of 217

DINAMICA ORAŞULUI NOCTURN

7 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
DINAMICA ORAŞULUI NOCTURN
Tags
Transcript
    Titlul lucrării: Dinamica oraşului nocturn Doctorand: Guţă Sebastian Nicolae Coordonator ştinţific: Profesor Doctor Universitar Machedon Florin 1 DINAMICA ORAŞULUI NOCTURN    Titlul lucrării: Dinamica oraşului nocturn Doctorand: Guţă Sebastian Nicolae Coordonator ştinţific: Profesor Doctor Universitar Machedon Florin 2 CUPRINSUL TEZEI: ARGUMENT INTRODUCERE – PREZENTAREA GENERALĂ A PROBLEMATICII Importanţa studiului ..................................................................................................................5 Justificarea opţiunii alegerii temei.............................................................................................8 Alegerea studiului de caz...........................................................................................................9 Obiectivele şi scopul cercetării................................................................................................11 Aspectele metodologice ale cercetării.....................................................................................13 Problematica iluminatului la nivel european şi naţional.........................................................17 CAPITOLE I.   TREPTE CĂTRE   ILUMINATUL URBAN MODERN – iluminatul în istoria oraşului I.1. Localizare istorică şi socio-culturală la nivel internaţional şi naţional ................24  I.2. Rolul şi necesitatea iluminatului public în spaţiul urban ......................................25  I.3. Relaţia iluminat – funcţionare – funcţionalitate ...................................................26  I.4. Dezvoltarea conceptului de iluminat urban – managementul iluminatului ........27   I.4.1. Etapele proiectului de iluminat.......................................................................28 I.4.2. Proces aflat în stadiul de concept....................................................................28 I.4.3. Punerea în funcţiune a conceptului...................................................................29 I.4.4. Studiu de fezabilitate şi finanţare.....................................................................30 I.4.5. Testele de iluminat...........................................................................................32 I.4.6. Iluminatul şi ghidul de proiectare..................................................................32 I.5. Eficienţa noilor sisteme de iluminat: Cerinţe preliminare ..................................33   I.5.1 Corpuri de iluminat : Avantaje...........................................................................39 I.5.2 Corpuri de iluminat ca elemente de design: Perspective şi potenţiale.............40 I.6. Concluzii .................................................................................................................41      Titlul lucrării: Dinamica oraşului nocturn Doctorand: Guţă Sebastian Nicolae Coordonator ştinţific: Profesor Doctor Universitar Machedon Florin 3 II. TEHNICI ŞI TIPOLOGII DE ILUMINAT – evoluţia iluminatului urban II.1. Tipuri de iluminat urban – arhitectural ..............................................................45   II.1.1. Iluminatul rutier..............................................................................................46 II.1.2. Iluminatul pietonal..........................................................................................48 II.1.3. Iluminatul decorativ (reprezentativitate scenografică şi estetică)..................49 II.1.3.1. Arhitectural: clădiri, grupuri statuare II.1.3.2. Ornamental: fântâni arteziene, iluminatul vegetaţiei II.1.3.3. Mobilier urban, iluminat de avertizare (semafoare), reclame (luminoase – fixe/dinamice), sezonier/efemer (decoraţiuni de Sărbători, concerte, eveniment) II.1.4. Iluminatul publicitar.......................................................................................50 II.1.5. Iluminatul spaţiilor publice – deschise...........................................................51 II.2. Norme legislative în domeniul iluminatului la nivel naţional şi european II.2.1. Mărimi de referinţă în aprecierea calităţii iluminatului urban.................68  II.3. Concluzii ..............................................................................................................79  III. PUNEREA ÎN VALOARE A PEISAJULUI URBAN NOCTURN PRIN ILUMINAT III.1. Localizarea centrelor de interes nocturn în cadrul oraşului .........................82  - aspecte funcţional -estetice III.2. Rolul percepţiei în oraşul nocturn; Relaţia lumină – percepţie ....................82  III.3. Poluarea luminoasă; implicaţii şi consecinţe în peisajul urban nocturn .....83   III.3.1. Examinarea mediului încojurător;................................................................84 III.3.2. Amplasarea şi orientarea corpurilor de iluminat;.........................................89 Design-ul corpurilor de iluminat, contribuţia la scenografia urbană în timpul zilei III.4. Abordări ale dinamicii nocturne în context urban ........................................93   III.4.1. Scenografia spaţiilor urbane nocturne........................................................93 III.4.2. Oraşul inteligent şi problema iluminatului urban......................................95    Titlul lucrării: Dinamica oraşului nocturn Doctorand: Guţă Sebastian Nicolae Coordonator ştinţific: Profesor Doctor Universitar Machedon Florin 4 III.5. Raportul estetic/reprezentativ/simbolic/scenografic dintre spaţiul public (spaţiile urbane) nocturn şi cel din timpul zilei ...................................98  III.6. Relaţia cu evenimente artistice prezente în spaţiul urban ...........................104  III.7. Concluzii ..........................................................................................................107  IV. AMBIANŢE LUMINOASE ŞI PEISAJUL NOCTURN URBAN IV.1. Studii de caz - Lyon şi Londra ........................................................................110  IV.2. Identificarea “scenelor” urbane care vor face obiectul studiului de iluminat urban ..................................................................................................130  IV.3. Constituirea unei strategii (model prospectiv) de iluminat urban pentru Centrul Istoric – Bucureşti ..................................................................141  - Ce, Cât, Cum trebuie iluminat? IV.3.1. Principii pentru Masterplanul privind iluminatul public, cu rol de reglementare şi implementare în documentaţiile de urbanism...............144 IV.4. Concluzii ...........................................................................................................153 V. CONCLUZII V.1. Aspecte de natură teoretică ........................................................................................161  V.2. Implicaţii/propuneri privind managementul iluminatului urban ..........................161  V.3. Deschideri teoretice ale continuării cercetărilor ......................................................162  BIBLOGRAFIE ..................................................................................................................164  ANEXE: - Glosar de termeni................................................................................................180   - Studii de caz – fişe..............................................................................................196    Titlul lucrării: Dinamica oraşului nocturn Doctorand: Guţă Sebastian Nicolae Coordonator ştinţific: Profesor Doctor Universitar Machedon Florin 5 ARGUMENT “Cities, like cats, will reveal themselves at night” 1  Lumina, ca fenomen al naturii, prin diversitatea de efecte provocate, reprezintă unul din elementele sale vitale, omul fiind doar o parte componentă, cu un rol bine definit, astfel încât să ştie cum să-i pună în valoare toate proprietăţile.  Noţiunea de iluminat public datează doar de la sfârşitul Evului Mediu, dar se regăseşte mai ales începând cu epoca modernă. Chiar şi în opulenta Romă, cei înstăriţi trebuiau să fie  precedaţi de un sclav ( lanternarius ) ce purta o lampă cu ulei ( lanterna ), iar cei de condiţie modestă mergeau cu o torţă în mână, în timp ce licăriri slabe provenite de la lămpile plasate în nişe serveau mai mult la orientarea clienţilor către stabilimentele nocturne decât la iluminatul drumurilor. Totuşi, câteva cazuri particulare dovedesc interesul anumitor oraşe pentru iluminatul axelor importante la căderea nopţii: cazul cel mai vechi de iluminat public care ne e cunoscut este cel din Efes, unde, din secolul al II-lea d. Hr., drumul important care leagă oraşul de portul situat la trei kilometri beneficiază de iluminat nocturn pe cheltuiala municipalităţii. Erau de fapt lumânări puse în felinare şi aşezate în nişe special create, la intervale regulate. Inscripţii din perioada antichităţii târzii atestă că acest sistem era încă funcţional în secolul al V-lea; ele ne furnizează chiar şi câteva detalii: 50 de lumânări (kandèlai) iluminau de o parte şi de alta a străzii cu porticuri care ducea la port, în timp ce alte 18 iluminau strada comercială şi, în fine, numeroase lămpi erau aprinse în forum. La Edessa, în secolul al V-lea, se cunoaşte că prefectul oraşului, Eulogius, a dispus cumpărarea anuală a 6000 de măsuri de ulei (aproximativ 160.000 de litri) destinate alimentării lămpilor publice, fapt ce a permis cercetătorilor să ajungă la concluzia că cetatea ar fi avut în  jur de cinci mii de lămpi publice, suficiente pentru iluminarea străzilor principale pe o suprafaţă de aproape un km². În Evul Mediu, din cauza lipsei mijloacelor şi din teama de incendii, iluminatul străzilor  pare să dispară în totalitate, cel puţin în Europa. Din contră, în lumea musulmană, e cunoscut faptul că în Cordoba, în jurul anului 850, a fost realizat un sistem perfecţionat de iluminat 1  Brooke, Rupert -  Letters from America , Echo Library, England, 2006  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks