of 5

PHÁP LUẬT

60 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
PHÁP LUẬT
Tags
Transcript
  Khái niệm đấu thầuTheo quy định tại khoản 12 Điều 4 Luật đấu thầu 2013!Đấu thầu "# quá t$%nh "&' (h)n nh# thầu đ* k+ k,t -# th&( hiện h./ đn (un (ấ/ị(h - t -ấn5 ị(h - /hi t -ấn5 mu' 67m h#n h8'5 9:y "7/; "&' (h)n nh# thầuđ* k+ k,t -# th&( hiện h./ đn & án đầu t theo h%nh th<( đ=i tá( (>n t5 & ánđầu t (8 6? n đất t$@n (A 6B Cảo đảm (ạnh t$'nh5 (>n CDn5 minh Cạ(h -# hiệuquả kinh t,EFn (< Điều G5 Luật đấu thầu 2013 quy định!  Điều 6. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu1. Nhà thầu nộp hồ sơ quan tm! hồ sơ "# sơ tu$%n phải độc &'p (ề ph)p &* (à độc&'p (ề tài ch+nh (,i c)c nhà thầu t- (ấn &'p hồ sơ mi quan tm! hồ sơ mi sơ tu$%n/ đ)nh gi) hồ sơ quan tm! hồ sơ "# sơ tu$%n/ th0m đnh 23t quả mi quantm! 23t quả sơ tu$%n.4. Nhà thầu tham "# thầu phải độc &'p (ề ph)p &* (à độc &'p (ề tài ch+nh (,i c)c5n sau đ$7a8 9h: đầu t-! 5n mi thầu/58 9)c nhà thầu t- (ấn &'p! th0m tra! th0m đnh hồ sơ thi3t 23! "# to)n/ &'p! th0mđnh hồ sơ mi thầu! hồ sơ $u cầu/ đ)nh gi) hồ sơ "# thầu! hồ sơ đề ;uất/ th0mđnh 23t quả &#a ch<n nhà thầu g=i thầu đ=/c8 9)c nhà thầu 2h)c c>ng tham "# thầu trong một g=i thầu đ?i (,i đấu thầu hạnch3.@. Nhà thầu t- (ấn gi)m s)t th#c hiAn hp đồng phải độc &'p (ề ph)p &* (à độc &'p(ề tài ch+nh (,i nhà thầu th#c hiAn hp đồng! nhà thầu t- (ấn 2i%m đnh g=i thầuđ=.C. Nhà đầu t- tham "# thầu phải độc &'p (ề ph)p &* (à độc &'p (ề tài ch+nh (,i c)c5n sau đ$7  a8 Nhà thầu t- (ấn đấu thầu đ?i (,i "# )n đầu t- thDo hEnh thFc đ?i t)c cGng t-!"# )n đầu t- c= sH "Ing đất cho đ3n ngà$ 2* 23t hp đồng "# )n/58 Nhà thầu t- (ấn th0m đnh "# )n đầu t- thDo hEnh thFc đ?i t)c cGng t-! "# )nđầu t- c= sH "Ing đất cho đ3n ngà$ 2* 23t hp đồng "# )n/c8 9ơ quan nhà n-,c c= th0m qu$ền! 5n mi thầu HIJ# Điều 25  hị định G32014 quy định nh 6'u!  Điều 4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu1. Nhà thầu tham "# quan tm! tham "# sơ tu$%n phải đ)p Fng qu$ đnh tại Jhoản1! (à 2hoản 4 Điều 6 Ku't đấu thầu.4. Nhà thầu tham "# thầu g=i thầu hLn hp phải độc &'p (ề ph)p &* (à độc &'p (ề tài ch+nh (,i nhà thầu &'p 5)o c)o nghin cFu 2hả thi! &'p hồ sơ thi3t 23 2M thu't!&'p hồ sơ thi3t 23 5ản ( thi cGng cho g=i thầu đ=! trO tr-ng hp c)c nội "ung cGng (iAc nà$ &à một phần c:a g=i thầu hLn hp.@. Nhà thầu t- (ấn c= th% tham gia cung cấp một hoPc nhiều "ch (I t- (ấn choc>ng một "# )n! g=i thầu 5ao gồm7 K'p 5)o c)o nghin cFu tiền 2hả thi! &'p 5)oc)o nghin cFu 2hả thi! &'p hồ sơ thi3t 23 2M thu't! &'p hồ sơ thi3t 23 5ản ( thicGng! t- (ấn gi)m s)t.C. Nhà thầu đ-c đ)nh gi) độc &'p (ề ph)p &* (à độc &'p (ề tài ch+nh (,i nhà thầu2h)c/ (,i nhà thầu t- (ấn/ (,i ch: đầu t-! 5n mi thầu qu$ đnh tại c)c Jhoản 1!4 (à @ Điều 6 c:a Ku't đấu thầu 2hi đ)p Fng c)c điều 2iAn sau đ$7   a8 JhGng c>ng thuộc một cơ quan hoPc tQ chFc tr#c ti3p quản &* đ?i (,i đơn ( s# nghiAp/58 Nhà thầu (,i ch: đầu t-! 5n mi thầu 2hGng c= cQ phần hoPc (?n g=p trn@RS c:a nhau/c8 Nhà thầu 2hGng c= cQ phần hoPc (?n g=p trn 4RS c:a nhau 2hi c>ng tham "# thầu trong một g=i thầu đ?i (,i đấu thầu hạn ch3/  "8 Nhà thầu tham "# thầu (,i nhà thầu t- (ấn cho g=i thầu đ= 2hGng c= cQ phầnhoPc (?n g=p c:a nhau/ 2hGng c>ng c= cQ phần hoPc (?n g=p trn 4RS c:a một tQ chFc! c) nhn 2h)c (,i tOng 5n.T. Ur-ng hp đ?i (,i t'p đoàn 2inh t3 nhà n-,c! n3u sản ph0m! "ch (I thuộc g=ithầu &à ngành nghề sản ;uất 2inh "oanh ch+nh c:a t'p đoàn (à &à đầu ra c:a cGng t$ nà$! đồng thi &à đầu (ào c:a cGng t$ 2ia trong t'p đoàn thE t'p đoàn! c)c cGng t$ con c:a t'p đoàn đ-c phVp tham "# qu) trEnh &#a ch<n nhà thầu c:a nhau. J# Điều 25  hị định 30201MĐNEO nh 6'u WĐiều 4. Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu 1. Nhà đầu t- tham "# thầu đ-c đ)nh gi) &à độc &'p (ề ph)p &* (à độc &'p (ề tàich+nh (,i nhà thầu t- (ấn &'p! th0m đnh 5)o c)o nghin cFu 2hả thi / nhà thầu t- (ấn &'p! th0m đnh hồ sơ mi sơ tu$%n! hồ sơ mi thầu! đ)nh gi) hồ sơ "# sơ tu$%n! hồ sơ "# thầu! th0m đnh 23t quả sơ tu$%n! 23t quả &#a ch<n nhà đầu t-/ cơ quan nhà n-,c c= th0m qu$ền! 5n mi thầu qu$ đnh tại Jhoản C Điều 6 c:a Ku't  Đấu thầu 2hi đ)p Fng c)c điều 2iAn sau đ$7 a8 JhGng c>ng thuộc một cơ quan hoPc tQ chFc tr#c ti3p quản &* đ?i (,i đơn ( s# nghiAp/ 58 Nhà đầu t- tham "# thầu (,i cơ quan nhà n-,c c= th0m qu$ền! 5n mi thầu2hGng c= cQ phần hoPc (?n g=p trn @RS c:a nhau/ c8 Nhà đầu t- tham "# thầu (,i nhà thầu t- (ấn &'p! th0m đnh 5)o c)o nghincFu 2hả thi Xring đ?i (,i "# )n YYY nh=m 9 độc &'p (,i nhà thầu t- (ấn &'p!th0m đnh đề ;uất "# )n8/ nhà thầu t- (ấn &'p! th0m đnh hồ sơ mi sơ tu$%n! hồ sơ mi thầu! đ)nh gi) hồ sơ "# sơ tu$%n! hồ sơ "# thầu! th0m đnh! 23t quả sơ tu$%n! 23t quả &#a ch<n nhà đầu t- 2hGng c= cQ phần hoPc (?n g=p c:a nhau/2hGng c>ng c= cQ phần hoPc (?n g=p c:a một tQ chFc! c) nhn 2h)c (,i tOng 5ntO 4RS trZ &n. 4. Nhà đầu t- đ-c phVp tham "# thầu đ?i (,i "# )n "o mEnh &'p 5)o c)o nghincFu 2hả thi Xđ?i (,i "# )n YYY nh=m 9 "o mEnh &'p đề ;uất "# )n8 (à phải độc  &'p (ề ph)p &* (à độc &'p (ề tài ch+nh (,i c)c 5n thDo qu$ đnh tại Jhoản 1 Điềunà$! trO đ?i (,i nhà thầu t- (ấn &'p 5)o c)o nghin cFu 2hả thi 9)c hEnh thFc &#a ch<n nhà thầu Đấu thầu rộng rãi Đấu thầu $Pn $Qi "# h%nh th<( đấu thầu kh>n hạn (h, 6= ".n nh# thầu th'm i'H R@n mSi thầu /hải th>n Cáo (>n kh'i -ề (á( điều kiện5 thSi i'n & thầu t$@n (á( /hAn tiện th>n tin đại (hn t$U( khi /hát h#nh h 6A mSi thầuH Đấu thầu $Pn$Qi "# h%nh th<( (hV y,u đ.( á/ n t$on đấu thầuH W%nh th<( đấu thầu n#y (8 u đi*m nXi Cật "# tYnh (ạnh t$'nh t$on đấu thầu ('o5 hạn (h, ti@u (&( t$on đấu thầu5 kY(h thY(h (á( nh# thầu /hải thSn 9uy@n n:n ('o nFn "&( Đấu thầu hạn chế Đấu thầu hạn (h, "# h%nh th<( đấu thầu m# C@n mSi thầu mSi mPt 6= nh# thầu Zt=i thi*u "# M[ (8 đV nFn "&( th'm &H \'nh 6á(h nh# thầu th'm & /hải đ.( nSi (8 th]m quyền ho^( (ấ/ (8 th]m quyền (hấ/ thuậnH "# đấu thầu (>n kh'i5 /hải minh Cạ(h Chỉ định thầu Eh_ định thầu "# h%nh th<( (h)n t$&( ti,/ nh# thầu đá/ <n y@u (ầu (V' 8i thầu đ* thAn thảo h./ đnH Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa W%nh th<( n#y đ.( á/ n (ho nh`n 8i thầu mu' 67m h#n h8' (8 iá t$ị Ui 2 ta đnH bci 8i thầu /hải (8 Yt nhất 3 (h#o h#n (V' 3 nh# thầu khá( nh'u t$@n (A 6B y@u (ầu (h#o h#n (V' R@n mSi thầuH Jiệ( ?i (h#o h#n (8 th* đ.( th&( hiện CDn (á(h ?i t$&( ti,/5 CDn d'95 CDn đSn  Cu điện ho^( CDn (á( /hAn tiện khá(H 8i thầu á/ n h%nh th<( n#y thSn (8 6ản /h]m ( th*5 đAn -ị t$nthầu thSn "# đAn -ị đ' $' iá (8 iá t$ị thấ/ nhất5 kh>n thAn thảo -ề iáH Mua sắm trực tiếp Đ.( á/ n t$on t$Sn h./ CX 6un h./ đn (f đQ th&( hiện 9on ZUi mPt nFm[ ho^( h./ đn đ'n th&( hiện -Ui điều kiện (hV đầu t (8 nhu (ầu tFn th@m 6= ".n h#n h8' ho^( kh=i ".n (>n -iệ( m# t$U( đ8 đQ đ.( ti,n h#nh đấu thầu5 nhn /hải đảm Cảo kh>n đ.( -.t m<( iá ho^( đAn iá t$on h./ đn  đQ k+ t$U( đ8H T$U( khi k+ h./ đn5 nh# thầu /hải (h<n minh (8 đV nFn "&( -ề kg thuật -# t#i (hYnh đ* th&( hiện 8i thầuH Tự thực hin W%nh th<( n#y (h_ đ.( á/ n đ=i -Ui (á( 8i thầu m# (hV đầu t (8 đV nFn "&( th&( hiện t$@n (A 6B tu:n thV quy định uy (h, uản "+ đầu t -# 9:y &nH !ựa ch"n nhà thầu trong tr#$ng h%p đ&c 'it W%nh th<( n#y đ.( á/ n đ=i -Ui (á( n#nh h,t 6<( đ^( Ciệt m# n,u kh>n (8 nh`n quy định $i@n th% kh>n th* đấu thầu đ.(H
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks