of 8

Václav Mencl, 5 městských rezervací Jihomoravského kraje - Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání

2 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Václav Mencl, 5 městských rezervací Jihomoravského kraje - Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž. Komentované vydání
Transcript
  komentované vydání Václav Mencl městských reservací Jihomoravského kraje 5 ZnojmoJihlavaTelčMikulovKroměříž  Doc. PhDr. Ing. arch. Václav Mencl, DrSc. (* . leden , Plzeň – † . červenec , Sušice) byl předním československým historikem architektury,  jenž se systematicky věnoval především středověké architektuře, a památkářem, který stál u zrodu památkové péče na Slovensku a rovněž myšlenky zřízení městských památkových rezervací a skanzenů lidové architektury. Působil v akademické sféře jako pedagog a vědec, zároveň se soustavně věnoval terénním výzkumům. Jeho znalosti památkového fondu a zkušenosti s obnovou památek se promítly do řady studií.  Václav Mencl  městských reservací Jihomoravského kraje Znojmo, Jihlava, Telč, Mikulov, Kroměříž komentované vydání Editoři: Aleš Flídr, Zdeňka Míchalová, Zdeněk Vácha
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks