of 33

Konflikt o Spratlyho a Paracelské ostrovy

4 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Konflikt o Spratlyho a Paracelské ostrovy
Tags
Transcript
  Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická   Závěrečný projekt certifikátového programu Bezpečnostní studia   Konflikt o Spratlyho a Paracelské ostrovy   Kamil Beneš   Plzeň 201 2     2 Obsah1 Úvod .......................................................................................................................... 42 Geografické vymezení prostoru ................................................................................... 5 2.1 Jihočínské moře ........................................................................................................... 52.2 Spratlyho ostrovy (Nansha) ......................................................................................... 62.3 Paracelské ostrovy (Hsisha) ......................................................................................... 7 3 Vymezení pojmů ........................................................................................................ 7 3.1 Konflikt ......................................................................................................................... 73.2 Konflikt o zdroje a suroviny ......................................................................................... 83.3 Energetická bezpečnost ............................................................................................... 93.4 Geopolitika a geostrategie......................................................................................... 103.5 Komparativní metoda ................................................................................................ 113.6 Úmluvy OSN o m o  řském právu – UNCLOS ................................................................ 123.6.1 Přilehlá zóna a výlučná ekonomická zóna .......................................................... 13 4 Aktéři a surovinový rozměr konfliktu ........................................................................ 14 4.1 Surovinový rozměr konfliktu ..................................................................................... 144.2 Čína ............................................................................................................................ 154.3 Vietnam...................................................................................................................... 174.4 Filipíny ........................................................................................................................ 194.5 Taiwan ........................................................................................................................ 204.6 Malaysie a Brunej ...................................................................................................... 214.7 Postoj USA ................................................................................................................. 22 5 Komparace vytyčených prvků jednotlivých aktérů konfliktu ..................................... 23 5.1 Od kdy si aktéři nárokují území a jejich cíle .............................................................. 235.2 Komparace v ojenských nástrojů aktérů konfliktu ..................................................... 245.3 Komparace nevojenských nástrojů aktérů konfliktu ................................................. 25   3 6 Závěr ....................................................................................................................... 257 Použité zdroje .......................................................................................................... 27 7.1 Seznam Literatury ..................................................................................................... 277.2 Internetové zdroje ...................................................................................................... 29 8 Přílohy ..................................................................................................................... 30 8.1 Mapa Jihočínského moře s   čínskými nároky a nalezišti ropy a zemního plynu ........ 308.2 Mapa překrývajících se nároků Číny, Vietnamu, Taiwanu, Malajsie a Filipín. .......... 318.3 Spratlyho ostrovy ....................................................................................................... 328.4 Paracelské ostrovy ..................................................................................................... 33   4 1   Ú VOD   Ačkoliv konflikt v   Jihočínském moři trvá velmi dlouhou dobu a je do něj   zapojena celá řada aktérů, světová veřejnost a stejně tak i média o něj nejeví nikterak velký zájem. V případě vědců z oblasti politologie, mezi národních vztahů a práva je tomu ale jinak. Existuje velká spousta vědeckých prací, právních analýz, článků v   časopisech nebo sbornících,kde je toto téma ve větší či menší míře zmíněno. Mnoho čtenářů pro to velmi snadno napadne otázka, proč tolik států usiluje o velmi malé ostrovy, které jsou z   větší částineobývané, ba dokonce ve velké míře i neobyvatelné. Celý konflikt se dostává do zcela jiného světla, vezmeme -li v potaz suroviny, které se kolem ostrovů   nacházejí. A jsou to právědosud nevypotřebovaná ložiska zdrojů a surovin, které mohou být v   novém miléniu hlavní příčinou budoucích konfliktů a možná i válek. V oblasti Jihočínského moře existuje několik sporných území. Má snaha ovšem bylazaměřit se pouze na Spratlyho a Paracelské ostrovy, kde se do sporu zapojuje největší množství aktérů. Vzhledem k   tomu, že je spor vleklý a poměrně historicky komplikovaný,rozhodl jsem se neubírat svou pozornost příliš do historie. Naopak jsem se co možná nejvíce sous tředil na současné dění    a nedávnou minulost konfliktu. Časové ohraničení práce je proto vymezeno mezi rokem 1988 až po současnost. Jako výzkumnou metodu jsem zvolilkomparaci. V práci hodlám komparovat celkem 4 pr vky. V první řadě   zjistím a porovnám , odkdy si  jednotlivé státy   začaly nárokovat příslušné ostrovy. Poté se zaměřím   na nároky všechaktérů . Posledními kritérii komparace pak budou vojenské a nevojenské nástroje k   dosažení cílů účastníků konfliktu . Tuto praktickou část práce jsem pojal tak, že nejprve vytvořímpřípadovou studii každého aktéra, ve které se pokusím zjistit co nejvíce informací  k  jednotlivým prvkům komparace. V   následující kapitole pak tyto zjištěné poznatky budukomparovat v kont extu všech států . Jak jsem již zmínil v   prvním odstavci úvodu, toto téma je široce zpracováno v mnoha vědeckých pracích. Velmi dobře je v   české literatuře tato problematika popsána JiřímSuchánkem v knize Vybrané konflikty o zdroje a suroviny  . Stejně je tomu tak například  v anglicky psaných   článcích Xaviera Fur tada a Changa Teh-Kuanga v časopisech Journalof International & Strategic Affairs, respektive   Case Western Reserve Journal of International   5 Law. Neméně   důležitým zdrojem informací  pro mne byly také   internetové   stránky   americké   informační  agentury pro energii.   2   G EOGRAFICKÉ VYMEZENÍ PROSTORU   2.1   J IHOČÍNSKÉ MOŘE   Jihočínské moře je vodní plochou rozprostírající se směrem od jihozápadu k severovýchodu. Jeho rozloha je zhruba 3 685 000 km 2 a patří tedy k   největším mořím světa.   Jeho jižní hranice se nachází na 3 stupních jižní šířky   mezi jižní částí ostrova Sumatra a ostrovem Borneo. Severní hranicí je pomyslná linie od severního cípu ostrova Taiwan vedoucí    přes Taiwanský   průliv až k pobřeží Číny. P obřežní hranice jsou vymezeny řadoustátů. Jihočínské moře obklopují ze severu státy Čína a Taiwan, ze západu Filipíny, z  jihozápadu Malajsie, Indonésie (které se nacházejí zároveň i na západní hraniciJihočínského moře) a Brunej. Prostřednictvím Thajského zálivu má k   Jihočínskému mořipřístup také Thajsko a Kambodža. A konečně ze severozápadu omývá Ji hočínské moře břehy Vietnamu 1 . S ostatními moři je propojeno díky   průlivům   a úžinám, což z   něj dělá mořepolouzavřené. Nacházejí    se zde čtyři mezinárodní průlivy: Malacký průliv, Taiwanský   průliv,Luzonský průliv a Čchiungčouský průliv. Kromě toho se lze do Jihočínského moře dostat iBalabackým a   Sundským   průlivem nebo   Lombockou úžinou (Nossum, 2000: 3- 4; Šára, 2004: 53).Pr ůlivy, které spojují Jihočínské moře s   ostatními moři , hrají neobyčejně významnouroli, neboť právě přes ně vedou důležité námořní cesty, které zajišťují obchod Evropy s Čínou, Jižní Koreou a Japonskem. Zúžené   vodní    zóny, kterými vedou námořní dopravní akomunikační cesty , se v mezinárodních vztazích označují jako tzv. škrtící body.   Díky velkéobchodní a námořní činnosti se v   oblasti nachází také velké množství    světových   přístavů.Kromě největšího přístavu světa, Singapuru, se zde nachází dalších šest z   padesát i největšíchpřístavů světa. Těmi jsou čínské Guangzhou, Hongkong a Schenzhen, malajský Kelang a 1   Hranice oceánů a moří –   Jihočínské moře, dostupné na: http://www.iho-ohi.net/iho_pubs/standard/S-23/S23_1953.pdf, 25. 2. 2012
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks