of 3

TRƯỜNG THPT NHO QUAN A GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương III: Quan hệ vuông góc trong không gian Thời gian làm bài: 45 phút

10 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
TRƯỜNG THPT NHO QUAN A GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Chương III: Quan hệ vuông góc trong không gian Thời gian làm bài: 45 phút
Tags
Transcript
    TRƯỜNG THPT NHO QUAN A   GV: ĐẶNG VIỆT ĐÔNG   ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT   Chương III : Quan hệ vuông góc trong không gian   Thời gian làm bài: 45 phút Họ, tên thí sinh :.................................................................... ……. Lớp : ………………………………………………………………. Điểm …………………..  I – PHẦN TRẮC NGHIỆM   (7 điểm)   Câu 1:   Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ?   A. BC (SAB) ⊥   B. BC (SAM) ⊥   C. BC (SAC) ⊥   D. BC (SAJ) ⊥   Câu 2:  Cho hình lập phương   ABCDEFGH, góc giữa hai vectơ   AB,BG    là: A. 0 45 B. 0 180 C. 0 90 D. 0 60 Câu 3:   Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó ( ) aP ⊥ . Mệnh đề nào sau đây là sai ? A.  Nếu b a ⊥  thì ( ) b// P   B.  Nếu ( ) b//P thì b a ⊥   C. N ếu  ( ) b P ⊥  thì b//a   D.  Nếu b//a  thì ( ) b P ⊥   Câu 4:   Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.   B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau.   C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại.   D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại.   Câu 5:  Cho hình lập phương   ABCDEFGH, thực hiện phép toán: xCBCDCG = + +       A. x GE =     B. x CE =     C. x CH =     D. x EC =     Câu 6:   Cho hình chóp SABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H, K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ?   A. AK (SCD) ⊥   B. BD (SAC) ⊥   C. AH (SCD) ⊥   D. BC (SAC) ⊥   Câu 7:  Cho hình chóp SABC có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ?   A. BC (SAC) ⊥   B. BC (SAM) ⊥   C. BC (SAJ) ⊥   D. BC (SAB) ⊥   Câu 8:  Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình bình hành   tâm O. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? A. SA SC 2SO + =      B. OA OB OC OD 0 + + + =        C. SASCSBSD + = +       D. SASBSCSD + = +       Câu 9:   Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau   B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau.   C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau.   D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau.   Câu 10:  Cho h ình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. Điểm cách đều các đỉnh của hình chóp là   A. trung điểm SB   B. Điểm nằm trên đường thẳng d // SA và không thuộc SC   C. trung điểm SC.   D. trung điểm SD      Câu 11:  Cho hình lập phươ  ng   ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng  AB và GH là: A. 0 0 B. 0 45 C. 0 180 D. 0 90 Câu 12:   Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?   A.  Nếu giá của ba vectơ a,b,c    cắt nhau từng đôi một thì ba vectơ đó đồng phẳng.   B.  Nếu trong ba vectơ a,b,c    có một vectơ 0    thì ba vectơ đó đồng phẳng.   C.  Nếu giá của ba vectơ a,b,c    cùng song song với một mặt phẳng thì ba vectơ đó đồng phẳng.   D.  Nếu trong ba vectơ a,b,c    có hai vectơ cùng phương thì ba vectơ đó đồng phẳng.   Câu 13:  Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi   tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? A. ACSA ⊥   B. SDAC ⊥   C. SABD ⊥   D. ACBD ⊥   Câu 14:  Cho hình lập phương   ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng   EG và mặt phẳng (BCGF) là:   A. 0 0 B. 0 45 C. 0 90 D. 0 30 II – PHẦN TỰ LUẬN   (3 điểm)   Cho hai tam giác cân ABC và DBC nằm trong hai mặt phẳng khác nhau tạo nên tứ diện ABCD. Gọi I là trung điểm của BC.   a) Chứng minh BC ⊥ AD.  b) Gọi AH là đường cao của tam giác ADI. Chứng minh AH ⊥ (BCD). ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………..    ĐÁP ÁN  I – PHẦN TRẮC NGHIỆM   (7 điểm)   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 B C A D B A C D D C A A A B II – PHẦN TỰ LUẬN   (3 điểm)   ……
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks