of 3

VnDoc -Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

26 views
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Share
Description
VnDoc -Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tags
Transcript
  VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí  Ma trận đề kiểm tra cuối năm - Môn: ToánNăm học 2016 - 2017 Mạch kiến thức, kĩ năngSố câuvà sốđiểmMức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng TN TL TN TL TN TL TN TL TN TLSố học: phép cộng, phép trừ có nhớ không liên tiếp và không quá hai lầntrong phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, chia số có đến năm chữ số với 9cho) số có một chữ số. Làm quen với sốLa Mã và bảng thống kê số liệu đơngiản.Số câu 4 1 1 1 6 1 Số điểm 2 1 1 1 4 1 Đại lượng và đo đại lượng: Đổi, sosánh các đơn vị đo độ dài; khối lượng; biết đơn vị đo diện tích (cm 2 ); ngày,tháng, năm, xem lịch, xem đồng hồ;nhhận biết một số loại tiền Việt Nam.Số câu 2 2 Số điểm  1 1 Yếu tố hình học: góc vuông; góc khôngvuồng; hình chữ nhật, hình vuông, chuvi, diện tích; hình tròn, tâm, bán kính,đường kính.Số câu 2 1 3 Số điểm  1 1 2 Giải bài toán bằng hai phép tính Số câu  1 1 Số điểm  2 2 Tổng Số câu  6 4 1 1 1 11 2 Số điểm  3 3 1 2 1 7 3  VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí  ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM MÔN TOÁN 3Năm học 2016 - 2017Câu 1 : Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng: (M1 - 0.5)Số liền sau của số 54 829 là:A. 54 828. B. 54 839. C. 54 830. D. 54 819. Câu 2 : 2m 2cm = … cm . Số thích hợp điền vào chỗ trống là: (M2- 0.5)A. 4 cm. B. 22 cm. C. 202 cm. D. 220 cm. Câu 3:  Đúng ghi Đ, sai ghi S: (M1- 0.5)II: Hai IV: BốnIV: Sáu V: NămX: Mười VI: SáuXI: Chín IX: Chín Câu 4:  Hình vuông có cạnh 3cm. Diện tích hình vuông là: (M1 - 0.5)A. 6cm 2 B. 9cm C. 9cm 2 D. 12cm Câu 5:  Kết quả của phép chia 4525 : 5 là: (M1- 0.5)A. 405 B. 95 C. 905 D. 9025 Câu 6:  Đặt tính rồi tính: (M2- 1)16 427 + 8 109 93 680 – 7 2451 724 x 5 21847 : 7................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Câu 7:  Tính: ( M1- 0.5)8 x 7 = ……… 9 x 9 = ………. 54 : 6 = ……… 72 : 8 = …….. Câu 8 : Bốn bạn Xuân, hạ, Thu, Đông có cân nặng lần lượt là 33kg, 37kg, 35kg, 39kg. Dựavào số liệu trên hãy sắp xếp cân nặng của các bạn theo thứ tự tăng dần. (M3- 1)………………………………………………………………………………………………. Câu 9 : Hình bên có ………góc vuông (M1- 0.5)  VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí  và …….góc không vuông. Câu 10 : Lan có 5000 đồng, Mai có số tiền gấp 3 lần số tiền của Lan. Vậy số tiền Mai có là:(M2 - 0.5)A. 8000 đồng B. 3000 đồng C. 15 000 đồng D. 18 000 đồng Câu 11:  Vẽ hình tròn tâm O, đường kính MN = 6cm. (M2 - 1)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………... Câu 12:  45 chiếc ghế được xếp thành 5 hàng. Hỏi 60 chiếc ghế như thế xếp được thànhmấy hàng? ( M3 - 2)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………... Câu 13 :  Tính nhanh: (M4 - 1)4 x 126 x 26 134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………...
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks