52,277 results found matching keyword klastry .

KLASTRY EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE

KLASTRY EKONOMII SPOŁECZNEJ W POLSCE

Genealogy

26 Jul, 2018
6 pages
Klastry ekonomii społecznej są przejawem wdrażania przez sektor ekonomii społecznej reguł innowacyjnej przedsiębiorczości, obecnych już w innych obszarach…
Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce

Klastry meblarskie na tle struktury przestrzennej przemysłu meblarskiego w Polsce

History

25 Aug, 2018
2 pages
Streszczenie: Przemysł meblarski to ważna gałąź polskiej gospodarki, a meble w 2016 roku były jed-nym z trzech głównych produktów eksportowanych z Polski…
Related Tags
Related Search
Browse 123Slides
Browse Tags
Advertisements
Connect
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks