of 173

SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂTI

389 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Set de Instrumente, Probe Si Teste Pentru Evaluarea Educationala a Copiilor Cu Dizabilitati
Transcript
  SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂTI  9  unicef# Asociaţia RENINCO România SET DE INSTRUMENTE, PROBE Şl TESTE PENTRU EVALUAREA EDUCAŢIONALĂ A  COPIILOR CU DIZABILITĂTI Bucureşti, 2003  Coordonare: ECATERINA VRĂŞMAŞ VIORICA OPREA Autori: VIORICA OPREA ELENA LILIANA NIŢU DlANA CHIRIACESCU ELENA LUNGU PETRUŢA Referent  ştiinţific: prof.  univ.  dr.  VERZAEMIL,  Universitatea Bucureşti Mulţumiri  speciale persoanelor  care  au  contribuit  cu observaţii  şi  sugestii,  în  diverse  etape ale  elaborării  prezentului  set de  instrumente: MITROFAN NICOLAE,  prof .univ.dr., Universitatea Bucureşti RADU GHEORGHE,  prof.  univ. dr., Universitatea Bucureşti TOBOLCEA IOLANDA,  lectordr., Universitatea Al.  I.  Cuza, laşi VASILIU COCA,  ISJ laşi CURELEA RODICA,  ISJ Dâmboviţa NIŢOI OCTAVIANA,  ISJ Vâlcea ANDRONIC ZENAIDA,  ISJ Dolj MOCANU MARINA,  DPC Bacău BOTEZ-MURARIU CORINA,  DPC Bacău TAFLAN AUREL,  Pro Humanitate VRĂŞMAŞ TRAIAN,  UNICEF Descrierea CIP  a  Bibliotecii Naţionale  a  României Set de instrumente, probe  şi  teste pentru evaluarea educaţională  a  copiilor cu dizabilităţi.  -  Bucureşti: MarLink, 2003 Bibliogr. ISBN 973-8411-06-8 Editura MarLink Tel./fax: 0040-21  211 89 76 E-mail: vmares@fx.ro  Coperta  şi DTP:  IOANA GLODIAN Lector:  LILI STĂNESCU 376 IMPRIMERIA  CUPRINS CUVÂNT ÎNAINTE PREFAŢĂ  t INTRODUCERE  1 Consideraţii generale 1 Reevaluarea evaluării 2 Psihodiagnoza şi prognoza în psihopedagogia specială 4 De la diagnoza predominant medicală la evaluarea complexă şi continuă 7 STRUCTURA EVALUĂRII COMPLEXE  9 Fişa de evaluare primară 10 Fişa de evaluare şi cunoaştere a copilului 12 Grila de observare 16 Fişa de observare 18 Fişa psihologică 19 Fişa logopedică 24 Examinarea psihologică şi psihopedagogică 26 Secţiunea I - DEZVOLTAREA PSIHOMOTORIE  29 1.  Scara Portage pentru educaţie timpurie 29 2.  Ghidul progresului - Jim Dale 32 3. Fişa de dezvoltare psihomotorie a copiilor (0-6 ani) 37 4.  Aprecierea dezvoltării psihice a copilului preşcolar 41 5. Scara de evaluare Denver 44 6. Scalele de dezvoltare Gesell 46 7. Scara Brunet - Lezine 46 8. Evaluarea iniţială a copiilor cu deficienţe motorii 52 Secţiunea a ll-a - EVALUAREA INTELIGENŢEI  54 1.  Bateria experimentală privind nivelul de dezvoltare intelectuală a copiilor de 6-10 ani 54 2.  Scara metrică a inteligenţei - Binet Simon 55 3. Scala de inteligenţă Stanford-Binet 57 4.  Scala de inteligenţă W.P.P.S.I. (Wechsler) 58 5. Scala W.I.S.C. (Wechsler) pentru şcolari 59 6. Testul Dearbon 60 7. Matricele progresive standard - Raven (A, B, C, D, E) 61 8. Scalele Mc Carthy 62 9. Testul de triere Mc Carthy (MST) 63 10.  Scalele Bayley de dezvoltare a copilului 63 1.1.  Testul Goodenough (omuleţul) 64 12.  Testul Snijders-Oomen 66 13.  Testul "Sans paroles" 67 14.  Bateria de teste Borel-Maisonny pentru aprecierea nivelului mintal al copiilor între 1 şi 5 ani 67 15.  Scalele pentru diferenţierea abilităţilor - D.A.S 70  Secţiunea a  lll-a  - PROBE PSIHOGENETICE OPERATORII  72 Secţiunea a IV-a  75 PROCESE PSIHICE  75 1.  Probe pentru determinarea nivelului abilităţilor perceptive 75 2.  Proba perceptiv-motrică - Bender Santucci 76 3. Proba Rey de memorie auditivă a cuvintelor 77 4.  Test de concentrare pentru primul an şcolar 78 PROBE DE  LIMBAJ  79 1.  Scala „C. Păunescu" pentru nivelul de dezvoltare a limbajului 79 2.  Test de vocabular în imagini 82 3. Test T.A.C.L. - R 83 4.  Proba de vocabular Rey 84 5. Test Wheldall 86 6. Test de limbaj Borel-Maisonny 86 7. Proba pentru cunoaşterea vârstei psihologice a limbajului - A. Descoeudres 88 8. Proba de evaluare a progresului în învăţarea limbajului 91 9. Probe de evaluare a nivelului de dezvoltare a limbajului 92 10.  Probe pentru examinarea limbajului oral 92 11.  Fişa de examinare a copilului alalic 94 12.  Probe de conştientizare fonologică 96 13.  Proba Borel-Maisonny pentru scris/citit 97 14.  Testul A.B.C. (L. Filho) 97 15.  Probe pentru examinarea scrierii 99 16.  Fişa de evaluare a dificultăţilor grafice 99 17.  Evaluarea predispoziţiilor lexice - Fayasse 101 18.  Scala de evaluare - Harvey 102 19.  Proba de examinare a lexiei (N. Gheorghiţă, A. Fradis) 103 20.  Proba de citire - Bovet 103 21.  Proba de evaluare a capacităţii lexice - Lobrot 104 22.  Test de înţelegere a lecturii 105 23.  Fişa de monitorizare a copilului cu retard de limbaj 106 Secţiunea a V-a - PROBE DE MOTRICITATE  108 1.  Proba Ozeretsky-Guillmain 108 2.  Proba de orientare spaţială - Piaget Head 109 3. Proba de lateralitate - Harris 110 4.  Probă pentru determinarea unor sincinezii digitale - Rey 111 5. Bateria de lateralitate - Galifret Granjon 111 6. Probe pentru examinarea praxiilor 114 7. Proba de bifare a unor semne 115 8. Proba de punctare - M. Stambak 116 Secţiunea a Vl-a - MATURIZAREA PSIHOSOCIALĂ  117 1.  Scala de maturizare socială - Gunzburg 117 2.  Scara Vineland 117 3. Lista de control pentru depistarea tulburărilor de comportament - Werry, Quay 119 4.  Chestionar privind dezvoltarea psihică generală a copilului 121 5. Formarea timpurie a deprinderilor comportamentale - checklist 125
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks