of 53

OBIEKTY KREMACYJNE Z CMENTARZYSK KULTURY PRZEWORSKIEJ Z DORZECZA LISWARTY Z MŁODSZEGO I PÓŹNEGO OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH ORAZ WCZESNEJ FAZY OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW/CREMATION FEATURES IN PRZEWORSK CULTURE CEMETERIES IN THE LISWARTA RIVER BA

12 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
OBIEKTY KREMACYJNE Z CMENTARZYSK KULTURY PRZEWORSKIEJ Z DORZECZA LISWARTY Z MŁODSZEGO I PÓŹNEGO OKRESU WPŁYWÓW RZYMSKICH ORAZ WCZESNEJ FAZY OKRESU WĘDRÓWEK LUDÓW/CREMATION FEATURES IN PRZEWORSK CULTURE CEMETERIES IN THE LISWARTA RIVER BASIN
Tags
Transcript
  BULLETIN ARCHÉOLOGIQUE POLONAIS WIADOMOŚCI AR CHE OLO GICZ NE PAŃSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE w  W arszawie WARSZAWA 2015 VARSOVIE TOM (VOL.) LXVI2015  TOM LXVI WIADOMOŚCIAR CHE OLO GICZ NE  Redaguje zespół / Editorial sta:dr Jacek Andrzejowski  (sekretarz redakcji / managing editor), dr Wojciech Brzeziński  (redaktor naczelny / editor in chie),mgr Grażyna Orlińska , mgr Radosław Prochowicz , mgr Barbara Sałacińska ,mgr An drzej Jacek Tomaszewski , mgr Katarzyna Watemborska-Rakowska Rada Naukowa / Scientiic Advisory Board:Przewodniczący / Chairman – pro. dr hab.  Wojciech Nowakowski  (Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego)pro. dr Audronė Bliujienė  (Klaipėdos universitetas), pro. dr hab. Claus von Carnap-Bornheim  (StifungSchleswig-Holsteinische Landesmuseen, Zentrum ür Baltische und Skandinavische Archäologie, Schleswig),pro. dr hab. Zbigniew Kobyliński  (Instytut Archeologii Uniwersytetu Kardynała Steana Wyszyńskiego),pro. dr hab. Jerzy Maik    (Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk),pro. dr hab. Dieter Quast  (Forschungsinstitut ür Archäologie, Römisch-Germanisches Zentralmuseum, Mainz),pro. dr hab. Paweł Valde-Nowak   (Instytut Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego)Recenzenci tomu / Peer-reviewed by:pro. dr hab. Wojciech Blajer , pro. dr hab. Teresa Dąbrowska , pro. dr hab. Sławomir Kadrow  ,pro. dr hab. Magdalena Mączyńska , pro. dr hab. Wojciech Nowakowski , pro. dr hab. Jacek Poleski łumaczenia / ranslations:Anna Kinecka Jacek Andrzejowski, Magdalena Mączyńska Korekta / Proo-readingAutorzy Katarzyna Watemborska-RakowskaSkład i łamanie / Layout: JRJ Rycina na okładce: gliniana figurka z Pieniążkowej. Rys. Lidia Kobylińska i Anna Potoczny Cover picture: clay figurine rom Pieniążkowa. Drawing Lidia Kobylińska and Anna Potoczny © Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie, 2015© Autorzy, 2015Państwowe Muzeum Archeologiczne jest instytucjąfinansowaną ze środków Samorządu Województwa MazowieckiegoPełen spis zawartości „Wiadomości Archeologicznych”: http://www.wiadomosci-archeologiczne.pl/spisy-tresci/List o contens o “Wiadomości Archeologiczne”: http://www.wiadomosci-archeologiczne.pl/spisy-tresci/Adres redakcji / Editorial oice:Państwowe Muzeum Archeologiczne, ul. Długa 52 (Arsenał), 00-241 Warszawatel.: +48 (22) 5044 841, +48 (22) 5044 813; ax: +48 (22) 831 51 95;e-mail: j.andrzejowski@wiadomosci-archeologiczne.plhttp://www.wiadomosci-archeologiczne.pl  SPIS REŚCIContents WIADOMOŚCI ARCHEOLOGICZNE om (Vol.) LXVI ROZPRAWYGrażyna Orlińska, Łukasz Karczmarek, Miseczki z omalosem w kulturze łużyckiej na ziemiach polskich 3 Small Omphalos Bowls rom Lusatian Culture Contexts in Poland Michał Grygiel, Kultura jastorska na Niżu Polskim. Próba określenia chronologii, zasięgu i powiązań 127 Jastor Culture in the Polish Lowland. Its Approximate Chronology, Range and Connections Claus von Carnap-Bornheim, Między adaptacją a oporem? Uwagi o grobach „książęcych”z okresu wpływów rzymskich w Barbaricum  183 Between Adaption and Resistance – Some Toughts Concerning the So-Called “Princely Graves” o the Roman Iron Agein the Barbaricum Joanna Zagórska-elega, Obiekty kremacyjne z cmentarzysk kultury przeworskiej z dorzecza Liswarty z młodszego i późnego okresu wpływów rzymskich oraz wczesnej azy okresu wędrówek ludów 201 Cremation Features in Przeworsk Culture Cemeteries in the Liswarta River Basin, rom the Younger and Late Roman Period until the Early Phase o the Migration Period MISCELLANEAZuzanna Różańska-uta, Plastyka antropomorficzna ludności kultury trypolskiej w zbiorachPaństwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie 247 Anthropomorphic Plastic Art o the ripolye Culture People in the Collections o the State Archaeological Museum in Warsaw  Anna Drzewicz, Gatunkowy i anatomiczny dobór zwierząt do ciałopalenia z cmentarzyska z wczesnej epoki żelaza w Sochaczewie-rojanowie 283 Animal species and Anatomical Elements Selected or Cremation in the Early Iron Age Cemetery at Sochaczew-rojanów  ODKRYCIAAndrzej Pelisiak, Andrzej Wójcik, Neolityczna antropomorficzna figurka kamienna z miejscowości upadły,stan. 1, pow. inowrocławski 313 A Neolithic Anthropomorphic Stone Figurine rom upadły, site 1, Inowrocław County  Anna Rembisz-Lubiejewska, Skarb przedmiotów brązowych odkryty w Słupsku, pow. loco  318 A Bronze Hoard Found in Słupsk, Słupsk County   Katarzyna Czarnecka, Wojciech Siciński, Unikatowa pochwa miecza z cmentarzyska kultury przeworskiejw Orenicach, pow. łęczycki 320 A Unique Sword Scabbard rom a Przeworsk Culture Cemetery at Orenice, Łęczyca County  Agnieszka Jarzec, Znalezisko ostrogi krzesłowatej z rejonu Ciechanowa 330 Unpublished Finds rom Grodzisk, Węgrów County, rom the Collections o the State Archaeological Museum in Warsaw Kinga Żyto, Nieznane zabytki okresu wpływów rzymskich z Muzeum Regionalnego im. Hieronima Ławniczaka w Krotoszynie 332 Unpublished Roman Period Arteacts rom the Hieronim Ławniczak Regional Museum in Krotoszyn Andrzej Szela, Nietypowa sprzączka z Siemiątkowa. Wyrób lokalny czy import bałtyjski? 334 An Atypical Belt-Buckle rom Siemiątkowo. A Locally Made Form or a Balt Import? Jacek Andrzejowski, Ryszard Cędrowski, Grób z Łazówka koło Sokołowa Podlaskiego – ślad nieznanegocmentarzyska kultury wielbarskiej? 338 A Grave rom Łazówek near Sokołów Podlaski – Evidence o an Unknown Wielbark Culture Cemetery? Mirosław Rudnicki, Konstantin N. Skvorcov, Znalezisko sprzączki typu Snartemo-Sjörup  z Nadrowii 348 A Belt-Buckle type Snartemo-Sjörup  rom Nadrovia Region WYKAZ SKRÓÓW / ABBREVIAIONS 355
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks