of 377

WPŁYWY BIZANTYŃSKIE W BIŻUTERII SŁOWIAŃSKIEJ OD IX DO XI WIEKU NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW

8 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
WPŁYWY BIZANTYŃSKIE W BIŻUTERII SŁOWIAŃSKIEJ OD IX DO XI WIEKU NA PODSTAWIE WYBRANYCH PRZYKŁADÓW
Tags
Transcript
     VADE NOBISCUM        VADE NOBISCUM „A WIĘC WOJNA!” –   DZIAŁANIA MILITARNE I ICH KONTEKST POLITYCZNO-PRAWNY, GOSPODARCZY I SPOŁECZNO - KULTUROWY NA PRZESTRZENI DZIEJÓW   *** III OGÓLNOPOLSKI KONGRES MŁODYCH BIZANTYNISTÓW    CESARSTWO BIZANTYŃSKIE I BIZANTYŃSKI KRĄG KULTUROWY Pod redakcją   Konrada Banasia, Piotra Budzyńskiego , Piotra Janickiego i Roberta Stasiaka  VOL. XVIII ŁÓDŹ 201 7    Konrad Banaś - doktorant historii, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno -Historyczny, banc3@wp.pl Piotr Budzyński - student historii, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii,  budzyn21@gmail.com Piotr Janicki  –   student historii, Uniwersytet Łódzki, Instytut Historii  piotrjanicki91@o2.pl Robert Stasiak - thewitcherrob@gmail.com Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego   ul. Kamińsk  iego 27 a 90- 219 Łódź    WYDANIE   Konrad Banaś   PROJEKT OKŁADKI    Tomasz Pietras  Jakub Świtalski    Wydanie I czerwiec 2017   ISBN 978-83-943167-6-1 © Copyright by Konrad Banaś   DRUK   Polish Druk ul. Przemysłowa 34  85-758 Bydgoszcz tel. 52 348 93 37  www.polishdruk.pl biuro@polishdruk.pl    Recenzenci tomu XVIII „Vade Nobiscum”:   prof. zw. dr hab. Andrzej M. Brzeziński   dr hab. Jarosław Cabaj  dr Katarzyna Czornik dr Magdalena Daroch dr hab. Magdalena Dąbrowska, prof. UW   dr hab. Marian Dygo, prof. UW prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Indecki dr Anna Kalinowska prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita  dr hab. Jadwiga Kita-Huber dr hab. Mirosław Kruk, prof. UG dr hab. Władysław Kulesza  prof. dr hab. Piotr M. Majewski dr hab. Przemysław Matusik, prof. UAM  dr hab. Lidia Michalska-Bracha, prof. UJK prof. nadzw. dr hab. Szymon Olszaniec prof. dr hab. Marek Przeniosło  dr Jan Ratuszniak dr hab. Przemysław Różański, prof. UG  prof. nadzw. dr hab. Marta Sikorska-Kowalska dr hab. Małgorzata Smorąg  - Różycka  dr hab. Janusz Spyra, prof. AJD prof  . dr hab. Janusz Szczepański  dr hab. Piotr Szlanta prof. dr hab. Błażej Śliwiński   prof. nadzw. dr hab. Przemysław  Waingertner dr hab. Leszek Wierzbicki prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Woźniak    dr hab. Justyna Zając, prof. UW    dr hab. Mateusz Żmudziński  
Related Search
Advertisements
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks