67,633 results found matching keyword autorytaryzm .

Autorytaryzm przy udziale wpływów z energetycznych zasobów naturalnych – ujęcie teoretyczne i praktyczne na przykładzie państw regionu Morza Kaspijskiego [w:] Politics and Society in the Islamic World, red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Wi

Autorytaryzm przy udziale wpływów z energetycznych zasobów naturalnych – ujęcie teoretyczne i praktyczne na przykładzie państw regionu Morza Kaspijskiego [w:] Politics and Society in the Islamic World, red. I. Kończak, M. Lewicka, M. Wi

Social Media

15 Jul, 2018
6 pages
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym wzrasta globalne zapotrzebowanie na energię, które utrzymuje zainteresowanie państw i wielkich koncernów kopalnymi surowcami…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks