of 34

Çeviri Derlemesi: Ermeni Soykırımı

42 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
İçindekiler – ‘Ermeni soykırımının Sherlock Holmes’u’ kayıp kanıtları ortaya çıkarıyor (Tim Arango) – Meşrutiyet döneminde Ermeni Devrimci Federasyonu ile İttihat ve Terakki Cemiyeti arasındaki ilişkiler (Dikran Kaligian) – Osmanlı İmparatorluğu’nda
Tags
Transcript
  Serap Güneş Dünyadan Çeviri | www.dunyadanceviri.wordpress.com    ERMENİ SOYKIRIMI  Çeviri Derlemesi  İçindekiler ‘Ermeni soykırımının Sherlock Holmes’u’ kayıp kanıtları ortaya çıkarıyor – Tim Arango...............................................................3Merutiyet !"nemin!e Ermeni #e$rimci %e!erasyonu ile &ttihat $e Terakki 'emiyeti arasın!aki ilikiler – #ikran (aligian..................)*smanlı &mparatorlu+u’n!a Ermeni #e$rimci %e!erasyonu ile &ttihat $e Terakki arasın!aki ilikiler, #ikran (aligian ile s"ylei.-Ermeni soykırımının canlı kanıtı – /o0ert %isk............................-12e!ross #er Matossian ile Parçalanan Devrim Düşleri: Osmanlı İmparatorluğu’nun Son Döneminde Hürriyetten Şiddete  kita0ı 4erine s"ylei........................................................................55Trkiye $e Soykırıma 6i!en 7ol – #8ene 2a8alan.........................59&srail ilk Soykırım’ı !aha :a4la inkar e!eme4 – /o0ert %isk..........33 2  ‘Ermeni soykırımının Sherlock Holmes’u’ kayıp kanıtları ortaya çıkarıyor –  im !ran"o  Diyarbakır, Çüngüş’teki düdene akan küçük bir pınar !i"ar k#yün Er$eni %akin&eri, O%$an&ı  'andar$a%ı "e Kürt $i&i%&er tara(ından t)p&anıp getiri&dikten %)nra b*radan aşa+ı atı&$ış Kaynak: nytimes.comTürkiye, yüzyıldan uzun süredir, tarihçilerin 1. Dünya Savaşının kıtalara yayılmış durumda oldu!u 1"1#te $aşlamış $ir soykırım olarak ka$ul etti!i %rmeni katliamlarının &r'ütlenmesindeki rolünü ink(r ediyor. Türk inkarcılı!ı, soykırım )lanlayıcılarını mahk*m eden savaş sonrası mahkemelerin ori+inal $el'elerinin hiç$ir yerde $ulunamadı!ı ar'ümanına dayanıyor.Devletin katliamlardaki suçunu ortaya çıkarmak için dünyanın d&rt $ir yanından $el'eleri $ir araya 'etirerek onlarca yıl soykırım üzerine çalışmış lark -niversitesinden $ir Türk tarihçi olan Taner kçam, $u mahkemelerden ori+inal $ir tel'ra/ı Kudüsteki %rmeni 0atrikhanesinin arşivinde açı!a çıkardı!ını s&ylüyor.2akın tarihe kadar $&ylesine somut $ir delil yoktu,3 diyor kçam. Suçu is)at eden delil  $u.3 4uldu!u şeyi $u alanda $ir de)rem etkisi3 olarak tanımlıyor ve $unun inkarcıların duvarından son tu!layı3 da çekece!ini umdu!unu s&ylüyor.5ik(ye, 1"1#te %rzurumdaki $ir o/iste 6smanlı 7m)aratorlu!unun üst düzey $ir yetkilisininsahadaki $ir yetkiliye, do!u nadoludaki %rmenilerin tehciri ve &ldürülmesi )lanının nasıl 'itti!ini soran şi/reli $ir tel'ra/ '&ndermesiyle $aşlıyor. #  Daha sonra, tel'ra/ın deşi/re edilmiş $ir ko)yası s&z konusu yetkili olan 4ahaeddin 8akirin,  $ilim insanlarının uzunca $ir süredir tanıdı!ı ama Türkiyenin ink(r etti!i, 9. yüzyılın ilk soykırımı olarak yay'ın ka$ul '&ren, 1,# milyon kadar %rmeninin ç&ken 6smanlı 7m)aratorlu!unun liderleri tara/ından &r'ütlü şekilde katledilmesi eylemini )lanlamaktan hüküm 'iymesini sa!lamış.Sonrasında ori+inal mahkeme $el'elerinin ve yeminli i/adelerin ço!u $irden$ire ortadan kay$oldu ve araştırmacıların elinde $ir tek resmi 6smanlı 'azetesinden &zetler kaldı.kçam, Türkiyenin kemikleşmiş ink(r )olitikası se$e$iyle ve &zellikle de umhur$aşkanı ;ece) Tayyi) %rdo!anın daha da milliyetçileşti!i şu koşullarda $u yeni $ul'unun hemen $ir şeyleri de!iştire$ilece!ine dair )ek ümidi olmadı!ını s&ylüyor.ma kçamın tüm yaşamı Türkiyenin inkarlarını $el'eler ve ol'ularla tek tek yıkmak olmuş zaten.4ir Türk olarak inancım odur ki demokrasi ve insan hakları ancak tarihle yüzleşilerek ve tarihteki hataları ka$ul ederek 'erçekleşe$ilir,3 diyor.4u'ün 6rtado!uyu ele 'eçirmiş olan kaosun $üyük oranda, kimsenin yüzleşmek istemedi!i tarihsel hatalar nedeniyle to)lumlar arasında süre'iden 'üvensizli!in $ir sonucu oldu!unu s&yleyerek 'enişletiyor ar'ümanını.6rtado!uda mazi, 'eçmiş de!ildir,3 diyor. 6rtado!uda $arış ve istikrarın &nündeki en  $üyük en'el $u.3 <e= 2ork 8ehir -niversitesinden tarih )ro/es&rü ve %rmeni soykırımı konusunda uzman %ric D. >eitz, Taner kçama %rmeni soykırımının Sherlock 5olmesu3 diyor.7)uçlarını tek tek $iriktirdi,3 diye ekliyor.kçamın 'eçen tüm o yılların ardından tel'ra/ı tam olarak nerede ve nasıl $uldu!u kendi  $aşına $ir &ykü. Türk milliyetçileri 1"99de iktidarı ele 'eçirmek üzereyken, 7stan$uldaki %rmeni liderli!i 9? kutu mahkeme kaydını muha/aza edilmek üzere 7n'iltereye '&ndermeyi  $aşarmış.Kayıtlar $ir )isko)os tara/ından korunmuş, ardından @ransaya, sonra da Kudüse '&nderilmiş. 1"Alara dek, tam olarak $elirli olmayan se$e)lerle araştırmacıların erişimine  $üyük &lçüde ka)alı olan devasa $ir arşivin )arçası olarak orada kalmışlar. Taner kçam yıllarca $oş yere arşive erişmeye çalıştı!ını s&ylüyor.ma $unun yerine, Kudüsteki arşivin <e= 2orktaki /oto!ra/ik kayıtlarını $ulmuş. Soykırımdan sa! kurtulmuş, artık hayatta olmayan $ir %rmeni )a)azın ye!eninin elindeymiş.1"?larda Kahirede soykırım üzerine araştırma ya)arken, )a)az Krikor Buer'uerian, savaş sonrası mahkemelerine $akmış eski $ir 6smanlı h(kimi ile karşılaşıyor. 5(kim ona dava dosyalarını içeren $irçok kutunun Kudüste $ulundu!u s&ylüyor, Buer'uerian da oraya 'idi) her şeyin /oto!ra/ını çekiyor. $  Tel'ra/ 6smanlı 7m)aratorlu!u antetli ve ra) al/a$esi ile şi/relenmişC s&zcükler d&rt haneli sayılarla '&steriliyor. kçam $unu, 7stan$uldaki resmi $ir arşivde $uldu!u, o d&nemin  $ilinen 6smanlı 7çişleri 4akanlı!ı şi/releri ile karşılaştırdı!ında $ir eşleşme $ulmuş. Ki $u, savaş sonrası mahkemelerinde kullanılan di!er tel'ra/ların da $ir 'ün aynı şekilde teyit edile$ilmesi ihtimali demek.Tarihçiler için mahkeme dosyaları, neler olu) $itti!ine tanık olmuş di)lomatların, misyonerlerin ve 'azetecilerin yazdı!ı $irçok dildeki ra)orlar dahil yıllar içinde ortaya çıkan ve katliamlara ilişkin tarihsel 'erçe!i ve $unların soykırım niteli!ini ortaya koyan $ir kanıt da!ının )arçası.Türkiye soykırım s&zcü!üne karşı çıkıyor ve %rmenilerin çekti!i acıların, Türk üslümanların da $irçok zorluk yaşadı!ı $ir dünya savaşının kaosu sırasında 'erçekleşti!ini s&ylüyor. -.’te baş&ayan Er$eni %)ykırı$ı %ıra%ında in%an&arı a%$ak için k*&&anı&an dara+aç&arı Türkiye ayrıca %rmenilerin vatan haini oldu!unu ve 6smanlı 7m)aratorlu!unun o d&nemki düşmanı olan ;usya ile iş$irli!i ya)mayı )lanladıklarını da iddia ediyor.4u tutum Türk kültürüne derin şekilde işlemiş E okul mü/redatlarının )arçası E ve kamuoyu yoklamaları Türklerin ço!unlu!unun hükümetin tutumunu )aylaştı!ını '&steriyor.4enim yaklaşımım şuC inkarcıların &nüne ne kadar çok kanıt koyarsanız koyun, ink(r etmeyedevam edecekler,3 diyor 4edross Der atossian. Kendisi <e$raska -niversitesinde $ir tarihçi ve 0arçalanan Devrim Düşleri: 6smanlı 7m)aratorlu!unun Son D&neminde 5ürriyetten 8iddete3 F7letişim 2ayınlarıG kita$ının yazarı. %
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks