of 5

Thực trạng quản ly rủi ro trong hoạt dộng logistics ở Việt Nam

15 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
Thực trạng quản ly rủi ro trong hoạt dộng logistics ở Việt Nam
Tags
Transcript
  Thực trạng quản lý rủi ro trong hoạt động logistics ở Việt Nam1.Tổng quanHoạt động logistics trở thnh nhu c!u t"t #$u đ%i &'i hng h(a )u"t nh*+,h-u của t"t cả cc tổ ch/c0 đn &2 ha# c nh3n Việt Nam. Hoạt độnglogistics đ4 li5n t6c +ht tri7n ,h8ng ng9ng nh:m đ+ /ng nhu c!u gia t;ngcủa hoạt động )u"t nh*+ ,h-u & đ!u t<.Hoạt động logistics đ<=c >i$t đ$n ở Việt Nam &o nh?ng n;m @A của th$ ,BCA th8ng qua một s% hang tu n<'c ngoi c( mDt tại Việt Nam đ4 cung c"+hoạt động logistics. Tu# nhi5n n( chE thực sự +ht tri7n mạnh t9 n;m CAA1trở lại đ*#. V'i chFnh sch mở của hội nh*+0 hoạt động ngoại th<ng ở n<'cta nhộn nh2+ hn >ao giG h$t. Hng h(a )u"t nh*+ ,h-u gia t;ng t9ng n;m0,im ngạch )u"t nh*+ ,h-u n;m sau cao hn n;m tr<'c0 &%n IJ li5n t6c đổ&o Việt Nam0 đDc >iệt l lKnh &ực &*n tải0 thLc đ-# mạnh mM ngnh logisticstrong nh?ng n;m g!n đ3#. Dc >iệt ng# 1O thng C n;m CA1P0 Qộ R8ngTh<ng +h5 Su#ệt ,$ hoạch N3ng cao n;ng lực cạnh tranh của cc Soanhnghiệ+ logistics Việt Nam cng l động lực thLc đ-# ngnh logistics n(iri5ng & hoạt động của cc Soanh nghiệ+ logistics n(i chung +ht tri7n mạnhmM. -Quy mô trong hoạt động logistics: Tho >o co th%ng ,5 ,h8ng chFnh th/c0 qu# m8 Soanh thu của ngnh V*ntải ,ho >4i U>ao gm logistics & &*n tải hnh ,hchW Việt Nam chi$m,hoảng 1C.XY ZI[0 đạt CO tB \]I trong n;m CA1O. T%c độ t;ng tr<ởngSoanh thu >^nh qu3n giai đoạn CAA@_CA1` của ngnh đạt CYbn;m. Hiệu quả hoạt động logistics [J của Việt Nam đang S!n đ<=c cải thiện0đ<=c dorlS Qan, )$+ hạng ở m/c ,h ,hi đạt &2 trF OXb1eA qu%c gia đ<=c,hảo st n;m CA1O.!u t< IJ &o ngnh V*n tải ,ho >4i n;m CA1O đạt 1Pe.P triệu \]I0 chi$mA.XY tổng IJ cả n<'c0 l ngnh thu hLt l<=ng &%n IJ l'n th/ @ trong tổngs% 1X ngnh đ<=c th%ng ,5. Trong giai đoạn n;m CAAe_CA1O0 đ!u t< IJ &ongnh &*n hnh tho chu ,f c/ một n;m t;ng lại một n;m giảm &'i >i5n độgiao động r"t l'n. N;m CA1e0 s% l<=ng hoạt động trong ngnh l   N;m CA1`0 nh< c!u &%n ,inh Soanh >^nh qu3n của ngnh đạt `C.Oe1 tBđng UC.` tB \]I0 tB gi qu# đổi C1.A`e đngW0 )$+ th/ e trong s% nh?ngngnh c"+ 1 c!n nhiu &%n nh"t. Trong giai đoạn n;m CAA@_CA1`0 t%c đột;ng tr<ởng &%n cho ,inh Soanh ở m/c hai con s%0 đạt 1@Y.Trong giai đoạn CA11_CA1O0 chE s% gi c<'c &*n tải ,ho >4i ghi nh*n m/ct;ng tr<ởng >^nh qu3n @.`Ybn;m. Tu# nhi5n0 t%c độ t;ng tr<ởng c( )uh<'ng ch*m lại ,hi n;m CA1O t;ng `.1`Y th"+ hn m/c t;ng e.Y n;mCA1`0 1`.CY n;m CA1C 1O.Y n;m CA11. -Diễn biến ngành:Dịch vụ vận tải hàng h!: T%c độ t;ng tr<ởng ,h%i l<=ng hng h(a &*n chu#7n n;m CA1 đ4 c( sự cảithiện so &'i n;m CA1O. R6 th70 n;m CA10 tổng ,h%i l<=ng &*n chu#7n đạtqu# m8 1.1`O triệu t"n0 t;ng eY so &'i n;m CA1O. j/c t;ng n# cao hn s(&'i t%c độ t;ng .Y n;m CA1O.Th2 tr<Gng &*n tải đ%i mDt &'i )u h<'ng m"t c3n đ%i tr!m trkng ,hi s% liệun;m CA1 cho th"#0 ,h%i l<=ng hng h(a &*n chu#7n >:ng đ<Gng >ộ chi$mtB trkng PP.1Y hng h(a &*n chu#7n >:ng cc loại h^nh ,hc nh< đ<Gngsong chE đạt 1P.1Y >:ng đ<Gng >i7n chi$m .CY >:ng đ<Gng st chi$mA.eY >:ng đ<Gng hng ,h8ng chi$m A.ACY. Trong ,hi >%i cảnh đ2a h^nhn<'c ta trải Si0 &iệc +h6 thuộc qu l'n &o đ<Gng >ộ Um ,h8ng +hải lđ<Gng st & >i7n nội đ2aW l một trong nh?ng ngu#5n nh3n chFnh ,hi$n chi +hF logistics ở m/c cao. Th2 +h!n &*n chu#7n hng h(a )u"t nh*+ ,h-u ng# cng thu h+ ,hi hiệntại cn S<'i 1AY t9 m/c C1.OY n;m CAAX. "ảng bi#n: T;ng tr<ởng sản l<=ng hng h(a th8ng qua cảng >i7n ở m/c cao ,hi tronggiai đoạn CAA@_CA1O0 tổng sản l<=ng hng qua cảng t;ng >^nh qu3n11.`Ybn;m0 hng containr t;ng 11.CYbn;m. i5ng 11 thng đ!u n;m CA10sản l<=ng hng h(a th8ng qua hệ th%ng cảng >i7n Việt Nam đạt `O@ triệut"n0 tng 1CY so &'i cpng ,f n;m CA1O sau ,hi t;ng 1`.XY n;m CA1O &1A.@Y n;m CA1`.  Rc cảng +hFa Nam đang đ%i mDt &'i t^nh trạng m"t c3n >:ng đ%i cung c!unghi5m trkng ,hi hng h(a containr th8ng qua ,hu &ực cảng n;m CA1O <'c,hoảng e triệu T\ trong ,hi c8ng su"t <'c đạt 1` triệu T\.Hệ th%ng cảng >i7n Việt Nam đ<=c đnh gi l hệ th%ng cảng +h3n tn nh"ttr5n th$ gi'i So s% l<=ng cảnh nhiu nh<ng l<=ng hng h(a th8ng qua cảnglại th"+ hn cc n<'c ,hc. Dịch vụ $ho b%i& 'h(n 'h)i: u# m8 th2 tr<Gng cung c"+ S2ch &6 thu5 ngoi trkn g(i U`[_ThirS [art#ogisticsW của Việt Nam n;m CA1O <'c đạt 1. tB \]I0 ,h th"+ so &'i mộts% n<'c trong ,hu &ực0 tu# nhi5n lại c( t%c độ t;ng tr<ởng cao0 CA_CYbn;m.Rạnh tranh tr5n th2 tr<Gng `[ ở m/c cao So m/c độ t*+ trung cao. PA_XAYth2 +h!n ri &o ta# của ,hoảng `A c8ng t# đa qu%c gia nh< [ ogistics0jas, ogistics0 N ogistics0 Nh*n th"# tim n;ng l'n ở lKnh &ực n# n5n nhiu Soanh nghiệ+ Việt Namđang c( )u h<'ng đ!u t< mạnh &o ,ho0 trung t3m logistics0 đi7n hng lZmaS+t0 Vinavco0 Transim). "h*t l+,ng cung c*' ịch vụ"hu.i gi/ trị ngành logistics 0i1t 2!m: Qảng s% liệu_ 3ri#n v4ng5r6i ro ngành: Trong n;m CA1e & CA1P RhFnh +hủ đ4 Snh sự quan t3m r"t l'n t'i sự +httri7n của ngnh ,hi >an hnh nhiu chFnh sch hw tr= đ2nh h<'ng nh<x +h5Su#ệt qu# hoạch +ht tri7n hệ th%ng trung t3m logistics tr5n đ2a >n cả n<'cđ$n n;m CACA0 đ2nh h<'ng đ$n n;m CA`A +h5 Su#ệt chi$n l<'c +ht tri7nS2ch &6 &*n tải đ$n n;m CACA0 đ2nh h<'ng đ$n n;m CA`A0..Rc #$u t% rủi roxy lKnh &ực cảng >i7nx jột s% cảng ở C ,hu &ực +hFa >c & +hFa nam sM đ%imDt &'i t^nh trạng S< th9a c8ng su"t.y lKnh &ực &*n tải &izn S<ngx h( ,han &{n ch<a ,$t thLc So t^nh trạngcung &<=t c!u Sizn ra tr5n ton th$ gi'i trong  n;m qua.  y lKnh &ực ,ho >4i0 +h3n +h%ix ủi ro thu h+ th2 +h!n của Soanh nghiệ+trong n<'c So +hải cạnh tranh ga# gt &'i cc Soanh nghiệ+ IJ.Qo co ,hảo st của ]Rjx Rc ti5u chF lựa chkn nh cung c"+ hoạt độnglogistics tại Việt Nam -7u h+8ng 'h/t tri#n hoạt động logistics: _Hiện na# )|t & m/c độ hoạt động logistics Việt Nam c( th7 chia thnh Oc"+ độ saux • R"+ độ 1x Rc đại lý giao nh*n tru#n th%ng } cc đại lý giao nh*n chEthu!n tL# cung c"+ cc S2ch &6 So ,hch hng #5u c!u. Th8ng th<Gngcc S2ch &6 đ( lx &*n chu#7n hng h(a >:ng đ<Gng >ộ0 tha# mDt chủhng lm thủ t6c hải quan0 lm cc ch/ng t9 l<u ,ho >4i0 giao nh*n. yc"+ độ n# g!n XAY cc c8ng t# giao nh*n Việt Nam +hải thu lại ,ho& S2ch &6 &*n tải. • R"+ độ Cx Rc đại lý giao nh*n đ(ng &ai tr l ng<Gi gom hng & c"+&*n đn gom hng UHous Qill ov aSingW. Ngu#5n tc hoạt động củanh?ng ng<Gi n# l +hải c( đại lý độc qu#n tại cc cảng l'n đ7 thựchiện &iệc đ(ng hngb rLt hng )u"t nh*+ ,h-u. Hiện na#0 ,hoảng 1AYcc tổ ch/c giao nh*n Việt Nam c( ,hả n;ng cung c"+ S2ch &6 gomhng tại R] của chFnh hk hoDc So hk thu5 của nh th!u. Nh?ngng<Gi n# s~ S6ng &*n đn nh< &*n đn của hang tu nh<ng chE c(một s% mua >ảo hi7m trch nhiệm giao nh*n &*n tải. • R"+ độ `x ại lý giao nh*n đ(ng &ai tr l nh &*n tải đa +h<ng th/cUjultimoSal Trans+ort •rgani€ation }jT•W. hi niệm jT• đ<=cđ2nh nghKa l sự ,$t h=+ t9 hai +h<ng tiện &*n tải trở l5n. jT• rađGi đ7 đ+ /ng S2ch &6 giao nh*n Soor_to_Soor ch/ ,h8ng đn giảnchE t9 cảng đ$n cảng Utrminal_to_trminal hoDc +ort_to_+ortW n?a.Trong &ai tr n#0 một s% c8ng t# đ4 +h%i h=+ &'i c8ng t# n<'c ngoitại cc cảng S hng >:ng một h=+ đng +h6 đ7 tự động thu )$+ &*ntải hng h(a t'i đi7m cu%i cpng tho &*n đn. TFnh đ$n na#0 đ4 c( hnAY cc đại lý giao nh*n tại Việt Nam hoạt động nh< jT• n%i &'imạng l<'i đại lý ở ,h+ cc n<'c tr5n th$ gi'i. • R"+ độ Ox ại lý giao nh*n trở thnh nh cung c"+ S2ch &6 logistics.3# l ,$t quả t"t #$u của qu tr^nh hội nh*+. jột s% t*+ đonlogistics l'n tr5n th$ gi'i đ4 c( &;n +hng đại Siện tại Việt Nam &thGi gian qua đ4 hoạt động r"t hiệu quản trong lKnh &ực logistics nh<x[‚R0 [0 TNT0 N0 jars,0  _Rhi +hF cho hoạt động logisticsxT(m lạixC.Thực trạng quản lý rủi ro trong cc Soanh nghiệ+ logistics Việt Nam`.
Related Search
Related Docs
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks