of 92

Eğitimde Kullanılabilecek Bazı Web 2.0 Uygulamaları ve Kullanımı (Some Web 2.0 Applıcatıons Whıch Can Be Used In Educatıon and Theır Usage)

14 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Bilim alanında ki gelişmelerin hızlanması ve aynı hızda teknolojiye entegre edilmesiyle birlikte 21. yüzyıl teknolojisi bireyden, topluma ve devletlere kadar bir çok düzeyde; sağlık, ekonomi, bilişim, yönetim vb. gibi bir çok alanda etkili olmuş ve
Transcript
  EĞİTİMDE KULLANILABİLECEK BAZI WEB 2.0 UYGULAMALARI VE KULLANIMI *  SOME WEB 2.0 APPLICATIONS WHICH CAN BE USED IN EDUCATION AND THEIR USAGE Galip ÖNER †     Demet ÖNER **   Özet:   Bilim alanında ki gelişmelerin hızlanması ve aynı hızda teknolojiye entegre edilmesiyle birlikte 21. yüzyıl teknolojisi bireyden, topluma ve devletlere kadar bir çok düzeyde; sağlık, ekonomi, bilişim, yönetim vb. gibi bir çok    alanda etkili olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Tüm bu gelişmelerden   eğitim alanları ve kurumları da etkilenmiştir. Ülkemizde televizyon, tepegöz, projeksiyon ve bilgisayar gibi araçlar ile başlayan eğitimde teknolojikleşme çabaları 2011 - 2012 yılında Fatih Projesi’nin uygulamaya konulmasıyla birlikte hız kazanmıştır. Bu proje ile tüm okullara akıllı   tahta başta olmak üzere gerekli teknolojik donanım ve altyapı sağlanmaya başlamıştır. Akıllı tahtaların eğitimde kullanılmasıyla birlikte ortaya çıkan e - içerik sorunu ise Eğitim Bilişim Ağı (Eba) ile giderilmeye çalışılmıştır. Ancak alanyazında konuyla ilgili yapılan çalışmalar    incelendiğinde   Eba’da ki e - içeriğin –özellikle interaktif uygulamaların - yetersiz kaldığını göstermektedir. Bu eksikliği kapatmak amacıyla ise bazı Web 2.0 uygulamaları kullanılabilir. Web 2.0 toplulukları bir araya getiren, standart tasarım anlayışına yepyeni bir boyut kazandıran, daha dinamik özelliklere sahip, %100 kullanıcı odaklı olabilen ve internet anlayışını bütünüyle değiştirecek bir konseptin adıdır (Mestçi, 2009). B u konsept ile kullanıcılara geniş bir hareket özgürlüğü ve   kullanım kolaylığının sağlanması amaçlanır  . Günümüzde bireylerin teknolojiyi etki li şekilde   kullanılabilmesi için derslerde   öğrenci - teknoloji etkileşiminin artırılması  gerekmektedir. Bu kapsamda her kademede ki eğitim - öğretim faaliyetlerinde kullanılabilecek bir çok Web 2.0 uygulama sı    bulunmaktadır. Ancak bu uygulamaların birçoğunun Türkçe dil seçeneğinin olmaması veya öğretmenler tarafından yeterince bilinmemesi nedeniyle derslerde kullanılamamaktadır. Bu  bağlamda araştırmanın amacı bu uygulamalardan    bazıları olan Kahoot, Quiver, Plickers, Voki, Edmodo, Powtoon, Class Dojo, VoiceThread gibi uygulamaların eğitim - öğretim faaliyetlerinde nasıl kullanılacağı ve kullanılması durumunda öğretmenlere ve öğrencilere ne gibi katkılar sağlayacağı konusunda    başta *   Bu çalışma  27- 28 Ekim 2017 tarihleri arasında Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde gerçekleşen   Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu’nda sözlü bildiri olarak sunulmuştur.   †   Arş. Gör. , Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi   Anabilim Dalı , galiponer@erciyes.edu.tr   **   Yüksek Lisans Öğrencisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi , Sosyal Bilgiler Eğitimi   Bilim Dalı , onerr.demet@gmail.com    öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve alan uzmanlarının bilgilenmelerini sağlamaktır.   Anahtar Kelimeler:  Web 2.0, Teknoloji, Eğitim, Öğretim.   Abstract: With the accelerating developments in science and the integration of technology at the same pace, 21st century technology has been influential in many areas such as health, economics, information, management, etc. at various levels from individual to collective and governmental. Educational areas and institutions have also been affected from all these developments. Efforts to technologize in education, which started in our country with the tools such as television, overhead projector, projection and computer, have gained momentum with the application of Fatih Project in 2011-2012. With this project, it has been started to provide all schools with smart boards being in the first place, the necessary technological equipment and infrastructure. The problem of e-content emerged with the use of smart boards in education has been tried to be solved with the Education Information Network (EBA). However, when studies on the topic are examined, the e-content in Eba - often interactive practices - is seen to be inadequate. Some Web 2.0 applications can be used to close this gap. Web 2.0 is a concept that brings communities together, brings a whole new dimension to the standard design concept, has more dynamic features and can be 100% user-focused and is a concept to completely change the internet perception (Mestci, 2009). This concept aims to provide users with a wide range of freedom of movement and ease of use. Nowadays, in order to enable individuals to use technology effectively, it is necessary to increase student-technology interaction. Within this scope, there are many Web 2.0 applications that can be used in educational activities at every stage. However, many of these applications can not be used in courses because of lack of Turkish language option or insufficient knowledge by teachers. In this context, the purpose of the research is to ensure that teachers, prospective teachers and field specialists are informed about how the applications such as Kahoot, Quiver, Plickers, Voki, Edmodo, Powtoon, Class Dojo, VoiceThread, which are some of these applications, will be used in teaching and learning activities and will provide contributions to teachers and students when they are used.    Keywords: Web 2.0, Technology, Education, Teaching.    Arş. Gör. Galip Öner –   Erciyes Üniversitesi   Demet Öner –   Abant İzzet Baysal Üniversitesi   Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu 27-28 Ekim 2017 –Cumhuriyet Üniversitesi   Eğitimde Kullanılabilecek Bazı Web 2.0 Uygulamaları ve Kullanımı    Web 2.0 Nedir? • 2004 yılında  O'Reilly Media tarafından   yapılan  bir konferansta Web 2.0 kavramı  ortaya atılmı  ve internet dünyasında  yeni bir akımın  do ğ uuna  yol açılmıtır .
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks