of 20

Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi w Pławnie, pow. drawski – wstępne wyniki badań (The Barrow Cemetery with Stone Circles at Pławno, Drawsko Pomorskie County – Preliminary Results of Excavation)

13 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Cmentarzysko kurhanowe z kręgami kamiennymi w Pławnie, pow. drawski – wstępne wyniki badań (The Barrow Cemetery with Stone Circles at Pławno, Drawsko Pomorskie County – Preliminary Results of Excavation)
Tags
Transcript
  I󰁮󰁳󰁴󰁹󰁴󰁵󰁴 A󰁲󰁣󰁨󰁥󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁩 U󰁮󰁩󰁷󰁥󰁲󰁳󰁹󰁴󰁥󰁴󰁵 W󰁡󰁲󰁳󰁺󰁡󰁷󰁳󰁫󰁩󰁥󰁧󰁯Z󰁥󰁮󰁴󰁲󰁵󰁭 󰁦󰃼󰁲 B󰁡󰁬󰁴󰁩󰁳󰁣󰁨󰁥 󰁵󰁮󰁤 S󰁫󰁡󰁮󰁤󰁩󰁮󰁡󰁶󰁩󰁳󰁣󰁨󰁥 A󰁲󰁣󰁨󰃤󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁥F󰁵󰁮󰁤󰁡󰁣󰁪󰁡 M󰁯󰁮󰁵󰁭󰁥󰁮󰁴󰁡 A󰁲󰁣󰁨󰁡󰁥󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁣󰁡 B󰁡󰁲󰁢󰁡󰁲󰁩󰁣󰁡 ORBIS BARBARORUM STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA Warszawa-Schleswig 2017  󰁭󰁯󰁮󰁵󰁭󰁥󰁮󰁴󰁡 󰁡󰁲󰁣󰁨󰁡󰁥󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁣󰁡 󰁢󰁡󰁲󰁢󰁡󰁲󰁩󰁣󰁡 󰁳󰁥󰁲󰁩󰁥󰁳 󰁧󰁥󰁭󰁩󰁮󰁡󰁴󰁯󰁭󰁵󰁳 VI Główka Germanina z tzw. węzłem swebskim z ataszy uchwytu kociołka z Czarnówka, pow. Lębork   I󰁮󰁳󰁴󰁹󰁴󰁵󰁴 A󰁲󰁣󰁨󰁥󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁩 U󰁮󰁩󰁷󰁥󰁲󰁳󰁹󰁴󰁥󰁴󰁵 W󰁡󰁲󰁳󰁺󰁡󰁷󰁳󰁫󰁩󰁥󰁧󰁯Z󰁥󰁮󰁴󰁲󰁵󰁭 󰁦󰃼󰁲 B󰁡󰁬󰁴󰁩󰁳󰁣󰁨󰁥 󰁵󰁮󰁤 S󰁫󰁡󰁮󰁤󰁩󰁮󰁡󰁶󰁩󰁳󰁣󰁨󰁥 A󰁲󰁣󰁨󰃤󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁥F󰁵󰁮󰁤󰁡󰁣󰁪󰁡 M󰁯󰁮󰁵󰁭󰁥󰁮󰁴󰁡 A󰁲󰁣󰁨󰁡󰁥󰁯󰁬󰁯󰁧󰁩󰁣󰁡 B󰁡󰁲󰁢󰁡󰁲󰁩󰁣󰁡 ORBIS BARBARORUM STUDIA AD ARCHAEOLOGIAM GERMANORUM ET BALTORUM TEMPORIBUS IMPERII ROMANI PERTINENTIA ADALBERTO NOWAKOWSKI DEDICATA pod redakcją Jacka Andrzejowskiego, Clausa von Carnapa-Bornheima, Adama Cieślińskiego i Bartosza Kontnego WARSZAWA-SCHLESWIG 2017  Recenzenci tomu pro. dr hab. Jerzy Maik pro. dr hab. Kazimierz Lewartowski Opracowanie graficzne Radosław Prochowicz Skład i łamanie Radosław Prochowicz, Jacek Andrzejowski Korekta Autorzy Jacek Andrzejowski, Bartosz Kontny, Adam Cieśliński, Katarzyna Watemborska-Rakowska Linguistic review and proofreading of English texts Magdalena Małek  Okładka Adalbertus Swebski (rys. Jarosław Madej) Fot. Wojciecha Nowakowskiego (na s. 5) (© Stifung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottor, Schleswig) © Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego© Zentrum ür Baltische und Skandinavische Archäologie© Fundacja Monumenta Archaeologica Barbarica© Autorzy ISSN 1644-8774ISBN 978-83-61367-19-4 (IA UW)ISBN 978-3-00-056047-7 (ZBSA)ISBN 978-83-943543-4-3 (FMAB) Druk: Z󰁡󰁫󰅂󰁡󰁤 G󰁲󰁡󰁦󰁩󰁣󰁺󰁮󰁹 U󰁮󰁩󰁷󰁥󰁲󰁳󰁹󰁴󰁥󰁴󰁵 W󰁡󰁲󰁳󰁺󰁡󰁷󰁳󰁫󰁩󰁥󰁧󰁯,Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa  O󰁤 R󰁥󰁤󰁡󰁫󰁣󰁪󰁩W󰁯󰁪󰁣󰁩󰁥󰁣󰁨 N󰁯󰁷󰁡󰁫󰁯󰁷󰁳󰁫󰁩 – 󰁢󰁩󰁢󰁬󰁩󰁯󰁧󰁲󰁡󰁦󰁩󰁡 󰁤󰁯 󰁲󰁯󰁫󰁵 󰀲󰀰󰀱󰀶 13AMICUS NOSTER ADALBERTUSJ󰁡󰁣󰁥󰁫 A󰁮󰁤󰁲󰁺󰁥󰁪󰁯󰁷󰁳󰁫󰁩, A󰁤󰁡󰁭 C󰁩󰁥󰅛󰁬󰁩󰅄󰁳󰁫󰁩, B󰁡󰁲󰁴󰁯󰁳󰁺 K󰁯󰁮󰁴󰁮󰁹O pewnym śpiewaku z enomenalną pamięcią 29 Über einen Sänger mit phänomenalem Gedächtnis 29 M󰁹󰁫󰁯󰁬󰁡󰁳 M󰁩󰁣󰁨󰁥󰁬󰁢󰁥󰁲󰁴󰁡󰁳Proesor Wojciech Nowakowski i archeologia Litwy 39 Proessor Wojciech Nowakowski und die Archäologie Litauens 42 V󰁯󰁬󰁫󰁥󰁲 B󰁩󰁥󰁲󰁢󰁲󰁡󰁵󰁥󰁲Wojciech Nowakowski in Bonn: Erinnerungen nach ast dreißig Jahren 43S󰁩󰁥󰁧󰁭󰁡󰁲 󰁶󰁯󰁮 S󰁣󰁨󰁮󰁵󰁲󰁢󰁥󰁩󰁮Wojciech Nowakowski zum 65. Geburtstag 47H󰁥󰁩󰁮󰁯 N󰁥󰁵󰁭󰁡󰁹󰁥󰁲Ein Warschauer Proessor und ein westpolnisches Heimatmuseum 49M󰁡󰁴󰁴󰁨󰁩󰁡󰁳 W󰁥󰁭󰁨󰁯󰁦󰁦 Sine ira et studio . Wojciech Nowakowski und die Kommission zur Erorschung von Sammlungenarchäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa (KAFU) 59C󰁬󰁡󰁵󰁳 󰁶󰁯󰁮 C󰁡󰁲󰁮󰁡󰁰-B󰁯󰁲󰁮󰁨󰁥󰁩󰁭Wojciech Nowakowski und Schleswig – Internationale Kooperation, Forschungen zu Archivalien und der Nachlass von Herbert Jankuhn 65 S󰁰󰁩󰁳 󰁴󰁲󰁥󰅛󰁣󰁩
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks