalizacije . . . . . . . . . . . . . . 231.2.2. Odgojno promicanje socijalne kompetencije  . . . . . . . . . . . 251.2.3. Povezanost i suradnja odgojnihčimbenika – uvjet razvoja socijalne kompetencije  . . . . . 27 2. IZAZOVI I ZAHTJEVI SOCIJALNOG UČENJA  . . . . . . . . . . . . . . . . 292.1. Kriza svjedočenja socijalnih vrijednostiu današnjem društvu (u Hrvatskoj)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.1.1. Promjene u funkcioniranju bračnezajednice i obitelji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292.1.2. Utjecaj narušenih obiteljskih odnosa naemocionalne i socijalne krize djece i mladih . . . . . . . . . . . . 312.2. Utjecaj kulturoloških promjena i izazova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.2.1. Zgušnjavanje prostora i vremena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342.2.2. Utjecaj promjena u hrvatskom društvu na vrijednosne orijentacije i stil življenja  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372.3. Odgoj za vrijednosti i socijalne kreposti  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 3. ODGOVOR ŠKOLE: SOCIJALNO-EMOCIONALNO, DEMOKRATSKO I SURADNIČKO UČENJE  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.1. Socijalno i emocionalno učenje  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453.1.1. Interdisciplinarni programi za osnaživanjesocijalnih i emocionalnih kompetencija učenika . . . . . . . 473.1.2. Primjena u školama u Hrvatskoj  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks