74,512 results found matching keyword de tai cntt mon ung dung .

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ TÀI

Graphics & Design

11 Jul, 2018
19 pages
Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ điều khiển sản xuất xút bằng phương pháp điện phân màng trao đổi ion trong…
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HOLSAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI MỘT ĐIỂM ĐẾN: TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG USING HOLSAT MODEL TO EVALUATE INTERNATIONAL TOURIST SATISFACTION AT A DESTIN

ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HOLSAT ĐỂ ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH DU LỊCH QUỐC TẾ TẠI MỘT ĐIỂM ĐẾN: TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG USING HOLSAT MODEL TO EVALUATE INTERNATIONAL TOURIST SATISFACTION AT A DESTIN

Religion & Spirituality

12 Jul, 2018
22 pages
Mô hình HOLSAT đo lường sự hài lòng của khách du lịch tại một điểm đến bằng cách so sánh cảm nhận về các thuộc tính tích…
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks