of 2

George IVAȘCU, recenzie la Nazario, Panegirico in onore di Constantino, a cura di Carmela Laudani, în AȘUI - Istorie, LXII, 2016, p. 401-402

17 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
George IVAȘCU, recenzie la Nazario, Panegirico in onore di Constantino, a cura di Carmela Laudani, în AȘUI - Istorie, LXII, 2016, p. 401-402
Tags
Transcript
  opyright 2017 Recenzii şi note bibliografice401 este specific unei orientări filosofice moderne.În ceea ce priveşte tehnica redactăriiştiinţifice, această lucrare nu respectă autonomia informaţională a fiecărui capitol, notele înlănţuindu-se de la 1 la 908. Mai mult, cartea de faţă comportă douăneajunsuriimportantecare-i afecteazăţinutaştiinţifică. În primul rând, citarea izvoarelor antice nu este în confor-mitate cu normele specifice studiilor clasice 2 (e.g., la n. 244, se citează Marcus FabiusQuintilianus,  Institutio Oratoria , VIII, 2, 4-6, în vol. Marcus Fabius Quintilianus,  Artaoratorică , p. 301, în loc de Quint.,  Inst  . VIII, 2, 4-6.). În al doilea rând, nu se mai regăsesc în text fragmentele greceştişi latineşti citate în notele de subsol din lucrările autorilorbisericeşti din colecţiile PG şi PL ,aceastafiindînsăcel mai probabil decizia editurii care apublicat lucrarea . La  Bibliografie , în secţiunea  Izvoare greco-latine , Quintilian este trecutprecum un autor modern: Fabius Quintilian, M., (p. 290)! De asemenea, numele oratoruluilatin este folosit inconsecvent, apărând înnote sub forma Marcus Fabius Quintilianus (n.145-149, 158, 158-161, 178-197, 251-253),pentru ca în  Bibliografie să fie trecutFabius, (sic!) Quintilian M. (p. 290).În concluzie, lucrarea Tincuţei Ojog reprezintă o contribuţie valoroasă în spaţiulistoriograficşi teologic românesc. Pe lângă analiza srcinală a diverselor semnificaţii alemetaforei corabieişi ale celor conexe ei în opera hrisostomică, lucrarea de faţă se remarcăşi prin atenţia acordată rolului culturii greco-romane în modelarea stilisticii teologuluiantiohian. George Ivaşcu * NAZARIO, PanegiricoinonorediCostantino ,acuradiCARMELALAUDANI,Bari,CacucciEditori,2014,463p.(  Bibliotecadellatradizioneclassica 12).Prezenta ediţie a discursului susţinut de Nazarius în cinstea lui Constantin la Roma în 321 este semnată de Carmela Laudani, filolog clasic 1 , care a reuşit să restituiesemnificaţiile acestui izvor tardoantic aparţinând genului epidictic ( ασιλικòς λόγος), nudoar printr-o riguroasă acribie filologică, darşi una istorică. Calităţileştiinţifice ale acestuidemers sunt surprinse sugestiv de prefaţatorul lucrării, Domenico Lassandro, caresubliniază în acest sens în Premesso (p. 9-10): „rigore filologico, competenza storica esensibilità letteraria” (p.10).În  Introduzione (p. 11-50), editoarea discută cele mai importante probleme aletextului ridicate de-a lungul timpului de critica istoricăşi filologică, pe care apoi le clarificăsau completează cu sugestiişi interpretări valoroase. Sunt prezentate, astfel: 1. controverseleprivind autorulşi circumstanţele în care a susţinut acest panegiric (  L’autore e l’opera ,p.11-14); 2. tradiţia epidictică clasică în care se înscrie textul (  Il genere del panegirico, p.14-16); 3. rolul panegiricilor în diseminarea ideologiei oficiale în Imperiul târziu( Panegirico e dimensione politica. Interesse storico, p. 16-21); 4. dimensiunea istoricărelevantă a acestui discurs ( Tre episodi tra mito e storia, p. 21-25); 5. structura textului( Struttura del panegirico di Nazario, p. 25-27); 6. imaginea ideală a împăratului Constantin(  La trama ideale, p. 27-36); 7. modelele literare clasice care l-au influenţat pe Nazarius 2 Pentru lista abrevierilor izvoarelor antice consultă: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/abbrevhelp. * Doctorand, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Clasiceşi Creştine, Universitatea „AlexandruIoan Cuza” din Iaşi, România;george.ivascu28@yahoo.com. 1 http://polaris.unical.it/user/report/visualizzacurriculum.php3?IDutente=116849.  opyright 2017 402Recenzii şi note bibliografice ( Fonti e modelli, p. 36-47); 8. particularităţile stilistice care individualizează panegiriculoratorului gallic (  Esempi di tecnica letteraria, p. 47-50).Partea a doua este dedicată textului propriu-zis al discursului lui Nazarius ( 4[10], Nazarii Panegyricus dictus Constantino Imperatori , p. 51-68), care, după cum subliniazăLaudani (p. 11, 69), esteconform cu cel din ediţia critică din Panegyrici Latini subscrisă deDomenico Lassandroşi Giovanne Micuno 2 .Partea principală a cărţii este rezervată comentariului exhaustiv, filologicşi istoric,al panegiricului ( Commento , p. 69-446). Din această analiză riguroasă a textului vor puteabeneficia pe deplin istoriciişi filologii interesaţi de diverse probleme punctuale pe care leridică acest izvor tardoantic. De exemplu, din punct de vedere istoric, panegiricul luiNazarius poate fi folosit îndocumentarea limbajului ideologiei imperiale din literaturaencomiastică din secolul IV. În acest sens, pot fi utile interpretările generaleşi contextualepe care Laudani le oferă mai multor virtuţi imperiale specificate de Nazarius în creionareaimaginii lui Constantin: virtus ,  felicitas , clementia , misericordia , benignitas ,  pietas , liberalitas etc.Lucrarea mai cuprinde  Indice dei principali termini e concetti (p. 447-448)şi  Bibliografia (p. 499-463).Amplu documentată, erudită, ediţia critică a panegiricului lui Nazarius îngrijită deCarmela Laudani oferă istoricilor Antichităţii târziişi filologilor clasici un ghid excelentcătre înţelegerea acestui izvor latin târziu. George Ivaşcu * Aurel-Daniel Stănică, Viaţa economică din nordul Dobrogeiîn secolele X-XIV  ,Tulcea,Editura Dobrogea, 2015, 473 p.Cartea care face obiectul prezentării de faţă a fost publicată de Institutul deCercetări Eco-Muzeale „Simion Gavrilă” Tulceaşi are la bază teza de doctorat a domnuluiAurel-Daniel Stănică, lucrare susţinută la Facultatea de Istorie a Universităţii „AlexandruIoan Cuza” din Iaşi, în anul 2010. Cuprinsul lucrării este atât în limba română, câtşi înlimba englezăşi franceză, lucru meritoriu, întrucât traducerea acestuia într-o limbă decirculaţie internaţională facilitează accesul la informaţiile din text.Cartea debutează cu Prefaţa , intitulată  Recurenţa unei teme complexe: Evul mediulnord-dobrogean (p. 13-16),semnată de către academician Victor Spinei, care scoate înevidenţă punctele forte alelucrării precumşi importanţa apariţiei acesteia în literatura despecialitate. În continuarea acesteia găsim  Introducerea cărţii (p. 17-19), în care autorulexplică limitele cronologiceşi spaţiale ale subiectului lucrării, precumşi cuvenitelemulţumiriadresate tuturor celor care au contribuit, direct sau indirect, la apariţia acesteicontribuţiiştiinţifice.Primul capitol al cărţii, denumit  Izvoareşi istoriografia problemei (p. 20-51),este împărţit în trei subunităţi, în care autorul prezintă izvoarele scrise (narative, diplomaticeşicartografice) referitoare la viaţa economică a Dobrogei în secolele X-XIV, pentru ca 2 Panegyrici Latini , Domenico Lassandro e Giuseppe Micunco (a cura di), Unione Tipografico-Editrice Torinese, Torino, 2000. * Doctorand, Facultatea de Istorie, Centrul de Studii Clasiceşi Creştine, Universitatea „AlexandruIoan Cuza” din Iaşi, România; george.ivascu28@yahoo.com.
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks